Het nieuwe leven met de Heere Jezus - h ?· Wat is het een groot wonder, dat jij tot geloof kwam! Je…

Download Het nieuwe leven met de Heere Jezus - h ?· Wat is het een groot wonder, dat jij tot geloof kwam! Je…

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Het nieuwe leven met de

Heere Jezus

1951 - Brochure Het N

ieuwe Leven

Uitgave van de commissie evangelisatie

van de Hersteld Hervormde Kerk.

Voor info:

evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie

Een Bijbelse wegwijzer voor mensen die pas christen geworden zijn

Het wonder van Gods Genade

Wat is het een groot wonder, dat jij tot geloof kwam! Je

hebt persoonlijk Gods genade leren kennen. Immers, alle

mensen op deze aarde worden geboren als zondaren en

als vijanden van God. Er is niemand die vanuit zichzelf naar

God zoekt (Romeinen 3:10). Misschien heb jij ook een leven

achter de rug waarin je niet aan God dacht.

Het is Gods genade dat Hij in Zijn eeuwige liefde zondige

mensen opzoekt en redt. Daarvoor heeft Hij Zijn eigen

Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gezonden. Hij heeft

geleden en is gestorven om de straf op de zonde te dragen

van allen die in Hem geloven. Daarnaast zorgt Hij er Zelf

voor dat verloren mensen, door de kracht van de Heilige

Geest, gebracht worden tot het geloof in de Heere Jezus.

Dat jij tot geloof kwam, is dus een wonder van Gods

genade. Het betekent dat God naar je heeft omgezien.

Elke christen zal zich dan ook levenslang steeds meer gaan

verwonderen over deze genade van God.

Christen worden kan alleen door Gods genade, maar

om als christen te volharden (vol te houden) is ook Gods

genade nodig. Christen worden is namelijk niets meer dan

een eerste stap op de weg van het geloof. De geboorte

van een baby is vaak een reden voor veel vreugde, maar

geen enkele ouder zou gelukkig zijn als een baby niet zou

groeien en ontwikkelen. Een geboorte is prachtig, het is

zelfs een heel bijzonder moment, maar toch is de geboorte

niet meer dan een begin. Ook het moment dat we tot

geloof komen, wat de Bijbel wedergeboorte noemt, is niet

meer dan een begin. Daarom is het heel belangrijk om te

groeien in het geloof en op te groeien in de genade van de

Heere Jezus Christus. Het is natuurlijk dat een baby groeit

en ontwikkelt. Het is ook de bedoeling dat een christen

groeit in het geloof en zich ontwikkelt in het leven als

christen.

Christen zijn betekent in de eerste plaats een persoonlijke

relatie hebben met de Heere Jezus Christus. Het is de

levenslange roeping van elke christen om deze relatie

te onderhouden. Dit boekje wil hierbij helpen en een

Bijbelse wegwijzer zijn voor mensen die pas christen zijn

geworden. Wat is er veranderd nu ik christen ben? Hoe kan

ik volhouden? Kan ik zeker zijn van mijn verlossing? Wat is

de rol van de Bijbel en het gebed in mijn leven? Hoe kan ik

zelf iets delen van Gods genade? Wat doe ik als ik in zonde

val? Deze vragen, en andere, komen aan de orde.

Christen worden is een gevolg van Gods genade

een totale veranderinG

Christen worden betekent dat er een totale verandering

plaatsvindt. Een verandering van denken, leven en

handelen. Het is een totale levensvernieuwing. Toen jij

voor het eerst je vertrouwen stelde op de Heere Jezus

heeft de Heilige Geest je tot een nieuwe mens gemaakt (2

Korinthe 5:17).

De Bijbel gebruikt verschillende bewoordingen om deze

levensvernieuwing te beschrijven:

Wie in Christus gelooft is wederom geboren (Johannes

3:3 en 7).

Wie in Christus gelooft heeft vergeving van zonden

ontvangen (Romeinen 3:21-26)

Wie in Christus gelooft ontvangt de Heilige Geest in het

hart (Romeinen 8:9-11)

Wie in Christus gelooft heeft het eeuwige leven

(Romeinen 6:30).

Iedereen die tot geloof in Christus gebracht wordt,

ontvangt vanaf datzelfde moment:

1. Een nieuwe plaats in Gods familie

Je was eerst een kind van de duivel, toen je nog buiten

Gods genade leefde. Maar nu is God jouw hemelse Vader

geworden en jij bent Zijn kind. Je bent in Zijn familie

opgenomen (Johannes 1:12, Romeinen 8:15 en Efeze

1:5). Deze familie bestaat uit allen die de Heere Jezus

als Verlosser hebben leren kennen. Zij zijn allemaal lid

geworden van Gods familie. Je hebt nu dus miljoenen

broeders en zusters over de hele wereld (Efeze 2:19).

2. Een nieuwe zekerheid

Je kunt er zeker van zijn dat God voor je zorgt, op elk

ogenblik, zelfs nadat je gestorven bent. Je hoeft niet meer

bang te zijn voor Gods oordeel en Zijn boosheid over jouw

zonden. Door het geloof mag je verzekerd zijn van Gods

bescherming in dit leven. Na dit leven mag je voor eeuwig

dicht bij Hem zijn (Johannes 5:24, Johannes 10:28-29 en

Romeinen 8:1).

3. Een nieuw bewustzijn

Je wordt je er van bewust dat je niet langer door kunt gaan

met twijfelachtige zaken en een levenswandel die ingaat

tegen het Woord van God. Vroeger stond je hier misschien

niet eens bij stil, maar nu wordt je hier door je vernieuwde

geweten aan ontdekt. Dit betekent ook dat je een hartelijk

berouw zult hebben over alle zonden die je doet. Je gaat

steeds meer ontdekken dat jij een zondaar bent n blijft.

Maar ook ga je de Heere Jezus steeds meer kennen,

liefhebben en vertrouwen.

4. Een nieuw moreel kompas

Als een mens tot geloof, komt keert dit zijn of haar hele

leven om! Je oude leven vol zonden laat je achter je. Je

weet dat deze dingen verkeerd zijn, je gaat tegen deze

zondige levenswandel strijden, uit liefde voor de Heere

Jezus (Efeze 4:20-24). Er komt een groeiend verlangen

om te bidden en de Bijbel te lezen. Naar de kerk gaan

was vroeger niet zo belangrijk voor je, maar nu is er het

verlangen om samen te komen met andere christenen.

Het gebruik van je tijd en je geld, je vriendenkring, je

levensdoelen alles is veranderd, omdat je een nieuw

leven hebt (Filippenzen 3:7-8)! Natuurlijk ervaar je dit

nieuwe leven niet altijd even sterk, er zal ook twijfel zijn

en aanvechting (Romeinen 7:14-15), maar er is toch het

verlangen naar de genade van de Heere Jezus Christus.

5. Een nieuwe vijand

Het leven als christen gaat niet altijd over rozen. Er is

ook sprake van een strijd tegen de tegenstander van

God, namelijk satan. Je krijgt een nieuwe vijand die niets

liever wil dan dat je zoveel mogelijk zondigt en je naaste

vijandig benadert. Boven alles wil hij dat je niet veel aan

God denkt en bezig bent met Zijn Woord. Hij kan je laten

twijfelen aan je verlossing, in zonde laten vallen of jou

zoveel bezigheden geven dat je geen tijd meer hebt om de

Heere Jezus na te volgen. De duivel is een tegenstander

die zich voor kan doen als een engel van het licht (na-aper

van God, 2 Korinthe 11:14) en als een briesende leeuw

(1 Petrus 5:8).Christen worden betekent een totale verandering; je bent een nieuw mens

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;

het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

2 Korinthe 5:17

volHouden

Zie je hoe totaal en radicaal de vernieuwing van je leven

is? Maar, misschien zeg je: dit herken ik niet allemaal in

mijn eigen leven. Is dat echt op mij van toepassing? Het

is inderdaad zo dat een christen dat niet altijd zo voelt

en ervaart. Toch roept God in de Bijbel de gelovigen op

te volharden in het geloof (Mattheus 24:13), te groeien

in het geloof (2 Petrus 3:18), te strijden tegen de zonde

(Kolossensen 3:5 e.v.) en te volharden in het gebed

(Romeinen 12:12).

In eigen kracht kun je dat niet volhouden. Als een christen

alles alleen moest doen, zou hij al snel God weer vergeten.

Leven als christen zal een levenslange strijd zijn. Gelukkig

staan we niet alleen in deze strijd. In Filippenzen 2 vers 12

en 13 staat: Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven;

Want het is God Die in u werkt beide het willen en het

werken, naar Zijn welbehagen. Dit betekent dat ook het

volharden (volhouden) als christen een gave is van Gods

genade.

Kijk maar wat God belooft:

1. God onderwijst je

Als je tot geloof gekomen bent, belooft God dat Hij jou

heel je leven wil onderwijzen. Door in Zijn Woord te lezen

zal je telkens meer van Hem leren. Elke keer zal je dan

ontdekken dat God nog groter is en dat je nog meer van

Hem ontvangt dan je kunt denken. God leert je steeds

meer over wie Hij is en wie jij bent.

2. Christus bidt voor je

Als je tot geloof gekomen bent, mag je weten dat Christus

in de hemel voor je bidt (Lukas 22:23). Hij bidt dagelijks in

de hemel dat jij zult volharden.

3. De Heilige Geest woont in je

Als je tot geloof bent gekomen, geeft God Zijn Heilige Geest.

Deze Geest woont in jou (Filippensen 1:6). Het is door Zijn

kracht dat je kunt volharden. De Heilige Geest werkt vaak al

eerder in ons, dan we zelf beseffen. Dat jij tot geloof gekomen

bent is Zijn werk. Ook in het verdere leven als christen geeft

Hij je kracht.

4. God laat jou niet los

Het belangrijkste is dit: God belooft dat Hij jou nooit

loslaat. Als je met Christus verbonden bent dan kan dat

niet meer ongedaan gemaakt worden. Elke keer als je in

zonde valt mag je daarom bij Hem terugkomen. Als jij God

vergeet, vergeet God jou niet. Als jij bij God vandaan gaat,

zoekt Hij jou weer op. Daarom moet je dan ook alleen God

de eer geven, als jij als christen volhardt.

Zeker van je verlossinG

Zodra je met je nieuwe levensweg als christen begint, komt

de duivel (een werkelijk bestaande vijand!) om te proberen

jou daarvan af te houden en je groei te blokkeren. Een

tactiek, die hij daarvoor gebruikt, is twijfel zaaien over

jouw verlossing. Hij brengt dan vragen in je gedachten als:

Hoe kun je weten dat jouw zonden vergeven zijn? Hoe kun

je zo aanmatigend zijn om jezelf een christen te noemen?

Met dit soort vragen bestookt hij elke christen graag. Wat

voor antwoord kan en moet je daarop geven? Hoe kunnen

gelovigen weten dat hun zonden vergeven zijn?

Eerder zeiden we al dat christen zijn allereerst betekent

dat je een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hebt.

Het is alleen vanwege deze relatie dat we zeker kunnen

zijn van onze verlossing. Als christen mag je weten dat

Jezus voor jouw zonden gestorven is. Hij heeft de prijs voor

jouw zonden betaald door te sterven aan het kruis van

Golgotha. Geloven is vertrouwen op wat de Heere Jezus

gedaan heeft.

Soms zie je dat als christen echter niet. Of soms durf je

het misschien nauwelijks te geloven. Zeker niet als je ziet

hoeveel zonden je nog dagelijks doet. Het antwoord is,

dat je altijd kunt terugvallen op de beloften in de Bijbel.

Het is zinloos om op je gevoel te vertrouwen, want dat is

elke keer weer anders. Soms voel je je gelukkig en soms

verdrietig. Het gevoel is net zo veranderlijk als het weer.

Soms voel je je christen, en soms ook weer niet. Het gevoel

is een zeer onbetrouwbare gids.

De beloften van God in de Bijbel zijn daarentegen absoluut

zeker! God kan niet liegen! Dit houdt in, dat je op alles kunt

vertrouwen wat er in de Bijbel staat.

Hier zijn een paar prachtige beloften waarop je kunt

terugvallen, wanneer je twijfelt:

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en

rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige

van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht

gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam

geloven. (Johannes 1:12)

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en

gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige

leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood

overgegaan in het leven. (Johannes 5:24).

Want een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen zal

zalig worden. (Romeinen 10:13).

Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam

des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven

hebt, en opdat gij gelooft in de Naam des Zoons van God. (1

Johannes 5:13).

Volhouden als christen kan alleen omdat God jou niet loslaat

Zeker zijn van je verlossing betekent vertrouwen op Gods beloften

Het belanG van de bijbel

Het belang van de Bijbel kan nooit genoeg worden

benadrukt! De Bijbel is het mooiste en belangrijkste boek

van de wereld. Hoewel het is geschreven over een periode

van 1400 jaar door ongeveer veertig menselijke schrijvers,

bevat het als geheel een gelijk luidende waarheid, die vrij

van tegenspraak is. Dit bewijst dat de oorspronkelijke

auteurs in hun geschriften door God zijn genspireerd. (Zie:

2 Timothes 3:16 en 2 Petrus 1:21).

In de Bijbel hoor je God Zelf spreken. Alleen door de

Bijbel kun je de Heere Jezus leren kennen. Alleen door de

beloften in de Bijbel kan je zeker zijn van je verlossing. Het

is daarom belangrijk om elke dag in de Bijbel te lezen. Het

Evangelie van Markus is een mooi en eenvoudig Bijbelboek

om mee te beginnen.

De Bijbel zelf geeft aan dat de volgende zaken belangrijk zijn:

1. Bestudeer de Bijbel Handelingen 17:11

Snel en oppervlakkig lezen van de Bijbel helpt niet! Het is

belangrijk om heel goed te luisteren en na te denken over

de inhoud. Probeer iedere dag te zien, wat de Heere jou te

zeggen heeft! Op internet zijn veel Bijbelroosters te vinden

om de Bijbel in n of twee jaar door te lezen.

2. Denk na over de Bijbel Psalm 1:2

Overdenk het en laat de woorden bezinken. Het is

belangrijk rust en tijd te nemen om de Bijbel te lezen.

Bijvoorbeeld elke keer aan het einde van de dag, of na het

eten. Er zijn veel boeken geschreven om jou daarmee te

helpen. Een dagboek geeft elke dag een korte uitleg bij

een gedeelte uit de Bijbel. Deze boeken zijn makkelijk te

vinden in christelijke boekwinkels.

3. Leer de Bijbel uit het hoofd Psalm 119:11

Het is erg nuttig om een aantal verzen uit het hoofd te

leren! Achterin dit boekje vind je een aantal belangrijke

Bijbelteksten.

4. Gebruik de Bijbel als richtsnoer Kolossenzen 3:16

In de Bijbel geeft God veel regels voor het dagelijks leven

als christen. Gebruik de Bijbel als richtsnoer in je leven.

Met al Zijn wetten heeft God altijd het goede voor. De Tien

Geboden vind je in Exodus 20.

5. Gehoorzaam aan de Bijbel Johannes 14:21

Hierin ligt het grote geheim van geestelijke groei! De

Heere vraagt dat we Hem gehoorzamen.

De wereld is vol ideen, aannames en theorien.

Ideen worden met veel overtuiging en hardnekkigheid

uitgesproken. Hoe kun je weten wat waar is, en wat er

afgewezen moet worden? God heeft tot ons gesproken

in de Bijbel en daarom is het belangrijk om alles wat in de

Bijbel staat voor waarheid aan te...

Recommended

View more >