hidrolik sistemin tanıtımı

Download Hidrolik Sistemin Tanıtımı

Post on 31-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Hidrolik Sistemin TantmDumlupnar nv. Simav T.E.FKontrol:retim Gr. smail Kktrk

  Hazrlayanlar:Kenan Kaya200214111025Erol Yaman200214111036

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Hidrolik sistem denildiinde, bir elektrik motorunun tahrik ettii hidrolik pompa ile akkann belirli basnta ve debide basld ve bu hidrolik enerji ile dorusal, dairesel ve asal hareketin retildii bir sistem akla gelmelidir. Sisteme giri enerjisi olarak elektrik enerjisi verilir. Bu enerji ile hidrolik pompann mili, kavramalarla bal olduu elektrik motorundan hareket alarak dner ve ya haznesinde statik durumda bulunan ya vakum yaparak emer ve sisteme basar. Elde edilen basnl akkann artk i yapabilme, hareket ve kuvvet retme zelliinden dolay hidrolik enerji olarak isimlendirilmesi mmkndr.

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Elde edilen hidrolik enerji, belirli basnta ve debideki akkandr. Bunu hidrolik devrenin istenilen yerine ynlendirmek, basncn belirli snrlar arasnda tutmak ve akkann miktarn ayarlayarak hz kontrol etmek gerekir. Bunun iin basnl akkann istenilen grevleri yapmasn salamak, yksek basnta ve tehlikeli bir ortam meydana getirebilecek byk enerjiyi denetlemek gerekir. Ancak bu ekilde bu enerji ile istenilen ii yapmak ve yararlanmak mmkn olur. Bu amala devrede basn kontrol valfi, yn kontrol valfi ve ak kontrol valfi kullanlr.

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 1. Hidrolik sistemin temel elemanlar.

  1.Ya deposu 2.Emi filtresi 3.Hidrolik akkan 4.Emi borusu 5.Elektrik motoru 6.Pompa 7.Basn kontrol valfi 8.Yn kontrol valfi 9.Ak kontrol valfi 10.Silindir 11.Piston

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Hidrolik enerji ile mekanik enerji retirken dorusal hareket iin hidrolik silindir, dairesel hareket iin hidrolik motor ve asal hareket iin de salnml motor kullanlr. Hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye dntren bu elemanlara Hidrolik Alclar" denir

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 2. Hidrolik sistemin elemanlar1.Elektrik motoru 2.Hidrolik pompa 3.Basn hatt 4.Emniyet valfi 5.Yn kontrol valfi 6.Dn hatt 7.Silindir 8.Yk

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Hidrolik sistemde ya deposu ile hidrolik pompa arasndaki ak hattna emi hatt, hidrolik pompadan kan ve basnl akkann tand ak hattna basn hatt, grevini tamamlayan akkann ya haznesine dnd ak hattna da dn hatt ad verilir.

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  (1) nolu elektrik motoru, alnca (2) nolu hidrolik pompay tahrik ederek depodaki ya emmesini salar. Pompann bast akkan (4) nolu basn kontrol valfi veya baka bir deyimle emniyet valfine gelir. Bu valfin grevi sistemdeki akkann basncn istenilen ve nceden ayarlanm olan snrlar arasnda tutmaktr. Basn istenilen deerde ise, emniyet valfi, akkann (5) nolu yn kontrol valfine gitmesine msaade eder. Eer basn belirli bir deerin zerinde ise, valf alarak bir miktar akkann ya haznesine gitmesini salar. Bu srada basn belirli bir deere inmi olur. Bu valfin grevi; sistemi, ar basncn yapaca zararlardan korumaktr. Daha sonra akkan, (5) nolu yn kontrol valfine gelir, buradan da silindirin sol tarafna yneltildiinde pistonu saa doru iter, silindirin sa kesitine yneltildiinde de pistonu sola doru iter. Yn kontrol valfinin pozisyonunu deitirmesi ile piston srekli olarak ileri-geri hareket yapar. Pistonun ileri-geri hareketindeki hz, silindirin apna ve silindire giden akkann miktarna (debiye) baldr. Pistonun daha hzl hareket etmesi iin silindire daha fazla akkann gnderilmesi veya akkann miktar sabitse ve mahzuru yoksa silindirin apn kltmek gerekir. Silindirin kesit alan kldnde pistonun itme kuvveti azalr. Pistonun hareketleri srasnda hz ve kuvvet ilikisini incelerken kesit alan, akkann basnc ve silindire giden akkann debisini gz nne almak gerekir.

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Hidrolik sistemde basnl akkann retildii pompa-elektrik motoru ve emniyet valfinin bulunduu pakete "hidrolik g kayna" ad verilir. G kaynanda ayrca basn kontrol valfi (emniyet valfi), emi filtresi, emi ve dn borular, manometre ve kumanda valfi bulunur. Hidrolik g kaynaklar sabit olduu gibi, tanabilir ekilde yaplanlar da vardr. Elektrik motoru ile hidrolik pompa mili kavramayla birbirine balanmtr. Kullanlacak elektrik motorunun gcn seerken akkann basnc ve dakikada sisteme baslacak akkann debisini dikkate almak ve uygun kapasite olann semek gerekir. G nitesinin nemli eleman ya haznesidir. Ya haznesinin(ya deposunun) uygun byklkte olmas gerekir.1. HDROLK G KAYNAI

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 3. Tanabilen hidrolik g nitesi

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Hidrolik g nitesinin sembollerle gsterilmesiekil 4. Sabit olarak kullanlan hidrolik g kayna, 1.Emi filtresi 2.Ya deposu 3.Emi deposu 4.Hidrolik pompa 5.Elektrik motoru 6.Havalandrma kapa 7.Manometre 8.Basn kontrol valfi 9.Dn borusu 10.Pompa ile emniyet valfi arasndaki basn hatt, hortumlu balant.

 • 2. HDROLK ENERJ LE DORUSAL HAREKETN ELDE EDLMESHidrolik sistemde dorusal hareketi retmek iin tek etkili veya ift etkili silindirler kullanlr. Pompadan baslan akkan, pistonun bir yzne etki ettirilerek ileri hareket retilirken, basnl akkan pistonun dier yzne etki ettirilerek de geriye doru olan hareket retilir.HDROLK SSTEMN TANITIMI

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 5.A Hidrolik sistemde dorusal hareketin retilmesi iin gerekli elemanlar,1.Elektrik motoru 2.Pompa 3.Emniyet valfi 4.Manometre 5.ift etkili silindir 6.Yn kontrol valfi 7. Havalandrma borusu 8. Ya haznesi

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 5.B Hidrolik sistemde dorusal hareketin retilmesi iin gerekli elemanlar,

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Bir nceki slayttaki ekilde dorusal hareketi retirken basnl akkan (3)nolu emniyet valfi tarafndan kontrol edildikten sonra (6)nolu yn kontrol valfine gelir ve buradan da silindirin sol yzne etki ederek pistonu saa doru iter. Bu srada pistonun egzoz blgesinde (akkann depoya gnderildii hattn ad egzoz hattdr.) bulunan akkan da yn kontrol valfinden geerek, ya deposuna gelir. Pistonu sola doru hareket ettirmek iin (B)'de olduu gibi basnl akkann silindirin sa kesitine yneltilmesi gerekir. Bu ekilde ileri-geri hareket, yn kontrol valfinin pozisyonu, (konumu) deitirilerek salanr. Burada kumanda elle yaplmaktadr.

 • 3. HDROLK ENERJ LE DARESEL HAREKETN ELDE EDLMESHidrolik sistemde dairesel hareketi retmek iin Hidrolik motorlar" kullanlr. Deiik ekillerde olan hidrolik motorlara gnderilen belirli basntaki ve debideki akkan bir dndrme momenti meydana getirerek hidrolik motor millerinin dairesel olarak dnmelerini salar. Hidrolik motor millerinin hz, gnderilen akkann miktarna (debisine) gre deiir.HDROLK SSTEMN TANITIMI

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Dairesel hareketi retmek iin yine bir hidrolik g nitesine ihtiya vardr. Yn kontrol valfinden kan akkan daha nce hidrolik silindirlere giderken, burada ise, dili, paletli veya pistonlu olarak yaplm hidrolik motorlara gnderilir ve bunlarn millerini dndrr. Bu dairesel hareket deiik amalarla kullanlabilir. Hidrolik motora gnderilen akkann miktarn azaltarak daha yava bir dnme, akkann miktarn arttrarak daha hzl bir hareket retilir.

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 6. Dairesel hareketin elde edilmesi

 • 4. HDROLK SSTEMDE AISAL HAREKETN ELDE EDLMES Hidrolik sistemde asal hareketi retmek iin "salnml motorlar" kullanlr. Bunlarn alma sistemi biraz farkldr. ekil 7.'de grlecei gibi ortada bir dz dili ve bununla birlikte alan bir kremayer diliden meydana gelmektedir. Kremayer dili ayn zamanda gvde iinde saa ve sola doru hareket eden bir silindir grevini yapmaktadr. Basnl akkan sa taraftan gnderilecek olursa, sa bataki piston grevi yapan silindirin ba tarafna etki eder ve kremayer diliyi sola iter, bu srada (3)nolu dz dili dner. Dz dilinin miline bal olan bir eleman bu srada bir a altnda saa veya sola doru hareket eder.HDROLK SSTEMN TANITIMI

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  (2)nolu kremayer dili pistonun ileri-geri kursu bydke (3)nolu dilinin dnme as byr, bu kurs sa bataki veya sol bataki vidalarla kltldke de dnme as klr. Salnml motorlar gemilerin dmenlerinde ve i makinelerinde asal hareketin gerektii dier yerlerde kullanlr. Asal hareket 180 'ye kadar olabilir. Bu aya salnm as ad verilir. Pistonun kursu deiik boyutlarda yaplarak salnm as kltlebilir. eriye giren akkann basnc, piston yzeyine etki ederek bir dndrme momenti retir. Bu moment basncn deerine gre deiir.

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  ekil 7. Asal hareket reten Salnml motor1. Gvde 2.Kremayer dili piston 3.Dz dili 4.Ayar vidas(M.Rexroth)

 • 5. HDROLK SLNDRLERDE HIZ KONTROLHidrolik silindirlerde pistonun hz silindire gnderilen akkann miktarna (Q) ve silindirin her iki kesitinin byklne (A) baldr. Hidrodinamiin temel kuralnda piston hznn (V) veya akkann hznn kesit alan ile direkt ilikili olduunu grmtk;

  Piston hz (V) = Akkann debisi (Q) Silindirin kesit alan (A)HDROLK SSTEMN TANITIMI

 • HDROLK SSTEMN TANITIMI

  Bir nceki slaytta grld gibi, silindirin her iki tarafndaki kesit alanlar deitirilemeyeceine gre, pistonun hzn arttrmak iin tek kar yol silindire gnderilen akkann miktarn arttrmaktr. Pistonun hzn azaltmak iin de silindire giden akkan ksmak gerekir. Sistemi balangta dizayn ederken gerekli hza uygun olacak apta silindir seimi yaplmaldr. Akkann kslmas iin devrede ak kontrol valfleri (hz kontrol valfleri) kullanlr.

 • ekil 8. Silindirlerde hz kontrolnn yaplmas,1.Pompa 2.Hz kontrol valfi 3.Emniyet valfi 4.Silindire giren ksntl akkan

  HDROLK SSTEMN TANITIMI

 • 6. HDROLK SSTEMDE YN KONTROLNN YAPILMASIHidrolik sistemde basnl akkann hidrolik silindirlerin veya hidrolik motorlarn istenilen ksmlarna gndermek iin yn kontrol valfleri kullanlr. Pistonlarn ileri-geri hareketini salamak iin ve hidrolik motorlarn millerini her iki yne doru dndrebilmek iin akkann ak ynn gerektiinde deitirmek gerekir. Bu ilemi yapmak iin deiik ekillerde kumand