hermosa criaturas

Download Hermosa criaturas

Post on 25-Jul-2015

91 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 2 Hermosas CriaturasKa mi Ga r ca y Ma rg ar et St o hl GGrruuppoo ddee TTrraadduucccciinn:: RRaanniiaa,, EEvveelliinn,, CCaattyy,, CClloo,, SSaawwii,, rroommii..ii,, yy PPaaoollaaSS.. TTrraannssccrriippcciinn:: AAnnddrreeaa.. GGrruuppoo ddee CCoorrrreecccciinn:: GGeemmmmaa,, AAnnnnee22442266,, RRoossssmmaarryy,, AAlleeeexxaa..mmpp yy LLiillyy**~~.. RReeccooppiillaacciinn:: GGeemmmmaa.. DDiisseeoo:: LLiizz.. EEll pprreesseennttee ddooccuummeennttoo ffuuee eellaabboorraaddoo eenn eell FFoorroo PPuurrppllee RRoossee,, eell ccuuaall ttiieennee ccoommoo ffiinnaalliiddaadd iimmppuullssaarr llaa lleeccttuurraa hhaacciiaa aaqquueellllaass rreeggiioonneess ddee hhaabbllaa hhiissppaannaa eenn llaass ccuuaalleess ssoonn eessccaassaass oo nnuullaass llaass ppuubblliiccaacciioonneess,, ccaabbee ddeessttaaccaarr qquuee ddiicchhoo ddooccuummeennttoo ffuuee eellaabboorraaddoo ssiinn ffiinneess ddee lluuccrroo,, aass qquuee ssee llee aaggrraaddeeccee aa ttooddaass llaass ccoollaabboorraaddoorraass llaass ccuuaalleess ppuussiieerroonn ssuu ggrraanniittoo ddee aarreennaa ppaarraa ssaaccaarr aaddeellaannttee eessttee pprrooyyeeccttoo.. TTaammbbiinn vvaann ddiirriiggiiddooss aaggrraaddeecciimmiieennttooss eessppeecciiaalleess aa ttooddaass llaass lleeccttoorraass qquuee ssee iinntteerreessaann eenn nnuueessttrraass ttrraadduucccciioonneess nnoo ooffiicciiaalleess.. 2. 3 Hermosas CriaturasKa mi Ga r ca y Ma rg ar et St o hl 3. 4 Hermosas CriaturasKa mi Ga r ca y Ma rg ar et St o hl FRAGMENTO_______________________________________________________________________________________5 CCAAPPIITTUULLOO 11_____________________________________________________________________________________6 CCAAPPIITTUULLOO 22_____________________________________________________________________________________8 CCAAPPIITTUULLOO 33____________________________________________________________________________________ 14 CCAAPPIITTUULLOO 44____________________________________________________________________________________ 22 CCAAPPIITTUULLOO 55____________________________________________________________________________________ 35 CCAAPPIITTUULLOO 66____________________________________________________________________________________ 43 CCAAPPIITTUULLOO 77____________________________________________________________________________________ 51 CCAAPPIITTUULLOO 88____________________________________________________________________________________ 65 CCAAPPIITTUULLOO 99____________________________________________________________________________________ 83 CCAAPPIITTUULLOO 1100__________________________________________________________________________________ 106 CCAAPPIITTUULLOO 1111__________________________________________________________________________________ 114 CCAAPPIITTUULLOO 1122__________________________________________________________________________________ 124 CCAAPPIITTUULLOO 1133__________________________________________________________________________________ 142 CCAAPPIITTUULLOO 1144__________________________________________________________________________________ 155 CCAAPPIITTUULLOO 1155__________________________________________________________________________________ 165 CCAAPPIITTUULLOO 1166__________________________________________________________________________________ 175 CCAAPPIITTUULLOO 1177__________________________________________________________________________________ 193 CCAAPPIITTUULLOO 1188__________________________________________________________________________________ 213 CCAAPPIITTUULLOO 1199__________________________________________________________________________________ 220 CCAAPPIITTUULLOO 2200__________________________________________________________________________________ 235 CCAAPPIITTUULLOO 2211__________________________________________________________________________________ 254 CCAAPPIITTUULLOO 2222__________________________________________________________________________________ 260 CCAAPPIITTUULLOO 2233__________________________________________________________________________________ 266 CCAAPPIITTUULLOO 2244__________________________________________________________________________________ 277 CCAAPPIITTUULLOO 2255__________________________________________________________________________________ 289 CCAAPPIITTUULLOO 2266__________________________________________________________________________________ 303 CCAAPPIITTUULLOO 2277__________________________________________________________________________________ 318 CCAAPPIITTUULLOO 2288__________________________________________________________________________________ 339 CCAAPPIITTUULLOO 2299__________________________________________________________________________________ 342 CCAAPPIITTUULLOO 3300__________________________________________________________________________________ 350 CCAAPPIITTUULLOO 3311__________________________________________________________________________________ 365 CCAAPPIITTUULLOO 3322__________________________________________________________________________________ 392 CCAAPPIITTUULLOO 3333__________________________________________________________________________________ 401 CCAAPPIITTUULLOO 3344__________________________________________________________________________________ 414 CCAAPPIITTUULLOO 3355__________________________________________________________________________________ 438 BIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________ 446 4. 5 Hermosas CriaturasKa mi Ga r ca y Ma rg ar et St o hl 5. 6 Hermosas CriaturasKa mi Ga r ca y Ma rg ar et St o hl AAnntteess EENN MMEEDDIIOO DDEE LLAA NNAADDAA HHaabbaa sslloo ddooss ttiippooss ddee ppeerrssoonnaass eenn nnuueessttrroo ppuueebblloo.. LLooss eessttppiiddooss yy llooss aattaassccaaddooss.. MMii ppaaddrree hhaabbaa ccllaassiiffiiccaaddoo aaffeeccttuuoossaammeennttee aa nnuueessttrrooss vveecciinnooss.. LLooss qquuee eessttnn oobblliiggaaddooss aa qquueeddaarrssee oo llooss qquuee ssoonn mmuuyy iimmbbcciilleess ppaarraa mmaarrcchhaarrssee.. TTooddooss llooss ddeemmss eennccuueennttrraann uunnaa rraazznn ppaarraa iirrssee.. NNoo qquueeddaabbaa dduuddaa ddeell ggrruuppoo eenn eell qquuee ll ssee eennccoonnttrraabbaa,, ppeerroo nnuunnccaa ttuuvvee eell vvaalloorr ppaarraa pprreegguunnttaarr ppoorr qquu.. MMii ppaaddrree eess uunn eessccrriittoorr yy nnoossoottrrooss vviivviimmooss eenn GGaaiittlliinn,, CCaarroolliinnaa ddeell SSuurr,, ppoorrqquuee llooss WWaatteess ssiieemmpprree lloo hhaann hheecchhoo,, ddeessddee qquuee mmii ttttaarraattttaarraattttaarraa aabbuueelloo,, EElllliiss WWaattee,, lluucchh yy mmuurrii ddeell oottrroo llaaddoo ddeell rroo SSaanntteeee dduurraannttee llaa gguueerrrraa cciivviill.. LLaa ggeennttee ddee aaqquu aabbaajjoo eerraann llooss nniiccooss qquuee nnoo llaa llllaammaabbaann GGuueerrrraa CCiivviill.. TTooddaass llaass ppeerrssoonnaass mmeennoorreess ddee sseesseennttaa aaooss llaa llllaammaann llaa GGuueerrrraa eennttrree llooss EEssttaaddooss,, mmiieennttrraass qquuee ccuuaallqquuiieerraa ddee mmss ddee sseesseennttaa llaa llllaammaa llaa GGuueerrrraa ddee llaa AAggrreessiinn NNoorrtteeaa,, ccoommoo ssii aallgguuiieenn ddeell nnoorrttee hhuubbiieerraa eennvvuueellttoo aall ssuurr eenn uunnaa gguueerrrraa ppoorr uunnaa mmaallaa ccoosseecchhaa ddee aallggooddnn.. TTooddooss,, yy eessoo qquuiieerree ddeecciirr ttooddooss,, eexxcceeppttoo mmii ffaammiilliiaa.. NNoossoottrrooss llaa llllaammaammooss GGuueerrrraa CCiivviill.. OOttrraa rraazznn ppoorr llaa qquuee nnoo ppooddaa eessppeerraarr ppaarraa llaarrggaarrmmee ddee aaqquu.. GGaaiittlliinn nnoo eess ccoommoo llooss ppeeqquueeooss ppuueebbllooss qquuee vveess eenn llaass ppeellccuullaass,, aa mmeennooss qquuee sseeaa uunnaa ppeellccuullaa ddee hhaaccee cciinnccuueennttaa aaooss.. EEssttbbaammooss ddeemmaassiiaaddoo lleejjooss ddee CChhaarrlleessttoonn ppaarraa tteenneerr uunn SSttaarrbbuucckkss oo uunn MMcc DDoonnaallddss.. TTooddoo lloo qquuee tteennaammooss eerraa eell RReeyy ddee llooss llcctteeooss,, yy eell 6. 7 Hermosas CriaturasKa mi Ga r ca y Ma rg ar et St o hl nnoommbbrree ddeell llooccaall eessttaabbaa iinnccoommpplleettoo eenn eell aavviissoo,, yyaa qquuee llooss GGeennttrryyss hhaabbaann ssiiddoo ddeemmaassiiaaddoo ttaaccaaooss ppaarraa ccoommpprraarr ttooddaass llaass lleettrraass.. LLaa bbiibblliiootteeccaa aann ffuunncciioonnaabbaa ccoonn uunn ssiisstteemmaa ddee ffiicchhaass,, llaa eessccuueellaa aann tteennaa ppiizzaarrrraass ccoonn ppiinnttuurraa vveerrddee,, yy nnuueessttrraa ppiisscciinnaa ppbblliiccaa eerraa eell llaaggoo MMoouullttrriiee,, ccoonn ttooddoo yy ssuu aagguuaa ttuurrbbiiaa yy ttiibbiiaa.. PPooddaass vveerr uunnaa ppeellccuullaa eenn eell CCiinneepplleexx mmss oo mmeennooss eenn llaa mmiissmmaa ppooccaa qquuee ssaallaa aa llaa vveennttaa eell DDVVDD,, ppeerroo ppaarraa eessoo tteennddrraass qquuee ccoonnsseegguuiirr qquuee ttee lllleevvaarraann hhaassttaa SSuummmmeerrvviillllee,, hhaassttaa llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddeell eessttaaddoo.. LLaass ttiieennddaass eessttaabbaann eenn llaa ccaallllee MMaaiinn,, llaass ccaassaass bboonniittaass eenn RRiivveerr yy ttooddooss llooss ddeemmss vviivvaammooss aall ssuurr ddee llaa rruuttaa nnuueevvee,, ddoonnddee eell ppaavviimmeennttoo ssee ddeessiinntteeggrraabbaa eenn ppeeqquueeaass ppiieeddrriittaass ddee ccoonnccrreettoo tteerrrriibblleess ppaarraa ccaammiinnaarr,, ppeerroo ppeerrffeeccttaass ppaarraa llaannzzrrsseellaass aa llaass zzaarriiggeeyyaass rraabbiioossaass,, llooss aanniimmaalleess mmss mmaallvvaaddooss qquuee eexxiisstteenn.. UUnnoo nnuunnccaa vvee eessoo eenn llaass ppeellccuullaass.. GGaaiittlliinn nnoo eerraa uunn lluuggaarr ccoommpplliiccaaddoo,, GGaaiittlliinn eerraa ssiimmpplleemmeennttee GGaaiittlliinn.. LLooss vveecciinnooss vviiggiillaabbaann ddeessddee ssuuss ppoorrcchheess dduurraannttee llooss iinnssooppoorrttaabblleess vveerraannooss,, ssooffooccnnddoossee ssiinn rraazznn.. NNoo tteennaa sseennttiiddoo.. NNaaddaa ccaammbbiiaabbaa nnuunnc