hrvatski romantizam

Click here to load reader

Post on 09-Nov-2014

365 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HRVATSKI ROMANTIZAM

POVIJESNE PRILIKE: HRVATSKI NARODNI PREPOROD (1813. 1860.) Gospodarski, politiki i kulturni preporod Maksimilijan Vrhovec zahtjev za skupljanje nacionalnog blaga

ILIRSKI POKRET (1830. 1843.) politiki pokret; sve to se za to vrijeme pojavljuje u knjievnosti utjecat e na politiku HRVATSKI ROMANTIZAM knjievno-umjetniki pokret koji se javlja u hrvatskoj knjievnosti u 19. stoljeu kao odraz zbivanja u svjetskoj knjievnosti

KNJIEVNOST: U doba narodnog preporoda moemo ju pratiti u 2 faze: 1. FAZA (1830. 1840.):- Tekstovi koji iznose politiki program (svi Slaveni u jednu dravu) - Tiskaju se BUDNICE i DAVORIJE

Pjesme kojima se budi nacionalna svijest, potreba ujedinjenja

Pjesme koje su poziv na borbu i fiziki sukob

- Takve pjesme nastaju u vremenu rata domoljubne i rodoljubne pjesme (nemaju neku umjetniku vrijednost)

2. FAZA (1840. 1850.) - ozbiljnija faza:Ivan Maurani, Stanko Vraz i Petar Preradovi LIRIKA: domoljubne, intimnne, ljubavne, pejsane pjesme EPIKA: ep DRAMA: 1. hrvatska povijesna drama (Turci kod Siska) Teuta Dimitrije Demeter - DISKURZIVNI OBLICI: putopisi (Putositnice Nemi; Pogled u Bosnu Matija Maurani) - Otvaraju se prve itaonice u Varadinu, Zadru, Zagrebu i Karlovcu -

BACHOV APSOLUTIZAM (1851. 1860.)- Dolazi do germanizacije - Smanjena produkcija knjievnih djela; stroga cenzura

CILJEVI PREPORODA: Uvesti knjievnost na narodnom jeziku (formirati jedinstveni jezik) Potisnuti tuinski duh Uspostaviti narodno jedinstvo Uspostaviti pojam naroda Uspostaviti jedinstvenu kulturu te demokatizaciju politike

TO JE REALIZIRANO: Buenje nacionalne svijesti Uspostavljen je pojam naroda Ukinuto kmetstvo (1848. ban Jelai) Demokratizacija politike Standardizacija jezika Usmjerenost na aktualne probleme

Hrvatska knjievnost romantizma znaajno se razlikuje od svjetskog romantizma: Kod Hrvata pronalazimo: optimizam, kolektiv, vjeru u sebe, u svoje sposobnosti, dinamika, utilitarnost knjievnosti, svjesnost opasnosti Povezuje ih to da polaze s aspekta osjeaja, a ne razuma

Uoavamo utjecaje svjetskih pisaca: Byron, Mickiljevi, Manzoni asopisi: Danica, Zora dalmatinska, Kolo, Neven...

DANICA: Osniva ju Ljudvit Gaj U preporodno vrijeme hrvatski su knjievnici svoje glasilo najprije dobili u njoj U Danici je sve podreeno drutvenoj ulozi, pa se objavljuju razliiti domoljubni prilozi: poezija, proza, dopisi, znanstveni prilozi, slavenske vijesti, prikazi i dr.

KOLO: 1842. razlaz izmeu Stanka Vraza i Ljudevita Gaja; razliite vizije ilirskih novina Vraz odlazi i zajedno s Vukotinoviem i Rakovcem osniva Kolo Gaj smatra da je uloga Danice promoviranje velianja domovine, dok Vraz smatra da je uloga novina objavljivati umjetnost asopis kasnije djeluje u sklopu Matice ilirske U njemu se objavljuje belatristika i znanstveni tekstovi, a posebno se njeguje knjievna kritika

ZORA DALMATINSKA:

Prvi knjievni asopis u Dalmaciji na narodnom jeziku Izlazio je u Zadru, a pokrenuo ga je i ureivao Ante Kuzmani

NEVEN: Pokrenut 1852., a ureivao ga je Mirko Bogovi Dodijeljena prva knjievna nagrada: dobio ju je Luka Boti, ija je stihovana pripovijest Pobratinstvo 1854. proglaena najboljim djelom prema miljenju Nevenovih itatelja

Ljudevit Gaj (1809. 1872.)

Gajev pokret ima prosvjetiteljski karakter: on eli pokrenuti novine i njima dovesti do narodnog preporoda. Jednaku je ulogu namijenio i knjievnosti: knjievna djela doivljava kao sredstvo za postizanje politikih ciljeva Kao student objavljuje u Budimu 1830. Kratku osnovu horvatsko slavenskoga pravopisanja u kojoj se zalae za reformu grafije (slovopisa). Potaknut idejama Pavla Rittera Vitezovia, predlae za svaki glas (fonem) po jedan pisani znak (grafem) za pisanje palatala predlae jednoslove s tildom (~) Nakon studija vraa se u Zagreb i tamo 1835. pokree hrvatske novine Novine horvatske s kulturnim dodatkom Danica horvatska, slavonska i dalmatinska Novi prijedlog grafije: u lanku Pravopisz predlae rjeenja kojima eli uvesti jedinstven slovopisni sustav u ilirski jezik: za pisanje palatala tildu kod nekih slova zamjenjuje kvaicom, a kod drugih predlae dvoslove Horvatov sloga i zjedinjenje: Napisao ju 1832. godine, a objavio ju u prvom goditu Danice Postaje prototipom preporodne hrvatske domoljubne pjesme budnice Jednostavan, direktan i izravan tekst Nema dubine i spretnog snalaenja rijeima; nedostaje igra rijei, ali bitna je njegova uloga

LIRIKA Pavao toos: Kip domovine vu poetku leta 1831. Zapoeo je kao pjesnik latinskih i kajkavskih stihova, a od 1835. prikljuio se Gaju i pisao na tokavtini Lik kraljice majke u crno, lik je Hrvatske Vre i svoj jezik zabit Horvati Hote, ter drugi narod poztati... govori o tome na to je spao hrvatski jezik, da emo ga uskoro zaboravit i da nam je bolje da se priklonimo drugom narodu Na suze majke puca i sam kamen/grob i iz njega izlazi duh Hrvata koji joj govori da e se sve poboljati

Antun Mihanovi: Horvatska domovina U 10. broju Danice (1835.) objavljen je prvi tekst pisan novim, Gajevim pravopisom. Bila je to Horvatska domovina Antuna Mihanovia Josip Runjanin uglazbio ju je 1846. godine

Stanko Vraz: ulabije Pie u suprotnosti od Gaja Pie intimne lirske pjesme, putopise, kritike, lanke Za ivota izdao je tri knjige pjesama: ulabije, Glasi iz dubrave eravinske i Gusle i tambura Najvei romantiar meu ilircima Utemeljitelj hrvatske knjievne kritike Utjecaj Preerena Uzori: Dubrovani Gunduli, narodna poezija, njegov ivot Progovara o vlastitoj intimi piui stihove i posveujui ih voljenoj eni (Ljubica Cantilly) Pisane u formi krakovjaka (oblik poljske narodne pjesme sastavljen od osam stihova podijeljenih u dva etverostiha, s rimom abcb) Jedini ilirski kanconijer intimne lirike Kompozicija: 4 dijela (1. i 2. zaljubljenost, 3. rezignacija, (njezina smrt), 4. domoljublje) Vraz je u ulabijama spojio romantiarski sadraj (ljubav, krajolik, domovina) s narodnom poezijom (izraz)

Petar Preradovi: Putnik Poinje pisati pod utjecajem njemakog romantizma i Byrona 1844. u prvom broju asopisa Zora dalmatinska objavljena je pjesma Zora puca Zbirke pjesama: Prvenci i Nove pjesme Najpoznatije domoljubne pjesme: Zora puca, bit e dana, Putnik, Rodu o jeziku, Jezik roda moga Pjesma ocrtava Preradoviev ivotni put Tekst gledamo kao tekst, a ne kao autobiografiju Utjecaj narodne pjesme (Boe mili, uda velikoga) Spajanje weltsmerca i hrvatskog optimizma

EPIKA U STIHU Dimitrija Demeter: Grobniko polje Bio je pjesnik, pripovjeda, dramski pisac, kazalini i knjievni kritiar Dramatika pokuenja 1.dio, Grobniko polje, Dramatika pokuenja 2.dio (Teuta) Objavljeno u prvom broju asopisa Kolo 1842. Vrsta: romantina pjesan, poema Tema: pobjeda Hrvata nad Mongolima 1242. Izmjenjuju se lirski, epski i dramski elementi Prva bajronovska poema u hrvatskoj knjievnosti U Grobniko polje uklopljena je davorija Pjesma Hrvata:- Pjesma koja poziva na sukob nasilje za nasilje pod cijenu ivota - Pitanje slobode je iznad obiteljskih i rodbinskih veza (rtvovat e ak i njih pod cijenu slobode)

Ivan Maurani (1814. 1890.)

Prvi ban puanin Njemako - ilirski slovar sastavljen po Ivanu Mauraniu i dru Jakovu Uareviu Osman (dopuna: 14. i 15. pjevanje) Nakon to je 1842. osnovana Matica ilirska, odlueno je da se kao prva knjiga izda Osman Ivana Gundulia Mauraniu je predloeno da dopie 14. i 15. pjevanje, to je on i prihvatio U dopuni je slijedio Gundulievo djelo, ali mu je dao i svoju umjetniku osobnost

Smrt Smail-age engia

Smrt Smail-age engia: Inspiracija za pisanje djela ja bio suvremeni dogaaj: smrt turskoga silnika Smail-age engia, kojega su ubili Crnogorci Maurani je jedan povijesno nevaan dogaaj pjesniki preradio i prikazao ga u preporodnom duhu: narod, koji se bori za svoju slobodu, kanjava silnika, koji ga tlai Umjetniki ep, autorski ep To je ep, iako ima elemente epike, drame i lirike:- EPIKA: kompozicija i naracija, in medias res, likovi, dogaaji, linearni slijed, epski deseterac - DRAMA: sukob, protagonist (eta), antagonist (aga), dramska napetost - LIRIKA: stihovi, stilska sredstva

Kompozicija: 5 pjevanja (Agovanje, Nonik, eta, Hara, Kob) Likovi (crno-bijela tehnika):- Aga bajronovski tip junaka pojedinac nasuprot mase

U svom spjevu spojio je umjetniko i narodno

Gundulievi utjecaji: osmerci, pleonaza, barokni stil, antiturska tema, ideja o kolu sree, oboje kreu od nekog stvarnog dogaaja Romantiarske znaajke: crnobijela tehnika, isticanje domoljublja i narodnog stvaralatva, vanost tradicije, mijeanje elementa razliitih rodova

PREPORODNA PROZA Matija Maurani: Pogled u Bosnu Putovao je u Bosnu, a svoja zapaanja o ljudima i krajevima objavio je 1842. godine pod naslovom Pogled u Bosnu Prvi moderni putopis u hrvatskoj knjievnosti Nema naglaene politike tendencije Kompozicija:Predgovor Put u Bosnu i natrag Razline opaske o Bosni Njekoliko turskih barbarizma (rijenik turcizma)

Pisan jednostavnim jezikom, onako kako se govorilo u narodu Zna dobro pripovijedati, opisati ljude i krajeve te odabrati obiaje i dogaaje zanimljive itatelju

Antun Nemi: Putositnice Kvas bez kruha ili tko e biti veliki sudac komedija objavljena u asopisu Neven 1854. Udes ljudski nedovreni roman Putositnice (1845.)- Jedino Nemievo djelo objavljeno za ivota - Opisujui putovanje od Ludbrega do Venecije i Verone na kojem je bio 1843. godine, autor lirskim slikama izraava subjektivni doivljaj - Nemi svoj stil ne gradi, poput Matije Maurania i Stanka Vraza, na jednostavnosti narodnog jezika - Obiljeje je njegova stila uenost, vidljiva u poznavanju klasinih i romantiarskih autora

DRAMA Dimitrija Demeter: Teuta Prvi koji je stvorio nove dramske tekstove na tokavtini s Dramatikim pokuenjima Uzori: tekstovi dubrovakih pjesnika U drugoj knjizi Dramatikih pokuenja objavljen