hrvatski crveni kriŽ

Click here to load reader

Post on 09-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Programske smjernice gdck rijeka 2021. – 2024.utemeljeno 1881. godine
PROGRAMSKE SMJERNICE
ZA MANDATNO RAZDOBLJE
2021. godina – 2024. godina
Zakonom o udrugama (NN74/2014), Zakonom o Hrvatskom Crvenom kriu (NN 71/10) i Statutom Gradskog društva Crvenog kria Rijeka koji je prihvaen na Skupštini odranoj 24.9.2015. Gradsko društvo Crvenog kria Rijeka provodi javne ovlasti i djelatnosti na podruju zaštite i unapreenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, Slube traenja, rada s mladima, humanitarne pomoi, pripreme i odgovor na katastrofe i drugo, a prema Pravilniku o nainu i rokovima plaanja sredstva iz prihoda jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog kria, NN 18/11 jedinice lokalne i podrune samouprave dune su osigurati 0,5% sredstava za javne ovlasti i redovne djelatnosti i 0,2% sredstava prihoda za rad i djelovanje Slube traenja. Rijeki Crveni kri djeluju u gradu Rijeci, te u gradovima Bakar, Kastav i Kraljevica, i u opinama avle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. U javnom ivotu Crveni kri zastupa ideje i ciljeve pokreta te surauje s tijelima vlasti na poslovima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, civilne zaštite i dr. koji promiu i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe. Jedno je od deset društava Crvenog kria Primorsko-goranske upanije.
Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog kria Rijeka jesu ublaavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oruanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesreama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unapreenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture graana, poticanje i unapreenje solidarnosti, promicanje volonterstva i meusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti graana, a podruja djelovanja Crvenog kria Rijeka sukladno ciljevima jesu: demokratska politika kultura, ljudska prava, meunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraivanje, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja. Programske djelatnosti se provode za ope dobro, a dobit koja se ostvari koristi se iskljuivo za obavljanje i unapreenje djelatnosti u skladu sa Statutom Gradskog društva crvenog kria Rijeka.
2
SKUPŠTINA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIA RIJEKA Prema Statutu Gradskog društva Crvenog kria Rijeka, Skupština je najviše tijelo upravljanja i odluivanja iji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju lanovi putem izabranih predstavnika - zastupnika. Skupština broji do najviše 45 zastupnika a odluku o broju lanova donosi Skupština Gradskog društva Crvenog kria Rijeka. Mandat zastupnika Skupštine traje etiri godine s mogunošu ponovnog izbora. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Gradskog društva Crvenog kria Rijeka, a sazivaju se kao redovne, izborne i izvanredne. Redovna sjednica odrava se najmanje jedanput godišnje. ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIA RIJEKA Odbor Gradskog društva Crvenog kria Rijeka je izvršno tijelo Skupštine i godišnje odrava dvanaest do trinaest sjednica na kojima se razmatraju tekua pitanja, donose odluke, zakljuci i preporuke prema nadlenostima propisanom Statutom Gradskog društva Crvenog kria Rijeka. NADZORNI ODBOR Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. Bira ga Skupština na konstituirajuoj sjednici na mandatno razdoblje od etiri godine vodei rauna da u njegovom sastavu budu i financijski strunjaci. Nadzorni odbor broji tri lana izmeu kojih se bira Predsjednik. RADNA TIJELA Prema Statutu djeluju stalna, povremena, savjetodavna i struna radna tijela (savjet, komisije, sekcije, klubovi i drugo) koja pripremaju programe i planove ovisno o aktivnostima Programa rada. Stalna tijela Skupštine jesu:
1. Savjet darivatelja krvi / Izvršni odbor 2. Komisija za difuziju znanja o enevskim konvencijama 3. Komisija za zdravstveni odgoj 4. Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti 5. Komisija za prevenciju tuberkuloze i ostalih plunih bolesti 6. Komisija za zaštitu i unapreenje ovjekove okoline 7. Komisija za rad s mladih 8. Komisija za socijalne aktivnosti i pomoi 9. Komisija Slube traenja 10. Komisija za priznanja i odlikovanja 11. Komisija za meuopinsku, meugradsku, meuupanijsku i meunarodnu suradnju 12. Komisija za propagandu 13.Terenska jedinica Crvenog kria „Dr. Ante Švalba“ Rijeka 14.Štab za provoenje akcije „Solidarnost na djelu“ 15.Komisija za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesreama
i oruanom sukobu i ratu Prema potrebi mogu se osnovati i druga tijela ovisno o programu rada Radna tijela razmatraju i donose zakljuke i prijedloge Odluka za izvršenje programa na podruju zaštite i unapreenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, Slube traenja, rada s mladima, humanitarne pomoi, pripreme i odgovor na katastrofe i drugo, a prema Programu rada i Odluci o zajednikim akcijama Hrvatskog Crvenog kria. LANSTVO CRVENOG KRIA Jedna od osnovnih zadaa je omasovljavanje lanstva ime se jaa društvo za provoenje programskih zadataka Hrvatskog Crvenog kria. lanovi Hrvatskog Crvenog kria mogu biti svi radni ljudi, graani, djeca i mladi koji imaju prebivališta ili boravište na podruju društva Crvenog kria i koji prihvaaju osnovne ciljeve i programske zadae Crvenog kria. U Gradskom društvu Crvenog kria Rijeka godišnja lanarina tradicionalno se prikuplja u sklopu obiljeavanja Tjedna Crvenog kria kroz cijeli mjesec svibanj. lanovi Crvenog kria plaaju lanarinu prema Odluci Hrvatskog Crvenog kria a prikupljena sredstva lanarine rasporeuju se ve godinama prema Odluci Skupštine Gradskog društva Crvenog kria Rijeka:
3
1. u iznosu 50% ostaje za potrebe rada Društva Crvenog kria, 48% za potrebe Gradskog društva Crvenog kria Rijeka, 2% uplauje se Hrvatskom Crvenom kriu.
2. u iznosu od 70% ostaje za rad Crvenog kria u djejem vrtiu, osnovnoj ili srednjoj školi i uenikim domovima, 28% za potrebe Gradskog društva Crvenog kria Rijeka, 2% uplauje se Hrvatskom Crvenom kriu.
U Gradskom društvu Crvenog kria Rijeka godišnja lanarina tradicionalno se prikuplja u sklopu obiljeavanja Tjedna Crvenog kria kroz cijeli mjesec svibanj. U pokretu Crvenog kria i Crvenog polumjeseca danas je ukljueno 189 zemalja svijeta, s više od 250 milijuna lanova – dobrovoljaca, volontera i Gradsko društvo Crvenog kria Rijeka pripada tom pokretu sa svojim lanovima Hrvatskog Crvenog kria a to su nominalni mladi lanovi Crvenog kria, darivatelji krvi, aktivni, potporni lanovi koji svoj doprinos daju kroz kolektivno lanstvo i poasni lanovi Hrvatskog Crvenog kria. Godine 1878. osnovane su prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje svoje djelovanje provode na meunarodno prihvaenim naelima pokreta Crvenog kria: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Udruge su osnovane u Zagrebu, Dubrovniku i Zadru. Tako e 2023. godina biti godina obiljeavanja 145 godina Crvenog kria na tlu Hrvatske, 70 godina dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog kria i 30 godina kada je 25.8.1993. Meunarodni odbor Crvenog kria priznao Hrvatski Crveni kri kao samostalno nacionalno društvo. Ta godina za Gradsko društvo Crvenog kria Rijeka biti e od izuzetnog znaaja jer e se postaviti spomen obiljeje darivateljima krvi, humanim i plemenitim ljudima, najbrojnijoj skupini i lanstvu Hrvatskog Crvenog kria. To su ljudi organizatori i sudionici brojnih humanih akcija. Kluba aktivista lan Kluba aktivista Crvenog kria Rijeka je svaki aktivist iz Društava Crvenog kria koji djeluju unutar Gradskog društva Crvenog kria Rijeka. Klub radi prema Programu rada koji donosi na redovnoj ili izbornoj Skupštini, a osnovan je je 31.5.2006.g. u sklopu Tjedna Hrvatskog Crvenog kria i povodom obiljeavanja 125 godina Crvenog kria u Gradu Rijeci. Obveza svakog lana Kluba je svojim ponašanjem i djelima uvati ugled Crvenog kria i djelovati u duhu njegovih naela. Programom rada Kluba redovito odravati sastanke Kluba aktivista Crvenog kria Rijeka – zadnja srijeda u mjesecu u vremenu od 11 – 13 sati, (osim u lipnju, srpnju i kolovozu) . Kroz djelovanje Kluba aktivista Crvenog kria Rijeka organizirati seminar, radionice, predavanja za aktiviste iz Društava Crvenog kria Rijeka, voditi brigu o bolesnim, nemonim i socijalno ugroenim lanovima Kluba aktivista Crvenog kria Rijeka, organizirati ispraaj preminulih lanova Kluba aktivista Crvenog kria Rijeka prema Pravilima o ispraaju preminulog aktiviste Crvenog kria Rijeka, organizirati druenja za lanove Kluba aktivista Crvenog kria Rijeka. Volonteri-aktivisti koji sudjeluju povremeno ili stalno u aktivnostima Crvenog kria su nezamjenjivi u svim akcijama. To su ljudi i koji daruju svoje vrijeme, znanje i vještine. Svojim radom doprinose pomaganju osobama u potrebi i provedbi aktivnosti Crvenog kria, poštujui temeljna naela Meunarodnog pokreta Crvenog kria i Crvenog polumjeseca.
TRADICIONALNE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIA Tradicionalne aktivnosti koje se provode kroz Program Tjedna Crvenog kria su: POSJETA RIJEKOM RODILIŠTU I BEBAMA ROENIM NA SVJETSKI DAN CRVENOG KRIA, 8. SVIBNJA ODAVANJE POASTI PREMINULOM POASNOM LANU HRVATSKOG CRVENOG KRIA PODJELA NAGRADA UENICIMA ZA LIKOVNE I LITERARNE RADOVE IZRAENE NA TEME CRVENOG KRIA NATJECANJA MLADIH HCK U PRUANJU PRVE POMOI SVEANI PRIJEM UENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U PODMLADAK CRVENOG KRIA SPORTSKO NATJECANJE LANOVA KLUBA AKTIVISTA CRVENOG KRIA RIJEKA POSJETA DELEGACIJE CRVENOG KRIA RIJEKA NAELNICIMA I GRADONAELNICIMA U OPINAMA I
GRADOVIMA NA PODRUJU DJELOVANJA CRVENOG KRIA RIJEKA
4
ZAJEDNIKE AKCIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIA Na temelju Statuta Hrvatskog Crvenog kria, Skupština Hrvatskog Crvenog kria donosi Odluku o zajednikim akcijama Hrvatskog Crvenog kria. Odlukom su utvrene zajednike akcije Hrvatskog Crvenog kria u cilju postizanja boljih rezultata, provjere sposobnosti i organiziranosti te uvršivanja zajedništva Hrvatskog Crvenog kria na svim razinama organiziranosti. Zajednike akcije su obaveza svih razina organiziranja Hrvatskog Crvenog kria i provode se u skladu s Odlukom i preporukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog kria.
ZDRAVSTVENO – PREVENTIVNE AKTIVNOSTI DAVALAŠTVO KRVI Prema javnoj ovlasti povjerenoj Crvenom kriu, Gradsko društvo Crvenog kria Rijeka organizator je prikupljanja krvi na podruju svog djelovanja. Dobrovoljno darivanje krvi provodi se pod okriljem Hrvatskog Crvenog kria od 1953. godine, a u Rijeci je 1962. godine osnovan i Savjet darivatelja kao prvi takav oblik u tadašnjoj dravi koji kroz sve ove godine radi na organiziranom okupljanju i radu darivatelja krvi s osnovnim ciljem organizacije i unapreenja davalaštva krvi u Rijeci. Program su provodili zaposlenici Gradskog društva Crvenog kria Rijeka uz darivatelje krvi, lanovi Savjeta dobrovoljnih darivatelja krvi, Izvršnog odbora i radno-savjetodavnih tijela, lanovi aktiva darivatelja krvi, lanovi "Kluba 100 kapi" te mladi davatelje krvi, lanovi "Kluba 25“. Program se provodio u skladu s naelima darivanja krvi: dobrovoljnost, anonimnost, solidarnost i besplatnost. U suradnji sa KBC-om Rijeka, Klinikim zavodom za transfuzijsku medicinu izrauje se zajedniki godišnji kalendar akcija za društva Crvenog kria tri upanije – Primorsko-goranske, Liko-senjske i Istarske. Naalost, rezultati nisu ujednaeni u svim podrujima Republike Hrvatske, pa tako i u našoj upaniji, jer na broj prikupljenih doza utjeu demografski, gospodarski, kulturološki i drugi imbenici. Osnovna zadaa je svakodnevno osiguranje dovoljnih doza krvi za potrebe lijeenja bolesnih osoba i tu Crveni kri Rijeka ve godinama poziva darivatelja krvi odreenih krvnih grupa. Iz tog nastavit e se s organiziranjem akcija darivanja krvi terenu, na fakultetima i u Centru za darivanje krvi. Darivatelje krvi treba okupljati, voditi o njima evidencije, a posebno posvetiti panju i brigu za bolesne darivatelje krvi, posjetiti ih u bolnicama i kod kue, pruiti razne pomoi onima koji su u stanju zdravstveno socijalnih potreba, te ispraati umre. Uz posebnu pohvalu pojedincima, u skladu s Pravilnikom o priznanjima Hrvatskog Crvenog kria društveno vrednovati njihovu humanost i dodjeljivati priznanja za odreeni broj darivanja koja se uruuju na skupštinama Aktiva darivatelja krvi i na sveanosti povodom 25. listopada, Dana darivatelja krvi. Posebno se zalagati i traiti od nadlenih institucija da se darivateljima krvi odobre razne povlastice na razni Grada, upanije i Republike Hrvatske kako bi svi darivatelji krvi imali ujednaena prava bez obzira gdje stanuju. Program rada darivatelja krvi organizirati i provoditi e se u skladu s Pravilima o radu Savjeta darivatelja krvi, Pravila o radu Aktiva darivatelja krvi, Pravila o radu „Kluba 100 kapi“ i „Kluba 25“ – mladi darivatelji krvi i Pravila o ispraaju preminulog darivatelja krvi. Aktivnost darivatelja krvi odreena je humanitarnim radom po emu se prepoznaje Crveni kri. Osim toga Crveni kri ima razvijenu mreu društava na terenu, veliki broj volontera te omoguuje neprofitno prikupljanje krvi. Uloga Crvenog kria u davalaštvu krvi je motiviranje i edukacija stanovništva, briga o darivateljima krvi, organizacija akcija darivanja krvi, priprema za odravanje akcije, usklaivanje kalendar akcija s Transfuzijskom slubom, dogovor s volonterima, obavijesti, osiguranje mjesta za uzimanje krvi, zahvalnice za darivatelje krvi. Osim Dana darivatelja krvi, 25. listopada, prigodnim programom 14. lipanja obiljeiti e se i Svjetski dan darivatelja krvi u ast Karla Landsteiner poznatog po identifikaciji i karakterizaciji ljudskih krvnih grupa.
5
„Klub 25“ Meu prvima u Hrvatskoj aktivno djeluje „Klub 25“ koji je osnovan 8. svibnja 2007. godine. To su mladi darivatelji krvi od 18 do 30 godina, te mladi koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu darivati krv, ali ele raditi na promicanju te humane vrijednosti i animiranju novih darivatelja krvi. Misija Kluba je promicanje i poticanje društvene odgovornosti meu mladim ljudima, organiziranje akcija darivanja krvi i osmišljavanje promidbenih aktivnosti. U 2023. godini Klub e proslaviti svoju 15. godišnjicu djelovanja i rada. „Klub 100 kapi“ „Klub 100 kapi“ okuplja darivatelje krvi sa 100 i više darivanja i darivateljice krvi sa 75 i više puta darivanom krvi. Osnovan je 25. listopada 2003. godine radi organiziranja oko popularizacije darivatelja krvi i osnivanja novih aktiva. U suradnji s „Klubom 25“ sudjeluje na aktivnostima s ciljem animiranja novih mladih darivatelja krvi.
PRVA POMO – PREVENCIJA ZDRAVLJA
Jedna od prvih djelatnosti Crvenog kria koja se bazira na kontinuiranom iskustvu tijekom mnogih godina je obuavanje medicinskog kadra i spremnost Crvenog kria da teajeve prve pomoi organizira za razliite potrebe. Osposobljavanje graana za pruanje prve pomoi tradicionalna je djelatnost koja se provodi sa ciljem educiranja što veeg broja osoba kao i kontinuirano educiranje predavaa prve pomoi. U Crvenom kriu od 1971. godine se provode teajevi prve pomoi za vozae motornih vozila u praktinoj i terorskoj nastavi s licenciranim predavaima prve pomoi u trajanju od devet školskih sati. Kontinuiranom edukacijom i dalje osposobiti što vei broj graana za pruanje prve pomoi u svim situacijama nastanka ozljeda i naglo nastupajuih bolesti. Poticanjem svakog pojedinca na pomoi i samopomo Hrvatski Crveni kri pomae u izgradnji sigurnijih i zdravijih zajednica. Osposobljavanje za pruanje prve pomoi Hrvatski Crveni kri provodi u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom kriu. Nastaviti s provoenjem osposobljavanja pruanja prve pomoi na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu u trajanju od deset školskih sati jer je to jedan od vanijih izvora financiranja Crvenog kria kao i organiziranje teaja prve pomoi za vozae na motorni pogon.
I dalje organizirati teajeve prve pomoi za mlade u osnovnim i srednjim školama, uenikim domovima, za prosvjetne radnike kao i ekipama prve pomoi za izvršavanje zadaa u sluaju katastrofa i izvanrednih situacija, prva pomoi pri nesreama na vodi. S ciljem popularizacije prve pomoi provodi se natjecanje ekipa prve pomoi, Nacionalno natjecanje ekipa mladih Hrvatskog Crvenog kria, obiljeavanje Svjetskog dana prve pomoi (druga subota u mjesecu rujnu). Nastaviti s edukacijom i osvješivanjem graana s posebnim naglaskom na ouvanju i unapreivanju zdravlja, zdravog naina prehrane, kvalitetnijeg psihikog ivota, ouvanja okoliša i prevencije. Posebnu vanost treba posvetiti mladima koji su izloeni opasnostima ovisnosti, AIDS-a i asocijalnom ponašanju. To emo postii kroz organizaciju zajednikih akcija Hrvatskog Crvenog kria koje se odnose na zdravstveno-preventivne programe kroz organiziranje predavanja, tribina, okruglih stolova, radionica na razne zdravstvene teme. Organizirati teaj osnovnih postupaka oivljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD) u trajanju od šest školskih sati za šest polaznika. U mnogim europskim zemljama automatski vanjski defibrilator – KPR/AVD se koristi od strane laika u ranoj defibrilaciji. Prema mišljenju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu postoji opravdanost rane defibrilacije u spašavanju ivota, te je nezamjenjiva uloga Hrvatskog Crvenog kria u edukaciji stanovništva za pruanje prve pomoi. Cilj osposobljavanja korisnika je prepoznavanje stanja koja ugroavaju ivot, pravovremeno pozvati hitnu medicinsku pomo, primijeniti postupak oivljavanja te znati primijeniti - KPR/AVD. Teajevi su namijenjeni graanima, nastavnicima, odgajateljima, vatrogascima, slubama javne ustanove i sl. kako bi ih se osposobilo da u sluaju potrebe primijene postupak oivljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora – KPR/AVD. Provode ih predavai, doktori medicine osposobljeni u Hrvatskom Crvenom kriu za predavae prve pomoi koji su u sklopu osposobljavanja prošli edukaciju iz KPR/AVD postupka.
6
SLUBA TRAENJA
Sluba traenja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog kria. Aktivnosti Slube traenja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni kri na ovim prostorima. Sluba traenja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opi pojam koji obuhvaa niz radnji iji je cilj spreavanje razdvajanja i nestanka osoba, odravanje
kontakata izmeu lanova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale. Rad Slube traenja temelji se na enevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama meunarodnih konferencija Crvenog kria i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Meunarodnog pokreta Crvenog kria i Crvenog polumjeseca (2008. - 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom kriu (NN 71/2010), te Pravilniku o Slubi traenja Hrvatskog Crvenog kria (NN 52/07). Zadaa Slube traenja je izvješivanje o rtvama oruanih sukoba i provoenje postupaka traenja nestalih osoba te omoguavanje uspostavljanja što breg kontakta meu razdvojenim lanovima obitelji. U miru i ratu obavlja poslove za rtve elementarnih i drugih nesrea, evakuirane osobe, prognane i izbjegle osobe, osobe koje su napustile svoja prebivališta i smještene su na drugo mjesto, za osobe na privremenom radu u inozemstvu, iseljenike i sve ostale osobe za koje je pokrenut postupak taenja. Posebna panja je posveena kontaktima i izvješivanjima obitelji o postupcima ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka osoba stradalih u Domovinskom ratu. Radi rješavanja predmeta suraujemo s nadlenim javnim ustanovama. Obzirom na veliki znaaj Slube traenja neophodno je organizirati seminare na kojima se educiraju volonteri za rad Slube traenja prema programu Komisije Slube traenja.
AKCIJE POMOI I SOCIJALNI PROGRAM
Hrvatski Crveni kri pokree, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima se prikuplja pomo osobama u potrebi, kao i rtvama katastrofa i izvanrednih situacija. Jedna od najveih sabirnih akcija je solidarnost na djelu koja se provodi od 1973. godine i to tradicionalno u mjesecu listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog kria i jedna je od najhumanijih sabirnih akcija u prikupljanju sredstava i materijalnih dobara. Akciju pripremaju i organiziraju lanovi Štaba za provoenje „Solidarnosti na djelu“. Novana sredstva prikupljaju se i u izraenim kasicama Hrvatskog Crvenog kria koje se postavljaju u pošte, banke, FINA-e, a tu je i prikupljanje hrane u velikim trgovakim centrima s kojima Hrvatski Crveni kri sklapa ugovor za prikupljanje pomoi kroz akciju „Vaš dar za pravu stvar“. Prikupljena dobra podijele se osobama u zdravstveno socijalnim potrebama prema Pravilima o dodjeli pomoi Gradskog društva Crvenog kria Rijeka i prema zakljuku Komisije za socijalne aktivnosti i pomoi. Vaan segment rada Crvenog kria je i pomo onima kojima je pomo najpotrebnija. Iz tog razloga Grad Rijeka dao nam je bez naknade skladišni prostor na adresi Školji 10c, koji smo preuzeli u 2020. godini na vremenski period od 10 godina. U skladišnom prostoru aktivisti Crvenog kri primati e, sortirati i dijeliti odjeu, obuu i slino, hranu i higijenske potrepštine osobama socijalno zaštitnih potreba koje imaju tee zdravstvene i materijalne uvjete ivot, zdravstveno socijalnim ustanovama, udrugama i drugim organizacijama kojima je naša pomo potrebna. Takoer izdavati e se ortopedska i medicinska pomagala osobama s invaliditetom, bolesnim i starim uz besplatno korištenje. Kao i do sada ukljuiti se u izvanredne akcije prema apelima Hrvatskog Crvenog kria.
Nuni smještaj Gradsko društvo Crvenog kria Rijeka s Gradom Rijeka ima od 2005. godine sklopljen ugovor o financiranju programa „Organizacija stanovanja u nunim smještajima Grada Rijeka“ za obavljanje poslova Voditelja objekata nunih smještaja Grada Rijeke vezano uz objekte nunog smještaja na adresi Antuna Mihia 2 (objekti: A, B, C, D, E, F, G i H), na adresi Ivana ora 28 – 46 (parni brojevi), te na adresi Mihaeva Draga 23/1 (objekat A i B).
RAD S MLADIMA
Podmladak Crvenog kria Rijeka, koji je u osnovne škole ušao daleke 1923./1924. godine najmasovnija je i najaktivnija društvena organizacija koja okuplja najmlae uzraste – uenike osnovnih škola. Bez podmlatka Crvenog kria pokret Crvenog kria bio bi siromašniji i zato pri primanju u podmladak Crvenog kria najvredniji su ulog u budunost jedne humanitarne organizacije. U skladu s Pravilima o radu osnovnih društava mladih Crvenog kria koja djeluju unutar Gradskog društva Crvenog kria Rijeka mladi i podmladak Hrvatskog Crvenog kria u vrtiima, osnovnim i srednjim školama, uenikim domovima organiziraju se u osnovna društva mladih Crvenog kria. Komisija za rad s mladima na poetku svake školske godine pripremiti e program rada podmlatka Crvenog kria Rijeka u djejim vrtiima te program rada podmlatka i mladih Crvenog kria rijeka u osnovnim i srednjim školama te uenikim domovima koji e obuhvatiti zdravstveno-socijalne aktivnosti, aktivnosti zaštite okoliša i širenja znanja o Crvenom kriu. Za provedbu aktivnosti u odgojno obrazovnim ustanovama imenuju se Povjerenici Crvenog kria…