historija autarijata

Download HISTORIJA AUTARIJATA

Post on 28-Jan-2017

275 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Filozofski fakultet u Sarajevu

  HISTORIJA AUTARIJATA

  SALMEDIN MESIHOVI

  Sarajevo, 2014

 • Historija Autarijata

  ii

 • Historija Autarijata

  iii

  Prof. dr. sc. Salmedin Mesihovi

  HISTORIJA AUTARIJATA

  Urednik:

  Prof. dr. Ivo Komi

  Recenzenti:

  Dr. Enver Imamovi, profesor emeritus

  Dr. Bego Omerevi, redovni profesor

  Izdanje:

  Prvo

  Izdava:

  Filozofski fakultet u Sarajevu

  Sarajevo, 2014

  Elektronsko izdanje

  -------------------------------------------------

  CIP - Katalogizacija u publikaciji

  Nacionalna i univerzitetska biblioteka

  Bosne i Hercegovine, Sarajevo

  904(497=291.6)"638"

  MESIHOVI, Salmedin

  Historija Autarijata [Elektronski izvor] /

  Salmedin Mesihovi. - Sarajevo : Filozofski

  fakultet, 2014. - 1 elektronski optiki disk

  (CD-ROM) : tekst, slike ; 12 cm

  Nain dostupa (URL):

  http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SM-HISTORIJAAUT

  ARIJATA. - Biografija: str. 173. - Nasl. s

  naslovnog ekrana.

  ISBN 978-9958-625-43-5

  COBISS.BH-ID 20902662

  -------------------------------------------------------------

  http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SM-HISTORIJAAUT

 • Historija Autarijata

  iv

 • Historija Autarijata

  v

  SALMEDIN MESIHOVI

  HISTORIJA AUTARIJATA

  Sarajevo, 2014

 • Historija Autarijata

  vi

  Trikvetrum, simbol sunca, je est motiv u autarijatsko glasinakoj umjetnosti. Solarni simbol sa naslovniceje prikazan na dvije potkoljenice iz groba Ilijak, III, 9 (u zoni srednjeg toka rijeke Prae).

 • Historija Autarijata

  vii

  Bronana glasinaka kultna kolica, pronaena u porodinom tumulu na lokalitetu Glasinako polje-Bjelosavljevii. Predstava vodenih barskih ptica na kutnim kolicima, povezuje se sa kultom sunca.Glasinaka kultna kolica se sada nalaze u Naturhistorisches Museum u Beu.

 • Historija Autarijata

  viii

  Saetak

  Autarijati su predstavljali najmoniji i najbrojniji ilirski narod u periodu koji jepredstavljao prekretnicu u povijesnom razvitku itavog Balkanskog poluotoka (VI IV. st.p. n. e.) i autarijatski uspon i pad korenspodirali su sa klasinim razdobljem grke povijesti.Njihovo prisustvo na zapadnom i centralnom Balkanu osvjedoeno je nizom povijesnihpodataka, filolokim reliktima i obiljem do sada pronaene materijalne grae. IstraivanjeAutarijata i glasinake kulture starijeg eljeznog doba zapoelo je krajem XIX. st. inastavljeno je uz prekide sve do kraja XX. st., ali i pored intenzivnog istraivanja do danasjo uvijek nije prezentirana cjelovita studija o Autarijatima. Porijeklo ovog ilirskog narodatreba traiti u kontinuiranom razvitku proto-ilirskih populacija koje su naseljavalejugoistonu Bosnu i gornje Podrinje u bronano doba. Seoba nosilaca arnih polja koja jeu velikoj mjeri izmijenila etniku i kulturnu sliku Podunavlja i jednog dijela Balkana nije utolikoj mjeri zahvatila prostor rasprostiranja glasinake kulture kasnog bronanog doba.Nakon stabilizacije prilika, prelaskom u starije eljezno doba zapoinje i nagli narodnosni,kulturni i politiki razvitak autarijatskih zajednica. Taj proces je rezultirao i uslonjavanjemdrutveno-politike strukture autarijatskih zajednica, i prerastanjem rodovsko-plemenskeorganizacije u prve zaetke teritorijalno omeenih kneevina od kraja VIII. st. p. n. e. U vietumula koji se datiraju u VII. i VI. st. p. n. e. pronaeni su iznimno bogati grobovi u koje subili sahranjeni lanovi lokalnih kneevskih dinastija.

  Meutim, uslijed vie razloga izazvanih vanjskim politikim i ekonomskimuticajima, krajem VI. st. p. n. e. dolazi do ujedinjena autarijatskih zajednica u jedinstvenipolitiki entitet. Zahvaljujui ujedinjenju Autarijati zapoinju ekspanziju najveim dijelomusmjerenu prema istoku i zemlji Tribala, te prema jugu gdje su pobijedili Ardijejce, svojestare suparnike u borbi za zone ispae i slana vrela. Svojom aktivnou na prijelazu iz VI. uV. st. p. n. e. Autarijati su za narode, koji su direktno osjetili njihovu ekspanziju imali,velike posljedice. Ardijejci su pomjereni prema primorju a Tribali dalje prema istoku, naprostore na kojima su oba naroda odigrala svoju povijesnu ulogu. Svojom ekspanzijomAutarijati su ostvarili hegemoniju na jednom dijelu unutranjosti Balkanskog poluotoka. Iautarijatski vladajui sloj je sada dostigao zenit svoga imovinskog i politikog razvitka, tose na najbolji nain pokazuje u nizu bogatih vladarskih tumula i grobova nastalih tijekom V.st. p. n. e. Na ovo vrijeme se sigurno odnose i Strabonove rijei o Autarijatima kao nekonajveem i najmonijem ilirskom narodu. Nakon dostignutog zenita zapoinje lagani padAutarijata koji se zavrava 310. god. p. n. e. naglim prestankom egzistencije autarijatskenarodnosne zajednice i glasinake kulture starijeg eljeznog doba uslijed keltske invazije.

  Autarijati su iza sebe ostavili materijalno bogatstvo. Do sada je evidentirano vie od100 gradina koje su sigurno naseljavali Autarijati, odnosno zajednice iz kojih su oni nastali ina tisue tumula u koje su oni bili sahranjivani. Pokretni materijal (poglavito nakit i oruje)pokazuje na sebi sve specifinosti autarijatskog narodnosnog i kulturnog bia i svu

 • Historija Autarijata

  ix

  originalnost autarijatskog duha. Sva viestoljetna produkcija metalnih proizvoda i keramikese odvija u kontinuiranom slijedu i jedan tipski oblik u velikom broju sluajeva postupnoprelazi u novi tip. Najbolji primjer spomenutog tipskog kontinuiranog razvitka nalazi se naobjektima izraenim od metalnog lima koji kao zavrni tip svoje evolucije imaju luksuznezlatne i srebrne pojaseve mramorakog tipa.

  Autarijati kao klasian primjer gortakog naroda pokazuju i sve osobenostigortakog mentaliteta, koji se najvie izraava u sklonosti ka konzervativnosti i to jemogue duem zadravanju starih formi ivota i vjerovanja. U navedenoj injenici nalaze sei razlozi zbog kojih Autarijati uporno zadravaju sahranjivanje u tumule na naine koji se unaelima nije mnogo mijenjao sve do konanog kraja glasinake kulture. Sudei ponalazima izgleda da je pored kulta predaka veliku ulogu u religioznom ivotu Autarijataimao i kult solarnog boanstva. Na tragove solarnog kulta se nailazi u iznimnom broju iromautarijatskog teritorija.

  Gospodarstvo Autarijata se zasnivalo na stoarstvu kao primarnoj grani te nametalurgiji, zanatstvu i trgovini. Ovaj ilirski narod zbog svoga znaaja i velike potranje zagrke i italske robe je bio i najvei trgovaki partner na zapadnom i centralnom Balkanugrkim i italskim trgovcima izmeu VII. i IV. st. p. n. e.

 • Historija Autarijata

  x

  Summary

  The Autariates were the most powerful and numerous Illyrian people in the periodthat constituted the turning point in the historical development of the entire Balkanpeninsula (6th 4th century B.C.) and the decline and the rise of the Autariates correspondedto the classical period of Greek history. Their presence in the western and central Balkanshas been proved by a range of historical data, philological relicts and the abundance ofidentified material evidence. The research on the Autariates and Glasinac culture of the OldIron Age started in the late 19th century and was resumed, though with some interruptions,until the end of the 20th century. However, in spite of intensive research, a comprehensivestudy of the Autariates has not been produced to the present day.

  The origin of this Illyrian people should be traced in the continuous development ofproto-Illyrian populations which used to inhabit the southeastern Bosnia and the UpperPodrinje in the Bronze Age. The movement of the urnfield people that considerablychanged the ethnical and cultural makeup of Podunavlje and one part of the Balkans did notsignificantly affect the area of Glasinac culture of the late Bronze Age. The overallstabilization that ensued upon embarking on the Old Iron Age triggered rapid ethnical,cultural and political development of the Autariate community. As a result of that processsocial and political structures of the Autariate community became more complex and starteddeveloping from tribal organization into first principalities with marked out territories fromthe end of the 8th century B.C. Immensely rich graves in which members of local dynastieshad been buried were found in a number of tumula dating from 7th and 6th century B.C.

  However, due to numerous external political and economic influences, late 6th

  century B.C. witnessed the unification of Autariate communities into a single politicalentity. Once united, the Autariates started expanding mostly to the east and the land ofTriball, as well as to the south where they defeated the Ardiates their old rivals in thestruggle for pastures and salty springs. Activities of the Autariates at the turn of the 6th andthe 5th centuries B.C. profoundly influenced the peoples who were directly affected by theirexpansion. The Ardiates were moved toward the coast land and Triballs to the east - that isto the areas where these peoples came to play their historical role. The expansion of theAutariates enabled them to achieve hegemonic control over one part of the interior of theBalkan Peninsula. The leading class of the Autariate society reached the peak of its politicaland economic development, the best example of which are great many luxurious royaltumula and graves created during the 5th century B.C. Strabons comment on the Autariatesas the once greatest and most powerful Illyrian people most likely refers to this period.The peak of development was followed by the gradual decline of the Autariates ending in

 • Historija Autarijata

  xi

  310 B.C. with the sudden disappearance of the Autariate community and Glasinac culture ofthe Old Iron Age due to Celtic invasion.

  The Autariates left a legacy of material wealth. We ha