hridoyer katha

Download Hridoyer katha

If you can't read please download the document

Post on 23-Jun-2015

57 views

Category:

Health & Medicine

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instruction About Heart care

TRANSCRIPT

  • 1. myax, `kK gjx, Avi wKQzbi gaB i nQ evW cmvi , WvqvewUm I `ivM welqK AwWI wfRyqvj kv `qi K_v GB AbyvbwU Dcvcbv Kieb wewk wevb jLK- Wvt cv_cwZg| `kKe`i KvQ GKv Abyiva Avcbviv h hvi Avmb Mnb Kib| Abyvb i nIqvi ci KD cvMn cek Kieb bv GUvB evbxq| I AvKvk mvbv mvbv I gvwU meyR meyR Avcbv`i mKji `q bZzb iOi Quvqvq ivwOq DVzK GB Kvgbv wbq Avi wKQzbi gaB cwiewkZ ne evW cmvi , WvqvewUm I `ivM welqK AwWI wfRyqvj

2. Avcbvi ev cwievi nvUi ivM, WvqvewUm,nvB-jv evW cmvi AvQ?Ze AekB cob- Wvt cv_cwZg - Gi eBIqvjv; 149,Kvbvj wU; KvjKvZv-48 70 /- 3. ~~ Dcvcbv ~~ Wvt cv_cwZg 4. cvK v jeb Nacl Kcl Na+ Na+ K+ cl- cl- cl-Na+ Kvu Pv jeb 5. Avb KUvjej wi dvi : eskMwZ/ eqm /wjKUvjej gRi wi dvi : DPiPvc /WvqvewUm gwjUvm /Kvjij I UvBwMmvivBW /a~gcvb KUvjej gvBbi wi dvi : Nyg/gvbwmK DRbv 6. Rv g, Rw j, gvL b iW wgU, eqjvi gywM evMvi, mmR, dvdzW Kv wWsKm &, Kvb weqv i RvZx q wewcb eveyi KviYmy av, wmMv iU 7. iOxb dj mvjv W jvj-Pv, wMb wU mvgyw`K gvQ cvKv Kjv Z hy Lv` 8. W vqve wUm 9. i kKivi gvv wVK ivLv kwq I Lv`i Kvjwii ga mgZv ivLv`i Dcv`vbi mwVK AbycvZbvbv Avnvi Kvjwi fvM Kiv wbqwgZ evqvg 10. AvcbviI GKwU nwe ev kL _vKzK 11. evqyR wcR KdR w`vlR K wgR flR P (AvKvivm Kvjvgm) ej (CMj gvigjvm myb (Avwjqg mvUvBfvg) AvgjKx (B^wjKv Awdwm gay (MvBmvBiwnRv Mev) _vbKzwb (mUjv Gwkq v gvsmx (bviWvv RUv gvsmx) Zzjwm (Iwmgvg mv zi (mvDmmywiqv jv) ARyb (Uvwgbwjqv A AkMv (DB _vwbqv mgwbdiv) 12. wWwRUwjm AvmwbK Avj Mvbwqb KvKUvm wR KvwUMvm GcvmvBbvg Kvb Kbfjwiqv gRvwjm Kvwjdm vdvm wnwc AvwWbwjb vBRwjqv 13. we.Gg.AvB KwRZ Avcbvi IRb / (wgUvi Avcbvi DPZv) 2 20 _K 25 wec`i mvebv GK`g bB 26 _K 30 wec`i mvebv Kg 3135 wec`i mvebv gvSvgvwS 3640wec`i mvebv ewk 40 Gi ewk Aev LyeB gvivZK 14. kxhy kxgwZ 15. h_ cwikg nq cP KvRi Pvc mgq Kv_vq ? eojvKi evcvi Kx ev LvB ? cvkvK bB AvR _vK.. Kvj _K | 16. * g` Kgvb wRf jvMvg `b Pvc wVK ivLyb ~gcvb eRb Kib * wbqwgZ evqvg Ki * ivM Ubkb gyQ dj * evW myMvi KUvj * Kvjij KUvj ivL 17. `qi b~Zb evYx _vK& wZmyavq we`vqi cv Lvw cb DVzK dzU 18. AvMvgx mKvjAvMvgx mKvj m~hv`qi mv_ mv_ mvbvm~hv`qi mv_ mv_ mvbv iv`i Quvqvq Avcbv`i `q ivwOqiv`i Quvqvq Avcbv`i `q ivwOq DVyK|DVyK| Avjvi Rvqvi Lywki evua fvOzKAvjvi Rvqvi Lywki evua fvOzK GB KvgbvB iBjGB KvgbvB iBj Wvt cv_c 19. Avcbvi ev cwievi nvUi ivM, WvqvewUm,nvB-jv evW cmvi AvQ?Ze AekB cob- Wvt cv_cwZg - Gi eBIqvjv; 149,Kvbvj wU; KvjKvZv-48 70 /-