homeopatie okultn­ pozad­

Download HOMEOPATIE okultn­ pozad­

Post on 10-Jan-2016

98 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HOMEOPATIE okultní pozadí. Aleš Franc. Náboženská podstata homeopatie. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • HOMEOPATIEokultn pozadAle Franc

 • Nboensk podstata homeopatie Hahnemann opakovan prohlaoval, e homeopatie je "bosk" metoda a oznaoval ji za "spsnou pravdu." Prohlaoval dokonce, e ten, kdo ji pouv "pmo navazuje na bostv, na stvoitele svta Bylo naase, aby moudr a dobrotiv stvoitel a udrovatel lovka uinil ptr tmto hanebnostem a vyjevil litelsk umn, kter je opakem ji zmnnho Byl nejvy as, aby dobrotiv stvoitel dal objevit homeopatii. Bohu pak svil svj ivot slovy: Konfucia obejmu v i astnch duch, jeho, dobrodince lidstva, kter nm ukzal pravou cestu moudrosti ji 650 let ped tm blouznivcem (Kristem).

 • Zkladn principy homeopatieivotn sla (Dynamis)Pvodce nemoci (Miasma)Podobn se l podobnm (Simila similibus curentur)Nekonen mal dvky (Infinitezimln koncentrace)edn (Potenciace)Tepn (Dynamizace)Ternn lk (Konstituce)

 • 1. ivotn sla: dynamisVe zdravm stavu je lovk ovldn duchovn ivotn silou (autokraci), kter hmotn tlo (organismus) oivuje v podob dynamis a udruje vechny jeho sti v obdivuhodn harmonickm souladu pocit a innost, take n rozumn duch, ptomn vnaem nitru me tohoto ivho, zdravho nstroje svobodn pouvat k vymu elu naeho byt. (Samuel Hahnemann)

 • 2. Pvodce nemoci: miasmaHahnemann vil, e: "nemoci lid nejsou zpsobeny dnmi ltkami, dnou chorobnou materi nemoci, ale jsou pouze naruenm duchovn sly oivujc lidsk tlo". Kent, druh nejznmj homeopat napsal, e: Pina dn choroby neme bt odhalena mikroskopem.Hahnemann rozeznval ti duchovn pvodce t chronickch nemoc: Syfilis Sykza3. Psry

 • 3. Podobn se l podobnm: similia similibus curenturHahnemann prohlaoval: Pi kad nemoci zvol takov lk kter sm osob me vyvolat takovou chorobu, jakou m lit. Mylenka z refertu svtovho homeopatickho kongresu vPraze: Mohla by bt homeopatie prv proto, e vychz z tohoto zkona podobnosti, nvratem lovka na sprvnou cestu?Znm homeopat Dethlefsen zde nalz prav lebn princip naeho vesmru.Rc vak pipout, e z materilnho hlediska stoj zkon podobnosti na psku.

 • 4. Nekonen mal dvky: infinitezimln koncentraceHomeopatie pouv extrmn edn, kdy v livm ppravku nen ptomna ani jedna molekula substance. Pesto jsou prv tyto povaovny za nejinnj. Vkoncentraci 6 x 10-23 je ji statisticky obsaena pouze jedin molekula vchoz ltky. Homeopatie vak pouv zedn a stomilonkrt vy.Hahnemann uinek tchto zedn vykldal tm, e se substance zcela rozpust ve vlastn, duchovn podstatu. Jen tak me psobit na duchovn ivotn slu a vst tak k uzdraven celho organismu.

 • 5. edn: potenciaceHomeopatika bvaj do konen koncentrace ednna vdy v pomru 1:10 (D), i 1:100 (C) a do vslednch koncentrac nap. D 60 nebo C 200. Prakticky to znamen, e se tento postup 60 x resp. 200 x zopakuje. Kent k tomu uvd: potencovnm se (prepart) postupn zjednoduuje, zjemuje a zdokonaluje, take kad dl, kter vznikne, me bt dal potenciac pizpsoben stle vymu stupni prasubstance lovka Nae lky potencujeme z toho dvodu, abychom dospli k jejich prapodstat.

 • 6. Tepn: dynamizaceHahnemann o dynamizaci ekl: Homeopatick lebn umn rozvj na maximum vnitn , duchovn liv sly skryt v jejich vnitku Tomuto postupu kme dynamizace protsnm jsou vnich uvolovny specifick liv sly skryt v jejich vnitku dan materie se prostednictvm takovto dynamizace nakonec zcela rozpust ve vlastn, duchovn podstatu.

 • Homeopatit pacienti jsou dle svch fyzickch dispozic a povahovch vlastnost rozdleni do nkolika typ (konstituc). Kad konstituci odpovd urit homeopatick substance, na kterou tento typ nejlpe reaguje pi lb. Leon Vannier vysvtlil klasifikaci lidskch typ na zklad mytologick a planetrn symboliky.Pklad popisu homeopatick konstituce: Agnus castus bu mu bez touhy a sexuln potence, pedasn zestrl masturbac nebo pedchozmy excesy v sexulnm ivot, nakajc na svj promarnn ivot... Nebo ena, bval onanistka, kter nenachz uspokojen vnormlnm styku. (Jouany)

  7. Ternn lk: konstituce

 • Vchodiska homeopatieVitalismusAlchymieAstrologieGnosticismusMesmerismusHlubinn psychologieHolismusKesansk hereze

 • 1. VitalismusPedstava ivotn sly pochz zkult a nboenstv. V n se nazv chi, v Japonsku ki, vIndii prna a amani ji nazvaj mana. Mesmer nazv ivotn slu terem. Ve stedovku byla povaovna za oivujc princip oraganickch slouenin. Vamanismu je dodnes tato ivotn sla clem duchovn lby.

 • 2. AlchymieUl-khmi (chemie prody). Smyslem alchymie bylo vydobt a zachytit odpaujc se ltky z rostlin a spoutnm z nich zskat kvintesenci tzv. prapodstatu nebo transmutovat kovy na zlato. V obojm se mla uplatnit i souinnost s lidskou psychikou.Alchymistick pedstava, zulechovn matrie - jej poven ze stavu znehodnocen, zneitn, do stavu vyho, istho, to jsou pojmy, kter maj k homeopatii blzko. (Ji ehovsk)

 • 3. AstrologieAstrologie slouila v dvnovku zejmna kdoptvn se na Bo vli a k sestavovn horoskop. Obma elm mlo slouit momentln postaven obnic slunen soustavy. Homeopat Norland pe: Merkur iznamen, kterm vldne - Blenc a Panny - jsou dobe znm z astrologie.... Reprezentuj transformaci a pemnu, princip ivota jako takovho a jsou zosobnnm a metaforou alchymistickho zpracovn rtuti. Je zajmav, e prostedky pouvan v homeopatii jsou mercurius solubilis (rozpoutjc a rozpustn) a Mercurius vivus (ijc, iv).

 • 4. GnosticismusGnostikov obecn tvrdili, e lovk byl pvodn stejn podstaty jako Bh. Svm pdem a nslednm vyhnnm z rje vak upadl do zajet hmoty, kter je v gnozi chpna jako hn a jejm tvrcem je ni bh - Demiurg, satan. Skrze poznn skrytch zkonitost je mon ducha ze zajet hmoty osvobodit.Vyhnn z rje anebo z vdom jednoty je pdem ... do hmoty... jen materiln svt je hn. Tak byla mnna poznmka ojedovatosti cel prody, kdy jsme hovoili opprav homeopatickch prostedk... Na hmot lpl odjakiva pdomek neho zlho, temnho, satanskho" (Dethlefsen)

 • 5. MesmerismusOd mesmerismu se obvykle datuje objev hypnzy. Clem Mesmerovy lby bylo u pacienta vyvolat ztrtu ovldn mysli a tla (kee, roztpen a katatonick stavy)Tato liv sla.., je zzranm, nedocenitelnm darem bom propjenm lovku. Mesmerismus doke dotykem i bez nj, ba dokonce iz urit vzdlenosti, pouze prostednictvm siln vle ..., penet ivotn slu zdravho jedince (obdaenho touto silou) na lovka jinho" (Hahnemann)

 • 6. Hlubinn psychologieZakladatel psychoanalzy Sigmund Freud byl na sv sti vPai ovlivnn hypnzou, kter se zde zaala rozvjet zsluhou Dr. Mesmera. Jeho k C. G. Jung za pomoci alchymie a eck mytologie vytvoil vpsychoanalze teorii archetypu, jakhosi bjnho pravzoru, spolenho vem lidem. Americk psychoanalytik a homeopat Wittmond nazval homeopatick konstitun lky archetypy.

 • 7. HolismusHolist tvrd, e jednotliv sti v sob zahrnuj veker princip celku. Avak pozad stoj malenka, e tento princip je tvoen nehmotnou silou, ovldajc cel kosmos. Symptomy jsou slova a psmena kosmickho jazyka, kter lze st, a my homeopati bychom se to mli nauit Jako pln lidsk bytosti zskme absolutn zdrav a doshneme stavu, nazvanho kosmick vdom.(Engebretsen)

 • 8. Kesansk hereze"Narodil se do chudoby ve stji, stkal se scelnky a nevstkami, trpl bezprvm, byl trznn a usmrcen, byl sesln dol do pekel. Teprve kdy lovk sestoup do nejhlub tmy, stane se zralm pro vlastn vzestup Dokud lovk vlastn materiln tlo, je vzn kpolarit.Od tch dob se Kristovo nemocn tlo a jeho prolit krev podvaly a stle podvaj ve vysokch homeopatickch potenciacch, vzanch na chlb a vno, jakoto ltkov nosie vpodob hojivho lku. (Dethlefsen)

 • Pokusy o fyzikln prkazIRNMRRamanv mikroskopRTG

  Teorie nikdy nebyly tmito metodami potvrzeny!

  Poitevin B.,Fol.Hom.Bs. (2), 1994, pp. 54-61Caro P., J.Int.Med., (136), 1989, pp.16-17Benveniste J., et al., Nature, (333), 1988, pp.816-817

 • Pokusy o klinick prkazSrovnn s kompartoremDostaten velk souboryVstupn kriteria pro zaazen pacient Rozdlen do skupin - randomizaceDvojit slep designParametry innostiStatistick zpracovnReprodukovatelnost

  Vsledky metanalz neprokzaly vt innost homeopatik oproti placebu!

  Kleijnen J., Knipschild P.: Brit.Med.Jour., (302) 1991, pp.316-323Linde K., Jonas W. B.: Lancet, 1998, pp. 367368, Strubelt O., Claussen M.: Deut.Apoth.Zeit., (47), 1999, pp. 5967 Hill C., Doyon F.: Rev. Epidem.Sant.Publ., (38), 1990, pp.139-147

 • Kriteria registrace livZkon 79/1997 Sb.Vyhlka 473/2000 Sb.

  innosti (klinick studie) Nepoaduje se!

  Bezpenosti (preklinick a klinick daje) Nepoaduje se!

  Jakosti (splnn poadavk SVP na obsah)Nepoaduje se!

 • HomeopatieAlchymie, gnose, astrologie, vitalismusAkupunktura a akupresurakonfucianismus, dualismusMakrobiotikaJing a JangIrisdiagnostikaVtn, jasnovidectvPersonln litelstvZakvn, jasnovidectv

  Principy starovkch nboenstv

 • Vtn, arovn, jasnovidectv, spiritusmusA se utebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svho syna nebo svou dceru ohnm, vtec obrajc se vtbami, mrakopravec ani hada ani arodj ani zaklna ani ten, kdo se doptv duch zemelch, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvch. Kadho, kdo in tyto vci, m Hospodin vohavnosti.. (Dt 18,916)MagieNemlo pak tch, kte se zabvali magi, pinesli sv knihy a pede vemi je splili. Jejich cena se odhadovala na padest tisc stbrnch. (Sk 19,19)SpiritismusTak zemel Saul pro svoji zpronevru; zpronevil se Hospodinu, protoe nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval vtho ducha. (1 Pa 10,13)Pohled Psma

 • JasnovidectvKdy jsme li jednou do modlitebny, potkala ns mlad otrokyn, kter mla vteckho ducha a pedpovdnm budoucnosti pinela svm pnm znan zisk. Chodila za Pavlem a za nmi a stle volala: Toto jsou sluebnci nejvyho Boha. Zvstuj vm cestu ke spse. Ato dlala po mnoho dn. Pavlovi to bylo proti mysli, obrtil se proto na toho ducha a ekl: Ve jmnu Jee Krista ti pikazuji, abys zn vyel! Av tu chvli ji ten zl duch opustil. (Sk 16,1618)

  VtnMj lid se doptv svho deva, jeho hlka mu pedpovd; tak jej zavd duch smilstva. Smilstvm se odvrac od svho Boha. (Oz 4,12)Pohled Psma

 • 1. Byl to Bh,