hof van cassatie - cour de cassation tradcas - art. 488bis-h, آ§ 2, eerste lid burgerlijk wetboek...

Download Hof van cassatie - Cour de cassation TRADCAS - Art. 488bis-H, آ§ 2, eerste lid Burgerlijk Wetboek -

Post on 19-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hof van cassatie - Cour de cassation

  TRADCAS

  (Vertaalde) samenvattingen van arresten van het hof van cassatie, geordend volgens rolnummer.

  Résumés (traduits) des arrêts de la Cour de cassation, classés en fonction de numéro de rôle.

  2016

 • 18 maart 2016C.12.0388.F AC nr. 425

  Het verzoekschrift dat ertoe strekt de beschermde persoon te machtigen over zijn goederen te beschikken onder levenden of bij een uiterste wilsbeschikking dat niet door de beschermde persoon of door zijn advocaat is ingediend maar door de persoon die als voorlopig bewindvoerder van die persoon optreedt, is niet ontvankelijk.

  Est irrecevable la requête tendant à autoriser une personne protégée à disposer de ses biens par donation entre vifs ou par dispositions de dernières volontés, introduite non par la personne protégée ou son avocat mais par la personne agissant en qualité d’administrateur provisoire de celle-ci.

  ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - Persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegekend - Vordering tot het beschikken bij levenden of bij een uiterste wilsbeschikking - Procedure - Verzoekschrift ingediend door de voorlopig bewindvoerder - Ontvankelijkheid

  INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE - Personne pourvue d'un administrateur provisoire - Demande de disposer par donation entre vifs ou par dispositions de dernière volonté - Procédure - Requête introduite par l'administrateur provisoire - Recevabilité

  - Art. 488bis-H, § 2, eerste lid Burgerlijk Wetboek - Art. 488bis-H, § 2, al. 1er Code civil

  Wanneer artikel 488bis-H, § 2, zesde lid, gecombineerd met artikel 488bis-B, § 6, van het Burgerlijk Wetboek, in die zin moet worden uitgelegd dat de niet-overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring die bij het door de beschermde persoon ingediende verzoekschrift moet worden gevoegd of, in spoedeisende gevallen, binnen acht dagen na het verzoek van de vrederechter moet worden overgelegd, de niet-ontvankelijkheid tot gevolg heeft van de vordering die ertoe strekt de beschermde persoon te machtigen over zijn goederen te beschikken onder levenden of bij een uiterste wilsbeschikking en niet kan worden gedekt door een geneeskundig deskundigenonderzoek dat door de vrederechter wordt bevolen, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

  Interprété en ce sens que le défaut de production d’un certificat médical circonstancié joint à la requête introduite par la personne protégée, ou produit, en cas d’urgence, dans les huit jours de la demande du juge de paix, entraîne l’irrecevabilité de la demande tendant à autoriser une personne protégée à disposer de ses biens par donation entre vifs ou par dispositions de dernières volontés et ne peut être couvert par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, l’article 488bis-H, § 2, alinéa 6, combiné avec l’article 488bis-B, § 6, du Code civil, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

  ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN - Persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegekend - Vordering tot het beschikken bij levenden of bij een uiterste wilsbeschikking - Procedure - Verzoekschrift ingediend door de beschermde persoon - Geen overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring - Ontvankelijkheid

  INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE - Personne pourvue d'un administrateur provisoire - Demande de disposer par donation entre vifs ou par dispositions de dernière volonté - Procédure - Requête introduite par la personne protégée - Non production d'un certificat médical circonstancié - Recevabilité

  - Artt. 488bis-B, § 6, en 488bis-H, § 2, zesde lid Burgerlijk Wetboek - Art. 488bis-B, § 6, et 488bis-H, § 2, al. 6 Code civil

  - Artt. 10 en 11 Grondwet 1994 - Art. 10 et 11 Constitution 1994

  GRONDWETTELIJK HOF - Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raadsman - Persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegekend - Vordering tot het beschikken bij levenden of bij een uiterste wilsbeschikking - Procedure - Verzoekschrift ingediend door de beschermde persoon - Geen overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring - Ontvankelijkheid

  COUR CONSTITUNIONELLE - Interdiction et conseil judiciaire - Personne pourvue d'un administrateur provisoire - Demande de disposer par donation entre vifs ou par dispositions de dernière volonté - Procédure - Requête introduite par la personne protégée - Non production d'un certificat médical circonstancié - Recevabilité

  - Artt. 488bis-B, § 6, en 488bis-H, § 2, zesde lid Burgerlijk Wetboek - Art. 488bis-B, § 6, et 488bis-H, § 2, al. 6 Code civil

  - Artt. 10 en 11 Grondwet 1994 - Art. 10 et 11 Constitution 1994

  GRONDWET - Art. 11 - Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raadsman - Persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegekend - Vordering tot het beschikken bij levenden of bij een uiterste wilsbeschikking - Procedure - Verzoekschrift ingediend door de beschermde persoon - Geen overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring - Ontvankelijkheid

  CONSTITUTION - Constitution 1994 (article 1 a 99) - Article 11 - Interdiction et conseil judiciaire - Personne pourvue d'un administrateur provisoire - Demande de disposer par donation entre vifs ou par dispositions de dernière volonté - Procédure - Requête introduite par la personne protégée - Non production d'un certificat médical circonstancié - Recevabilité

  - Artt. 488bis-B, § 6, en 488bis-H, § 2, zesde lid Burgerlijk Wetboek - Art. 488bis-B, § 6, et 488bis-H, § 2, al. 6 Code civil

  P. 2/2935-10-2016

 • - Artt. 10 en 11 Grondwet 1994 - Art. 10 et 11 Constitution 1994

  GRONDWET - Art. 10 - Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raadsman - Persoon aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegekend - Vordering tot het beschikken bij levenden of bij een uiterste wilsbeschikking - Procedure - Verzoekschrift ingediend door de beschermde persoon - Geen overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring - Ontvankelijkheid

  CONSTITUTION - Constitution 1994 (article 1 a 99) - Article 10 - Interdiction et conseil judiciaire - Personne pourvue d'un administrateur provisoire - Demande de disposer par donation entre vifs ou par dispositions de dernière volonté - Procédure - Requête introduite par la personne protégée - Non production d'un certificat médical circonstancié - Recevabilité

  - Artt. 488bis-B, § 6, en 488bis-H, § 2, zesde lid Burgerlijk Wetboek - Art. 488bis-B, § 6, et 488bis-H, § 2, al. 6 Code civil

  - Artt. 10 en 11 Grondwet 1994 - Art. 10 et 11 Constitution 1994

  Wanneer het Hof de in het middel bekritiseerde redenen waarop de bestreden beslissing steunt, vervangt door een juridische grondslag die het dictum verantwoordt, is het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (1). (1) Cass. 10 september 2015, AR C.12.0533.N-C.12.0597.N, AC 2015, nr. …, met concl. van advocaat-generaal Vandewal.

  Lorsque la Cour substitue aux motifs critiqués dans le moyen, sur lesquels se fonde la décision attaquée, un fondement juridique justifiant le dispositif, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt (1). (1) Cass. 10 septembre 2015, RG C.12.0533.N-C.12.0597.N, Pas. 2015, n°… avec concl. de M. Vandewal, avocat général.

  CASSATIEMIDDELEN - Burgerlijke zaken - Belang - Vervanging van redenen - Niet-ontvankelijkheid

  MOYEN DE CASSATION - Matière civile - Intérêt - Substitution de motifs - Irrecevabilité

  27 mei 2016C.13.0042.F AC nr. ...

  Conclusie van advocaat-generaal Werquin. Conclusions de l’avocat général Werquin.

  GRONDWET - Art. 11 - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke macht

  CONSTITUTION - Constitution 1994 (article 1 a 99) - Article 11 - Etrangers - Apatride - Pas de droit au séjour - Réfugié - Admis au séjour - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Lacune - Compétence du pouvoir judiciaire

  GRONDWET - Art. 10 - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke macht

  CONSTITUTION - Constitution 1994 (article 1 a 99) - Article 10 - Etrangers - Apatride - Pas de droit au séjour - Réfugié - Admis au séjour - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Lacune - Compétence du pouvoir judiciaire

  MACHTEN - Rechterlijke macht - Vreemdelingen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechterlijke macht

  POUVOIRS - Pouvoir judiciaire - Etrangers - Apatride - Pas de droit au séjour - Réfugié - Admis au séjour - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Lacune - Compétence du pouvoir judiciaire

  VONNISSEN EN ARRESTEN - Burgerlijke zaken - Algemeen - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet - Leemte - Bevoegdheid van de rechter

  JUGEMENTS ET ARRETS - Matière civile - Généralités - Apatride - Pas de droit au séjour - Réfugié - Admis au séjour - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Lacune - Pouvoir du juge

  VREEMDELINGEN - Staatloze - Geen verblijfsrecht - Vluchteling - Toegelaten tot verblijf - Schending van de artikelen 10 en 11 van de

Recommended

View more >