hrvatski crveni kriŽ gradsko društvo crvenog

Click here to load reader

Post on 07-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RUERA BOŠKOVIA 28
za razdoblje I.-VI./2018.g.
1.3. Klub ovisnika o kocki – KLOK ................................................................................................ 4
2. Dobrovoljno darivanje krvi ............................................................................................................... 4
3. Socijalni program .................................................................................................................................. 6
7. Humanitarni i društveno koristan rad ..................................................................................... 13
8. Djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama ...................................................... 13
9. Sluba spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja ..................................................... 18
10. Ostale aktivnosti ............................................................................................................................. 21
10.1. Korporativno volontiranje ................................................................................................. 21
2
provode se preventivno-edukativne aktivnosti namijenjene zaštiti i unaprijeenju
zdravlja i sigurnosti graana i graanki, samostalno ili u suradnji s drugim
institucijama ili slubama. Ovim aktivnostima obuhvaeni su svi segmenti ope
populacije, a posebno one najvulnerabilnije kategorije društva kao što su djeca
predškolske i školske dobi, te osobe tree ivotne dobi. Provedbom spomenutih
aktivnosti Gradsko društvo Crvenog kria Split vrši prevenciju (primjerice,
obolijevanja od akutnih i kroninih zaraznih bolesti, prevenciju ovisnosti...) i
edukaciju (primjerice, programi prve pomoi za uenike i kandidate za vozae,
programi obnove znanja iz prve pomoi za zaposlenike u odgojno-obrazovnim
ustanovama, teajeve prve pomoi ozlijeenima na radu...).
1.1. Prva pomo
Osposobljavanje graana za pruanje prve pomoi tradicionalna je djelatnost
Hrvatskog Crvenog kria koja se provodi s ciljem osposobljavanja što veeg broja
osoba za pruanje prve pomoi u neeljenim situacijama ozljeda i bolesti u
svakodnevnom ivotu, ali i u sluaju izvanrednih situacija. U okviru djelatnosti prve
pomoi organiziramo sljedee aktivnosti: teaj za osposobljavanje kandidata za
vozae, teaj za osposobljavanje radnika za pruanje prve pomoi na radu,
osposobljavanje djece, mladih i odraslih za pruanje prve pomoi, razliite
promidbene aktivnosti te manifestacije.
U izvještajnom razdoblju odrano je 71 teajeva za osposobljavanje
kandidata za vozae na kojima su sudjelovala 802 kandidata. Odrana su i etiri
teaja osposobljavanja radnika za pruanje prve pomoi te osnovnih
postupaka oivljavanja uz korištenje AVD-a za 68 polaznika.
Gradsko društvo Crvenog kria Split s ciljem popularizacije prve pomoi,
posebno meu populacijom mladih, organizira razliite promidbene aktivnosti i
manifestacije. Tako smo, primjerice, u izvještajnom razdoblju prigodno obiljeili
Svjetski dan zdravlja (7. travnja). Svjetski dan zdravlja se svake godine obiljeava
navedenog datuma pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Ovaj
3
dan se obiljeava kako bi se izgradila svijest o odreenoj temi koja je vezana za
zdravlje ime bi se skrenula panja na prioritetna podruja koje su briga Svjetske
zdravstvene organizacije. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja bila je
Univerzalna zdravstvena zaštita: svatko, svugdje. Gradsko društvo Crvenog kria
Split Svjetski dan zdravlja obiljeilo je javnozdravstvenom akcijom mjerenja krvnog
tlaka i razine šeera u krvi. Volonteri i djelatnici Crvenog kria prezentirali su i rad
automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) koji se koristi kod sranog zastoja, te
postupak reanimacije i stavljanje ozljeene osobe u boni poloaj.
1.2. Zaštita zdravlja i promicanje zdravih naina ivljenja
U izvještajnom su razdoblju, u suradnji s II. gimnazijom, realizirana
predavanja na temu rizika povezanih sa zlouporabom alkohola mladih. Predavanja su
za uenike/-ice prvih razreda i njihove razrednike/-ice, a organizirana su u okviru
školskog preventivnog programa. Kroz šest predavanja uenici/-ice su dobili
informacije o štetnom utjecaju alkohola na psihofiziki razvoj mladih te o brojnim
rizicima kojima su mladi izloeni zbog ranog i/ili prekomjernog pijenja. Na kraju
Obiljeavanje Svjetskog dana zdravlja, 7. travnja
4
predavanja tzv. pijanim naoalama demonstrirano je kako alkohol utjee na
percepciju i reflekse. Na predavanjima je sudjelovalo ukupno 149 uenika/-ica.
U svibnju smo u okviru Dana zdravlja u organizaciji City Centra One Split
organizirali javnozdravstvenu akciju mjerenja krvnog tlaka i razine šeera u krvi. Tom
prilikom navedena usluga je pruena za 227 osoba.
1.3. Klub ovisnika o kocki – KLOK
Od 2013. godine jedna od aktivnosti u okviru zdravstvenih djelatnosti
Gradskog društva Crvenog kria Split je i Klub ovisnika o kocki gdje se provode
terapijske i preventivne aktivnosti vezane uz ovisnost o kockanju, klaenju i ostalim
igrama na sreu. Klub ovisnika o kocki vodi Zdenka Rogoši, dr.med., koja prua
strunu pomo ovisnicima i lanovima njihovih obitelji. Grupni sastanci odravaju se
svakog ponedjeljka s poetkom u 18 sati.
U izvještajnom razdoblju u program grupne terapije bilo je ukljueno 8
obitelji, naješe na temelju preporuke drugih institucija i ustanova iji je rad usko
vezan uz problem ovisnosti o kocki.
Osobe angairane u radu programa: Zdenka Rogoši (djelatnica GDCK Split)
2. Dobrovoljno darivanje krvi
Gradsko društvo Crvenog kria Split organizira i provodi akcije darivanja krvi
kreirajui tako bazu darivatelja krvi po radnim organizacijama, mjesnim
samoupravama, školama i fakultetima. U prvih šest mjeseci 2018. godine
organizirano je 37 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a prikupljeno je 2107
doza. U izvještajnom razdoblju 4645 osoba dalo je krv (ukljuujui i davanja na
transfuziji); od toga je 471 osoba dala krv prvi put. S obzirom na spol, ukupno je krv
darovalo 4028 muškaraca te 617 ena.
Pri gradskim kotarevima/mjesnim odborima organizirano je ukupno 13
akcija (u ukupno šest gradskih kotara, u dva mjesna odbora te jednoj opini), a
prikupljeno je 704 doza krvi.
5
Tablica 1. Pregled broja akcija dobrovoljnog drivanja krvi i prikupljenih doza krvi po
gradskim kotarevima/mjesnim odborima
Lokve 2 162
Mertojak 2 213
Podstrana 2 48
UKUPNO 13 704
Od velike su nam vanosti akcije darivanja krvi koje se organiziraju u srednjim
školama te na fakultetima jer nam svake godine dovedu priblino tisuu novih
darivatelja. Takvih je akcija u izvještajnom razdoblju bilo osam: u Zdravstvenoj
školi, u Turistiko-ugostiteljskoj školi, u Elektrotehnikoj školi, u
Graditeljsko-geodetskoj školi, na Ekonomskom fakultetu, na
Medicinskom fakultetu, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje te na Sveuilištu u Splitu.
S ciljem regrutiranja novih dobrovoljnih darivatelja krvi, periodino u
srednjim školama organiziramo edukativna i motivacijska predavanja namijenjena
maturantima. U izvještajnom smo razdoblju odrali predavanja svim
maturantima/-icama u sljedeim splitskim srednjim školama: Graditeljsko-
geodetskoj školi i Elektrotehnikoj školi.
6
Osobe angairane u radu programa: Lara Strini, ana Koul, djelatnice GDCK
Split, te volonteri pri klubovima darivatelja krvi
3. Socijalni program
koje podrazumijevaju prikupljanje i raspodjelu materijalne humanitarne pomoi
socijalno ugroenim osobama (hrana, odjea, obua, igrake, invalidska pomagala...),
prikupljanje novanih sredstava putem humanitarnih akcija za potrebe provedbe
socijalnih i humanitarnih programa i druge manje aktivnosti povodom datuma
znaajnih za Crveni kri.
Gradsko društvo Crvenog kria Split kontinuirano prikuplja donacije od
fizikih ili pravnih osoba te ih dijelimo našim korisnicima. Donacije se odnose na
prehrambene proizvode, higijenske potrepštine, te odjeu i obuu. U svibnju je
odrana tradicionalna akcija Solidarnost na djelu u sklopu koje se prikupljaju
financijska i materijalna sredstva koja su namijenjena za najsiromašnije sugraane.
Pod sloganom „Ne dvoji, za drugoga izdvoji“, ova najvea akcija Hrvatskoga Crvenog
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Sveuilištu u Splitu, 26. veljae
7
kria odrala se u Tjednu Crvenog kria - od 8. do 15. svibnja. U PC Kaufland
postavljena je košara u kojoj su graani mogli donirati prehrambene proizvode i
higijenske potrepštine koje smo potom distribuirali najpotrebitijima. U prvih šest
mjeseci 2018. godine od nas je pomo zatrailo preko 250 korisnika.
U okviru projekta Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala, graani
mogu donirati te besplatno posuditi i medicinska pomagala (medicinski kreveti,
invalidska kolica, štake...) što je u ovakvim financijski teškim uvjetima veoma
znaajno obzirom na trišnu cijenu istih. U izvještajnom razdoblju navedenu uslugu
potrailo je preko 30 korisnika.
Osobe angairane u radu programa: Daniel Loli, Danijela Mandeki, djelatnici
GDCK Split, ostali djelatnici i volonteri GDCK Split (prema potrebi)
4. Rad s mladima
Svrha rada s mladima jest razvijanje osjeaja humanosti, tolerancije,
suosjeanja i razumijevanja. Jedna od zadaa rada s mladima je ukljuiti što vei broj
mladih ljudi u razliite aktivnosti i programe Crvenog kria kako bi im se omoguilo
kvalitetno provoenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnja
društvenih mrea odnosa kao i njihova priprema za ulazak u svijet odraslih kao
ravnopravnih pojedinaca. Polazište za rad s mladima je sedam temeljnih naela
Pokreta Crvenog kria koja mogu posluiti kao podloga za razvoj zdrave i cjelovite
osobnosti.
- Odgoj za humanost: razvijanje osjeaja solidarnosti i tolerancije,
suosjeanja, nepristranosti, poštivanja drugog ljudskog bia i ivota u miru
i razumijevanju
- Razvijanje socijalne svijesti: razvoj socijalnih kompetencija kod djece i
mladih
8
Mladi se udruuju u osnovne organizacije mladih Crvenog kria koje se
organiziraju pri školama ili izravno pri Društvu. Zahvaljujui tome, ve dugi niz
godina odravamo izvrsnu suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama, a u njih
dvadeset imamo i povjerenika koji rukovodi osnovnim društvom te surauje sa
Slubom rada s mladima Gradskog društva Crvenog kria Split.
Srednjoškolce okupljamo u Klub mladih GDCK Split. Klub mladih ine
lanovi Hrvatskog Crvenog kria do 26 godina starosti. Trenutno Klub mladih broji
120 lanova, koji su ujedno i najaktivniji volonteri Društva. U izvještajnom
razdoblju ostvarili su ukupno 927 volonterskih sati.
Središnja manifestacija namijenjena mladima jest Natjecanje mladih
Hrvatskog Crvenog kria koje se provodi na tri razine: gradsko natjecanje,
meuupanijsko natjecanje i dravno natjecanje. Sadraj natjecanja obuhvaa
provjeru znanja o Meunarodnom pokretu Crvenog kria i Crvenog polumjeseca te
provjeru znanja o Meunarodnom pokretu Crvenog kria i Crvenog polumjeseca te
provjeru znanja i vještina prve pomoi. Sudionici natjecanja su uenici/-ice osnovnih
škola (kategorija podmladak) te uenici/-ice srednjih škola (kategorija mladi).
Gradsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog kria odralo se u subotu 10.
oujka u školskoj dvorani Osnovne škole Visoka. Na natjecanju je sudjelovalo 19
ekipa iz splitskih osnovnih i srednjih škola. Pobjedu je, u kategoriji podmladak,
odnijela Osnovna škola Kman Kocunar, a u kategoriji mladih III. Gimnazija te su se
plasirale na Meuupanijsko natjecanje koje se ove godine, 14. travnja, odralo
na otoku Koruli. Ekipe Gradskog društva Crvenog kria Split u obje su kategorije
osvojile prvo mjesto. Na 22. Dravnom natjecanju koje se od 10. do 13. svibnja
odralo u Vinkovcima osvojile su peto (kategorija podmladak), odnosno šesto mjesto
(kategorija mladi).
9
Kao što je spomenuto, cilj rada s mladima jest razvijanje osjeaja humanosti,
tolerancije, suosjeanja i razumijevanja, elemenata koji mogu doprinijeti ostvarivanju
sretnije zajednice. S tim ciljem na umu, svakoga ponedjeljka s poetkom u 20 sati
organiziramo edukativne radionice i predavanja na kojima obraujemo razliite teme
iz podruja humanosti, tolerancije, ljudskih prava i nenasilja. Takoer, kako bismo
prevenirali neprihvatljive oblike ponašanja te postigli uinkovitu socijalnu integraciju
mladih, unaprijeujemo njihove socijalne vještine za koje vjerujemo da su orue koje
e im uvijek biti dostupno na putu njihova razvoja i suoavanja sa sve veim i
rizinijim izazovima današnjice. U periodu od sijenja do lipnja odrano je 15
sastanaka Kluba mladih. Od kraja sijenja odravale su se pripreme iz prve
pomoi za ekipe osnovnih i srednjih škola koje su prijavile svoje sudjelovanje na
Gradskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog kria, a pripremali su ih upravo naši
lanovi Kluba mladih, koji su ujedno i vršnjaki edukatori iz podruja prve pomoi. U
razdoblju od sedam tjedana lanovi Kluba mladih su više od 250 uenika/-ica
osposobili za pruanje prve pomoi.
Gradsko natjecanje mladih HCK, 10. oujka 2018.
10
Nakon Gradskog natjecanja mladih, za lanove Kluba mladih organiziran je
ciklus informativnih i edukativnih radionica/predavanja iz podruja prevencije
trgovanja ljudima s ciljem podizanja svijesti o prisutnosti fenomena trgovanja
ljudima. Na radionicama su mladi dobili informacije o dinamici procesa trgovanja
ljudima, mehanizmima kontrole rtava, oblicima eksploatacije, razlici izmeu
trgovanja ljudima, krijumarenja i prostitucije te o mjerama opreza. Na navedenu
temu, krajem oujka, voditelj Odjela za nadzor organiziranog kriminala PU Splitko-
dalmatinska – Domagoj Zaradi – odrao je predavanje Fenomenologija
trgovanja ljudima – primjeri iz prakse PU Splitsko-dalmatinske.
Tijekom svibnja odrane su dvije radionice Pripremimo sebe za bolje
sutra na kojima se lanovima Kluba mladih pribliilo što sve nosi razdoblje
studiranja, prvih poslova i trišta rada.
lanovi Kluba mladih su kao volonteri ukljueni u provedbu svih ostalih
manifestacija i aktivnosti koje Gradsko društvo Crvenog kria Split organizira. U
izvještajnom razdoblju sudjelovali su u meunarodnoj vjebi Adriatic 2018, akciji
mjerenja krvnog tlaka i razine šeera u krvi u trgovakom centru City Centar One,
osiguranju koncerta glazbenog sastava Simple Minds koji se odrao u okviru
Edukacije iz prve pomoi uz realistini prikaz ozljeda
11
humanitarne akcije njan za sve, sabirnoj akciji Hrvatskog Crvenog kria Solidarnost
na djelu...
djelatnice GDCK Split
5. Sigurnost u prometu
Sigurnost u prometu jedan je od programa koji GDCK Split provodi u suradnji
sa Centrom za socijalnu skrb Split u okviru realizacije sudskih odgojnih mjera
posebnih obveza. Svrha programa namijenjenog maloljetnim poiniteljima
prometnih prekršaja koji se radi provjere znanja prometnih propisa upuuju u
ustanovu za osposobljavanje vozaa, usmjerena je veoj sigurnosti cestovnog
prometa. Realizira se putem trodnevnih ciklusa predavanja koja obuhvaaju
prometno-preventivni odgoj maloljetnih sudionika u prometu, opi postupak u
prometnim nesreama i odgovornost u prometu:
Obiljeavanje Svjetskog dana zdravlja, 7. travnja
12
1. Prometni propisi i sigurnosna pravila (predava Hrvoje Boban, Ministarstvo
unutarnjih poslova)
2. Alkohol i promet – odgovornosti i rizici (predavaica Anita udina, GDCK
Split)
3. Prva pomo (predavaica Zdenka Rogoši, GDCK Split)
Od poetka rada u savjetovalište je bilo ukljueno preko 230 maloljetnika. U
izvještajnom razdoblju odran je jedan ciklus predavanja za ukupno 9 maloljetnika.
Osobe angairane u radu programa: Tomislav Gojo, ravnatelj GDCK Split, dr.
Zdenka Rogoši, Anita udina, djelatnice GDCK Split, Hrvoje Boban, vanjski
suradnik
Trgovanje ljudima ozbiljan je društveni problem koji predstavlja najgori oblik
kršenja ljudskih prava. Gradsko društvo Crvenog kria Split djeluje na podruju
prevencije trgovanja ljudima upoznajui mlade ljude, koji su ujedno smatraju i
jednom od ugroenijih skupina, s tom problematikom kroz predavanja i radionice.
Program se provodi u okviru Humanih vrednota, a odobren je i od Agencije za odgoj i
obrazovanje. Odravanjem predavanja i radionica po splitskim srednjim školama
namjera nam je informirati uenike i uenice treih razreda (koji u bliskoj budunosti
odlaze na maturalno putovanje u inozemstvo, a kasnije moda i na inozemno trište
rada) o pojmu i procesu trgovanja ljudima, nainima borbe protiv trgovanja ljudima,
ustanovama i organizacijama kojima se mogu obratiti u sluaju sumnje na mogue
trgovanje ljudima i, najbitnije, upozoriti ih da trgovanje ljudima postoji i da se moe
dogoditi svakome od nas.
U izvještajnom razdoblju odrano je ukupno 10 predavanja u tri srednje
škole. U Tehnikoj školi za strojarstvo i mehatroniku odrana su etiri
predavanja na kojima je sudjelovalo 76 uenika/-ica. U Zdravstvenoj školi odrano
je jedno predavanje na kojem su sudjelovala 22 uenika/-ice. U Elektrotehnikoj
školi odrano je pet predavanja za ukupno 114 uenika/-ica. S temom trgovanja
ljudima upoznali su se putem izlaganja i projekcije filma Bashkim.
13
Osobe zaduene za provedbu programa: Silvana Nikoli, djelatnica GDCK Split
7. Humanitarni i društveno koristan rad
Na temelju ugovora o suradnji s probacijskim uredom Split, u Gradskom
društvu Crvenog kria Split mogue je izvršavanje prekršajno-pravne sankcije rada za
ope dobro na slobodi. Osnovni smisao ove sankcije jest omoguiti osuenoj osobi
izvršenje kazne na slobodi, a u korist i za dobrobit društvene zajednice. Kao i u
sluaju posebne obveze ukljuivanja u rad humanitarnih organizacija, vodimo
evidenciju o izvršenju mjere svakog korisnika, pratimo tijek i rokove izvršenja, te o
izvršenju, odnosno neizvršenju izvještavamo Probacijski ured Split. U izvještajnom
razdoblju kod nas je pet korisnika izvršavalo mjeru društveno korisnog rada –
etiri su sluaja zakljuena, a jedan je u tijeku.
Osobe angairane u radu programa: Danijela Mandeki, djelatnica GDCK Split
8. Djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama
Hrvatski Crveni kri sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici
Hrvatskoj te sudjeluje u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza
krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoi u oporavku po
završetku krize. Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim
situacijama organizira se na lokalnoj razini kroz osposobljavanje gradskih i
upanijskih interventnih timova. Svaki lan usvaja osnovna znanja iz prve pomoi,
psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim se
specijalizira iz nekog podruja: prva pomo (napredna obuka), procjena situacije,
poslovi slube traenja, organizacija prihvata i smještaja ili osiguranje pitke vode i
minimalnih higijenskih uvjeta.
Djelatnici i volonteri Gradskog društva Crvenog kria Split dio su upanijskog
interventnog tima za djelovanje u katastrofama. U izvještajnom razdoblju lanovi
14
interventnog tima imali su jednu ozbiljnu intervenciju. Rije je o havariji turskog
teretnog broda Haksa u arhipelagu otoka Jabuke. Crveni kri Splitsko-dalmatinske
upanije u ranim je jutarnjim satima u nedjelju, 17. lipnja, zaprimio poziv slube 112 o
havariji te je bilo potrebno izvršiti prihvat osam lanova posade. Prihvat je izvršen u
trajektnoj luci, na graninom prijelazu, a osobe su smještene u prostorije Granine
policije gdje su im lanovi interventnog tima osigurali topli obrok i pie. U suradnji i
dogovoru s djelatnicima MUP-a, Luke kapetanije i pomorskim agentom preko kojih
su se lanovi ukrcali na brod. U kratkom roku, lanovi interventnog tima prevezli su
ih u hotel gdje je za njih brigu preuzela njihova agencija.
U prvih šest mjeseci 2018., interventni tim Gradskog društva Crvenog kria Split
sudjelovao je u sljedeim aktivnostima:
Smotra Hrvatskog Crvenog kria: dana 5. svibnja Hrvatski Crveni kri odrao je
Smotru u zagrebakom parku Zrinjevac povodom obiljeavanja 140. roendana
Hrvatskog Crvenog kria i 16. obljetnice Zapovjedništva za potporu Hrvatske vojske.
Na smotri su sudjelovali i lanovi interventnog tima GDCK Split. Smotra je zapoela
mimohodom lanova Nacionalnog interventnog tima HCK i nekoliko desetaka
pripadnika Oruanih snaga RH. Brojni graani koji su bili na Zrinjevcu imali su se
prilike upoznati s aktivnostima Hrvatskog Crvenog kria, ali i sami se iskušati u
odreenim aktivnostima poput prve pomoi i pripreme za krizne dogaaje. Djeca su
uivala u radionicama, igri i uenju humanih vrednota, a zainteresirani su imali
prilike druiti se s traiteljima azila i upoznati druge kulture i obiaje.
15
Pokazna vjeba ADRIATIC 2018: krajem svibnja provedena je dvodnevna
meunarodna terenska vjeba zaštite Jadrana od oneišenja ADRIATIC 2018 koja se
realizirala u okviru meunarodnog projekta Full Scale Civil Protection Exercise –
ADRIATIC 2018 koji je na splitskom podruju organiziran u razdoblju od 21. do 25.
svibnja ove godine u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
Dravne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske te u suradnji s Upravom
za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije i Ministarstvom unutarnjih poslova /
Upravom za izvanredne situacije Republike Crne Gore, kao meunarodnim
projektnim partnerima. Meunarodna terenska vjeba zaštite Jadrana od oneišenja
ADRIATIC 2018 organizirana je u cilju provjere sustava traganja i spašavanja, zaštite
mora od oneišenja te protupoarnog djelovanja na brodovima, poveanja stupnja
pripravnosti i dodatnog skraenja rokova odgovora na incidente na moru. Posebno se
to odnosi na situacije kada se suradnja svih nadlenih tijela zbog trenutnih
nedostataka u ljudstvu i tehnici pokae nedostatnom, te je potrebno aktivirati
raspoloivi mehanizam Europske Unije kao djelotvoran odgovor na oneišenje mora
i morskog okoliša (obale) velikih razmjera.
Smotra Hrvatskog Crvenog kria, 5. svibnja
16
Tematika vjebe bila je saniranje posljedica zapaljenja tankera usred sudara s
drugim brodom te oneišenja mora i obale uzrokovanog izlijevanjem nafte. Vjeba se
tijekom dva dana odvijala na temelju situacionoga scenarija o moguem dogaaju u
teritorijalnim vodama Republike Hrvatske. Provedba terenske vjebe temeljila se na
scenariju koji je predvidio i aktiviranje meunarodne pomoi i specijaliziranih timova
za gašenje poara, timova za išenje oneišenja mora i obale, aktiviranje sustava
traganja i spašavanja na moru, sustava za suzbijanje iznenadnih oneišenja mora,
sustava civilne zaštite u podruju vatrogastva i išenja obale od oneišenja. U vjebi
je sudjelovalo 50 lanova interventnog tima Gradskog društva Crvenog kria Split koji
su dali svoj doprinos akciji spašavanja putnika s broda, osiguravanju pomoi svim
sudionicima vjebe, pruanju psihosocijalne podrške stradalima, te spajanju
razdvojenih obitelji.
17
Teaj kuhanja za lanove interventnog tima: u lipnju su lanovi interventnog
tima Gradskog društva Crvenog kria Split sudjelovali na teaju kuhanja u kriznim
situacijama u okviru kojeg su usvojili znanja i vještine o podizanju prihvatnog kampa,
organiziranju, djelovanju i voenju rada terenske kuhinje, te u odravanju
higijenskog minimuma. Teaj je ukljuivao i praktian rad u kuhinji koji je obuhvaao
pravilnu pripremu hrane, odreivanje optimalne koliine namirnica u pripremi
obroka za razliiti broj ljudi...).
Otvaranje Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama: u sklopu
terenskog dijela meuresorne vjebe Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti
Sigurnost 18, 16. svibnja je otvoreno novo Operativno vatrogasno zapovjedništvo
(OVZ) u Divuljama. Na spomenutoj vjebi sudjelovali su i lanovi interventnog tima
Gradskog društva Crvenog kria Split koji su bili zadueni za organiziranje mobilne
kuhinje te podjelu obroka ostalim sudionicima.
Edukacija na temu procesa pruanja podrške korisnicima vezano uz
integraciju izbjeglica: od 23. do 25. svibnja Hrvatski Crveni kri proveo je
trodnevnu edukaciju za djelatnike i volontere vezano uz proces pruanja podrške
korisnicima u integraciji. Edukacija se organizirala u sklopu projekta Aktivnosti
Crvenog…