himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

of 52 /52
HIMPUNAN SOALAN PERCUBAAN SPM 2015 SEJARAH KERTAS 1 (NEGERI TERENGGANU, SARAWAK, NEG. SEMBILAN, SBP,JOHOR, KELANTAN, PERAK) BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1 Senarai berikut merupakan bandar terancang dalam Tamadun Indus. Harappa Mohenjo Daro Mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar-bandar tersebut? A Peranan golongan mubaligh B Pengamalan sistem teokrasi C Pertembungan tamadun luar D Penglibatan golongan bangsawan 2 Anda hidup pada zaman tamadun Hwang Ho di China. Apakah kategori masyarakat yang menjadi tonggak ekonomi tamadun tersebut? A Pedagang B Artisan C Petani D Hamba 1. Apakah kepentingan pokok papyrus tersebut? A Penciptaan roda B Pembinaan pengairan 1

Upload: shinekirana

Post on 14-Apr-2017

313 views

Category:

Education


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

HIMPUNAN SOALAN PERCUBAAN SPM 2015 SEJARAH KERTAS 1(NEGERI TERENGGANU, SARAWAK, NEG. SEMBILAN, SBP,JOHOR, KELANTAN, PERAK)

BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

1 Senarai berikut merupakan bandar terancang dalam Tamadun Indus.

Harappa Mohenjo Daro

Mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar-bandar tersebut?

A Peranan golongan mubalighB Pengamalan sistem teokrasiC Pertembungan tamadun luarD Penglibatan golongan bangsawan

2 Anda hidup pada zaman tamadun Hwang Ho di China.Apakah kategori masyarakat yang menjadi tonggak ekonomi tamadun tersebut?

A PedagangB ArtisanC PetaniD Hamba

1. Apakah kepentingan pokok papyrus tersebut?

A Penciptaan roda B Pembinaan pengairan C Pembinaan Piramid D Penciptaan kertas

2. Bagaimanakah pemerintah Tamadun Hwang Ho dapat meningkatkan ekonomi pertanian penduduk setempat?

A Mengenakan cukai yang rendah

1

Page 2: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B Memberi tanah yang luas C Memberi subsidi D Membina terusan

Gambar 2 adalah binaan Zigurat Tamadun Mesopotamia.

3. Apakah fungsi binaan tersebut?

A Kubu pertahanan B Pusat pendidikan C Pusat keagamaan D Kawalan banjir

1. Mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun?

A Mengelakkan ancaman binatang B Menyediakan sumber galian mewah utama C Kelangsungan bekalan makanan D Menggalakkan perdagangan antarabangsa

2. Rajah 1 berkaitan Tamadun Mesir Purba.

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter

Menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?

A Upacara pemujaan semangat B Konsep kehidupan selepas mati

2

Page 3: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

C Percaya kepada hukum karma D Amalan penyembahan nenek moyang

1 Pada peringkat awal pembentukan tamadun, organisasi sosial bermula pada tahapyang paling ringkas.

Apakah tahap tersebut?

A Masyarakat B Kerajaan C Keluarga D Negara

2 Maklumat berikut berkaitan dengan Tamadun Indus?

Penemuan patung wanita Apakah kepercayaan yang dikaitkan dengan penemuan tersebut?

A Proto-siva B Animisme C Tuhan Ibu D Dewi Athena

1 Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia?

A Kesuburan tanah B Kesesuaian seni bina C Potensi pelancongan D Pemilihan pemerintah

2 Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja?

A Membina pintu gerbang B Mengawas peperiksaan awam C Melakukan upacara penyembahan D Memberi bantuan ketenteraan

1 Maklumat berikut berkaitan proses pembentukan tamadun Mesopotamia Orang Sumeria telah menebus guna tanah dan membina sistem pengairan bagi tujuan pertanian

3

Page 4: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Tahap ringkas

Tahap kompleks

Tuhan masyarakat Mesir

Re Ra-Atum Amun

Apakah kesan penting daripada tindakan mereka

A Penghasilan lebihan makananB Sistem pertanian tradisional ditinggalkanC Kawasan petempatan yang semakin kecilD Mesopotamia sering mengalami bencana alam

2 Sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia berbentuk

A oligarkiB monarkiC teokrasiD demokrasi

1 Maklumat di bawah merujuk kepada perubahan cara penyimpanan khazanah masyarakat tamadun Mesir Purba.

Kepingan batu bata kertas

Perubahan tersebut berlaku disebabkan

A hasil ilham ImhotepB kemajuan pendidikanC adanya pokok papyrusD penghasilan hasil karya

2 Kepentingan kandungan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada masyarakat hari ini ialah

A mengatur strategi Perniagaan B menerangkan sistem pemerintahanC menentukan bentuk hubungan luarD membantu pelaksanaan peperiksaan awam

1 Rajah berikut merujuk kepada perubahan tahap kewujudan organisasi sosial dalam masyarakat tamadun awal manusia.

Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tahap kewujudan tersebut?I Kepelbagaian aktiviti ekonomiII Pertambahan pendudukIII Kestabilan politikIV Perkembangan agamaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

2 Maklumat berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Mesir Purba.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan rajah tersebut?A Mandat dari syurgaB Amalan penilikan nasibC Pemujaan roh nenek moyangD Penyembahan berkaitan dengan unsur alam

4

Page 5: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

1 Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi.

Apakah persamaan ketiga-tiga buah negara tersebut? A Perdana Menteri mengetuai negara B Ahli Dewan dilantik oleh ketua negara C Dewan Senat meluluskan undang-undang D Rakyat diberi hak memilih pemimpin

2 Gambar 1 adalah Tembok Besar China yang dibina oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin (221 S.M. hingga 206 S.M.).

Gambar 1 Mengapakah tembok tersebut dibina? A Menandakan sempadan negeri B Menjamin keselamatan wilayah C Menjadi benteng penghalang banjir D Melambangkan keagungan kerajaan

3 Mengikut Confucius, bagaimanakah status seorang petani boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi?A Membayar cukaiB Mengumpul hartaC Menanam taat setiaD Meningkatkan tahap pendidikan

4 Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam bidang pendidikan di Athens?

A Menanam sikap keberanianB Melahirkan individu seimbangC Melatih pemimpin berwibawaD Mengukuhkan semangat patriotik

5

SukanSeni BerpidatoKesusasteraan

Malaysia Indonesia Amerika Syarikat

Page 6: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Jadual 1 berkaitan dengan tokoh yang telah menyumbang terhadap perkembangan tamadun.

Tokoh Tamadun Alexander The Great - Yunani Shih Huang Ti - China

5. Apakah sumbangan tokoh di atas?A Membentuk empayar pemerintahanB Memperkenalkan pemerintahan monarkiC Mengasaskan pentadbiran secara birokrasiD Melaksanakan sistem pemerintahan republik

6. Sresthin merupakan persatuan perdagangan dan perusahaan yang wujud dalam tamadun India. Apakah matlamat persatuan tersebut?

A Melahirkan pedagang yang berjaya B Mewujudkan kawasan perdagangan C Memberi pinjaman kewangan D Mengawal kualiti barang

7 Medium jual beli yang digunakan pada Zaman Dinasti Maurya dan Gupta ialah

A Bayaran cukai B Mata wang C Barangan Sutera D Jualan logam

8. Rajah 2 di bawah menunjukkan ikatan kolar kuda di Tamadun China

Apakah tujuan mereka mencipta kolar kuda ?

A Menarik kenderaan B Membawa penumpang C Menambah kelajuan D Membuat pengairan

9 Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan tamadun Yunani.

6 Plato Socrates Aristotle

Page 7: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Apakah sumbangan mereka? A Mengembangkan ilmu falsafah B Menghasilkan ciptaan monumen C Melaksanakan perluasan kuasa D Mewujudkan sistem agama

10 Berdasarkan Hukum Karma,seseorang penganut agama Hindu akan mencapai taraf Moksya. Mengapa mereka berusaha mencapai tahap tersebut? A Mengecapi kelahiran semula B Berharmoni dengan alam C Ingin bersatu dengan tuhan D Untuk mencapai status Brahmin

11 Chandragupta Maurya telah berjaya membentuk empayar Maurya dan mengubah status A raja kepada devaraja B raja kepada maharaja C feudal kepada birokrasi D bangsawan kepada pembesar

12 Gambar berikut ialah seorang Bapa Falsafah Barat yang telah dihukum bunuh dengan meminum racun. Mengapakah Socrates dijatuhi hukuman tersebut?

Ukiran wajah SocratesA Mendakwa diri lebih berkuasa daripada gerejaB Dituduh merosakkan pemikiran rakyatC Memimpin gerakan pemberontakanD Enggan patuh kepada perintah raja

13 Maklumat di bawah merujuk kepada system sosial dalam tamadun China.

Strata masyarakat China bukan bersifat tegar. Setiap individu di China boleh menukar kelasnya kepada kedudukan yang lebih baik.

Apakah yang menyebabkan pertukaran kelas tersebut berlaku?A PendidikanB Kemajuan bandarC Ketegasan pemimpinD Latar belakang keluarga

7

Page 8: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

14 Peningkatan tamadun berlaku kerana meningkatnya perkembangan dalam aspek pemikiran dan kemahiran. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada perkembangan aspek kemahiran dalam tamadun tersebut? I Colloseum II Peperiksaan Awam lll Pentadbiran kerajaan IV Tembok Besar China A I dan ll C II dan III B I dan lV D III dan IV C Il dan III D IlI dan IV

3 Gambar berikut merujuk kepada tiang yang didirikan pada zaman pemerintahan Raja Asoka. Apakah perkara yang terdapat pada tiang tersebut?

A Amalan kebebasan beragamaB Larangan menyembelih haiwanC Kepentingan semangat perpaduanD Sekatan melaksanakan kerahan tenaga

4 Apakah keistimewaan pengamalan sistem tanaman secara bergilir dalam tamadun China?A Kos pengeluaran dikurangkanB Kesuburan tanah dapat dipeliharaC Meningkatkan kualiti hasil tanamanD Meminimumkan penggunaan tenaga kerja

8

Page 9: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

5 Maklurnat di bawal merujuk kepada perubahan kerajaan Funan.

Kerajaan agraria Kerajaan maritim

Mengapa perubahan tersebut berlaku?A Kekuatan tenteraB Kemajuan pelabuhanC Pertambahan pendudukD Perluasan empayar

6 Unsur mitos dan legenda merupakan unsur penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.Apakah kepentingan unsur tersebut ?

A Mengekalkan warisan tradisiB Mengiktiraf golongan penditaC Mendaulatkan sistem PerundanganD Memperkukuhkan kedudukan pemerintah

5 Gambar di bawah menunjukkan tinggalan perahu layar yang merupakan warisan masyarakat Asia Tenggara.

Apakah nilai yang boleh dicontohi oleh generasi hari ini dari aspek kemahiran tersebut?I ToleransiII KreatifIII InovatifIV Berani

A I dan IIB I dan IVC II dan III

D III dan IV

9

Page 10: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Orde Kosmos

Negara dianggap sebagai alam semestaRaja dan ibu kota ialah pusat alam

6 Mengapakah konsep berikut menjadi pegangan dalam kalangan pemerintah kerajaan awal di Asia Tenggara?

A Menjadi pemerintah terulungB Mengawal pengaruh pembesarC Menyekat kemasukan pengaruh luarD Mengekalkan hierarki sosial masyarakat

5 Anda sebagai pemimpin masyarakat maritim di Asia Tenggara. Apakah usaha anda untuk memajukan negara anda?

A Meningkatkan kemahiran membina kapal B Meningkatkan hasil pertanian C Memperbanyak sistem saliran D Mempergiat usaha mencari hasil hutan

6 Maklumat berikut berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara.

Candi Borobudor Bahasa Sanskrit Institusi beraja

Apakah rumusan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat tersebut?

A Pengaruh Hindu dan Buddha B Pemimpin yang berwibawa C Kepakaran seni bina D Kepentingan pendidikan

5 Rajah berikut merujuk kepada pembaharuan yang dilaksanakan oleh pemerintahkerajaan Angkor pada tahun 877 Masihi.

10

Raja Indravarman I

Membina sistem pengairan dan baray

Page 11: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Pembaharuan tersebut menyebabkan kerajaan Angkor

A Berubah menjadi kerajaan maritimB Berupaya meluaskan tanah jajahanC Mempunyai bekalan beras mencukupiD Mampu membekalkan bekalan air yang bersih

6 Penggunaan bahasa Sanskrit merupakan salah satu elemen pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara .Apakah kesan kewujudan bahasa tersebut dalam masyarakat Asia Tenggara?

A Mengembangkan ekonomiB Mengukuhkan kuasa rajaC Melahirkan tulisan jawiD Meningkatkan daya intelek

6. Kedah Tua berjaya menjadi pelabuhan entrepot.Mengapakah keadaan ini berlaku?

A Kekayaan hasil hutanB Kekuatan tenteraC Penduduk yang ramaiD Hubungan dengan kuasa luar

7. Rajah 1 berkaitan dengan kerajaan Angkor.

Kerajaan Angkor Terletak di Lembah Sungai Mekong

Mengapakah Angkor menjadi kerajaan agraria yang kuat pada zaman tamadun awalAsia Tenggara?

A Tentera yang setiaB Empayar yang luasC Berhampiran Tasik Tonle SapD Rakyat jelata pelbagai keturunan

11

Page 12: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

5. Peta 1 menunjukkan kawasan Asia Tenggara

Apakah gelaran terhadap Semenanjung Tanah Melayu seperti yang tercatat di dalam catatan Yunani oleh Ptolemy

A Suvarnadvipa

B Suvarnabhumi C Golden Khersonese D Lingua Franca

6. Rajah 3 menunjukkan tanggungjawab raja di Kerajaan Awal Asia Tenggara.

Apakah yang mendorong mereka untuk melakukan pekara di atas.

A Untuk membina pelabuhan B Bagi mencapai orde kosmos C Memajukan pelabuhan entreport D Menjadi raja yang terulung

5 Jadual 1 berkaitan dengan kerajaan maritim di Asia Tenggara.

Kerajaan ZamanKedah Tua Abad ke-5 M hingga ke-13 MSrivijaya Abad ke-7 M hingga ke-13 M

Jadual 1

Apakah persamaan kedua-dua kerajaan tersebut ?

A Pusat pengajian agama Islam 12

berkuasa terhadap seluruh alam membina kompleks kota

Page 13: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B Ekonomi berasaskan perdagangan C Memiliki sistem pengairan yang baik D Terbentuk di kawasan pertanian yang subur

6 Pernyataan berikut menerangkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan di Asia Tenggara.

Mengapakah rakyat bersikap demikian?

A Raja mengetuai istiadat B Raja membentuk empayar C Raja adalah bayangan tuhan D Raja mempunyai kekuatan fizikal

5 Mengapakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?

A Pertambahan pendudukB Kekayaan hasil laut C Kemudahan pelabuhanD Perubahan dasar pentadbiran

6 Pernyataan berikut merupakan amalan pemerintahan zaman Srivijaya.

Apakah tujuan upacara tersebut?A Menguji kekuatan fizikalB Meraikan pelantikan C Menghapuskan dosaD Menanam kesetiaan

13

Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil.

Dalam upacara angkat sumpah di Srivijaya, datu akan meminum air yang disiram pada batu bersurat.

Page 14: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Al-thaharah Siti Khadijah Khuwailid

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

7 Mengapakah Zaman Jahiliah dianggap zaman kegelapan?

A Akhlak mereka rendahB Empangar Maarib runtuhC Ekonorni kurang majuD Urusan perdagangan terjejas

8 Maklumat di bawah merujuk kepada penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW.

Larangan menjalankan aktiviti jual beli dengan umat lslam Larangan berkahwin dengan anggota keluarga Nabi Muhammad SAW

Mengapakah orang Arab Quraisy bertindak sedemikian?

A Menggagalkan pelaksanaan undang undang IslamB Menghalang pembentukan kerajaan lslamC Menentang hijrah umat IslamD Menyekat dakwah Islamiah

9 Apakah persamaan di antara tokoh berikut?

A Pemimpin tentera IslamB Pengasas kerajaan SabakC Penganut agama HanifD Penyebar dakwah Islamiah

10 Rajah berikut merujuk gelaran yang diberikan kepada Siti Khadijah.

Mengapakah gelaran tersebut diberikan?

A Menjauhi segala maksiatB Memakai pakaian bersihC Menguruskan pentadbiran MakkahD Mengahwini Nabi Muhammad s.a.w.

14

Abdullah bin Jahsh Waraqah bin Naufal

Page 15: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

7 Rajah 1 menunjukkan peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliah.

Rajah 1 Sebagai seorang pemimpin , bagaimanakah anda dapat mengelakkan berlakunya

peperangan tersebut?

A Meningkatkan ekonomi masyarakat B Meningkatkan persefahaman penduduk C Mengukuhkan bidang ketenteraan D Memelihara kebajikan rakyat

8 Mengapa Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

A Pemaaf dan pengampun B Suka membantu orang miskin C Tidak pernah berbohong dan dipercayai D Bergaul dengan semua orang

7 Wahyu pertama melalui surah al-Alaq, ayat 1-5 menekankan kepentingan membaca dalam meningkatkan ilmu. Apakah kepentingan ilmu kepada manusia pada masa kini?

A Senang memperoleh harta kekayaanB Mudah menjadi pemimpin yang popularC Tahu membezakan yang mana baik dan yang mana burukD Menaikkan taraf hidup hamba

8 Seandainya agama Islam tidak dibawa dan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke Makkah, apakah nasib yang menimpa kepada golongan hamba yang hidup pada ketika itu ?

A Berada pada tahap paling bawah dalam masyarakatB Saling tolong menolong antara mereka C Ilmu pengetahuan mereka tidak berkembangD Taraf kehidupan semakin meningkat

15

Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar

Berlangsung selama 40 tahun

Perang al-Basus

Page 16: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

8. Mengapakah Nabi Muhammad SAW tidak mengikut penduduk Islam Makkah berhijrah keHabsyah?

A Menjaga keselamatan orang Islam MakkahB Mengurus perniagaan di MakkahC Dihalang pemerintah HabsyahD Ditentang pihak Quraisy

9. Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Aqabah.

Tahun Peristiwa622 Masihi Memeterai Perjanjian Aqabah Pertama

Apakah tindakan Nabi Muhammad SAW selepas memeterai perjanjian tersebut?

A Memansuhkan sistem kabilah di MadinahB Menghantar Mus’ab Usman ke MadinahC Memerangi musuh Islam di MadinahD Mengarahkan penduduk Madinah berhijrah

7. Nabi Muhammad s.a.w. sering bertahannuth di gua Hirak.

Apakah yang menyebabkan berlakunya peristiwa tersebut ?

A Penyebaran Islam di Makkah B Memikirkan masalah masyarakat C Kejatuhan perdagangan orang Arab D Mencari pemimpin orang Islam

8. Tokoh berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam pada peringkat awal di Makkah.

Ali Bin Abu Talib

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam ?

A Membantu mengumpul ayat al-Quran B Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah C Mengadakan majlis ceramah di rumahnya D Merisik maklumat penentangan musyrikin Quraisy

7 Maklumat berikut menunjukkan wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

16Surah al-Muddasir,ayat 1 - 7

Page 17: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Apakah yang diperintahkan dalam ayat tersebut? A Melindungi pengikut beragama Islam B Meminta baginda supaya segera berhijrah C Menggalakkan umat Islam supaya membaca D Menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia

8 Peta 1 menunjukkan kawasan pembentukan tamadun Islam.

Peta 1 Mengapakah kemunculannya dianggap unik? A Kawasan persinggahan pedagang B Terbentuk di dua lembangan sungai C Masyarakatnya patuh pada ajaran nabi dan rasul D Berkembang di tempat terpencil yang kering kontang

7 Maklumat berikut merujuk kepada usaha orang Quraisy memujuk Nabi Muhammad s.a.w. setelah gagal menggunakan cara kekerasan.

Tawaran Kedudukan Wanita cantik Harta benda

Mengapakah orang Arab Quraisy membuat tawaran tersebut kepada Nabi Muhammad s.a.w.?

A Menjana perpaduanB Melupakan kota MakkahC Meninggalkan dakwah IslamiahD Merangsang aktiviti perniagaan

17

Page 18: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

8 Peristiwa berikut merupakan hijrah pertama orang Islam.

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. mengambil tindakan tersebut?A Mematuhi perintah AllahB Meneruskan penyebaran IslamC Mengurangkan tekanan orang QuraisyD Memenuhi jemputan penduduk tempatan

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

9 Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah.

Tahun Peristiwa630 Masihi Orans Arab Ouraisy melanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah

Apakah kesan peristiwa tersebut ?

A Pembukaan Kota MakkahB Urusan perdagangan terjejasC Penduduk Madinah berhijrahD Sistem kabilah dimansuhkan

10 Bagaimanakah kedudukan arang Yahudi dalam Piagam Madinah?

A Menjadi pentadbir wilayahB Diberi pengecualian cukaiC Diiktiraf sebagai rakyatD Memimpin angkatan tentera

11 Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan antara Quraisy Makkah dengan orang Islam.

Peristiwa Tahun Pihak Yang MenangPerang Khandak 522 Masihi Tentera lslam

Mengapakah tentera Islam mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut?A Bilangan tentera ramaiB Bantuan luar diperolehC Strategi perang mantapD Peralatan perang lengkap

18

Berhijrah ke Habsyah.

Page 19: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

11 Rajah berikut menggambarkan tentang pendatang asing tanpa izin (PATI). Mengapakah kedatangan mereka tidak dianggap sebagai hijrah mengikut konteks Islam?

Sumber:berita semasa.com

A Fahaman ideologi yang berlainanB Menggugat ekonomi rakyat tempatanC Mengganggu keseimbangan penduduk D Kehadiran mereka tidak diundang

12 Pernyataan berikut menerangkan peranan puteri Abu Bakar al-Siddiq dalam peristiwa hijrah.

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?A Hijrah memerlukan pertolongan kaum wanitaB Hijrah menuntut kesabaran Nabi Muhammad s.a.w.C Hijrah menonjolkan kepentingan peranan kaum wanita.D Hijrah membuktikan kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w.

9 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi?

A Memberi panduan pemerintahan negara B Melindungi tradisi masyarakat Arab C Menamatkan permusuhan dengan Rom D Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy

10 Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah.

Apakah peristiwa yang membawa kepada pembukaan semula kota tersebut?

A Peluasan kuasa tentera Quraisy

19

Asma’ Abu Bakar telah menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s.a.w. di Gua Thur.

Page 20: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi C Pembunuhan beberapa orang Bani Khuza’ah D Penawanan Uthman bin Affan

9 Cara Nabi Muhammad s.a.w. gunakan dalam membentuk sebuah kerajaan merupakan cara yang terbaik yang boleh dicontohi pemimpin masa kini. Sekiranya anda seorang pemimpin negara, apakah langkah pertama yang akan anda lakukan dalam membentuk sebuah negara ?

A Menggalakkan sistem demokrasiB Menggunakan sistem autokratikC Mencetuskan rasa benci-membenci D Menggubal perlembagaan terlebih dahulu

10 Kebijaksanaan dan kesabaran Nabi Muhammad s.a.w. sangat jelas semasa Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Apakah iktibar yang dapat anda peroleh daripada peristiwa ini ?

A Mengalah bukan bererti kalahB Rajin berusaha pasti membuahkan hasilC Amalan bersatu paduD Tegas dan tidak gentar akan musuh

9. Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Aqabah.

Tahun Peristiwa622 Masihi Memeterai Perjanjian Aqabah Pertama

Apakah tindakan Nabi Muhammad SAW selepas memeterai perjanjian tersebut?A Memansuhkan sistem kabilah di MadinahB Menghantar Mus’ab Usman ke MadinahC Memerangi musuh Islam di MadinahD Mengarahkan penduduk Madinah berhijrah

10. Bagaimanakah kedudukan orang Islam yang memihak kepada Makkah dalam perjanjianHudaibiyah?A Diberi hukuman yang setimpalB Perlu dipulangkan ke MadinahC Diiktiraf sebagai penduduk MakkahD Tidak perlu dipulangkan ke Madinah

9. Perjanjian manakah yang telah mencetuskan hijrah dikalangan umat Islam dari Makkah ke Madinah? A Perjanjian Madinah B Perjanjian Hudaibiyah C Perjanjian Aqabah Kedua D Perjanjian Versailles

20

Page 21: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

10. Apakah kepentingan khutbah terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW?

A Memberi panduan pemerintahan sebuah negara B Melindungi tradisi masyarakat kabilah Arab C Menamatkan permusuhan rakyat dengan raja D Menyeru umat Islam merujuk Quran dan Hadis

9 Maklumat berikut berkaitan dengan konsep hijrah.

Tokoh PendapatOrientalis Barat Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w dan para

sahabatnya ke Madinah sebagai suatu pelarian.

Apakah hujah untuk menyangkal pendapat tersebut?

A Jemputan daripada orang Arab Madinah B Galakan daripada pemimpin Quraisy C Persetujuan dalam Perjanjian Hudaibiyah D Termaktub dalam Piagam Madinah

10 Pernyataan berikut berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad s.a.w semasa peristiwa pembukaan semula kota Makkah pada 630M.

Apakah sifat yang ditonjolkan oleh baginda Rasulullah ?   A  Penyabar B Toleransi C Pemaaf D Tabligh

9 Apakah tujuan Rasulullah menghantar Mus’ab bin Umair ke Madinah?

A Menjamin keselamatanB Menyebarkan ajaran IslamC Menggubal perjanjian damaiD Membina kehidupan baru

10 Apakah peristiwa yang menyebabkan orang Islam Madinah melakukan Baiah al-Ridwan?

A Khabar angin kematian UthmanB Kegagalan Quraisy mematuhi perjanjianC Tawanan perang Quraisy dibunuh D Penangkapan Suhail bin Amru

21

“Pergilah kamu sekalian,kamu sekarang sudah bebas”

Menghantar Mus’ab bin Umair ke Madinah

Baiah al-Ridwan

Page 22: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

12 Kaedah berikut digunakan dalam perlantikan khalifah kerajaan Khulafa al-Rasyidin.

Proses syura Upacara baiah

Apakah kelebihan sistem tersebut?A Menghindari perebutan kuasaB Mengelakkan salah laku pemimpinC Mengekalkan kesejahteraan rakyatD Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan

13 Sistem hijabah telah diperkenalkan oleh kerajaan Bani Umaiyah.Mengapakah sistem tersebut dilaksanakan?

A Memperkemaskan urusan pentadbiranB Mengawal keselamatan khalifahC Menyekat ancamar kuasa asingD Mengukuhkan pertahanan negara

14 Penyebaran Islam ke Sepanyol telah melahirkan golongan MozarabApakah ciri kehidupaan golongan tersebut?I Memeluk agama IslamII Menggunakan bahasa ArabIII Mengamalkan kebudayaan IslamIV Menyertai pasukan tentera Janissari

A IdanllB ldanV C II dan lllD III dan IV

13 Kaedah berikut digunakan dalam pelantikan khalifah kerajaan Khulafa al-Rasyidin.

Apakah kelebihan sistem tersebut?A Menghindari perebutan pengaruhB Mengelakkan salah laku pemimpinC Mengekalkan kesejahteraan rakyatD Menjamin pemilihan pemimpin yang berkelayakan

14 Bagaimanakah perkembangan tamadun Islam di Kota Baghdad dan Cordova memberi kesan terhadap ketamadunan Eropah?

A Menghargai ilmu pengetahuan

22

Proses syura Upacara baiah

Page 23: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B Membangunkan bidang ekonomiC Memperkemas teknik pembinaanD Memantapkan sistem perundangan

11 Antara berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kerajaan Islam Madinah?

I Membentuk angkatan tentera lautII Memperkenalkan kalendar Islam III Membina empangan, terusan dan tali airIV Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

12 Maklumat berikut berkaitan dengan bandar-bandar utama kerajaan Islam.

Bandar Kerajaan IslamCordova Bani UmaiyahBaghdad Bani Abbasiyah

Apakah persamaan bandar-bandar tersebut?

A Pelabuhan yang strategikB Perusahaan pembuatan barangan C Pusat perdagangan antarabangsaD Pusat perkembangan ilmu

11 Mengapakah Khalifah Umar al-Khattab mewujudkan jawatan Wali atau Gabenor semasa pemerintahan beliau?

A Mempergiat usaha penyebaran IslamB Memperkukuh perpaduan pendudukC Memperluas kawasan pemerintahanD Mempertingkat sistem pentadbiran wilayah

12 Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam. Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut ?

A Warisan bangsaB Jurai keturunanC Pengumpulan kekayaanD Kecemerlangan individu

23

Page 24: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

11. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kerajaanIslam Madinah?

I Meluaskan wilayah IslamII Melaksanakan gerakan al-RiddahIII Menubuhkan Jabatan KehakimanIV Membina angkatan laut Islam

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

12. Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh falsafah Islam pada abad ke-14.

Tokoh KeteranganIbn Rushd Hasil karya beliau menjadi rujukan di Eropah sehingga abad ke 19

Mengapakah karya beliau menjadi rujukan di Eropah?A Menekankan ilmu mantikB Mengembangkan puisi syairC Membangunkan ilmu pelayaranD Menekankan kepelbagaian teknik

11. Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan al Quran semasa di zaman pemerintahan beliau?

A Kematian ramai hafiz al- Quran B Untuk diedarkan kepada rakyat C Menghasilkan Al Quran terkini D Terciptanya banyak mesin cetak

12. Apakah perubahan yang dilakukan oleh Kerajaan Turki Uthmaniyyah dalam bidang pendidikan?

I Mengadakan pendidikan madrasah II Para pelajar diberikan gaji III Pakaian seragam untuk semua IV Membina kolej perubatan

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

11 Pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin,seseorang khalifah dilantik melalui sistem syura. Apakah kebaikan sistem tersebut? A Menghindari amalan rasuah

24

Page 25: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B Mengelakkan pembolotan kuasa C Menyekat pewarisan jawatan pemerintah D Menjamin pemilihan pemimpin berwibawa

12 Apakah kekuatan yang terdapat pada kumpulan Janissari dalam kerajaan Turki Uthmaniyah?

A Bijak dalam perdagangan B Terlatih dalam peperangan C Ahli pemikir kerajaan D Petani yang berkemahiran

11 Rajah 1 berkaitan dengan usaha khalifah Abu Bakar al-Siddiq menetapkan hak rakyat bukan Arab yang memeluk Islam.

RRajah 1Y tersebut merujuk kepada golongan

A SufiB ZimmiC MawaliD Mozarab

11 Apakah peranan baitulmal semasa pemerintahan Khalilah Uthman bin Affan?

I Membayar gaji Pegawai kerajaanll Membayar gaji tenteralll Membeli Peralatan senjatalV Membiayai Pembangunan

A l dan llB l dan lVC ll dan lllD lII dan lV

12 Apakah peranan baitulhikmah dalam kerajaan tersebut

Kerajaan Bani Abasiyah menubuhkan Baitulhikmah

A menterjemah karya sains B Pusal pengajianan tinggi C Pusat penyimpanan harta kerajaan D Tempat berbincang Majlis Syura

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA25

YPemerintahan khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Dikehendaki membayar cukai tambahan Memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim

Page 26: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

15 Tokoh-tokoh berikut mengemukakan pendapat tentang cara kedatangan lslam ke Asia Tenggara.

John Crawford Snouck Hurgronje Emanuel Gadinho Eredia

Apakah persamaan pendapat mereka?A Perkahwinan siasahB Pengislaman pemerintahC Melalui kegiatan penaklukanD Menerusi aktiviti perdagangan

16 Pengislaman raja dan golongan bangsawan akan diikuti oleh rakyat"Mengapakah berlaku keadaan tersebut?

A Mendapat anugerah rajaB Menjamin keselamatan kerajaanC Mentaati golongan pemerintahD Mengekalkan keharmonian masyarakat

15 Jadual berikut menunjukkan penemuan artifak.Tahun Artifak1953 Batu nisan di makam Kampung Permatang Pasir, Pekan,

Pahang

Apakah yang dibuktikan dengan penemuan artifak tersebut?A Keunikan seni IslamB Kedatangan agama IslamC Kejayaan pedagang IslamD Kelahiran kerajaan Islam

16 Bagaimanakah kedatangan Islam mengubah sistem sosial masyarakat Asia Tenggara?I Warisan adat tradisi terhapusII Hukuman berdasarkan kelasIII Amalan konsep persaudaraanIV Semangat gotong-royongA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

26

Page 27: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

13 Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi di Sumatera Utara.

Mengapakah mereka berbuat demikian?

A Meningkatkan hubungan perdaganganB Menjalinkan hubungan diplomatikC Meluaskan penyebaran IslamD Mengukuhkan empayar Melaka

14 Maklumat berikut berkaitan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman kemuncak kerajaan Melayu Melaka.

Hikayat Amir Hamzah Hikayat Ali Hanafiah

Apakah peranan karya tersebut?

A Mengembangkan ilmu tasawuf IslamB Menyebarkan pengaruh kesusasteraan rakyatC Merupakan sumber rujukan perundangan Islam D Memberi semangat di medan perang

13 Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia Tenggara ?

A Pembesar kurang memberi galakanB Mendapat tentangan daripada pendudukC Masih terikat dengan undang-undang adatD Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan

14 Jadual 1 berkaitan dengan pengislaman raja-raja di Asia Tenggara oleh para ulama pada abad ke-15.

Negeri PeristiwaPattani Raja Phaya Tu Nak Pa diislamkan oleh Syeikh SaidPasai Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail dari

Semenanjung Tanah Arab

Jadual 1

Apakah kesan peristiwa tersebut ?

27

Page 28: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Aru Rokan

A Penghapusan sistem raja berkuasa mutlak B Pelantikan raja berasaskan sistem syuraC Pemansuhan sistem perhambaanD Pengislaman rakyat jelata

14. Bagaimanakah pertapakan Islam di Melaka menyebabkan pengislaman wilayah Aru, Rokan,Siak, Kampar dan Inderagiri?

A Pendidikan dipergiatB Penguasaan kawasanC Perdagangan diperluasD Hubungan luar diperkukuh

13. Rajah 4 di bawah ialah contoh-contoh kawasan di pesisiran Sumatera Utara.

Bagaimanakah kawasan tersebut memeluk Islam?

A Perkahwinan seluruh rakyat B Negara mereka dijajah C Kemajuan perdagangan D Pembinaan pusat emporium

14. Rajah 5 di bawah menunjukkan gelaran yang dipakai oleh raja selepas kedatangan Islam

Khalifatul Mukminin Zillulah Fil’Alam

Gelaran-gelaran di atas digunakan oleh sultan untuk menonjolkan konsep raja sebagai

A. Bayangan Allah di muka bumi B. Penguasa empat penjuru alam C. Pelindung golongan bangsawan D. Kebal dari sebarang hukuman

13 Gambar 1 menunjukkan batu bersurat yang dijumpai di Kuala Berang,Terengganu.28

Page 29: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Gambar 1 Apakah yang dibuktikan melalui penemuan tersebut?

A Kepesatan perdagangan B Kedatangan agama Islam C Kepentingan tulisan jawi D Kemunculan kesusasteraan

14 Penubuhan institusi baitulmal adalah kesan daripada pengaruh Islam di Asia Tenggara. Bagaimanakah sumber hasilnya diperolehi? I Zakat dan sedekah II Harta milik negara III Harta rampasan perang IV Cukai pendapatan individu A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

12 Apakah bukti kedatangan Islam dari China?A Persamaan unsur kebudayaan ChinaB Penemuan Batu Bersurat di TerengganuC Kedatangan pendakwah Islam dari CantonD Kewujudan perkampungan Islam di Sumatera

13 Apakah bidang yang berkaitan dengan sistem berikut?

29

Rangkang Muenasah Jamiah Bait al-Rahman

Page 30: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

A EkonomiB KesihatanC PendidikanD Pentadbiran

15. Rajah 2 menunjukkan pengubahsuaian sistem pemerintahan berasaskan Islam di AsiaTenggara pada abad ke-15 Masihi.

Institusi Kesultanan

Rajah 2

Mengapakah pengubahsuaian tersebut berlaku?A Pengaruh proses BaiahB Perubahan pemimpinC Mengikut cara TurkiD Keinginan pemerintah

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

17 X merujuk kepada tugas pembesar dalam system pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.

X Menentukan kemajuan perdaganganBerurusan dengan pedagang

Siapakah X ?A Bendahara B LaksamanaC SyahbandarD Temenggung

18Tok Pulau Condong

Pondok Tok Ku Pulau ManisTiti Gajah

Apakah ciri-ciri sistem pendidika institusi di atas?

I Mempunyai batasan waktuII Mengikut sukatan pelajaranIII Menekankan ilmu agama IslamIV Menediakan pelajar pelajar menjadi guru agamaA I dan II

30

Page 31: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B I dan IVC II dan IIID III dan IV

18 Pepatah berikut digunakan dalam pendidikan tidak formal masyarakat Melayu.

Mengapakah pepatah tersebut digunakan?A Memupuk budaya tradisiB Menerapkan unsur pengajaranC Memartabatkan bahasa ibundaD Menanam perasaan mencintai sastera lisan

19 Sekiranya anda seorang peniaga pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan membeli rempah ratus daripada penduduk setempat, apakah sistem timbangan yang digunakan?

A KatiB TahilC PikulD Bahara

15 Senarai berikut ialah cerita rakyat dalam masyarakat Melayu.

Batu Belah Batu Bertangkup Bawang Merah Bawang Putih

Apakah kebaikan cerita tersebut?

A Meningkatkan kerjasama B Memberi hiburanC Memberi pengajaranD Meningkatkan pengetahuan

16 Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan perdagangan di Melaka pada abad ke-16?

A Menguatkuasakan Hukum Kanun Melaka B Membantu sultan dalam pentadbiranC Menjaga urusan kelautanD Menjadi ketua pelabuhan

15 Pernyataan di bawah berkaitan dengan amalan Adat Perpatih.

31

Siakap senohong gelama ikan duri,bercakap bohong lama-lama mencuri.

Penyelesaian masalah Pemilihan pemimpin pelbagai peringkat Perwakilan semua suku

Page 32: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Andaikan anda salah seorang ketua suku.Bagaimanakah amalan tersebut dilaksanakan?

A Melalui perbincangan ulama IslamB Menerusi musyawarahC Mengikut titah perintah rajaD Mematuhi keputusan mahkamah

16 Gambar 2 menunjukkan mata wang timah negeri Kedah.

Gambar2

Apakah keistimewaan mata wang tersebut?

A Mudah diperolehB Mudah digunakanC Mempunyai nilai estetikaD Menjadi pilihan pedagang

13.Konsep Daulat

Mengapakah konsep tersebut digunakan oleh raja-raja Melayu di Asia Tenggara setelahkedatangan Islam?A Melambangkan kemakmuran kerajaanB Menimbulkan penghormatan rakyatC Mengekalkan warisan tradisiD Memelihara hak penduduk

16. Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan Islam di Asia Tenggara pada abad ke-16?A Menjaga keselamatan kawasan perairan

32

Page 33: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B Mengawal keamanan dalam negeriC Memastikan kesejahteraan istanaD Mengetuai bandar pelabuhan

15. Sultan Melaka yang berminat kepada pengajian ilmu tasawuf ialah

A. Sultan Muzaffar Shah B. Sultan Mahmud ShahC. Sultan Mansur Shah D. Sultan Alaudin Riayat Shah

16. Rajah 6 di bawah berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu.

Sebuah Lembaga Jawatankuasa Kewangan

Apakah tugas badan di atas kepada perjalanan sesebuah madrasah?

A. MenyeliaB. Melatih guruC. Mencetak bukuD. Menyediakan pondok

15 Senarai berikut merujuk kepada undang-undang bertulis dalam kerajaan Melayu tradisional.

Apakah kesan pelaksanaan undang-undang tersebut? A Menyekat kemaraan pengaruh asing B Mencorak perjalanan pemerintahan C Mengukuhkan sistem pendidikan D Mengawal kegiatan ekonomi rakyat

16 Apakah barangan yang telah dikecualikan cukai semasa berurus niaga di pelabuhan Melaka?

A Tembikar B Kain C Beras D Manik

14 Hukum diat merupakan hukumanA bersumberkan perundangan Islam

B berasaskan adat sesuatu kaum

33

Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Perak Undang-Undang Johor

Page 34: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

C ganti rugi berupa harta benda D setimpal dengan kesalahan

15 Perumpamaan berikut berkaitan dengan norma kehidupan masyarakat Melayu.

Apakah nilai murni yang terkandung dalam perumpamaan tersebut?A BertoleransiB PerpaduanC Ketabahan D Bersyukur

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

19 Maklumat berikut menerangkan tentang seorang tokoh yang memperkenalkan satu system tanaman di Britain semasa Revolusi Pertanian

Tokoh Sumbangan

Lard Townshend Memperkenalkan system penanaman secara bergilir

Apakah kelebihan sistem tersebut?I Kesuburan tanah dikekalkanII Penggunaan jentera digalakkanIII Tanaman yang sama diusahakanIV Tanah digunakan sepanjang tahunA l dan llB I dan IVC II dan IIID lll dan IV

20 Rajah di bawah merujuk kepada tujuan kedatangan kuasa Barat ke benua Asia

Zaman Penjelajahan Zaman PenjajahanMendapat barang mewah Mendapat bahan mentah

Merrgapakah berlaku perubahan tersebut?A KemunculanRevolusi PerindustrianB Kemunculan golongan BaronC Pertambahan pendudukD Kejatuhan harga rempah20 Keadaan yang tidak menentu dalam zaman Gelap menyebabkan kemunculan golongan

Baron (tuan tanah). Apakah situasi yang dialami oleh golongan petani ketika zaman Gelap tersebut?

34

seikat seperti sirih,

serumpun seperti serai,

Page 35: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

I Melibatkan diri dalam perdaganganII Mencari perlindungan daripada tuan tanahIII Membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanahIV Mendapatkan perlindungan daripada pihak gerejaA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

21 Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, kegiatan ekonomi masyarakat peribumi telah distrukturkan semula. Mengapakah British berbuat demikian?

A Mengagihkan kekayaan negaraB Menjamin bekalan bahan mentahC Melindungi kesejahteraan rakyatD Mengurangkan kemasukan buruh asing

17 Pada abad ke-15, para pelaut Eropah telah mula menjalankan kegiatan penjelajahan dan penerokaan ke Timur.

Apakah faktor yang mendorong kegiatan tersebut?

A Menguasai pentadbiran tempatan B Memperkenalkan tanaman baru C Menyebarkan budaya BaratD Mendapatkan barangan mewah

18 Gambar 2 berkaitan mesin ciptaan John Hargreaves pada zaman Revolusi Perindustrian di Britain.

Gambar 2

Apakah kegunaan mesin tersebut?

A Menenun kainB Menjana kuasaC Memintal benangD Menggerakkan kincir

35

Ramli : Aktiviti perdagangan di Itali telah membawa kepada kemunculan pedagang kaya yang berperanan penting dalam perkembangan di Eropah.Budin : Jadi, apakah yang mereka lakukan dengan wang yang mereka miliki?

Page 36: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Revolusi Pertanian Revolusi pPerindustrian

LebihanProduk

17 Sekiranya anda Ramli, apakah jawapan anda untuk menjelaskan pernyataan di atas kepada Budin?

A Menyediakan modal pembangunan ekonomiB Menjadikan bandar Itali pusat perdagangan antarabangsaC Menjadi penaung kepada pelukis, penulis dan pemuzikD Menggalakkan pelayaran awal dalam kalangan orang Eropah

18 Maklumat di bawah merujuk kepada kesan revolusi yang berlaku di Eropah.

Sekiranya anda seorang pemimpin di Britain, bagaimanakah anda mengatasi masalah tersebut?

A Dijual dengan harga yang murah di kawasan sekitarB Diperdagangkan di pasaran antarabangsaC Diagihkan kepada penduduk tempatanD Disimpan sebagai stok penimbal

17. Mengapakah golongan petani di Eropah mencari perlindungan dari golongan Baron padaZaman Gelap?

A Kehidupan tidak selamatB Peluang mengelak cukaiC Terikat dengan bangsawanD Bergiat dalam perdagangan

18. Rajah 3 menunjukkan sumber tenaga di Eropah sebelum abad ke-18.

Manusia Binatang Tenaga Air

Rajah 3Apakah sumber tenaga yang digunakan selepas abad ke-18 di Eropah?

A SolarB Gasolin

36

Page 37: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

C ElektrikD Wap

17. Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman kejatuhan Rom Barat.

• Baron• Petani• Hamba

Apakah zaman berlakunya kemunculan golongan tersebut ? A Zaman Renaissance B Zaman Reformation C Zaman Pertengahan D Zaman Penjajahan

18. Perjanjian Todersillas telah membantu Portugal dan Sepanyol meluaskan kawasan . Apakah tujuan perjanjian tersebut kepada kuasa Portugal dan Sepanyol?

A Menggalakkan pasaran barangan logam B Menjaga kepentingan di Amerika Latin C Menggelakkan penyebaran agama Islam D Membahagikan dua kawasan pengaruh

17 Rajah 1 berikut merujuk kepada perubahan ekonomi yang berlaku di Eropah.

Zaman GelapKemerosotan ekonomi

Rajah 1 Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut?

A Perpecahan mazhab Kristian B Penggunaan sistem barter C Pertembungan dengan tamadun luar D Peningkatan kadar penduduk

18 Jadual 2 berkaitan dengan penciptaan mesin pada era Revolusi Perindustrian.

Tahun 1733Tokoh John KayMesin Yang Dicipta Flying Shuttle

Jadual 2Apakah kegunaan mesin tersebut?

A Menenun kainB Menjana kuasa

37

Zaman RenaissancePeningkatan ekonomi

Page 38: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

C Menggali tanahD Mengetin makanan

16 Peta dan senarai berikut merujuk kepada kuasa imperialis Barat.

Mengapakah kuasa tersebut menjadi perintis dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan kawasan?

A Menyebarkan tamadunB Pembukaan Terusan SuezC Revolusi Perindustrian di EropahD Galakan daripada pemerintah

17 Apakah yang diperjuangkan oleh Pergerakan Luddite?

A Menentang akta pemagaran tanah awamB Membantah penggunaan mesin di kilangC Mempertahankan hak golongan majikanD Menghalang penglibatan buruh kanak-kanak

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

20 Bagaimanakah British rnenyekat pengaruh komunis di sekolah Cina pada awal abad ke-20?

A Mengawasi pentadbiran wilayahB Menghapuskan kongsi gelapC Mewartakan enakmenD Mengharamkan penubuhan kesatuan sekerja

22 Jadual di bawah merujuk pembesar di Tanah Melayu.Apakah persamaan di antara pembesar tersebut ?

Pembesar Negeri38

Portugal Sepanyol

Pergerakan Luddite

Page 39: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

Faktor

Perkembangan industri pembuatanPengecualian cukai eksportX

Long Jaafar PerakRaja Jumaat SelangorDatuk Muda Linggi Negeri Sembilan

A Memiliki tanah lombongB Menyeragamkan sistem cukaiC Membawa masuk imigran asingD Mengusahakan pertanian komersial

22 Pada zaman penjajahan British di Tanah Melayu, kegiatan ekonomi masyarakat peribumi telah distrukturkan semula. Mengapakah British berbuat demikian?

A Mengagihkan kekayaan negaraB Menjamin bekalan bahan mentahC Melindungi kesejahteraan rakyatD Mengurangkan kemasukan buruh asing

23 Rajah berikut menerangkan faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Apakah faktor X?A Pelaburan modal asingB Penubuhan institusi kewanganC Perkongsian perkhidmatan pakarD Pengenalan Rancangan Sekatan Stevenson

24 Maklumat berikut berkaitan usaha British mengawal perkembangan sekolah Cina di Tanah Melayu.

Tahun Tindakan1920 Memperkenalkan Enakmen Pendaftaran Sekolah

A Mengatasi kekurangan guruB Membendung masalah sosialC Menyekat pengaruh komunisD Mewujudkan semangat kekitaan

19 Jadual 1 berkaitan bilangan sekolah rendah mengikut aliran dalam sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu pada tahun 1938.

Aliran Sekolah Pelajar Guru

39

Page 40: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

MelayuInggerisCinaTamil

788271996607

56904419178614726271

281023503556864

Jadual 1

Apakah kesan pelaksanaan sistem tersebut?

A Menyukarkan usaha perpaduan kaumB Menaik taraf kehidupan rakyatC Memajukan sistem pendidikanD Meningkatkan perbelanjaan pendidikan

20 Peta 1 menunjukkan landasan kereta api yang dibina pada abad ke-20 di Tanah Melayu.

Peta 1 Apakah kesan pembinaan landasan tersebut?

A Kemajuan sektor perindustrianB Kewujudan bandar-bandar baruC Perkembangan pusat pentadbiran D Pembukaan tanah baru untuk getah

19 Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu sekiranya ingin menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah pada abad ke-20?

I Mengumpul modalII Menguasai teknologiIII Membayar pampasanIV Mempunyai ilmu pelayaran

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

40

Page 41: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

20 Jadual 2 berkaitan dengan kemasukan imigran ke Tanah Melayu.

Abad IsuAwal abad ke-20 Pertambahan kemasukan imigran dari China

dan India ke Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Jadual 2

Apakah kesan pertambahan tersebut ?

A Kemerosotan kuasa pemimpin tempatanB Peningkatan penempatan setingganC Kewujudan masyarakat majmukD Perkembangan pertanian sara diri

19. Pada abad ke-19, British telah memperkenalkan undang-undang tanah berkonsepkan system Barat di Perak, Selangor dan Negeri SembilanMengapakah British memperkenalkan undang-undang tanah tersebut?

A Melahirkan tenaga mahirB Menyatukan pelbagai kaumC Memudahkan kerja pentadbiranD Membanteras ancaman komunis

20. Jadual 2 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat.

Negeri Mata WangKelantan Dinar emasPahang Jongkong tampangTerengganu Kupang emas

Jadual 2

Mengapakah mata wang tersebut digunakan di negeri-negeri Melayu tersebut?A Memajukan pentadbiran negeriB Memudahkan pembayaran uftiC Menggalakkan pembelian tanahD Melicinkan urusan perdagangan19. Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 1913 oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan. Apakah punca sebenarnya British mengisytiharkan Tanah Simpanan Melayu?

A. Menambah sumber pendapatan petani

41

Page 42: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

B. Melindungi kepentingan penjajahC. Mengawal kemasukan buruh asingD. Menjaga bekalan beras utama negara

20. British telah memperkenalkan sistem matawang untuk semua urusan harian. Apakah kesan pengenalan sistem mata wang kepada orang Melayu?

A. Dapat membeli barangan import B. Aktif dalam bidang perdagangan C. Kadar bayaran gaji meningkat D. Menjual tanah dan berhutang

19 Andaikan anda ingin mengusahakan sebidang tanah di Tanah Melayu pada awal abad ke-18. Bagaimanakah anda menguruskannya?

A Mendapat keizinan residen B Memperoleh perkenan sultan C Mendapat kebenaran pembesar D Mencagarkannya pada bank

20 Rajah 2 menunjukkan sistem pendidikan yang wujud semasa zaman penjajah.

Rajah 2

Apakah implikasi daripada sistem pendidikan tersebut?

A Penyelarasan sukatan pelajaran B Perpaduan kaum sukar dicapai C Penubuhan lebih banyak universiti D Pembiayaan oleh pihak kerajaan

18 Jadual 1 merujuk kepada perkembangan tanaman pada abad ke-19.

Negeri TanamanJohorSarawak

GambirLada hitam

Apakah faktor yang menggalakkan perkembangan tanaman tersebut?

A Kemudahan sistem pengangkutanB Kemasukan imigran dari China

42

Sistem Pendidikan

Sekolah Vernakular Melayu

Sekolah Vernakular Cina

Sekolah Vernakular Tamil

Page 43: Himpunan soalan kertas 1 tingkatan 4 percubaan negeri 2015

C Kedatangan penjajah BaratD Kemajuan teknologi pertanian

19 Mengapakah kerajaan British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang pada tahun 1897?

A Mencetak wang syilling B Mengawal nilai mata wang asingC Memberikan kemudahan pinjamanD Mengeluarkan wang kertas

20 Akta Tanah Simapanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913.Apakah kesan pengenalan akta tersebt terhadap orang Melayu?

A Taraf hidup meningkatB Meneroka pentadbiran tempatanC Membayar cukai yang tinggiD Kekal dengan pertanian tradisional

43