hrvatski jezik i knjiŽevnost

Click here to load reader

Post on 04-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IZ JEZINOG IZBORNOG PODRUJA
U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI
HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST –
2. Sanja Juri, prof. (KŠC, Sarajevo)
3. Marina Herakovi, prof. (KŠC, Travnik)
4. Ivona Rajkovi, prof. (KŠC, Travnik)
5. Zrinka Manduri, prof. (KŠC, epe)
6. aklina Kneevi, prof. (KŠC, epe)
7. Mariana Sedi, prof. (KŠC, Banja Luka)
8. Svjetlana elan, prof. (KŠC, Biha)
9. Sanja Tomi, prof. (KŠC, Tuzla)
10. s. Nada Abramovi, prof. (KŠC, Zenica)
11. Zorana Krstievi-Mravak, prof. (KŠC, Zenica)
Predmetno povjerenstvo za Engleski jezik:
1. Ankica Kordi, prof. engleskog jezika (KŠC, Sarajevo )
2. Dragana Poljak, prof. engleskog jezika (KŠC, Zenica )
3. Irena Šanti, prof. engleskog jezika (KŠC, Travnik )
4. Dijana Markovi Hajdarhodi, prof. engleskog jezika (KŠC, Tuzla )
5. Martina Franji, prof. engleskog jezika (KŠC, Biha )
6. Branko Marijanovi, prof. engleskog jezika (KŠC, epe )
2
SADRAJ
UVOD ................................................................................................................................... 5
2. OBRAZOVNI ISHODI ................................................................................................... 5 Knjievnost ................................................................................................................. 5
Jezik ............................................................................................................................ 6
Pismeni ispit (test znanja) ......................................................................................... 7
Usmeni ispit .................................................................................................................7
KNJIEVNOST ........................................................................................................ 8
6. 1. KNJIEVNOST .................................................................................................... 18
Teorija knjievnosti ............................................................................................... 26
Povijest knjievnosti ............................................................................................. 27
LITERATURA ................................................................................................................ 41
Opi ciljevi ispita .............................................................................................................. 43
Bodovanje i ocjenjivanje ................................................................................................ 44
3. ZADATCI .................................................................................................................... 47
5
UVOD
Na osnovi lanka 79. Uredbe o odgoju i obrazovanju u Sustavu katolikih škola za Europu uenici, nakon završenog srednjeg obrazovanja, polau maturu na razini Sustava, u organizaciji i provedbi Pedagoškog vijea. Maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine steene tijekom srednjeg obrazovanja u gimnazijskom programu.
S tim ciljem napravljen je katalog za polaganje ispita mature iz predmeta Hrvatski jezik i knjievnost koji obuhvaa najvanije programske sadraje iz materinskog jezika što e posluiti uenicima kao kvalitetna priprema za maturu.
Katalog za polaganje mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita, ishodi znanja i struktura pismenog i usmenog dijela ispita zasnovana na programskim odrednicama Nastavnog plana i programa etverogodišnje srednje škole. Katalog je usklaen s Nastavnim planom i programom za gimnaziju.
1. OPI CILJEVI ISPITA
Ovim se ispitom eli provjeriti razina usvojenog znanja i stupanj sposobnosti koje su uenici razvili tijekom etverogodišnjeg srednjeg obrazovanja u skladu s ciljevima i zadatcima za pouavanje Hrvatskoga jezika i knjievnosti prema Nastavnom planu i programu etverogodišnje srednje škole – gimnazije. Poslije završenog etvrtog razreda gimnazije uenici/uenice bi trebali/trebale:
• razumjeti sadraj i znaenje knjievnoumjetnikoga teksta, sadraj i namjenu
neumjetnikog teksta • poznavati i koristiti se knjievnoteorijskim nazivljem • poznavati jezinu i pravopisnu normu i dosljedno je primjenjivati.
2. OBRAZOVNI ISHODI
Knjievnost
• prepoznati i razumjeti knjievnoteorijska i knjievnopovijesna obiljeja knjievnih
tekstova • razlikovati, analizirati i tumaiti lirske, epske, dramske, knjievno-znanstvene i
publicistike tekstove te poznavati njihov povijesni razvoj
6
• razumjeti znaajke stvaralaštva pojedinoga autora • prepoznati tekstove, autore i razdoblja hrvatske i svjetske knjievnosti • prepoznati, razumjeti i interpretirati knjievna djela predviena Nastavnim planom i
programom za gimnazije
• poznavati i primjenjivati pravopisnu normu hrvatskoga standardnog jezika • poznavati i razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove iz fonetike, fonologije,
morfologije, sintakse i leksikologije • prepoznati fonetske i fonološke jedinice hrvatskoga standardnog jezika, tj. glasove
(njihova artikulacijska i akustika obiljeja), slogove i prozodiju te njihovu raspodjelu • razumjeti glasovne promjene • prepoznati osnovna obiljeja akavskoga, kajkavskoga i štokavskoga narjeja • razumjeti vrste morfema i morfemsku analizu • razumjeti gramatike kategorije promjenjivih vrsta rijei • poznavati i razlikovati nepromjenjive vrste rijei • razumjeti tipove odnosa meu sastavnicama sintagmi • razumjeti gramatiko reenino ustrojstvo • razumjeti vrste nezavisnosloenih i zavisnosloenih reenica • razumjeti leksiko-semantike odnose • razumjeti znaenje frazema u hrvatskome jeziku • razumjeti jezino posuivanje • razumjeti tvorbene naine u hrvatskome jeziku • razumjeti funkcionalne stilove hrvatskoga standardnog jezika • razumjeti strukturu rjenika i leksikografske jedinice • razumjeti i poznavati povijesni razvitak hrvatskoga jezika.
3. VRSTE ZADATAKA
U testu su upotrijebljeni zadatci objektivnog tipa, a rješavaju se: - davanjem odgovora na pitanje kojim se trai tono navoenje podataka - višelanim odabirom (dva ili više ponuenih odgovora):
a) prepoznavanjem tone tvrdnje i b) zaokruivanjem tonog odgovora izmeu više ponuenih
- dopunjavanjem odgovora/tvrdnje.
Pismeni ispit (test znanja)
Test sadri ukupno 50 pitanja/zadataka, a svaki toan odgovor donosi dva (2) boda. Najviši broj bodova koji uenik moe postii je 100 (stotinu). Za ocjenu dovoljan uenik mora postii najmanje 55 bodova, odnosno 55% od najvišeg broja bodova. Polovino riješen zadatak vrjednovat e se jednim (1) bodom. Zadatak e se vrjednovati s nula (0) bodova ako je:
- odgovor netoan - zaokrueno više odgovora gdje se trai jedan odgovor - odgovor neitko napisan.
Test se piše ukupno 90 minuta. Pisati se moe kemijskom olovkom (plavom ili crnom) iskljuivo pisanim slovima. Vano je pozorno proitati svaki zadatak.
Usmeni ispit
Na usmenom ispitu uenici odgovaraju pojedinano pred trolanim ispitnim povjerenstvom, nakon što izvuku jednu od više ponuenih kartica s tri pitanja. Na svakoj je kartici po jedno pitanje iz teorije knjievnosti, iz povijesti knjievnosi i iz jezika.
Za ocjenu dovoljan potrebno je da uenik odgovori potpuno na barem jedno pitanje. Ako uenik, nakon što proita pitanja s izvuene kartice, zakljui da nije dovoljno spreman za ta pitanja, moe izvui drugu karticu, ali mu se tada snizuje zakljuna ocjena na usmenom ispitu.
8
5. 1. KNJIEVNOST
1. Nabrojite knjievne rodove. 2. Koja od navedenih obiljeja karakteriziraju liriku?
a) pripovijedanje b) prikazivanje dogaaja c) portretiranje likova d) izraavanje osobnih misli i uvstava
3. Zaokruite slovo ispred tonog odgovora. U epskom je djelu bitno: a) razvijanje sukoba b) pripovijedanje c) metaforino izraavanje d) iskazivanje osobnih uvstava
4. Zaokruite slovo ispred tonog odgovora. U dramskom je djelu bitno: a) iskazivanje osobnih uvstava b) razvijanje sukoba c) pripovijedanje d) metaforiko izraavanje
5. Knjievna vrsta u kojoj se isprepleu elementi beletristikog i znanstvenog zove se a) pripovijetka b) ep c) roman d) esej
6. Tiho, o tiho govori mi jesen, Šuštanjem liša i šapatom kiše. U ovim je stihovima pjesnik Dobriša Cesari upotrijebio: a) simploku b) onomatopeju c) aliteraciju d) asonanciju
7. O kojim je stilskim izraajnim sredstvima rije u ovim primjerima? san snivati; misliti misli ekam te cijelu vjenost. Moj otrcani, kraljski, banski Griu. rjeita tišina;...o mrtvi ivote Livade su me voljele. Nosile su moj glas i s njim su sjekle potoke. ime u moi da te tješim u tom asu?
8. Što se bijeli u gori zelenoj?
Al je snijeg, al su labudovi? Da je snijeg ve bi okopnio, Kako se zove stilsko sredstvo uporabljeno u Labudovi ve bi poletjeli. poznatim stihovima Hasanaginice? Nit je snijeg, nit su labudovi, Nego šator age Hasanage.
9. Tisuu puta sam ti rekao. Manji si od makova zrna.
O kojem je stilskom sredstvu rije u navedenim reenicama iz svakodnevnoga govora?
10. Kako se naziva stih od šest stopa, najpoznatiji stih antike knjievnosti? 11. Što je sonet?
9
12. Što su budnice i tko ih je pisao? 13. Što je nokturno/notturno? 14. Što su epitalamiji? 15. Digresija je vrlo vaan stilski postupak. Ukratko ga objasnite. 16. Što je invokacija? 17. Kako nazivamo stilski postupak izravnog prelaenja na glavnu temu, bez elemenata retardacije i dodatnih opisivanja? 18. Koji je grki teoretiar drame i filozof imenovao katarzu - proišenje osjeaja u odlunom trenutku razvoja radnje u tragediji? 19. Dopunite reenicu. Dramske su vrste
Povijest knjievnosti
Pretpovijest knjievnosti
20. Od koliko se knjiga sastoji: a) Stari zavjet b) Novi zavjet? 21. Kako glasi naslov najljepšeg djela ljubavne poezije starih istonih naroda ije jeautorstvo pripisano Salomonu? 22. Što je Petoknjije? 23. Navedite dijelove Novog zavjeta. 24.. Kako se naziva prijevod Biblije na grki, a kako prijevod na latinski jezik?
25. Kako se zove najopsenije i najznaajnije djelo meu mnogobrojnim babilonskim mitovima?
26. Navedite naslov jednog od velikih indijskih nacionalnih epova. 27. Kako se zove sveta knjiga islama? 28. Što je Talmud?
Antika
29. Koje razdoblje obuhvaa radnja Homerova epa Ilijada? 30. Kako se zove najvea grka pjesnikinja razdoblja prve polovice VI. st. p. n. e.? 31. Kako se zove grki pjesnik, jedan od glavnih predstavnika monodijske lirike i autor
pjesme Lai? 32. Antigona i Kralj Edip djela su grkog tragiara: a) Euripida b) Sofokla c) Eshila 33. Tko je autor drame Okovani Prometej? 34. Napišite ime najveeg rimskog komediografa. 35. Napišite naziv i autora nacionalnog epa antike rimske knjievnosti.
Srednji vijek
36. Tko je autor Ispovijesti, svojevrsne lirske duhovne autobiografije? 37. Kako glasi naslov najstarijeg engleskog epa iz 8. stoljea? 38. Napišite naslove velikih srednjovjekovnih nacionalnih epova:
10
a) iz njemake knjievnosti: b) iz španjolske knjievnosti: c) iz francuske knjievnosti:
39. Carmina burana je srednjovjekovna zbirka: a) novela, b) pjesama, c) epova.
Hrvatska srednjovjekovna knjievnost
40. Kako se zove najstariji hrvatski opseniji epigrafski spomenik i kojim je pismom napisan? 41. Kojem razdoblju hrvatske knjievnosti pripada Ljetopis popa Dukljanina? 42. Što je inkunabula? 43. Kako se naziva jedan od najstarijih spomenika pismenosti na tlu Bosne i Hercegovine?
Predrenesansa, renesansa i humanizam
44. Koji autori ine trolist predrenesansne knjievnosti? 45. Kako se naziva Petrarcino djelo posveeno prelijepoj Lauri? 46. Što se razvilo iz katedre za prouavanje Homera koju je u Firenzi osnovao Boccaccio? 47. Kako glasi naslov poznatog epa Lodovica Ariosta? 48. Predstava koju Hamlet organizira s putujuim glumcima zove se:
a) Zavjera b) Mišolovka c) Otkrivanje d) Igra 49. Zaokruite slovo ispred tonog odgovra. Shakespeareova je tzv. lirska tragedija:
a) Romeo i Julija b) Ukroena goropadnica c) Hamlet d) Othello 50. Napišite ime autora i naslov prvog romana svjetske knjievnosti. 51. San ljetne/ivanjske noi W. Shakespearea je:
a) poema b) tragedija c) zbirka soneta d) komedija
Hrvatski humanizam i renesansa
52. Najpoznatiji je Maruliev ep na latinskom jeziku: a) Judita b) Davidijada c) Molitva d) Barbara
53. Kako se zove istaknuti hrvatski latinist, autor poznate elegije pod naslovom Elegija o pustošenju Šibenskog polja?
54. Blaen as i hip, najprvo kad sam ja vidil tvoj obraz lip, od koga slava sja. Navedite autora ovih stihova Blaena sva mista, kada te gdividih, i naslov pjesme kojoj stihovi pripadaju. dni, noi, godišta koja te ja slidih.
55. Napišite naslov i ime autora prvog hrvatskog romana.
56. Minu vrime od zlata, za gvozdje se svak uhiti, poeše ljudi nahvao biti boj s ljudima nazbilj za gospoctvo. Njegda ljudi nahvao dobivahu a njegdanazbilj. Ma, za rijet istinu, ljudi nazbilj u duga vrjemena napokon su otezali i još otezaju, ma s mukom i s trudom; današnji dan ljudi su nazbilj pravi ljudi i gospoda, a ljudi nahvao ljudi su nahvao i bit e potištenjaci vazda.
11
Prolog Dugog Nosa jedan je od najvanijih kljueva za razumijevanje komedije koja predstavlja hrvatsku renesansnu knjievnost. O kojoj je komediji rije i tko je njezin autor?
Barok
57. Objasnite naziv barok. 58. Koji se knjievni pravci pojavljuju unutar epohe baroka? 59. Iz kojeg su knjievnog djela stihovi: O, malen je dar nam dan,
jer sav ivot – to je san, a san su i sami snovi.?
60. Tko je autor religiozno-povijesnog epa Osloboeni Jeruzalem?
Barok u hrvatskoj knjievnosti
61. Tko je najvei hrvatski barokni pjesnik? 62. Djelo Ivana Gundulia Dubravka jest: a) komedija b) crkvena drama
c) pastoralno-mitološka igra. 63. Iz kojeg su knjievnog djela stihovi:
Kolo od sree uokoli vrtei se ne pristaje: tko bi gori, eto je doli, a tko doli, gori ustaje.
64. U razdoblju hrvatske barokne knjievnosti pojavljuje i jedna knjievnica. O kome je rije i po kojem je knjievnom djelu pamtimo?
Klasicizam i prosvjetiteljstvo
65. Tko se naziva ocem francuske klasicistike tragedije? 66. Tko je najvei francuski komediograf razdoblja klasicizma? 67. Tko su bili enciklopedisti? 68. Koji je francuski filozof i knjievnik napisao najpoznatiji prosvjetiteljski roman-parodiju?
Napišite naslov tog romana.
Hrvatska knjievnost 18. stoljea (prosvjetiteljstvo i klasicizam)
69. Kako se zove hrvatski klasicist, autor zbirke pjesama Fructus auctumnales i prevoditelj Svetog pisma na hrvatski jezik? 70. Napišite ime i naslov najpoznatijeg djela znaajnog slavonskog prosvjetitelja, pjesnika i vojnika.
71. Iz pera kojeg je kajkavskog komediografa nastalo djelo Matijaš grabancijaš dijak?
12
Knjievnost u Bosni i Hercegovini u 17. i 18. stoljeu
72. Navedite naslov, godinu i ime autora prve tiskane knjige u Bosni i Hercegovini. 73. Kada su objavljene Besjede Matije Divkovia? 74. U kojim su samostanima nastali najpoznatiji franjevaki ljetopisi u BiH? 75. Kojoj knjievnosti pripada Duvanjski arzuhal? 76. U koje se sve vrste lirske poezije mogu uvrstiti pjesme Safveta-bega Bašagia?
Predromantizam i romantizam
77. Tko od navedenih autora ne pripada europskom romantizmu: a) W. Scott b) Cervantes c) A. Lamartine d) V. Hugo
78. Kako se zove engleski pjesnik, najistaknutiji predstavnik romantiarskog individualizma? 79. Pod kojim se nazivom pojavljuje romantizam u Njemakoj? 80. Napišite naslov i ime autora djela u kojem je jedan od likova Maximilian von Moor? 81. Kojem djelu knjievnosti romantizma pripadaju likovi Tatjana i Lenski? 82. Tko je autor pjesama Gavran i Annabel Lee?
Romantizam u hrvatskoj knjievnosti (hrvatski narodni preporod)
83. Tko je bio glavni ideolog ilirskoga pokreta, pokreta koji se javlja unutar hrvatskog narodnog preporoda? 84. Osniva hrvatske knjievne kritike ujedno je i autor zbirke ljubavnih pjesama posveenih Ljubici Cantily. Tko je on i kako se zove njegova zbirka?
85. Tko je autor putopisa Pogled u Bosnu? 86. Navedi naslove pjevanja u spjevu Smrt Smail-age engia Ivana Maurania. 87. Tko je autor pjesme Rodu o jeziku?
Protorealizam u hrvatskoj knjievnosti
88. Napišite naslove Šenoinih povijesnih romana. 89. Napišite naslove triju pripovijedaka Augusta Šenoe. 90. Koji od navedenih naslova nije iz Šenoina djela Povjestice?
a) Propast Venecije, b) Kameni svatovi, c) Ljubica, d) Kugina kua 91. Kako se naziva poznati programatski tekst Augusta Šenoe o knjievnosti?
Realizam i naturalizam
92. U kojem su romanu glavni likovi Eugen de Rastignac, Anastazija i Delfina i tko je autor toga romana?
93. Kojem znaajnom romanu razdoblja realizma pripadaju likovi Raskoljnikov i Sonja Marmeladova?
13
94. Djelo N. V. Gogolja Kabanica jest: a) komedija b) tragedija c) pripovijetka d) roman. 95. Po kojem djelu i kojeg autora nastaje termin bovarizam? 96. Sve sretne obitelji nalik su jedna drugoj, svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj nain.
Napišite naslov i ime autora romana koji poinje ovom reenicom. 97. Tko je najvaniji teoretiar i pisac naturalizma?
Hrvatski realizam
98. Napišite ime autora i naslov romana u kojem su likovi Ante, Lucija, Valpurga, Juraj. 99. Navedite tri antologijske pjesme S. S. Kranjevia. 100. Kako se zove poznata zbirka pripovijedaka Ksavera Šandora Gjalskog? 101. Koji je od navedenih autora tematski vezan uz Slavoniju:
a) M. C. Nehajev b) Ante Kovai c) Josip Kozarac d) Vjenceslav Novak
Modernizam (moderna)
102. Kojom pjesnikom zbirkom, kojeg autora i koje godine zapoinje razdoblje modernizma?
103. Navedite modernistike pravce. 104. Pijani brod je autobiografska poema
a) S. Mallarmea b) P. Verlainea c) C. Baudelairea d) A. Rimbauda 105. Dramu Nora ili Kua lutaka napisao je:
a) August Strindberg b) Anton Pavlovi ehov c) Henrik Ibsen 106. Napišite naslov drame A. P. ehova kojoj pripadaju likovi Maša, Irina i Olga.
Hrvatska moderna
107. Koji politiki dogaaj obiljeava poetak hrvatske moderne? 108. U kojoj se noveli Janka Leskovara pojavljuje lik ure Martia? 109. Navedite naslove zbirki pripovijedaka Antuna Gustava Matoša. 110. Kako glasi naslov nedovršene pripovijetke Dinka Šimunovia? 111. Jesenje vee i Utjeha kose naslovi su pjesama:
a) D. Domjania b) A. G. Matoša c) S. Mihalia 112. Pisci knjievnog razdoblja hrvatske moderne jesu:
a) A.G.Matoš b) A.B. Šimi c) A. Kovai d) V.Vidri 113. Napišite naslove drama koje ine Dubrovaku trilogiju Ive Vojnovia. 114. Roman uka Begovi napisao je:
a) Josip Kosor b) Josip Kozarac c) Ivan Kozarac
Moderna knjievnost 20. st.
115. Koji se od navedenih pravaca ne javlja poetkom 20. stoljea: a) kubizam b) ekspresionizam c) realizam d) dadaizam
116. Kljuni su pojmovi futurizma
14
117. Ove noi mogu napisati najtunije stihove. Napišite ime autora ovih stihova.
118. Navedite imena knjievnika ija djela predstavljaju moderno strukturiranu prozu poznatu pod nazivom “roman struje svijesti”?
119. Po kojim obiljejima roman Krik i bijes W. Faulknera spada meu romane struje svijesti? 120. I im sam prepoznao okus u lipov aj namoenog komada madlene, koji mi je svake nedjelje davala tetka Leonie (tada još doduše nisam znao razlog zbog kojega me ta uspomena tako usreivala, nego sam to otkrie morao odgoditi za mnogo kasnije), odmah se pojavi i stara, siva kua na ulicu, u kojoj je bila njezina soba, pa se kao kazališni dekor pridrui malom paviljonu koji je gledao na vrt... a s kuom se pojavio i grad od jutra do veeri i po svakom vremenu. Kako se zove autor ovog ulomka iz jednog od najpoznatijih ciklusa romana u europskoj knjievnosti?
121. Kako se zove Kafkin stil? 122. Napišite ime autora i naslov romana u kojem se pojavljuju likovi Marija, Pablo, Pilar i Robert Jordan.
123. Koji su zastupnici filozofije egzistencijalizma u europskoj knjievnosti? 124. Kako se zove drama L. Pirandella koja odstupa od mnogih naela klasine drame?
Hrvatska knjievnost 20. st.
125. Zbirka Preobraenja oznauje najjai ekspresionistiki izraz u hrvatskoj knjievnosti. Tko je njezin autor?
126. Kako se zove Krlein esej kojim je izazvao napade zagovornika socijalne literature? 127. Koje Krleine drame pripadaju ciklusu o obitelji Glembay? 128. Navedite naslov poznatog Krleina esejistikog romana. 129. Navedite likove iz Andrieva romana Prokleta avlija. 130. Koje je godine i za koji roman Ivo Andri dobio Nobelovu nagradu? 131. Navedite naslove dviju pripovijedaka Ive Andria. 132. U kojem je romanu Meše Selimovia jedan od glavnih likova Hasan? 133. Navedite etiri antologijske pjesme Dobriše Cesaria. 134. Iz koje je pjesme navedeni stih?
… gorko je ovjek biti, dok no se s ovjekom brati. 135. Tko je autor ciklusa lirskih pjesama Isus i moja sjena? 136. Kako se zove najpoznatija zbirka pjesama Maka Dizdara?
137. Koji je bošnjaki pjesnik moderne autor pjesama Ja nijesam sanjar i Ja sam vjerni rob ljepote?
138. Navedite naslove najpoznatijih pjesama Alekse Šantia. 139. Navedite naslove triju poznatih pripovijedaka Isaka Samokovlije. 140. Kako se zove poznata zbirka novela Ranka Marinkovia? 141. Tko je autor romana Proljea Ivana Galeba? 142. U kojoj se komediji Ive Brešana pojavljuju junaci poznate tragedije W. Shakespearea?
15
JEZIK
Fonetika i fonologija
143. Što je fonologija, a što fonetika? 144. Definirajte jezik i napišite kako se naziva znanost o jeziku. 145. Što su alofoni? ime su oni uvjetovani? 146. U kakvom su odnosu fonem i glas? 147. Nabrojite glasovne promjene. 148. Zašto dolazi do jednaenja suglasnika? 149. Zaokruite palatalne suglasnike.
t, š, z, nj, , v, j, d, k, , , c, l, , lj, r, d 150. U kojim rijeima uoavate jednaenje po zvunosti?
a) iscrtati b) predsjednik c) kosidba d) panja e) svadba
151. Koje su rijei nepravilno napisane? a) svjedodba b) pretstava c) podiniti d) potšišati e) potsvijest
152. Napišite G jd. imenica: hrbat, redak, obrazac 153. Napišite nazive svih glasovnih promjena koje uoavate u ovim primjerima:
a) mlad – mlai b) dobar – dobra c) krag – krazi d) kotao – kotla e) kazalište – kazališni
154. Pogrešno napisane pridjeve napišite pravilno: a) besmislen b) bezini c) beivotan d) besastan e) bezšuman
155. Napišite komparativ i superlativ svakog od ovih pridjeva: a) lijep b) blijed c) vrijedan d) prijek
156. Napišite deminutive ovih imenica: a) svijea b) vijenac c) zvijezda d) pijetao
16
157. Zaokruite slovo ispred tonih tvrdnji. a) Jednoslone rijei mogu imati samo dugosilazni naglasak. b) Jednoslone rijei mogu imati samo silazne naglaske. c) Višeslone rijei mogu imati na prvom slogu bilo koji naglasak. d) Troslone i višeslone rijei na srednjem slogu mogu imati samo silazne
naglaske. 158. Što su enklitike, a što proklitike? 159. Stavite odgovarajui znak za naglasak iznad naglašenog sloga ovih rijei.
panj, poskoiti, vrijedan, pruga, svjetski, zmaj
Morfologija
160. Što je morfem? 161. Što je alomorf? 162. Što su imenske rijei? 163. Kakve su imenice: granje, liše, momad, cvijee, telad? 164. Napišite A jd. imenica:
a) stol b) dan c) ovjek d) noi e) djeak 165. Koja je reenica pravilno napisana?
a) Ne bih te mijenjao za svo blago svijeta. b) Ne bih te mijenjao za sve blago svijeta. c) Ne bih te mjenjao za sve blago svjeta. d) Nebih te mijenjao za sve blago svijeta.
166. Prema navedenim svršenim glagolima napiši nesvršene: a) dodijeliti b) pobijediti c) izvijestiti
167. Prema navedenim nesvršenim glagolima napravi svršene:…