het wonder van woensel-west

Download Het Wonder van Woensel-West

Post on 25-Jan-2015

748 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Sociaal akkoordWat betekent het voor u?AsbestsaneringMethode zonder maanpakkenWocopositiefPlatform voor en door woondienstenJaargang 6 | nummer 3 | Mei 2013Magazine voor leden van | onderdeel van FNV BOUWHet wonder vanWoensel-west

2. Mei 2013Reportagetekst Charlie Schuurman beeld TrudoBewoners zelf vormen hetwonder van Woensel-WestWoensel-West, ooit het domein van tippelaarsters, drugshandelaren en vandalen, maakt een bijzon-dere metamorfose door. Van een uitzichtloze wijk in Eindhoven verandert het gestaag in een kansrijkeomgeving, dankzij de bijzondere aanpak van woningcorporatie Trudo. Het geheim zit hem in een scalaaan activiteiten, die merendeels verzorgd worden door zogenaamde inplaatsers.Joggende studenten, schone straten, goedbijgehouden voortuintjes en diverse kunst-zinnige initiatieven vallen her en der op inde brede straten van Woensel-West. Het zijnde eerste, duidelijke tekenen van een per-manent herstel in een wijk waar je vroegernog geen hond durfde uit te laten. Want nogniet zo heel lang geleden werd bijvoorbeeldde Edisonstraat, de as van de wijk, bevolktNaast de sociale opbouw, wordt er ook fysiek werk gemaakt van het permanente herstel van Woensel-West.12PleinEdisonstraat alleen al geeft hoop voor detoekomst. Ten grondslag aan deze opval-lende metamorfose ligt de strategie diewoningcorporatie Trudo in de wijk hanteert.Geen problemen meer toelaten en proberende bestaande sores op te lossen. Het lijkt en is in feite een simpel plan, maar hoevoer je een dergelijke missie succesvol uit?Solliciteren op woningDaarvoor bedacht de corporatie onder meereen bijzonder fenomeen: de inplaatsers.Nieuwe huurders die zich voor de wijk enhaar bewoners willen inzetten. Daar krijgenze een mooie woning en een vergoedingmaatschappelijke bijdrage van 100 eurokorting op de huur per maand voor terug.Voorwaarde is echter wel dat je zeer ge-motiveerd moet zijn, waarschuwt program-mamanager Nienke Bruinsma. Want wehebben niets aan mensen die zich puur voorde woning inschrijven en al snel niet meerthuisgeven. Om dat te voorkomen moetje als nieuwe huurder solliciteren op eenwoning. Bruinsma: Dat gaat net als bij eenbaan gewoon per brief. Daarin kun je uitge-breid toelichten wat je motivatie is om eenpositieve bijdrage te leveren aan de wijk enin welke vorm je dat zou willen doen. Zelfhebben we een lijst met activiteiten waar ie-mand zich voor kan inzetten. Van collectieveinitiatieven als muziek- of sportles en taal-en computercursussen tot individualistischeprojecten als huiswerkbegeleiding of klus-maatje zijn. Maar natuurlijk kun je zelf ookactiviteiten bedenken en deze uitvoeren.Opvallend is dat veel van de activiteiten ge-door dames van lichte zeden, drugskoeriersen vandalen. Zij bepaalden voor het over-grote deel het straatbeeld in de wijk dieook wel bekend staat als Groenewoud enhoog genoteerd stond in de lijst van grootsteprobleemwijken van ons land. Tegenwoordigis daar al niet veel meer van te merken.Natuurlijk, de problemen zijn nog lang nietallemaal opgelost, maar de aanblik van de 3. De nadruk van het herstelprogramma ligt op hetbieden van kansen aan kinderen, de volgendegeneratie en daarmee de toekomst van de wijk.Plein13ReportageMei 2013richt zijn op kinderen en dat is niet zonderreden. Zij vormen de toekomst van dezewijk, de volgende generatie, zegt Bruinsma.Daarom moet je juist hen kansen biedendoor middel van taallessen, huiswerkbege-leiding en sport. Door de problemen in dekern al te voorkomen, draag je immers bijaan een goede toekomst, zo is de gedachte.UrencontroleIn een heus sollicitatiegesprek wordt daarombekeken of de potentile huurders goed bijde activiteiten passen. Of ze bijvoorbeeldervaring hebben bij sportclubs of vereni-gingen zoals Scouting. Daarnaast moetennieuwe huurders ook goed in de wijk pas-sen. Bruinsma: We proberen daarbij zoveelmogelijk probleemgevallen te weren en onste richten op bijvoorbeeld studenten. Mededoor de korting wordt een huurhuis voortwee personen ineens betaalbaar voor men-sen die voor ons een belangrijke bijdragekunnen leveren aan de variatie en levendig-heid in de wijk. En zo heel veel hoeven denieuwe huurders er niet eens voor te doen.In de basis komt het erop neer dat je als in-plaatser zon 120 uur per jaar besteedt aande inzet voor de wijk. Daarbij maakt het nietuit of je kiest voor 2,5 uur per week of tweekeer 60 uur in bijvoorbeeld de zomer- enkerstvakantie. Wel worden alle uren netjesbijgehouden en gecontroleerd door Trudo.Bruinsma: We willen er natuurlijk wel vanverzekerd zijn dat de afspraken worden na-gekomen. Mocht dat niet het geval zijn, danvolgt er een gesprek. Bij permanente ver-zaking wordt de vergoeding ingetrokken enmoet de huurder soms zelfs vertrekken uitde wijk. Die voorwaarden zijn bekend bij deinplaatsers en worden duidelijk beschrevenin het contract dat wordt aangegaan. Geluk-kig komt het niet zo vaak voor dat er drasti-sche maatregelen nodig zijn en in geval vanovermacht, wordt er uiteraard een uitzonde-ring gemaakt.RuggengraatjesAl deze activiteiten en initiatieven hebbenook een positieve uitwerking op de be-staande bewoners. Want ook zij melden zichsteeds vaker aan bij de projecten en willenmeedoen. Er zijn zelfs mensen die op eigenhoutje de eenzame buurman of buurvrouwuitnodigen om te komen eten. Ze hoeven erniets voor terug, maar dragen zo wel bij aande leefbaarheid. Dat is fantastisch om tezien. Ik noem ze dan ook de ruggengraatjesvan de wijk, want op deze mensen kunnenwe verder bouwen, zegt Bruinsma. Lang-zaam maar zeker verandert de wijk daardoorin een gebied waar de mensen juist willenblijven in plaats van vertrekken. Niet alleenop sociaal vlak worden echte vorderingengemaakt. Ook fysiek is Woensel-West in be-weging. Nadat de dames van lichte zedeneen eigen, gecontroleerde plek kregen, isook de ruimtelijke omgeving onder handengenomen. Pleintjes zijn opgeknapt, stratenhebben hippe bewegwijzering gekregen ende entree van de wijk krijgt met het kleur-rijke nieuwbouwproject Volta-Galvani strakseen uitnodigende uitstraling.Het enige dat nog zand in de motor vandeze wijkontwikkeling zou kunnen gooien, isde verhuurdersverheffing. Hierdoor zoudenwoningcorporaties wellicht op projecten alsdeze moeten korten. Vooralsnog is daar inWoensel-West geen sprake van, benadruktCreative Master Martie Dekkers van Trudoten stelligste. Wij geloven in deze wijk enin deze mensen. We zullen er dan ook allesaan doen om de positieve kentering defini-tief door te laten slaan. lDe inplaatsersSteffie Kennis en Iris Verbakel kwamenongeveer drie jaar geleden in de wijkwonen. Steffie is mentor van een jongendie ze begeleidt met zijn huiswerk en deoverstap naar de middelbare school. Irisgeeft basketbaltrainingen aan een grotegroep kinderen. Iris: Om in aanmerkingte komen voor een woning hebben mijnvriend en ik echt een heel plan van aan-pak opgesteld, met sponsorplan en al.Vervolgens zijn we uitgenodigd voor eengesprek en kwamen we tot onze vreugdein aanmerking voor een geweldige wo-ning. De training verzorgen was in hetbegin best lastig, maar gaandeweg leer jede kinderen en hun ouders steeds beterkennen. Ik probeer ze naast het spel ooknormen en waarden bij te brengen endat gaat steeds beter. Inmiddels ken ikveel mensen in de wijk, die nu ook voormij klaarstaan als er iets is. Steffie: Dejongen die ik help was in het begin ergschuchter. Vanuit mijn SPH achtergrondbreng ik hem naast huiswerk dan ook so-ciale vaardigheden bij. Hij is nu veel zelf-verzekerder, maakt een praatje op straatals ik hem tref en is bovendien beretrotsals hij een goed cijfer heeft gehaald. Datis erg leuk om te zien. In die zin krijg jeveel meer terug dan alleen de maatschap-pelijke vergoeding die er tegenover staat.

Recommended

View more >