honorowe wyrÓŻnienie - ?· ksiądz prałat włączał się także w życie społeczne wsi, bio-...

Download HONOROWE WYRÓŻNIENIE - ?· Ksiądz prałat włączał się także w życie społeczne wsi, bio- rąc…

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HONOROWEWYRNIENIE

Statuetk Melaniuszza zasugi dla rozwojumiasta i gminy Tuchw

TUCHW 2013

2

Rada Miejska w Tuchowie uchwa nr XLVIII/391/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku ustanowia wyrnienie w formie statuetki pod nazw Melaniusz, ktrym bd honorowane osoby i instytucje szczeglnie zasuone dla rozwoju miasta i gminy Tuchw poprzez swoj dziaalno; gospodarcz, spoeczn, samorzdow, owiatow i wychowawcz, charytatywn, sportow, kulturaln i promocyjn.

O. Marcin Melaniusz, urodzony okoo 1595 r. w Tuchowie, by synem Jana Maego i Zofii z Latochw, mieszczan tuchowskich. W 1616 r. otrzyma na Akademii Krakowskiej tytu bakaarza filozofii i nauk wyzwolonych. Chcc przyczyni si do podniesienia poziomu intelektualnego miasteczka, z ktrego pochodzi, ufundowa stypen-dium dla dwch studentw z Tuchowa, pobierajcych nauki w jego macierzystej uczelni.

Jako proboszcz Tuchowa w poszczeglniejszy sposb ukocha chlub Tuchowa cudowny obraz Matki Najwitszej i skrzt-nie zapisywa cuda i aski, jakie wierni otrzymali przy tyme obrazie Maryi. Praca jego zawiera opis 226 cudw i ask. W roku 1648 wyda w Krakowie ksik pod tytuem Wonno wdziczna ry niebieskiej Panny Przenajwitszej w kociele tuchowskim.

Po raz pierwszy Melaniusza przyznano w 2006 r. Wyrnienie otrzymali:

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2006 r.

Pani Stanisawa Burza, Pani Agnieszka Kowalik, O. Stanisaw Gruszka, Pan Jzef Kozio, Pan Marian Kras, Pan Jan Piotrowski, Pan Eugeniusz

Pyciski, Pan Marek Srebro, Pan Micha Wojtkiewicz, Tuchowskie Wieci z redaktorem naczelnym panem Grze gorzem Stanisawczykiem, Sanktuaryjny

Chr Mieszany, Sanktuaryjna Orkiestra Dta, Stowarzyszenie Rodzicw i Przyjaci Osb Nie penosprawnych NADZIEJA, Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe MBM jego twrcy i waciciele, Bogumia i Marian

Mazurowie, Zakad Rzeniczo-Wdliniarski Andrzeja i Wacawa Sajdakw, Zakad Produkcji Znakw Drogowych WIMED jego twrca a zarazem waciciel,

Zdzisaw Dbczyski.

3

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2007 r.

Po raz drugi Melaniusza przyznano w 2007 r. Wyrnienie otrzymali:

Po raz trzeci Melaniusza przyznano w 2008 r. Wyrnienie otrzymali:

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2008 r.

Pani Ewa Stanisawczyk, Pani Stanisawa Wgrzyn, Pani Agata Mrz- -Pankowska, Ks. Antoni Myjak, Pan Aleksander Kowalik,

Pan Andrzej Myk, Pan Wadysaw Sukiennik, Trjka s.c. Pan Wiesaw Wrbel, Pan Janusz Grzenia, Pan Janusz Nowak,

Firma Korex Pan Kazimierz Szablowski.

Siostra Alfreda Bronisawa Data, Pani Maria Wjcik, O. Kazimierz Plebanek, Pan Tadeusz Goliszewski,

Koo Pszczelarzy w Tuchowie.

4

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2009 r.

Pan Franciszek Turaj, Pan Jzef Rogal, Pan Kazimierz Karwat, Pan dr Jan Gadysz, Pan Leszek Borgula, Ojcowie redemptoryci,

Towarzystwo Mionikw Tuchowa, Zesp Pokolenia

Po raz czwarty Melaniusza przyznano w 2009 r. Wyrnienie otrzymali:

Po raz pity Melaniusza przyznano w 2010 r. Wyrnienie otrzymali:

Pan Kazimierz tka, Pastwo Ewa i Roman Fleszarowie, Pan Waldemar Dziga, Pan Zygmunt Bie, Pan Peter Blaskewitz

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2010 r.

5

Po raz szsty Melaniusza przyznano w 2011 r. Wyrnienie otrzymali:

Po raz sidmy Melaniusza przyznano w 2012 r. Wyrnienie otrzymali:

Pan Krzysztof Jasiski, Pan dr n. med. Artur Gdek, Pan Grzegorz Stanisawczyk, Biblioteka Publiczna w Tuchowie,

Pan Friedrich Schuster

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2011 r.

Uhonorowani statuetk Melaniusza w 2012 r.

Ochotnicza Stra Poarna w Tuchowie, Tuchowska Wsplnota Sistr Suebniczek, Pan Jan Sufliarsky

6

Po raz smy Melaniusza przyznano w 2013 r.22 stycznia 2014 roku honorowe wyrnienie statuetk Mela-

niusz za zasugi dla rozwoju miasta i Gminy Tuchw otrzymuj:Ks. praat Stanisaw AugustynPani Zofia KaunaPan Tomasz WantuchPan Adam Drogo

7

za ponadczterdziestoletni prac

duszpastersk i czynny udzia w yciu

spoecznoci Siedlisk

Ks. praat Stanisaw Augustyn peni funkcj proboszcza w Siedliskach przez 42 lata. Jego najwikszym osigniciem jest wybudowanie kocioa w czasach, kiedy takie inicjatywy ogromnie utrudniano. Trzeba byo zabiega o kade zezwolenie, o zakup materiaw budowlanych, mobilizowa mieszkacw do ofiarnoci i pracy przy budowie. Trzeba byo pokona trudnoci i zabezpieczy budowl przed osuwaniem si ziemi. Ksidz praat dziki uporowi i determinacji dopi swego i dlatego mieszkacy Siedlisk maj teraz nowoczesn wityni, w ktrej odbywaj si uroczystoci religijne; take patriotyczne i tradycyjne (np. doynki) maj tu swj pocztek. Ksidz praat wcza si take w ycie spoeczne wsi, bio-rc udzia w pracach komitetw: budowy wodocigw, gazyfikacji, telefonizacji, budowy orodka zdrowia czy rozbudowy remizy OSP. Jednoczenie peni posug duszpastersk wrd mieszkacw wsi; niestrudzenie wychowywa dzieci i modzie nie tylko w duchu religijnym, ale take patriotycznym. Jest autorem publikacji, m.in. W blasku jubileuszy.

8

za wieloletni, bezinteresown dzia-

alno na rzecz spoecznoci Dbrwki

Tuchowskiej

Pani Zofia Kauna mieszkanka Dbrwki Tuchowskiej pra-wie cae swoje zawodowe ycie bya zwizana z rodzinn wsi jako pracownica tamtejszej szkoy, katechetka, opiekunka dziecicych zespow oraz opiekunka kaplicy. Zawsze czynnie angaowaa si w ycie wsi. Prowadzia spoecznie katechizacj dzieci w domach prywatnych, bo jeszcze wtedy nie wolno byo prowadzi jej w szkole. Jako opiekunka zespow przez wiele lat przygotowywaa uroczysto-ci patriotyczne i religijne. Angaowaa modzie i dorosych do kul-tywowania ludowych tradycji. Przygotowywaa wiece doynkowe, szya stroje. Podczas budowy kaplicy mobilizowaa mieszkacw do pracy spoecznej i sama braa w niej udzia. Po wybudowaniu kaplicy z wielkim zaangaowaniem i odpowiedzialnoci sprawo-waa nad ni opiek, dbajc o wystrj samej kaplicy, jak rwnie jej otoczenia. Dbaa take o szaty liturgiczne i sprzt kocielny. Na kade wita przygotowywaa stosown dekoracj. Przez ponad 20 lat wykonywaa to wszystko z ogromn pasj i powiceniem, bez-interesownie, na chwa Bogu i poytek ludziom. Jej zasugi zostay docenione przez ordynariusza diecezji tarnowskiej ks. bpa Andrzeja Jea, ktry wystosowa pod jej adresem otwarty list pochwalny.

9

...za publikacje o historii Tuchowa,

szczeglnie rodu Rozwadowskich, bezin-

teresown dziaalno na rzecz ratowa-

nia zabytkw materialnych, promowanie

Tuchowa na antenie Radia Krakw oraz

dziaalno na rzecz lokalnego rodowiska

Pan Tomasz Wantuch tuchowianin, mionik historii ojczystej, w tym szczeglnie dziejw Tuchowa, od lat ujawnia, gwnie na amach lokalnej prasy, nieznane lub zapomniane wydarzenia i oso-by, majce znaczcy wpyw na histori naszego miasta. Ostatnio odkrywa przemilczan i zapomnian histori rodu Rozwadowskich i Theodorowiczw, byych wacicieli Tuchowa. Materiay te trafiaj do czytelnikw miejscowych, ale take krajowych i zagranicznych, promujc Tuchw. By inicjatorem i wsporganizatorem uczczenia pamici pk. Wadysawa Rozwadowskiego, zamordowanego w Char-kowie, poprzez posadzenie Dbu Katyskiego. Dziaa take na rzecz ochrony zabytkw materialnych. Jego zasug w duej mierze jest zabezpieczenie i renowacja nagrobkw na starym cmentarzu w Tuchowie, a take doprowadzenie do objcia opiek konserwa-torsk i wpisanie do rejestru zabytkw kaplicy Rozwadowskich na nowym cmentarzu. Jako czonek i obecnie przewodniczcy Zarz-du Towarzystwa Mionikw Tuchowa organizuje zbirki na rzecz renowacji nagrobkw. Jest wsporganizatorem Muzeum Miejskie-go w Tuchowie, do ktrego pozyska cenne eksponaty, w tym od rodziny Rozwadowskich. Wsppracuje z Radiem Krakw poprzez wypowiedzi w tej rozgoni oraz wskazywanie mieszkacw naszego miasta, z ktrych kilkunastu udzielio wywiadw. We wsppracy z Bibliotek Publiczn w Tuchowie nagrywa wypowiedzi wiadkw historii i dokumentuje ich wspomnienia, wsptworzc tzw. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej.

10

za dbao o unowoczenianie kie-

rowanej przez siebie szkoy, organizacj

doksztacania modziey i dorosych,

wspprac z lokalnymi instytucjami

i organizacjami, udzielanie pomocy lu-

dziom, ze szczeglnym uwzgldnieniem

powodzian

Pan Adam Drogo - tuchowianin, absolwent tutejszego Tech-nikum Mechanicznego (obecnie Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. Bohaterw Bitwy pod owczwkiem) oraz Politechniki lskiej, pniej nauczyciel w macierzystej szkole, a obecnie jej dyrektor. W wyniku jego stara przeprowadzono wiele remontw, ktre grun-townie zmieniy wygld budynku, a sale lekcyjne zostay wyposao-ne w nowoczesny sprzt audiowizualny. Wprowadzi nowe kierunki ksztacenia, zorganizowa stacj diagnostyczn pojazdw, pracow-nie: komputerowe, gastronomiczne i spawalnicz. Organizowa liczne kursy bdce form doksztacania dorosych suchaczy, np. komputerowe, spawania, ekonomiczne, a take kursy dla uczniw, finansowane przez Uni Europejsk, dziki ktrym poszerzyli oni swoj wiedz i zdobyli dodatkowe kwalifikacje. Nawiza kontakt ze szkoami zawodowymi we Francji, dziki czemu zostaa zorga-nizowana wymiana uczniw, odbywajcych zawodowe praktyki. Wsppracuje z lokalnymi wadzami, instytucjami i organizacjami; uczniowie ZSP, zwaszcza kierunkw gastronomicznych, s obecni na wielu imprezach w miecie i okolicy. Na szczeglne wyrnie-nie zasuguj jego postawa i dziaania w czasie wielkiej powodzi w 2010 r. Od pocztku, tj. ju w nocy 5 czerwca, do 31 sierpnia by bezporednio zaangaowany pocztkowo po kilkanacie godzin

11

dziennie w organizacj pomocy: udostpni 45 miejsc w internacie szkolnym, bra udzia w rozlokowaniu powodzian, pomaga wnosi inwalidw i osoby w podeszym wieku na 3 pitro, robi zakupy i przywozi je wasnym samochodem, pomaga w przygotowywaniu posikw (rwnie w soboty i niedziele) dla mieszkajcych w in-ternacie oraz dla innych powodzian i ich dzieci, str