het zevende zegel

Download Het zevende zegel

Post on 06-Jul-2015

680 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voorganger ds mevr Sijtsma van Oeveren Organist Johannes de VRies Luister mee via KerkNoordwolde.nl of audioserver.nl

TRANSCRIPT

  • 1. WelkomVoorganger ds mevrSijtsma van Oeveren.Organist Johannes de VriesThema: het zevende zegel

2. Lied voor de dienst Opw 354 1, 3 Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.
3. Lof zij de Heer,Hem komt toe alle eer.Hij's het Lam dat regeerttot in eeuwigheid.Zijn woord is macht,heeft ons vrijheid gebracht.Wij aanbidden,wij knielen voor Jezus.
4. Groot is zijn troon,eeuwig zijn kroon.Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!
5. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.
6. Heersen met Hemop de troon en zijn stem,spreekt van liefde,vervult ons met glorie.Heilig en vrij alle tranen voorbij.Eeuwig vreugde voor God,lof, aanbidding:
7. waardig het Lam, waardig het Lam!Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!
8. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.
9. WelkomVoorganger ds mevrSijtsma van Oeveren.Organist Johannes de VriesThema: het zevende zegel
10. Intochtslied Ps. 96 : 1, 6, 7 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze,
11. Zingt voor den HEER op nieuwe wijze,zing aarde, zing zijn naam ten prijze,boodschap zijn heil van dag tot dag,wek bij de volken diep ontzagvoor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
12. In 't lied dat klinkt als Hij zal komenzijn aard' en hemel opgenomen,de zee herhaalt het duizendvouden door de stilte van het woudweerklinkt het loflied van de bomen.
13. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.De Rechter rijdt de wereld binnen,Hij richt de aarde naar zijn recht,het pleit der volken wordt beslecht.Zijn trouw en waarheid overwinnen.
14. Stil gebedVotum en groet
15. Hosanna, hosanna,hosanna in de hoge.Hosanna, hosanna,hosanna in de hoge.Heer, ons hart is vol lof.Wij verhogen uw naam.Wees verheven, o Heer mijn God,hosanna in de hoge.
16. Glorie, glorie,glorie voor de Koning.Glorie, glorie,glorie voor de Koning.Heer, ons hart is vol lof.Wij verhogen uw naam.Wees verheven, o Heer mijn God,glorie voor de Koning.
17. VerootmoedigingGezang 358 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
18. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,wil mij vergeven wat ik U misdeed;verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
19. GenadeverkondigingPsalm 33 2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
20. Zingt al wie leeft van Gods genade,want waarheid is al wat Hij zegt.Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,op liefde rust zijn heilig recht.
21. Die zich openbaarde /overal op aarde,alles spreekt van Hem.Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven,schiep Hij door zijn stem.
22. WetslezingPsalm 40 3 Het is geen offervuur wat U behaagt,
23. Ps. 40 : 3Het is geen offervuur wat U behaagt,Gij wilt, Heer, dat ik naar U hooren zelf ontsluit Gij mij het oor:Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.Mijn God, ik draag uw wetten,
24. om op uw wil te letten,gedurig bij mij om.Het boek schrijft over mij.Gij hoordet hoe ik zei:"O Here, zie, ik kom!"
25. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
26. Kinderlied ELB 471 Weet je dat de Vader je kent?
27. Refrein:Weet je dat de Vader je kent?Weet je dat je van waarde bent?Weet je dat je een parel bent,een parel in Gods hand,een parel in Gods hand?
28. Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,je bent een oen;ze trekken altijd aan mijn paardestaart,ik ben niets waard.Nou heb ik weer de ranja omgegooid,ik leer het nooit.Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg 'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.
29. Refrein:Weet je dat de Vader je kent?Weet je dat je van waarde bent?Weet je dat je een parel bent,een parel in Gods hand,een parel in Gods hand?
30. Ik snap alweer niks van die rare som,ik ben zo dom; m' bloes zit onder de spaghetti-mix,ik kan ook niks.Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jijGod houdt van mij, God houdt van mij!
31. Refrein:Weet je dat de Vader je kent?Weet je dat je van waarde bent?Weet je dat je een parel bent,een parel in Gods hand,een parel in Gods hand?
32. Wij gaan, tot straks!!Wij gaan lezen Luc. 13 : 1 t/m 5Schuld en lijden
33. 1Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileers, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. 2En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers groter zondaars waren dan alle andere Galileers, omdat zij dit lot hebben ondergaan?
34. 3Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. 4Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? 5Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
35. Openbaring 8 : 1 t/m 13Het zevende zegel De vier bazuinen
36. 1En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. 2En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. 3En er kwam een andere engel,
37. die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. 4En de rook van het reukwerk, mt de gebeden der heiligen,
38. op het gouden altaar voor de troon. 4En de rook van het reukwerk, mt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. 5En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp (het vuur) op de aarde;
39. en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. 6En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. 7En de eerste blies de bazuin,
40. en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. 8En de tweede engel blies de bazuin,
41. en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, 9en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.
42. 10En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem
43. en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. 12En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren,
44. zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. 13En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels,
45. die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!
46. Psalm 65 1, 2, 3 De stilte zingt U toe, o Here,
47. 1. De stilte zingt U toe, o Here,in uw verheven oord.Wij zullen ons naar Sion kerenwaar Gij ons bidden hoort.Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft,tot U, o redder uit ellende,die alle schuld vergeeft.
48. 2. Zalig wie door U uitverkorenmag wonen in uw hof,hoezeer hij door zijn schuld verlorenterneerlag in het stof.Wij worden door U begenadigddie heilig zijt en goed.Gij die ons in uw huis verzadigtmet alle overvloed.
49. 3. Gij antwoordt met geduchte daden, Gij treedt voor ons in 't krijt.God van ons heil, Gij gaat te rademet uw gerechtigheid.O Gij vertrouwen aller landendie ver gelegen zijn,Gij houdt het oordeel in uw handen,de aard' is uw domein.
50. 1En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang.Het zevende zegel
51. Gezang 294 1, 2, 4, 6 Laat komen, Heer, uw rijk,
52. Gez. 294 : 1Laat komen, Heer, uw rijk,uw koninklijke dag,toon ons uw majesteit,Messias, uw gezag!
53. Gez. 294 : 2Waar blijft het overlangbeloofde land van God,waar liefd' en lofgezangverdrijven leed en dood?
54. Gez. 294 : 4Zal ooit een dag bestaandat oorlog, haat en nijdvoorgoed zijn weggedaan,in deze wereldtijd?
55. Gez. 294 : 6Wij bidden, Heer, sta open kom in heerlijkheid!Op U staat onze hoopdie onze Herder zijt!
56. Danken en biddenCollecte 1ste voor Hati2de eigen gemeente
57. Gezang 300 1, 2, 6Eens, als de bazuinen klinken
58. 1Eens, als de bazuinen klinkenuit de hoogte, links en rechts,duizend stemmen ons omringen,ja en amen wordt gezegd,rest er niets meer dan te zingen, -Heer, dan is uw pleit beslecht.
59. 2Scheurt het voorhang van de wolken,wordt uw aangezicht onthuld,vaart de tijding door de volkendat Gij alles richten zult:Heer, dan is de dood verzwolgen,want de schriften zijn vervuld.
60. 6Van die dag kan niemand weten,maar het woord drijft aan tot spoed,zouden wij niet haastig eten,gaandeweg Hem tegemoet,Jezus Christus, gistren, heden,komt voor eens en komt voor goed!
61. Zegen Amen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!
62. Wilhelmus van Nassouweben ik van duitsen bloed,den vaderland getrouweblijf ik tot in den dood.Een prinse van Oranjeben ik vrij onverveerd,den koning van Hispanjeheb ik altijd geerd.
63. Mijn schild ende betrouwenzijt Gij, o God, mijn Heer!Op U zo wil ik bouwen,verlaat mij nimmermeer!Dat ik toch vroom mag blijven,u

Recommended

View more >