hoorcollege 2 chemicalien

Download Hoorcollege 2 chemicalien

Post on 02-Jul-2015

794 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Veiligheid en gezondheid in het laboratoriumGevaarlijke stoffen Hoorcollege 2 (veiligheid) Richard Kragten

2. Een etiket bevat: een of meer pictogrammen of gevaarssymbolen een signaalwoord (gevaar of waarschuwing) een of meer hazard zinnen (H-zinnen of gevaarszinnen) een of meer protection zinnen (P-zinnen of veiligheidsaanbevelingen) 3. bijtendgevaarlijk voor milieu brandbaar oxiderendexplosief Gevaarlijk voor gezondheidgiftig schadelijkhouder onder druk 4. H225, H319, H336, , P210, P261, P305 + P351 + P338GevaarLicht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakternstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheidveroorzakenVerwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/heteoppervlakken. Niet roken. Inademing van stof/ rook/ gas/nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. BIJ CONTACT MET DEOGEN: voorzichtig afspoelen met water. Bij aanraking metde ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelenen deskundig medisch advies inwinnen 5. H-zinnen waren R-zinnenP-zinnen waren S-zinnen 6. Dus gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan etiketEtiket bevat: Pictogram Signaalwoord H- en P-zinnenVeiligheidsinformatieblad bevat informatie over derisicos en eigenschappen van een gevaarlijke stof 7. Wat voor soorten chemicalin? ontplofbaar schadelijk oxiderend bijtend irriterend zeer licht ontvlambaar overgevoeligheid licht ontvlambaarveroorzakend ontvlambaar kankerverwekkend zeer vergiftig voor de voortplanting giftig milieugevaarlijk 8. geursmaak kleurpHsmeltpuntkookpuntvlampunt ontvlambaarheiddampspanning explosiegrenzendichtheidoplosbaarheid in water 9. Wat voor soorten chemicalin? ontplofbaar schadelijk oxiderend bijtend irriterend zeer licht ontvlambaar overgevoeligheid licht ontvlambaarveroorzakend ontvlambaar kankerverwekkend zeer vergiftig voor de voortplanting giftig milieugevaarlijk 10. Gevarenklassen1.Fysische gevaren2.Gevaren voor de gezondheid3.Gevaren voor het milieu 11. Fysische gevarenBrandbare stoffenReactieve stoffen 12. Brandbare stoffenVier gevarenniveaus: zeer licht ontvlambaar licht ontvlambaar ontvlambaar niet brandgevaarlijk 13. Brandbare stoffenVlampunt-indelingVlampuntKlasse CategorieBeneden 0 CK0 Zeer licht ontvlambaarTussen 0 23 CK1 Licht ontvlambaarTussen 23 60 C K2 OntvlambaarBoven de 60 CK3 Brandbaar 14. Vlampunt?Het vlampunt van een chemische stof is delaagste temperatuur waarbij de stof nog genoegdamp afgeeft om tot ontbranding te kunnenkomen wanneer hij in contact komt met eenontstekingsbron 15. Stof A heeft een lager vlampunt dan stof B.Wordt het gevaar bij een lager vlampunt nu hogerof lager? 16. Reactieve stoffen Bijtende stoffen Oxiderende stoffen Instabiele stoffen Ontplofbare stoffen 17. Bijtende stoffen Zuren (bv. zoutzuur) Basen (bv. natronloog)Gevaren van bijtende stoffen: Vrijkomende dampen kunnen in brandvliegen Huid of slijmvliezen aantasten(brandplekken) Irriterend voor ogen en huid Giftig 18. Oxiderende stoffen Leveren veel zuurstof Kunnen dus een brand in standhouden! 19. Natrium perchloraat (oxidator) Aluminiumpoeder Siliconenrubber 20. Instabiele en ontplofbare stoffenInstabiele stoffenStoffen die spontaan of onder invloed vanschok of wrijving ontleden of polymeriserenOntplofbare stoffenStoffen die ontploffen bij aanwezigheid vanzuurstof met een vonk 21. Gevaren voor de gezondheid Giftige stoffen Kankerverwekkend Mutageen Reprotoxisch 22. Gevaren voor het milieuGevaarlijk voor in water levende organismen 23. Hoe kunnen wegevaarlijke stoffen binnen krijgen? 24. HuidAdemhalingMond (spijsvertering) 25. Hoeveel mag je binnen krijgen zonder dat jegezondheid er onder lijdt? 26. De grenswaarde is een waarde voor deconcentratie van een damp, gas, aerosol, vezelof stof in de lucht op de werkplek (mg/m3)MAC-waarde = Maximaal aanvaardbare concentratie 27. Grenswaarden zijn tijdgewogen gemiddeldenover: 8 uur, aangeduid met TGG-8u 15 minuten, aangeduid met TGG-15minBinnen de gestelde periode mag de concentratie(mg/m3) niet de grenswaarde overschrijden 28. Ratio dampspanning/grenswaarde Toch zegt de grenswaarde niet altijd allesover de gevaarlijkheid van een stof Het potentieel risico van een stof wordtbepaald aan de hand van de ratio tussen devluchtigheid (dampspanning) en degrenswaarde van een stof 29. Chloroform DichloormethaanGevarensymbool schadelijk (minder giftig) schadelijk (minder giftigGrenswaarde5 mg/m3350 mg/m3Dampspanning 212 mbar 470 mbarH-zinnen H302, H315, H351, H373,H351 H373/H332/H302Brandgevaarniet directniet directOpmerkingkan onder bepaalde geen omstandigheden leverkanker veroorzaken bij sommige proefdieren 30. Chloroform: 212 mbar / 5 mg/m3 = 42,4Dichloormethaan: 470 mbar/ 350 mg/m3 = 1,34Als de ratio lager is dan is het risico lager 31. Volgend hoorcollege: Giftige en CMR stoffen Opslag chemicalin Brand Glaswerk 32. Werkcollege volgende week:Oefenen met veiligheidsbladenMaken: studietaak 7Gevaarlijke stoffen