hrvatski jezik - 5 uvod hrvatski jezik na dr¥¾avnoj maturi obvezatan je predmet....

Download HRVATSKI JEZIK - 5 Uvod Hrvatski jezik na dr¥¾avnoj maturi obvezatan je predmet. Pristupnik1 mo¥¾e polagati

Post on 30-Aug-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1Ispitni katalog za dravnu maturuu kolskoj godini 2015./2016.

  HRVATSKI JEZIK

  HRVATSKI 2016.indd 1 15.3.2016. 10:11:05

 • 2

  HRVATSKI 2016.indd 2 15.3.2016. 10:11:05

 • 3

  Sadraj

  Uvod ................................................................................................51. VIA RAZINA ISPITA ...........................................................6 1.1. Podruja ispitivanja ..................................................6 1.2. Struktura ispita ...........................................................6 1.2.1. kolski esej ...........................................................6 1.2.2. Knjievnost i jezik...............................................7 1.3. Obrazovni ishodi ........................................................8 1.4. Tehniki opis ispita ................................................ 10 1.4.1. Trajanje ispita.................................................... 10 1.4.2. Izgled ispita i nain rjeavanja.................... 10 1.4.3. Pribor ................................................................ 11 1.5. Opis bodovanja ........................................................ 11 1.5.1. Vrednovanje prve ispitne cjeline kolski esej .......................................................... 11 1.5.2. Vrednovanje druge ispitne cjeline Knjievnost i jezik ............................................. 13 1.6. Vrste zadataka ......................................................... 13 1.6.1. Primjeri esejskoga zadatka .......................... 13 1.6.1.1. Interpretativni kolski esej ............ 13 1.6.1.2. Usporedna ralamba dvaju ili vie tekstova ..................... 15 1.6.1.3. Raspravljaki kolski esej............... 18 1.6.2. Primjeri zadatka viestrukoga izbora ....... 22

  2. OSNOVNA RAZINA ISPITA ............................................ 23 2.1. Podruja ispitivanja ............................................... 23 2.2. Struktura ispita ........................................................ 23 2.2.1. kolski esej ........................................................ 23 2.2.2. Knjievnost i jezik............................................ 24 2.3. Obrazovni ishodi ..................................................... 25 2.4. Tehniki opis ispita ................................................ 27 2.4.1. Trajanje ispita.................................................... 27 2.4.2. Izgled ispita i nain rjeavanja.................... 27 2.4.3. Pribor ................................................................ 27 2.5. Opis bodovanja ........................................................ 27 2.5.1. Vrednovanje prve ispitne cjeline kolski esej .......................................................... 28 2.5.2. Vrednovanje druge ispitne cjeline Knjievnost i jezik ............................................. 30 2.6. Vrste zadataka .......................................................... 30 2.6.1. Primjeri esejskoga zadatka .......................... 30 2.6.1.1. Interpretativni kolski esej ............ 30 2.6.1.2. Usporedna ralamba dvaju ili vie tekstova ..................... 32 2.6.1.3. Raspravljaki kolski esej............... 34 2.6.2. Primjeri zadatka viestrukoga izbora ....... 36 3. PRIPREMA ZA ISPIT ......................................................... 38

  HRVATSKI 2016.indd 3 15.3.2016. 10:11:06

 • 4

  HRVATSKI 2016.indd 4 15.3.2016. 10:11:06

 • 5

  UvodHrvatski jezik na dravnoj maturi obvezatan je predmet. Pristupnik1 moe polagati ispit iz Hrvatskoga jezika na vioj ili na osnovnoj razini. Ispitni katalog za dravnu maturu iz Hrvatskoga jezika temeljni je dokument ispita u kojemu su navedeni i objanjeni sadraji, kriteriji i naini ispitivanja i vrednovanja na vioj i osnovnoj razini u kolskoj godini 2015./2016.Via razina ispita iz Hrvatskoga jezika usklaena je s Nastavnim planom i programom za gimnazije2. Oni pristupnici koji su sluali Hrvatski jezik prema ostalim nastavnim programima trebaju, ako ele polagati viu razinu, proiriti steeno znanje sadrajima gimnazijskoga nastavnog programa sluei se dodatnom odobrenom literaturom.Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u etverogodinjim strukovnim kolama3.Ispitni katalog podijeljen je u dva dijela od kojih se svaki odnosi na jednu od navedenih razina. Svaka je razina ispita opisana u sljedeih est poglavlja:1. Podruja ispitivanja2. Struktura ispita3. Obrazovni ishodi4. Tehniki opis ispita 5. Opis bodovanja6. Vrste zadataka. 1 Termin pristupnik u katalogu ima ope znaenje te se odnosi i na

  pristupnice i na pristupnike.2 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Posebno izdanje, broj 2,

  kolske novine, Zagreb, 1. kolovoza 1995.3 Glasnik Ministarstva prosvjete i porta, Posebno izdanje, broj 11,

  Zagreb, lipnja 1997.

  U prvome se poglavlju (Podruja ispitivanja) openito navode ispitne cjeline i podruja ispitivanja. U drugome poglavlju (Struktura ispita) opisana je okvirna struktura ispita prema ispitnim cjelinama s obzirom na trajanje, udio pojedine cjeline u ispitu i polazni sadraj (tekst). U tome su poglavlju ukratko opisani sadraji ispitivanja, kljuna znanja i vjetine te struktura svake ispitne cjeline (kolski esej i Knjievnost i jezik). U treemu je poglavlju (Obrazovni ishodi) podrobno navedeno koje sadraje pristupnik mora znati i razumjeti u svakoj ispitnoj cjelini te to mora moi uiniti kako bi uspjeno rijeio ispit.U etvrtome poglavlju (Tehniki opis ispita) navedeno je trajanje svake ispitne cjeline, opisan je izgled ispita i objanjen je nain njegova rjeavanja. U petome poglavlju (Opis bodovanja) podrobnije su opisani kriteriji i kategorije za vrednovanje kolskoga eseja te su ukratko opisani kriteriji za bodovanje druge cjeline. U estome se poglavlju (Vrste zadataka) nalaze upute i primjeri svih vrsta zadataka koji se nalaze u ispitu.

  HRVATSKI 2016.indd 5 15.3.2016. 10:11:06

 • 61. VIA RAZINA ISPITA1.1. Podruja ispitivanjaIspitom iz Hrvatskoga jezika ispituju se knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja, razumijevanje knjievnoga teksta i upotreba hrvatskoga standardnog jezika. Ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina. Prva je ispitna cjelina kolski esej i ini ju jedan zadatak otvorenoga tipa. Druga je ispitna cjelina Knjievnost i jezik i ine ju skupine zadataka zatvorenoga tipa.

  1.2. Struktura ispitaSvaka ispitna cjelina ima 50 % udjela u ukupnome uspjehu u ispitu. Pristupnik mora pristupiti i prvomu i drugomu dijelu ispita. Ocjena u ispitu dravne mature iz Hrvatskoga jezika izvodi se na temelju zbroja bodova postignutih u obama dijelovima ispita. U tablici 1. prikazana je struktura ispita iz Hrvatskoga jezika na vioj razini. Tablica 1. Struktura ispita iz Hrvatskoga jezika na vioj razini

  Ispitna cjelina

  Naziv Trajanje Udio u ocjeni Pribor Prilozi

  1. kolski esej 160 minuta 50 %kemijska olovka kojom se pie plavom ili crnom bojom

  ulomak/ulomci teksta/tekstova s popisa knjievnih ispitnih djela

  2. Knjievnost i jezik 80 minuta 50 %kemijska olovka kojom se pie plavom ili crnom bojom

  pitanja uz polazni tekst i bez polaznoga teksta

  Ukupno 240 minuta 100 %

  1.2.1. kolski esejPristupnik treba napisati kolski esej na temelju polaznoga teksta ili polaznih tekstova. kolski esej treba imati najmanje 400 rijei. Mogue su tri vrste eseja:1. interpretativni kolski esej2. usporedna ralamba dvaju ili vie tekstova3. raspravljaki kolski esej.Pristupniku e biti zadan jedan od ponuenih vrsta kolskoga eseja.Zadatak za kolski esej sastoji se od upute, polaznoga teksta ili polaznih tekstova i smjernica prema kojima pristupnik treba oblikovati svoj kolski esej. U svakome e kolskom eseju, bez obzira na vrstu, kao polazni tekst uvijek biti ponuen bar jedan ulomak iz djela s popisa knjievnih ispitnih djela. Kao drugi polazni tekst moe biti zadan i knjievni ili neknjievni tekst koji je povezan sa sadrajem, strukturom, idejom i/ili knjievnim

  HRVATSKI 2016.indd 6 15.3.2016. 10:11:06

 • 7kontekstom zadanoga ispitnog djela. U poglavlju Opis bodovanja navedene su i opisane sastavnice ljestvice za vrednovanje kolskoga eseja (Tablica 3.). Popis knjievnih ispitnih djela za kolski esej nalazi se na 8. stranici. Primjeri zadataka za sve tri vrste kolskoga eseja nalaze se na stranicama od 14. do 21.kolski esej moe biti vrednovan s najvie 80 bodova.

  1.2.2. Knjievnost i jezikU drugoj ispitnoj cjelini zadatcima zatvorenoga tipa ispituju se razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja. U tablici 2. prikazana je struktura druge ispitne cjeline Knjievnost i jezik.

  Tablica 2. Struktura ispitne cjeline Knjievnost i jezik

  Dijelovi druge ispitne cjeline

  Podruje ispitivanja

  Polazni tekst Vrsta zadatakaBroj

  zadataka

  Broj

  bodova1. Knjievnost sedam polaznih tekstova zadatci viestrukoga izbora 35 351. Knjievnost zadatci bez polaznoga teksta zadatci viestrukoga izbora 20 202. Jezik zadatci bez polaznoga teksta zadatci viestrukoga izbora 25 25

  Druga ispitna cjelina sastoji se od ukupno 80 zadatka i donosi 80 bodova.

  Druga ispitna cjelina sastoji se od dvaju dijelova i podijeljen je prema podrujima ispitivanja.Prvim dijelom druge ispitne cjeline provjeravaju se razumijevanje knjievnoga teksta te knjievnoteorijska i knjievnopovijesna znanja. Prvi dio druge ispitne cjeline sastoji se:a) od sedam polaznih tekstova uz koje su vezane skupine od pet zadataka viestrukoga izborab) od dvadeset zadataka viestrukoga izbora koji nisu vezani uz polazni tekstDrugi dio druge ispitne cjeline ini dvadeset pet zadataka viestrukoga izbora kojima se ispituje znanje hrvatskoga standardnog jezika.

  HRVATSKI 2016.indd 7 15.3.2016. 10:11:06

 • 81.3. Obrazovni ishodiZa svaku ispitnu cjelinu odreen