hepatologie clinica - ciurea

Click here to load reader

Post on 09-Apr-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  1/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  2/167

  ii iF iii r*fti

  I i; =iiaE:' ttl'+i;zi:i+n+

  ggtlisgriei';iiiigg

  t : i1 ; lEE;ei ;+ir i i? .;?r; ?;E?l?leiti

  zltii3Fi;,:i; i f+i! 7;? ' i t ;z t?*E

  ia's't1tiii iaiiiiri =?liiir*i

  \\sS

  sos$

  +i.

  :.

  56 'aq

  ;. -l ; ^ ^ i $: A o * /+.h5 ' t

  -6i t *o

  j , J rFt$-JgEee:E: ' ; f . o \ : / / : ; N N 6 rl= = ,D =- l- i a-

  : E- ]'5: ] ^ ^ !

  o^ ' ; :4{ '9 ! h"B ro- (J-3 r I a 3

  :

  -_^

  ; =a v. i , -+eia l s ; Fi :s :33i# ni -occ, ,EAgti :? . i :oo.9tol=A=o: 1. . ;*AF'1E? 3 7!:r iF?ic5i [ -Es: ; : ,Fel : 'S ls ,as i":61? e . : , - .e , 9 .?

  ^,:.

  RC'

  L* E

  5 Ft d

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  17/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  18/167

  $

  I i : Pe; &.> Fc 'S a3 d66^- N

  d _N,a g

  p)54 !

  ?s-xI i6;Ra ddE o: { *'

  I d sa

  o-tf i Ai iigiiigillliFgiisili :E

  ':6*FE1*r!

  '92i7i=t1E?i:2?li1e2

  ? s3 t u3EiIi +g1fiIii3ic :; ttizti? :+i i 7!?$i311:q: *; !+i ,E: l r,;i slz i .=E=X;=i i i : ;15 l t : 1+: , ; l ; i : ; ; i ;g ; F='=z:+ra i*7az={girE{ir i +i i i i t -E1:!l i?q==?i++3:5;13 1x l ,+? i?ai+i5gl 'i : i aa i + ;+: gss iEF?Vii i i i iE*;al ; ;

  Tuazi+;*;:i;1?71iaic'AngFAFEiAglttlci*s;i Et ?E{+:aEi;1 :ti =?; iiEi:giu?tli;ii =etierii=*t*air:,illi,t:i*iiFEiigi$iiiii

  =. i ; E=4.E {sF =.li a=i i ;a[ge1?:!e?iz igz. : tt iE: l i {Fi if !i tF+i-I1i7*aag+l!a gill*.'?sa:lEii?2l x3i, - i iii;iiigi3EA-iiEii

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  19/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  20/167

  l i ,1 i i l l5 i ; j ;g i i i ; ia1 ; ' ; iq i+i ' - i i

  a;ilaEii5iiii+igiii'rE'Eiiii

  ir;;iiii:Elei;iisi;gi: lFii+ii

  ia+i:igiaailalaiirEi

  [;Frisli3il:iiiliiisii;1iiiiE:lEsl t ' l t=?i::+ta*iief=+EEi: ii$iiTziFE;Flsifgiigif; i$i*lgEi: ' g 59;33icis: i l i i t=: ; i : ; iF3 '"v ' -*srrl i f

  =: 'a? : ; ! i i ,c qi iEEi=; ,=IZ*Fi?E-l

  ; l $ Xt- :g; l t i , E 33:==E;-=i3i- :a$e1;e5+:i :n Fs3+isa: iaiEiEi i '=ts i la :i= E rlr, : r i =. i i- ; t ; !F;*i l iEgl=, ;71, iu , . r r ;Fr i;E; ; I i i i*i*iai iE=;i ' ,i? i ; i r f ; i i+qFixniul i? : ;?+; ; i ; ;? i ! - . : , a i?F:'??=F1ig,EE5

  =?:E=r5 ' - ;iEi?5i ' i ix it i l ;cE;a iag' li ?iE;Fliii5EfiEiiii31iiii=,e; i* :saic: ;e l is i ; i*iq;a+eEi i? l i e l l i i i ict iFt i1

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  21/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  22/167

  iEiiiiietE*ii;ig'IiiA;eiiili+EIlliiiEiIiEEiEgiiElggiii

  :3l ia++i ; ;3*rF*E' EF;5f i i i$s t9i*i ;s* x;t?*?a*i3gEeii3Ei3iE$rci:qTi-s3=g*6;$*fi ,E 11*i lF; i i3i lgit i i l i l;!il; il i i i$Hi,gi+ii,i iaiig?ii3$ri i+frrFr!;FE

  !-+{*sa3sti'Ee5iitaiil,gEiEuis*$?+iEliii;;if,u;;gi;lai';g+rEtFEEisg

  'i Fgtia*EEiEHtagilil*;it+Eai

  7+iiiaig,Ei$giiiiilFeigE ?

  'tl aa* lliliils all iffiiia++'il5 *aa 'l* it u

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  23/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  24/167

  *iaAi[Fig;ti{$gEi?a*?iilFE$ii--g+Jg{?15e;

  ;i,li:lt*e5ieigiEii*iiii i6i=tii!#:rliSlinis i r ra i ; =EIXiigi" ; i ; lEie

  i i ] ;r$sni$r[Fi+iiisig;iEiii:':,tii i* t aa;f l agFr3r=6rjeE;Fl ie:3Fi : : i6;FE3e:Fi i=3r;Fi i i ; s"z:1^:3i

  iFFF;aiii i i?,eEiiit i tEi*eleiti5EIE; 'gF;$;' t l i : i i i ig ;i i i" i i ; ;"

  $:t i i? ;"

  : rFqT,t -? 2 I q ; a i : E l : F z 1 7:-=" :! ' : or+er*AIs?s: ig+l ; i i ; ii i l i i iEE:i

  -sgiii,+ia19;lgEeii'1:F$i$l

  ;;gii:Rlifi1 1liAiar+ai i r +i i+: i l i i l i s I i ia l? :

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  25/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  26/167

  EiA,E'; i i i l i3a:assr iE? 'Tl is ts?; ; : : R

  g i=s i liiliiiigs; +Ei=

  E1:; :{ai iEFi iFi ' i i l l i i iElI i ii

  =a E ;c: E,ii :;: $'i,iiiiF fiEif3; i l r3Eai ;E:l i i1 l f i i i l i3*

  issi;iiFiiiilalrggigEiisi igff ia i tiueaI tgi*;$;asI3 i : ; i i=; i rnE,tsiilii3aig5igglli+i+iXiEi;iic;E;EFi; ;+: t13gegfr*E,i it i i$ i . : i*!E: i ! sEi*'Eqsiui;*iliE'iir3ilisigiii;i:-l[3E+i{Fi7a?"=?[if;giiEi+Fifr;iEii;Eiil'el$laeiiii+X;ia'giirr;?,ei+a,igai;gisr:{iEiiii-i;: ?iii+*iqiF$iF,4fBii li ;*?;=3i nsl t i+i tg$i ? z=,=3o7E;ge1.BI+i ;EEita i;Ei l i lggl i ti i ;1$[; ii3*Elri1trFiiEi++i*iiiili -

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  27/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  28/167

  ?;g*;?Eu;?Ea*i ;E:ar ;5 '* ,! ; i ;8'p i=?==y F;rT$ lZ|1FETr;aa$3;! ii i*i t ' ; I i l ] i lE-?; i i t +i i3i fi i i

  : ; , i '1i ig: r i l iI 'g1+iFl' i - i1 Fi;ai i lF:+EI ' iF; iEiEin+iEai; l , ;F; +F44 sr! - i*

  EaiI:EEig'iiliiilll

  $'iisl;';ii$;gii;?;'l1igli*s?iiii'giili$; rsFt5!): i '?F_'6g:.

  :-!l.aI

  . :F6- $,q

  d

  d

  a

  8

  : : - t / ]

  6 i-F

  P

  c\

  oJ

  -

  e

  s3

  t ! g 3 q.o qt;i x e: i ! n6 : ! - i i , ; a: :! : : !o

  +i

  3 :1 ;.4

  e

  iis*Fi,*,iiiii:;3;

  EiiiiEF'ii'+fi+ftiF:s t+e; i i i*; :

  [iE'tilirli, ieiiAilg1\o

  Sii i ie ie ia9iFl?;rt rs145; i ; ;F: :g 's : ; iE2z;;?i l=ioa :T?i is : ;= i6-j lFr7; 3e2."-

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  29/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  30/167

  O=: E*EEF;f ir ;EsE+EEE I=pi 3

  EI ;gEi?,gEEi 5;g=e

  -EiEE* Egie*itElig*ff';isliiFg FgEEgig;AEEi,Et

  ==,:EE, irEE=g

  EEEE;gg;gEs igfft,.E,?iEf*:aiii'=Flf'iiFaiEFiEltegiiEEfiii;iE,F 't

  $gitifsg;rE g5cE;E;:a+, e;:_

  $iFiEEEEiig,FEii+iai$iEi' fgEfi*iEEsF:F':=e*$Fgii;gi

  ';*'uii'igagir*flgciasseilretaerrFfii;si$!ii;. i;lega;SsEgigrE;giss Fggf

  !{

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  31/167

  i+ ;i1:iiri+Hl5$$i$Ei5igE$$5iigii

  xi*s1ggi6iE:3i : . lgs,=ig-+i ie*e#rii+i ,*=1$: E :s:r!:ga! ; ; I: $ rF i $g i ;F : l .FI3lglEiSgEi+i *a.3i";=te=i lq*Enii Essii =a1gcFii i t e iagi i r;[ =ar g*t as =+*e-"tFEx 1i ?tFl++;

  gaerEgeIei;ia.aS rlrg$;t e5euaiicsEs+Eiliislgisi:;i*3iEli;ln*.era. 'il$gIiiigEi$i'Eegi Ee F; ssFasi'gigagF;'gl: ra++iee;a* $t F il*$qi+ i$E$g,'+;H F2r?7,E'=i=ss$gE Fsi

  i+E_gF;

  i l$Ea:s iEix,r lp*Fs gxuiBii==gEjl i i i

  $*eri$ll'E'5gg;i[i;!ueai;;i-6: : ;c iq$**fi5+i i i i? '*Fi .+s: : rna;EgxaiglCaga:EaFEgiuE E,a* iri: 3 ap

  i: r;gsF4-i3+g'gFFti*sgi : t ieciEE*!ii+{{sii*ti;FgiFiiEE iiritgi ' i : ; ; ,t tfei,gFi$i+[igiE6;1IF; i ;EE i l s :"eis+ae$i,Eii+a*ia;qsi[i;EgriifriE

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  32/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  33/167

  5

  gglgiEgggigggggggi$as:.

  I'

  t

  s P s|;'-i X- cY:.iJ; :

  !5 ts 3 |

  5 i iF

  o=-:

  gggiEiEFEEiEii-igiiisi*-t*-x$g+EieitEifffi$

  ' si =e: $sEii*ii4AgatEiFgi$eic'fi+$igacifliieileeirii:+isiaEri*ii;E?F|FE3i[*f*$i13iFE? a$ ' ; E ="aic : ts ,s . ; ; , 3E3 E* i{ i{Ag: pEie Fi i H g8rEg;9i;EqgF; ,8 , i5 '; ,?g*Hi$ iE*;E'i l . .e3:FFqafi*aF,n; i :Ti 'E 4: ;gqg 3*!=5 i BEE ;- eq ' 1= 'A: E ' l q i i j i! = F t * 3":- E :f i = E & :E = ;- ' s a-r ;areqE+*.=; :a4i*is*i ;+ieg:g; jEi i ; ia i+ siFF+iugi : i ra tIaE;r t$t: E H =: I 1: 3 s s I 9 5 i { }; : e, i i ; ,As ag?es es; : -$; + 5P*2

  d333 3?"=-i i ra= ' =,*qEFFg*t: i l ia f :*+"iH;$ + r

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  34/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  35/167

  + Eq ;=ii;+Fi[E+le;iiiii*i*u:

  iAua,;E,igiii:i;a;ai , ,e i ' i ia i? l ,; i l i :V : l r i lFFa

  . . . . : .? . .=* k 9 .8 ,Z.J . f :1 2. ,S= 3

  -=A+F a 9.8,e*pHerig

  5F, i3 $qd_i .e ' ,R i j !66*fE AE3

  8S,3, Bs:-= >9nD

  -^r( ro 3a. .0

  -i

  9 k =EiF.ATiE:*ES;; , ! r e E d *itzsai l f$;rge3;sg$g3s+:icxsa?' - f r i3E5aiE!:6Ho*"F3E\tB?R NF;as*F

  g?iggtiiBEiEiiiiig';

  liliilii

  ea*'ie='l

  iEBfi$fiiEq*iigiFE*Egiiti3gE3AiliaiiiErig ,i FisF'eFE9EiF:FiliisEEiifii

  flgFe$iiEilii'iFlgll$ifEEi;:iiiisiF=*iEEsli 3;iiiiS;sFF;i*fs$tliiF sis i Ea=, : f AF i . .a ,aapF+i$liEsF;i;fiFis[i;$i+iifIiiEtiFFa 'g$:FE:; Efi*EE$l;rF:[*Egg.

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  36/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  37/167

  sixa*i*';F*'e*rgisiaig{Fieii[gei.

  E?+i* *i I i : [$s ; ig;F=sEil tit++ilE E $+li i1aq+iiiiE:ig+i; ;Fi i ' :q ;efrs *$3[e;3: ; r;Fr;g i seF $i ;+ 5i ;sE+$+3;gi*+;

  liigiii'g;$ii+ig,arri:g;li[iiri$i+r*fiiiSiiiiieiigsf

  iiiEliitEEElEiigi,eisEiFi,iE3gi3iieiffi;eaia +-$ ipc

  as;a*gFl+;,ir3iEiEEii$*,qiitaiFq!E[6:E+:ix$ g if31 3ilgg;3*:a;a ; 1'isl:Eaa;ai;ii iaE;eti i*i;Ei3i+! a ?r r : : ;?*+r 'a ; f: g:gar

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  38/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  39/167

  s e o N x o- La f no p !r c ; =. , : i

  Ag*aa*Af$iEtIf t{E6 *S

  FtFgag=g$: , l aE =.F : sYslS E"E :5"; : - ; ,85=, :F

  PtE ' i i i r $i

  :i,E;*i;?;Fqa i

  e ;i tg j ,f ; 3 Fs ; h e T'-ai : ; :s4;; '$9i4fr ;ai ,e" A =3: *i :s- [ i ; l ;7 i i i

  $si : i : ; s iTi$ ' ' r, i ;'= .= * t l+B*;i a+ al l ! i

  stB\R.$*$,

  R ,n'tr'3 ri

  o-J.^

  N,33sr '9

  E=3F;3

  g ?.9 . C * ! . =-9! IF:; ! F , i : H:*g.; ,

  fcs:iii*agrieEiliseiiiF a+gi +:i5 'B =r z .AL.^ = _.?! . 'i I*; : ,S+E;;3F*"[A; iE;5; ; r$ ' i ;' osPBnJ;22; 1:s? ;3 : ; e : ;6 d r=i: b:? . -= p -d.{cz , i .o o'E!= +FZa= :r i

  ) i , r in i rS | ;=t ': F) c a o L*;j ..r * = o

  -n X

  ---):3e a- l :3 i= *!rs

  fap aEii t -q=il$6u ; - o\ =. .s : = -- Ea;?. g=:E: +t 'a- -=3 !;P, t ( r CcJ

  9ic iEald Eaaeiz +:f9; i i5

  i SR*oHJ;i*83$l :or ii idrt , : ; i 9* o. ' u 6lx 3saU.;F B

  I

  P ! .e i l !

  EE.$sSt983Ii" l;:Str;Fs:siREs$qE {-seid

  s

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  40/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  41/167

  sdEgiiF;rEiFi

  .aflFrEisir ie'Fitei*aF'i1}aasgE*r+;Es;i igi3i3[ :Eg*Bi; i ; i r ief i3; iEl i l i; i f ;a ;rsaieEf 15F3;i

  cqs+g5ageE

  ui*icljE:;iia+:'=8,*-=

  c;FsE:sEFiFiiEgiiiiiHrui$EigEFSsisiSiiiFlgiliiEf,:iiiF;E;$i$FFsH.iFFi-[ii+{iffii

  g+gEllggEliaE{ilEEgFEii11iei isFi ; , i ' igf;$+*iiaE;i : ; i i i iasiHiEa3{l+*i;;F+f,$fqsH;E

  ; i rg1l t I [ ;g*s '3EHiv#iE+i+?*i i lgi

  i;*slBe'inairsi'FsgsiiErai;ai:; i :E;E{?iaAE:*fr+;s 9; ;iFFi iEt i i;aEiciaeiiE=;Eicls'=ia'$nsEa? E$:EFiH+H*rrgglIq3;fre+Silife;[iic

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  42/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  43/167

  R6 S!? .!s .

  ! -F+-

  *$ $. , -

  c' :s i'd^

  oi

  ,!:.E { ?

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  44/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  45/167

  i$;[g$geifg$+ugi*esx*

  iaiiaFsiiFi'!$rIi[;iiti[gnE$rs*'FE*s F[ig?iF*EiECfi

  sifiFEFgi[gig=**i;*in*ii i$gg*gF$i'ggii

  -grggrll

  e[l.ein;siHegIrEilggBlc'$ilEuii

  i:gi3F$aeegsEEEEF$EFFEii+lIFf;IEaIgFgaE$FEEEilfE$iFfi$FiEtI*BEFE*Ee r9 .5 E EE.9; ,Tis .G

  ! 'u*E.E=!?.P: . i iP.14gd. i5E=1' ; 'a i - iE;I

  IEtfEFS9E i 'EHH.-i '3 :E$gg;fEBIEF;F6o)gf 'e ' :a ; iU, t r.?FLtri .XgI." 'Bg;9 3,8 ; *Ei ;E*AEEFE;rBHqE,

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  46/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  47/167

  +flgqlfFfgg$iF-3i i ,E=Ei: iE;s 'nc=78-:I r =

  +stili6EaitEHiiFi fiiEiiiiiririilis*Fie*FifiFi' iiii$;ircg*,iiiHiFE:l+Ele3[:rAiia1[F;[gAl;,=+risi,:.+: t apf . i l*; l ;$=? ^+F*i i [*i[+e] 'i ia; '

  eifgti: i iFii:r:i :$i;a;IiE,"ig;5se;ig:a iF;r.ulx=3sifg95i*i i3iai:*EFtissr i ii6 . i l i f; igi3i ls ii i ia; - ';3a:flgEE[Er+i iiiE s+5Ei$E+$iil3;r+i;i;ii: [rFEs+F'EiE fi,+iifeli i i5{i i? i iFi i3; i+5;gs;F: : r i+air4

  le i i t ;Fg $; +=-al- t , -

  :[iEiei:i+*i*iiii+;F lA;s :gE :EiiFEi[iiaiigiig1

  n

  o

  a

  f

  s

  ! 'a:!r

  $$Ft*

  g; i3::aEjF; i !*E?g== I X 1!3:litg:i+i$ii[1ra?aceIi$E2fi1;ita

  Ei=lSr i i '[ ; : ' l :+i

  zF+o+,l

  e

  i tI

  V

  z

  of.c

  - t :*l : iIFt ">ll

  ze; I I3.{*; : , \

  F\II

  d

  ' r

  ,/t/l

  >tP>

  tI

  =. -_,-/-'

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  48/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  49/167

  a:a;rilri;i+ifgiAiggAsiigisiiiiii*Fere$ FiiEiiiif5'ill+;itE*igscr;ii;iE*;iili+Fii

  ilffgir*gsgiglsgggggil

  slP= \ - ;- .P=

  --EP-o3

  i : E a:

  i g:1

  ?5; t

  .= R"-."E

  q

  6r

  6

  o_

  d'

  $R:r

  $$s.

  $sU.

  d\3{67

  ,f,4

  ai; ^

  F+rlt l

  l_! .5s: . iF-

  RS$!F$ t$. i ER$: :oa n

  o

  n

  ---' 7 pr7I F+- 3 *

  " t : i . lEo

  ;\ i , i*..\" | \

  * \ - | \

  b. t l

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  50/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  51/167

  a sEfig$s3ei:ipig[gEi*;cs;*c: sE:fI1FEEiE'={iFf,3'FEfl;gg*$FFg:

  -

  :, 21E E R, 'B F-+lid 6 o . iEE 53

  *i*; P

  E *it3 1 i"?Ef:1 X

  FHEF

  Egggig;ggcieiFii$i$gffi[*a+*''ii*

  Iu*$ii* '*niFE e *E r ' c , ll:itllq+$nilgiF3iieFii5ii?[Frii;.iF*;5FiEii?ffEE=iI?*Elili;?iig$a;gei'EEE$iEE'lEgEisiEIirrge

  V..Vg,stT .d \4 6. .,-r

  g Iiao =E-9 *H EilI i '* 3.r; F= 19 --l !|

  ."E i -o: +

  1$i. 3. a!.?B S,

  $IiIiIiiFEiiigF F t l t r ' :SHgBEl_a, ; , l ' ii;=;+iEgEF3; ig3*;EqirFrE; : ; f lH *ad_rixoa 'or! : .2 \ '6 = 31; ' t l

  6i$: :e3;frE

  rTxtoi ; ,

  l ! r

  ! !tlot=

  ioto

  J

  .56

  &I

  6d'

  .< .5qqs.51ir ; iaH; a :r : i - = ; : -Eier*;al*Fia$a ;;3Ars s- ; ig3i i i *e ' i:q -; g,Ef i5 4F gs.s

  =? ;3 a3+7i i? F+aF gi i i i

  P pq ,{- ;

  g s* 5 50! : ,h ;- :r

  ; Fi d qEE

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  52/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  53/167

  iaa+$i+$ircraii ig*f,ii+i?i';gf,iuiiii*+els$si*fiitigiiIiii:iFiui3$Ei$figFiiflilui'+

  +6;+ T i iE*ft ;" i :+.Eias:3- ig*; ; f ; gatFu

  iiiF;E*iifl$$ii'1i3$+i+t'fs

  n' ieEIn iAT:FE!;*Foe; i$;++ii iF:uel*aI l$aigr;+i*iirinisi$.i3FtgF3ii*$$Fg}ii-$ii+'FiFIie$Fs

  ; : i1 i$f i ;' i s iEisai ' s i ; f+aF; i

  di1

  iirliig,i,iigiF+l$igEiiie aiE+fEE*9: '3 .iisirll;:aliii*ffi$iri+* Eeri?r:*$qi+e;f

  i$g

  EigEgFF,iAiEgiili$:i*;c;i*.ailri$iiTig?1silEri$*1issli i;:ig$gi, i:ii;r $ $

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  54/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  55/167

  : iuF ==ii+Eat 'a i i : r l is i '3gi i ;g;ggi i fi

  ie. tifiuaii;c;Ii*eisl8rFisFree;griiiiiai+igi'sigiiFii ifr 'E:i$i;iE+c;ilrii1FtI+t$; 1

  iiigi$sggiigiil$gsggiag

  ,iisigiiiii$elFIag{iEar

  Fg[g$$Figiir$+gt$

  ii$iigEgE'i$Eei F;5iiggiigisiaffili.al;

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  56/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  57/167

  i;eei;tiA*iii*i;+iri3iiE3i

  airi iiEiX5i,iisigi;iir, Eaiii+E;fiiEEi=+?ii;Er:ei; iFrn

  $'EggigiFgigigil

  q =: C 3. P 5 5 ::6 . ,-: ; - 2 Fe-"- t - I {a!+; t , iErqd- : ;IFrl- i----5+ 1 : _e g s bi G,{

  ;5 i l=gt ;E*i:J O- =;. : -r --

  -, :EaiSSeEqES;E; s iFJec! 6 -. l 'U 6 g; E d*: iF:l t i: s*$+F;f ;

  ssi;asiiEgir[[iiFiirEiiiaiifilelE3iEs[E$ii'tisleliE:F+ig-ilFfirig3+iiilEEgEi6riii-isiis ; ;a+itgi*aeeF;a ;$a+?iuaalEE+i*$i'E+Egf'-eiii;gBEiFEEs $[3iisBe,ig;i+FEi;F5r''$3i+Fi'3eE:iTt : ; ;1 E ra5t ;Fs-s$E+$Fil ;g; i' i l ; I i i ; g$ifaFf3+[ . , i" raT

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  58/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  59/167

  Ac;aeprg$g$Fgi

  g*iEfiiiF$ii ,*i;,8;gf;Ei*+Er$*Fels*$; igiFiii''isFE+'*Ei*gFFFF$F3aEgE:Bll Eggi*n;s+ie;rEFragga

  ,iif'$igi5fF$algsur*lslFiiisFi$i'i$ifFiiFiii

  ii$'n$

  igFui

  $ggFFF

  5a

  dp.D

  (6

  6

  iiig,F[Fi$$3igf$ii1iEE;lfieEf3friiiiFgE6iiilEf1rs; $Ff:eaE[irt$gfEg$EiEEEi$

  x36;-3

  3

  55.

  *_ .et

  9.C/

  *

  E!

  3P

  8P

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  60/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  61/167

  =aiis;=Bafi-rE E.E;iEi; iEF"{?E;$3siiig

  iEii ;igiFEiliiEEi{FiiXEi*Fgii?ei'a'=ziiiiisi;'riaii;eEi;F?EiiieiI'gai;$;+ $fa[;i Vi_=i,iFagi*i gai?=lei;i;i;Fgl+1++rri,s iila

  iqici'iffl;iigir;7+i'EiliE:aiiiiiiiEi,?,iiiilsFi$iiiil

  I fiaiEF3fE$il$Fi$iF$

  fgIi5iiEfFi

  iiisl:cEaiiaF$iiEii[EiigifraEEsFi*gia=i;iilEjafEii+1+i lFfgFglsi:;ggi;uia3'E

  'ii'* rliii

  et +tu9r'i?;igiE+3+ifigfl3E$iR:i*+;iil+rE5aEIiFI3i{'FcrgEE;ii!i;51*FEis*siiiigl$i;EiilEil*1q =i;? =;+3ur$Figag9*:5giFgiElF'i1$

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  62/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  63/167

  a3i l i i i iFEsr i i+rI i+s ' i r;E;sr"rr \eEs$li:Et?EtiEii ; ; +ie;If i i i;

  ": - r i?"c;aiFs:r-rsa: ; a , i ;gq3n;lggiHBi?tsa .q: 3;ia -s lE3siel i?i l i iE+**E:3;1ii i++i ; : l ; i ic==F?Eal! i*i*F*fgsr e*1s =iEBl:F

  ll;nliiilaaalgEii1i-IliiaiEiiliaegffiiiialliii';gl'i

  ierae[E'

  giiF$ggEiilFlFff

  eFiFuteii$g$ielgsiIlifilelilE gEEgii[iFgE*igii3ii*

  sig?si*ia;,rt,;i$Eii$tiiussa$*$ai*tsr? E*,ssEui+i$aislaiEieri ig$ggc$3iff l [ 'Et[ f t t t ?Essr ;i ;Ei :F*E

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  64/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  65/167

  ;xlE;*rEaiui ts? i , sq?5:arE 'E5

  ;iaEi;i-F:iiEEiF3+18

  ilEiii$lgBl=Fg51 . ; i l ;E Eg 1=i;pi .aF; a+a1esiiifi iiE ;'luu-E;igiii 4[i :?E g l*; i"a 5TF, i?,riiicilaiiiiiiieiiiiE Ai!i;si:*';i*'.'?ggiiilii:s$'i$;g,i;iiErE*iit*iiE;s*;

  $ffiggfruil$fugr

  !

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  66/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  67/167

  iiif5'gcgciifi;esili'sliiigisiiiigiaigi

  ii'iiiiIEiE$iiiiliEii ?is'rE$ir* Ei+EEs:u ' ignl l+* f iu$i l i i iEi inEsl ; i , t i=H' i; i rs *l gA.g lg:ass: ' ig : isgisf i , -EE. . E,Cg;E$e+siEsE;lsiEF3tEi$f1gEsigiEE3-e5!s ri$$i51iiiEFf?irsEsai$ ;Fi tEtr ; i$cf i :EEi ' ;F$+iEi;*: i ;E; :5gqflEs;Es1:a{$E =' ' . -eei ,*:ii+tF++*;icsg.$llil*

  i'sgigFeFBFil$r

  il$iiilS aiia$ SiaiFiFgE5$F}iigi;,i;c$[

  i;i,gFFg[$tg$iflEi

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  68/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  69/167

  iiiFB$TiifsE$ igFFE,i*ggai{iFgE;*gBi

  -ial;

  ; :i i i* i l ' i*+SiraFie!i i ,+ , ; ri;i 3s ' :g+iE ;gfi;?a =:t:,EiE: 1:iFi IE+i; i ;e[ ;5igFFiglrE; 1*: ;nlr: $ ?:i , i1;l3gialFiFi3[Eiili=3i;+*iiitfrEE$ g+i;"

  ii;ga+xiiiiiEl+;Eil*iE;iiigiEtiigi'i;iiiAiaFFiiiciiii*as+Fi:;liai$i;i+'ii*5iaci:saiu'1$rtrriirv-lisiil rFg'iiiisix?iflaE,iii*iiaalgeEFigFiX

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  70/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  71/167

  i**EFtarEiF++s*r*ra:E f,egrecAIiF-egEFl.*i+tliEftHsIi*g$+i.IsE,ifFi$rEg'eigBlaii[$F$*F*gfi3+ig [-*F= ;F;esFalsIEiEg$ElrF$$

  "r a;s+xtiit UFgIS lrl*E i Ea$rg'jgi; iH i lgsF i :* g*i I i1s :*nq=:]z; ; i is i ! ,s +1Hs* ' iHEa"Eigi :a :g;F 6FBST I; E F i iI al3 E: i3a! , i ; : 3 i i F.R i . r a 6 tF g;E i i31 ;$Fd; - 3, ; gi p; i +E?ag"s ' .5

  ; ; i : ;E*sElns1atS ei*1g;gl*;*gS$EElIiXarEiieT;iFai$iilieiiif5g3filei{ Ig*; e aEs ; ' r- FF'iiiiiiitEiESi;11*liFE*-iF1;' i i i l i* ;*EFrBFai ; ;q ' ig ;rza+r;tit?a3i:

  i;fl$ ii,figiit5$$f ili?iiEq*ai+eiiiigEi$$'ggnilf'a,!; ilg?;$

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  72/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  73/167

  giiiauiltslgagg'si= ,E; :$l r ?u=t i ' itg; sF; i : l i ;1[f*ea; i ;5; ;Z E A3;;a3?ie;nZsE:-3: ' tg{?: . , i8 d

  iEFsgE;+gigir+iiii;Fili;ira$xgp:4i l r3 " gi3: ;*ir, i ;eni t i l :"Hii i1*iEl Ii ' r? iz ' .+ ir i i i : i t ; i ri i s i*i l : i1 i,5i 3 ;1 *-e: i ; ; i5i! ; " ;=i : ;c3lE:;; se ; l rqt i ; i i :a :e l*;g

  iFiFl$

  lfligi+iiil$ iiEEFg

  I'zr:$ ,*-ruFluitil$Eyia'u-E:Ei=iii t il+r;aiiir$ g+$iEiiiFi

  ii?itiFEc+i$itrilgi'iiiil:+iis+iaiiii$icii:illi#iiiBsE $i;i'+lliilieaiiiEa Ffiaa;

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  74/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  75/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  76/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  77/167

  rai=1iiileilsEis'+*sagIi[Ei'?12- iliiiltEFa-iil

  $sii+usFNs=i;=igaea ;ii ,ii;i=;;i ;+t*Elsi;E 6sEiiaariRa$s*F'EiiEEii5iFi i | i l r ;H:e,+*;rli ; ; *i s t4F;sE1;

  ii1El,i;[:?;l;Ea;iasEEFEg'r;i*eai'i+eciis++cE''iiiia*iigi ' i1ai1is1si ,Eir tc*+iigsr i i ;tj;?$il;;:lisHaiiE;tF;Eetsil *

  'Egg$iEEE$ia$aiir[[s+resBuigiiiFFi*EiEFg

  Eeai$iilEag$FigFEEfil

  iigi

  gqn * e#iE-qrf l pE*B'$s+i*i ide+: l EE:3$E!$ ldE+ai*[a; lFEg$iq+++g$r :+t! i ie ;=i ig9rsail iq ;Fi$HFEgF.!g+ 9F;F iF$iA. i$EfTFF5gHF+F$ S

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  78/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  79/167

  as

  rn5'b.gd

  F'

  a

  I

  ,

  isgiFifii*;ii iiilgaiiliiFiiiii;i\ii

  FeE

  a'e-

  ;;gEai;arilalgieiig$;i[iE.liEaslii3 ;118: 23=e=sJaii ngi+lii*eg

  ariii+ii*a:'|1iEi'!iEiEii;+EeelirIi+i1e?+giiigr;:;Hagi+ii'iiiEs'?ia,:ii;e'igale!E;[s ; r f+; i t*; i i i , r i*;+Es r ' +! '1 i

  : i i i ' i : t tEi *aar ; i+;r ' +; e ; THI =?sa5iEi*'li+i1EiFEclEi';i'gri+; ' i?+HEEl 8: t5: 33elae*s: 'r r i i E; : i la :e i

  -lB

  3

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  80/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  81/167

  tEi?nial

  +;zZs-ii' i

  ; ir; i EirE FieFi+laiiirEl{ 3i3:+E }9"

  F

  cd

  Er*isFili:*iiiEi1i{s$ileigi?i ifligrIei5* irgl iEEF

  i$ ie.:lE:r'iai:E'g i :;igFEii;lsiigililil;lgggaiiieEggrE

  ia;F;E ;n3Eiii gii EEFElsii;ielatEgiEiiE*i ?i5eEaFii=Etf; a*ii'ii'iF'c;EiE'sE-:*=Fe$4qi+;i+i;5g*;T'+,!2;EaF*F+++*ii+i;A

  Ej!

  t!n- = -,

  ;S N

  ) c- !I z? . ? . 7 9=9?F F F F 5ti ;, tl o

  a i o3u =5= ". g .k! . rere .E 3.=A =5 '

  6_;" ' :3i e ' sFl cN

  ;"9 a :E>6 @ 9a -

  :c *-

  o

  iiryifg*;i;iisiiii,i

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  82/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  83/167

  I

  . i

  ay

  # i.'6

  .,i

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  84/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  85/167

  : +5FSE i '7=g;$1i?l31i . r+iAgf ' f

  5iFal:iiEieiEi;iiiiiiiiiislgiriiiieiiiieiiiiii$ai FEiiir ;+ia-s i fi+i l*i3is i ;1sa; ;Er

  iiq l+igeiiigia:is

  $iaiiil,iigii;igliliigiiFgiii

  [l*egiiFffi$*aciFP?3, ;+ie

  Fx$$

  R&$us5

  : ,E. ' ! , , "")*q; .4?F E EEi .as i:dgI=iZ'*s:aiE3s ' iBAEEt+fE: ;da;8FgeE;sH *Fi ;=,!AE!\7 ' ; ry3i*=E :E i ,32 3 ;= 'X3.uFiE3: lEiE#gF :g E4i ^I .

  ' ; t?siF:BiaElE=s 31 l*: - Ei*g: .33l ; ' -Xl i{a i : . '

  4

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  86/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  87/167

  3i: .=ig: ; s arr? !;sgi tg:*r t ' iq i ' 3e3 5 2i i : :c . * i ; iSsEsqfiTiBo=3:3 3?:385 d:*7=, t :g- :*- l iv*X :3EsE g::54 ; ;e+* =eii ; : iFP?; ?giqs

  - i9 ' -4!iE

  Ftq)$bstsR$h

  I ig i i ; i i l surrF:B-isa'iilsg3E sFiiiq i i i tFf l ; FF; t l ia, i ig i ia i i ' r l$ i i ;

  =ry. r=S5.- := 'a ; i t :? i

  Ea:lA1glgr++irE=riE:;1i=gAii=i$si!

  tiiuii$i*i'igFtfEiit iiigt*i.Eliiiil-iiiiiEi$r$l+Fiiilciiiii

  jFsiigiiglii;FE+;risa*iiiiigfii$siisiiila**iiEF*s:iFl;iifi iiiifEi ;?t ,$ s+; ia i ra iE+=_:?+?1=sF vi l i ,} l :+c5;

  E#E*+;aigFgFiit i$iEsg; gif3 geEg;srit:i$ -igFE+?{f1;g ;i ls igi l ; i F[35?g i=

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  88/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  89/167

  i s+: +$:s i t [F5Xi3lr i4r iEEEi,"sq=ri ii i i i s i i s; ra i i*' i ;1a+: i* +?ris F ' '=Pr:'+=; i i,liiii?aiaEiali+:SgIn$:+; iilE:a*iE: iaiFii:=; itiggFi*i;i r : ia i i ;9+.E;igi*,re; i1ipea[; , :: rs; r i ise*4a*ie; i : i l+t ;Xei i iEl i

  iE$iEEEigrEFiliiiisiigiilgiiiigF*TFFiilElli,'liiii'ilIliiI;ili:'

  E saeIlggEaieEsjFFi ?'*F'B'ir'u*u$Er+eE$*ugifi.ilEiliF=FsiFFeEF

  igiiggFiEgFi ESEg$fl[FitffiigiFi

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  90/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  91/167

  ; rFF!

  t i .

  -x.sRi '-g

  a6

  R

  6

  ; z r\

  ; tE^_!Aiq i

  -9r:1-. il.

  5 . : D.9;R

  : :oc5-: .99[.t9i

  ?Jg T;Ei7VAi772222i?d : ; 1 K i ; , z K . - i ; , : x ; 6 =o: - i

  ; -3 iF;* .*r ' :i ni ; : n , : s Far (t

  d EzrD

  &

  *g g i; Eu l tEfi

  Fi'IEEii$$FiFg i[$*g'9i+tIsa[+a$!iaaasIra*$;x;Es3E+!afEeFEF;g3E[cl$'fiE+es " .a :e i rg $;$

  I $FFEe.

  n!!?r :>?9-=:X:e : f.; =< .

  ==E'1: i

  j i; - :.; i= :.

  li FsF'iEsggEFsiFiEisFii

  ig gEiggEaggg;glggiggg*gB

  '; '* ;t

  S.BE,a ' ;

  &

  -A:;. - i ;g. 5.

  u, 8,

  E.E

  >x;>

  ^^z6B

  -+d 3l"i o ]

  qo *

  P'F 6

  -=6-qGa

  :-E 6 'lo N(

  r!FosuPc=o1 q\F'b-oo?

  N

  : \:sdqrc

  s:

  :

  q

  TF: tdt

  i.

  s.F

  a:1 l i r '?RsaE n-

  : .4

  ;

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  92/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  93/167

  ?r3lg ggiEqfi ;F$;: , ; i i ; :c-guE' ,u , ;*grii e;$1;!36ii,3 !eE+F'gig;r : ig+rcFi:E: '$ '$;rsl ras[sii3i i aETEE**. tg1*' ,=. . s : i i ,+rr gr =: i7 ;E xi lasE'* F+;' .3a1?l'=?!ea= i$ar ' ; ; ; : i ? i l* i+rai a i

  airiali'n*:$+s;reiliiiiilsiciii5' Eiila;$s++F*l'iirifiiii; i ; re? '+i*irg: ' Ia ; lT,z?ir$;na+;isiF;i: r'g :iF6ffiiiariFIf

  iEriggiirEEirgEeiirEii[F,iFiFritai*;+Fgs+fEifl$B$iifr

  P;.F+H;=A{E3:FiE;3eEg?ils i l F'3 ,E X:3 !etF ls s, = = '3 'o E

  -a--' Y- l,t Fr(D

  - {: e E' iE s, q3*ES= R'

  39c,3iF s .f Frgq t *

  F$si i1 g if , : ' F F :E=r8 11StEX E toIIF $ r5 E36,Y*eq

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  94/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  95/167

  rs+iiEalr;nqgF*;*ggfEsi$: ;g: : . :SEEPRIi$s6ggi$igE$Eigtig$Fa?iarraEi i i l i iEE.sa$?i==a*#iEr;E;+$+si!=:E*E1*r: iEs;c*:at=ifie3=s;?Eif i33sr ? t iEEtei iEF+f? iE3FPErFR?$3

  cceaEEgiigiFri}aiiEEFEEgFEf+gE+EBsEiE3.i+a+iE*FEgE$gIiEssii$i$g'giEiiifiEaE3$fr-r rrF\c

  a)

  :

  ad'

  0ls

  Ftt)

  Ii.

  s.ti-

  ==elPl 5 i y=i=.Ez=.88. = z ?Tc. :gi :EE E : q3;F: ;EE 4 ==:1- ;B

  H I i^ft.L E 3. 3-;a

  ; :

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  96/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  97/167

  rn Qe q3 Ep \. ' | ! 9 E-^-i s ._a = si nf ' i 'E$ 'a t! : ;Fa! ;eF3 6-l .da.E-RH3,6'i t r i ,e iaifr i Ss i :F36=; *n ' s- i*q=;B ri ," F a; .9-2 dZ

  E;FdASr$

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  98/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  99/167

  3: . Rteg. E *: ' . Figg 9p.1+t FFE.FF. .9: .3 . *\

  *aiEi+eFta[li$i1i;iEiriaa$iIg 'EHiFEsii+r**iiii$gis$EiEii[=gi;;''+*li=i$EiIl$Era';cgeE:.EiiasBE{eaIs,$ giEE$i! 'ga*Egti?1*riie1t;arrr;aisf;*i;tEi$Fffir$,algE*iIF ' :E, =+'E, . ,e ; . r. , .287 1. .5r ; ="N'gliiEEifliglg

  i'iii;'i'E

  iSi'=+iiisEtFiig-EEFiF'+ trEgi+=i ' f ,a ; i*igg=i I i i iS: i ' Ei ' i . ;Fi i i l :5Fa; $ls ags ' a ; I i :

  : i s ;e=;E;:g;E;E,="=;e i i l !i r ' Ei lT*

  ;igig;iiF:l;;; g1iitiE3iEii ;$ =?i=iFgtail?$: ; 3!'3i+Eiel;ia lfiii5i+$aal;iiEEi'aiFsiesi5i

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  100/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  101/167

  g;; i ;eitl i li i rSjEiiis::gB+i3i1,s': iii!iiiitFn!=faE'iin;;g?1is;$s3i:iiiii;li;lgii;iirFi ;;:?';Eai';f=i;:iii:fliil5i;i = , :*is?Enr;l+;frri?;Fi i*#1:

  i fi1itl1'*; u; E?Iiaggs;1it"=27i9:e i H,! ;? r gE3;1=.rs :rE-==i=,7 Eg;:yE-?7 z- ,; F ; " . = j ? : 21 l i=ut : AE2 r7;= ,??tatrE' 'e='' iF{1;+i;c tz'i *z=,=-,r=t g: r=, eFiI 5;lieii-:z!,=Ai=.g; :Eai l i ; tz : tE l=.s : i ?3 E ; ; ? i r3 1i i1i+i ;?yi ;a? ' i i ;an;i ;+j?i ii? l ; t i*; c U

  ;TitsiiEiE:iiiiiia:rr;iEiilg;ii $t=lsEt i*: :cgi l ; lge; ; ; : iF;sara;3i1:E1i;i i l ie i ;cEi ia i l ; i s ;i+ie=t iiErEi is i ; i3 i ; ?E;s i3Fi liSsfgia i3;a+:raF*i i li l i i i i i i lEir

  i : l i a :*7E, , ,"* i ;u2is 'e ; i=i 5 * 6 ' , : ; , l -_z _s-.i : i i s39ie83ait , r=gir*$l ; i ; si l tn ;R; i ii

  ?t ia *i .Er; *iigilflii$g$FiiiEi$sg

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  102/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  103/167

  siigiglgigl'liggliFgisgisx i ;33F: , i \a rD* Eii l?3$ras; ;1

  $ irr : ; l+=5;=i- i[Ei i : : ;:agsgi$;F:T .r s :a : :f s4i ; ; ?=. :n .E

  =l=13 ?; l . i ; ; .dF{!?i .

  ia i rs f ; i ;a i i i l ; r ; s iaur;=EliIiiiiii$iiEii i+: is i i ; t : ; iq ii : I a E r ;: ; r*E

  *\5

  sa

  i '

  s.i.

  les

  \ , ) ., =: i \ J"o-== 't

  ?i=B\, i I 'gd e '*= ,g '\E n,l :reE8l3 3l- i ;:*e E '" *5c Iie; ; g: , ' I S"=8,?n :Ti d: :F3 dE; Ri : ;3 ; i i : :: .AHr F=:. *i ; ;R :=: *' - - i - - :v,a 5 i- iI ::- =, i p' C)

  z26,

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  104/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  105/167

  iialiig;i:Eza1r

  e': i;:

  i=iiFl:9iirFiEiiiiil{iEiiii !E!?lEIt i ; i ii : ; ia ir ; ;iEFs.iE ' ,;*?iF; i ; [?sul i :$ Ei

  '? i1si- : 'Fi

  i ; 5 1=;sa. ' : i iE+ts+!es it l ia ;3 i5t; ; ; -Ei:i;Eria]#!*iiii$ -g3tsi"iil i=slsSi i : : , : ; ii ; r l$ ;+[ ; i r :Ei , i : iEi ' .=1;"iEl i ;{; ; ,3i \4 .* i : i is i i 5iai-*EtisS;Fi=; i i ;: , i t r ;??iAi:e+i*

  f i lEds$ [ i is r iu?r$l l ;Sfa*$?i'iigei;i'fiFiliaii;Eirilli$El:ii Fi gfliE;iigif[! ; .F :1 ' r f: a"s Fse: '3Y: ' '2=:r i r iF i l '*" iFi t i i f l ieF+ i i

  Iv*z=F+iE{+i:E;aisli?;$lia:; ;i !3l l;gi i ;'ii!.1s:*='uiiiliiA:iiii!'iiisi1'=rtlEsitEii?n;F,i;g.*e1i

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  106/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  107/167

  zz_aj7i s;c : :3 L seE E B I P i! :s? i '39 *-Bi"p ; Z e.? 11 a 3.i iE;;>-*"! .SiFi i iExr-3 ; .a . ;5E-" i l8q i - : E s E e-2"+: ;3Rge4?f i .? ,? ;= , i

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  108/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  109/167

  6

  ;i

  3

  ^sx$; t( , ! |

  ; ies$'+\3t

  /;,-'.| ^ . / . \{- ,t

  : ! E51ai? +1:i ;3fgtqi .=: i t ; l ;g i ; l E=SE NE+s gF3 .gt n:: q; iE:'+=i?iZ',=?iE;'aA;*r=jii E? i E i: : i 9E ? 1i,1a : IE F3? i,.a; :$ t i?SiaTis: ; i . i i i i l ; i ;EZE;31*: : ! i

  =

  ; : B; i i ;n i3;Ei i+;lTEE2s-1?=i?3ii i i +Fi ,E1: ;gl i ; i ;? i3;?Ez77Ei=,95111Ez? 2?ei .3 *"5+?$Zta: lg:A,?i :+?l t i2: , r l ? 'F3; ;3 +i : ;z"i aE =z?7c a t :? i

  li

  ooN

  U

  B

  3

  t '

  e9=.4*rlx-di>:j =1 11 i i! tI

  . ) . r r l ;a'o .^ o:-o-

  Zs; ' t5-= i; 3. .- 9.p=45o-. < 1'r, .!6* = q Qz i -:, i.i 4;i c o F_

  . H a6;&; 'e-; ^ . i . : '- i 5:c:ave!^:9 'di Z

  -HF

  ;" F; r q ==+?;f ,-El ;^X5+a7-EEEe j 1 : EA . 5: q- ' I i . : - : ; =. 'n .= t ) z =-

  i i ) i ' a EgFil ' ia ig ;42?AZ,?l. ' . a . . inF:s; l=tE:-9* '- ; : :E7E$ i i 9 ; :1? i l=i*sEi?877?! ! ; ;e;F ; i E;;E; ;+g? 6 2 o-) .d ! i r6: a="o*; j-Z'=- I F5_g; i i i ; qg9Eier i r E; i1 asi z=Li?+: i ,: ; ? 1:== 9*= AE?"t l :6=i z I EFfd_ i : aTie+ sSi

  .$ ! l i i : i3c . i .4 i lza; :a ;g5Tis , .=i i3 ' t : i i: : i s - '=;ge =1 ; :S$ E:lI l"q; ' r*-1 Hl 's$ ; iE* iASi: ;E $- :r- : Li d?-L =-' "=_!?:3 t g : f15:u Ae * =2 2:

  - .3

  q. 9l : = :E =7? --- >l ;+ i . r- ; ,Fiiitgisii$tii;il:i=ii ; rl ;* ;Si i i f l i

  : j ' ; i - : . i i q xg a:3El .VZE.' i l3-?i_:I ;aiEi?a3i ; ;5E 9i a9:Ei;RiAEii: :$al i i3i'' : i [ ,-= g 'i'gf,+T1*t:

  : ;=gai- , l i3^ g :??1; :+-3"=3:E?: ;qi ' i=F : i i is j i :?i ' ; ' z? :7q ; ;3 '$ ic i i i j+==Hq i ; =: i ?Z: ,7a?. t ;?F; Ei i i i ;= z*7;I : l iAs;;s1 Tnul =;al i i=*:a i a i . . u t '

  i -71EPiI:B N q!. ,? i , -1 : ; i i i ;

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  110/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  111/167

  \J\6A

  -'

  ri-

  E': e.

  $:il is i$Fi : ; i i$si$iSiii ii : i i i i=is i i i i :i f r isr$siii i i : i =:E' :" iut i : l i ! " : :

  i , i

  i ;E?sAi l : f iEE?q: r .6 91 D 5c.o- :g .P 5, ,= ? -d t! d L

  ) 9a -_ l) ry A) ' ;A;)=:9- 'c-=-=fi .*;o1.7-+a.*

  "i :

  t3: e = i !^oi: :=. :q=ar: ' - ; ;Q*-=.6 N =; E; iYn =.=.>,Dr !g; :aB-i iasHFri ,Sa==t"_c-=2- . - ; r9 . j ;a: ; j l s l jer : iA:- ' r77.2i+;1H1l;1Ea^ir=. . . :"-" .^2/3. '1_2 l=i . ;= j6=14='*.-!. t- : ,7 E ? !. : : ; i c = d-99h?;5)-=*:+o**Za1*r) i : ; i3- t f===^.6:r ' - ; .=:-)-o:' 97- K Fi :

  -5;^I ie '=28"=- .??X"F

  --^-/. i

  BiEiiiiiaEEiiiiElsii+igi$i;; aais,tgi;iagi;=3gtititil;i;iiAaii;iiiaiii'Eiiltir E:tgii; : s i# : ii i f; i i+i r ; i : = =iE+iii;qFig?;:4izE:iEie=EiAleE:gi ;+i3l ; l i$gi i i ig i ;*nii i is ia+tgE[+ii;iEi+Eiig

  g

  g

  3

  6=

  i *o: i ? 3 g +. : 2 , r1e *ni i =- i ; = F 5 \ .FX=: 'a i ,+EE,:s= ' :5j s = l .o! . ! : 3 . ;e : a ,R=Y-:42=ct : : t rE- :1 .; F t

  -a i j

  - :n 6 c:r '=.

  1s9;=o: ; : . .5=.33;3; i ' l ' -==-E?5?o*;6,3 3 5.3 r. g b i^; : **;2e 6 ' o .F: -i ; = -. R: , - = EF: .S H i j : .y.F ': : :>-zqri PFOJ,- . r rFZ;=:1$- . : : ; - IRL: . -^Z_t . -5? , - ;aB13;3= * 3 a = o : o- ia = c ^ ;i ts> F' r 6-= F ? ry n 5 F{ =c=+rE*:1+s;s?;- ; ; ; ; , t+;)- ,2t-cr. )

  Y u ' E ' ao i q i i F, : : - : . o ; l

  \:

  \.ti

  $

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  112/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  113/167

  i5$a$E;F;nr iil8lirifl1$#F$$rFF

  $iFgEi*FESEEilIaiFig$tiI$F*5ggli i f i*;Fi l ;F+E+fl; i :Es; ;*;E$teieF iiFieqF[-i3iF$r:'giigiiiiE[3'+fl t 'a$i i"a+-eiqx; ; i i ] : r?F;18, . ;

  5ili$FsFe[;ais'i:agi$g;FgIi'ta$*FiigaEiii-i+tir+igiiiigf;EESF[iaiEFiggE?i

  I sEB;ai+*i+?+i:v;z:!,+=zlzii rx;**i;i ' iEgiiE'liiti:ii ' i ' ;+i;+,3siF$ ci3is ' iEiE- =z}i?iair '9 3tr=isei+ir j ;+=i IEci i l i7 +3ii i 3 ;11; ;*; il i iEs i?a+I+r:

  liiiliggsigtaiiiiiiErgs

  o'g g 'a ?

  6Xl5

  g: I @

  !l 'Lo

  ,4.-i ' i \i...,

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  114/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  115/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  116/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  117/167

  /-'-\

  ,$;

  +i+ii;arli?iz:Ezr?=ia$Ii t i f i311ri3iEi : 1a : -Fra+i

  r lE:1lE: :1!ta+g i:ias: 7EE+iF:;gEg1i in=2; ==ii_Z=:, i : r=E ! .= 3 r3l i l ii . ; t?3: i i ,E?I , i=riEga; i '3 i1:3?l*s '* ;E;E$i?i ' : ;F?+ i?+i i 9i ;a=q==i5t?di =u?E; iEZig*rglu"^ui3la1Fi

  'iii;riiiaEi*;q *iai ? +.i:*i: iAeii1i3;3a=iiuEi?i:EE?ifsaSirE; cgEfilFilii3i1i+gtiifilill3silils+Ei3 IFi{z?tii frFi3iEEiIiiEiiiIai;*

  i;i'iiii'ii';*i?ieiiisii'i#E:i;iiliiif+aEiliii#Egii$iii iiriii3+:f

  {$:Fi?ii+

  riF:ii+iiiiFiilsi?i't i-?=iiiliie;+iaci l+?i , t i iFii i i li l l l 'E;.+luse1igilaz 'ezyi ;4 ,a iss : i ;gi l i ; f l l r ui l l f ; ; is ;3;Er+eg;Ei! iai ;t+; ; :#+Eali , :Er

  1---'

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  118/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  119/167

  ii iaeaEEiliei*iFiEe:i

  t ! ) a13alq 5 '

  -;:iiiiiii'EiiiilE;gil'i+gigiiFiiiEiE=_iE_e;Fiht i : i3E3=:+1?+e_;9+j ,sg=

  77; ' i - rH ;3 -E +F. "'=? '?!!SaiE+i7t:E;ain=iEgi*: .bj[ i . ; i{eH=Z.E=5 A=iaa [eai3i i: : i i Ei i+g==ci iTi i i : i ;aar ;5i ; i

  +aiaiaisislii;iiiaii;li:rii$ilEiiiliiiEi;qsi = iliz???iiii+:?F?iis +'

  :i+i tEs11i!Ei ;+?r+: ; tAa: i i ;i i !+1i s

  ir!ii ;5i ttl13aZt1zi?Eitfiil iF: i*; iiFFiE; i l; iVi=asai ;iar : i; ea i ; iiv?r*1'?!,eir;*iei=;

  sillliijg.iiii?t7io= =i; ; :Ei :F$

  l ;5sa[ , i ; i5=;rai l r

  i;iiiriFiiii,;ig

  el i l E*g; i i :=i: i

  ii3: iEit 'ii:i

  t9)-E19 =

  -

  |E ; .?ia j , e i ;I t / ) : l

  t i 9a3t:sIN ' F

  v,

  ;

  e

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  120/167

  \ ; iQ et ==

  3. i arY-\ c:'^ - oi ;

  X UE.3 E [EsoldrJ

  le E;x!! . : '

  -s

  E'* ; =.jf ;F S;fFO 6

  !; d 4-,c:Es;siE *

  Z!;r{F "- 'P;; iTFSi?c3:E s!=6.s*- i FE: ES*"E"3; : YeS9-19 *

  : : i :ds =E3;-5S+ ii 6l ; - i iJ r :

  $sigl;:nt;t;sF;ggggii:c iEcgi$ E: rB EFr g;F gE;frg ' f lg; ig gHE: '=='EEEsg#lsiee;Ff g*igE';EEi

  #E ;gs;igEFEserrgigifs;$'gggfErEgs'E68 i;sesEiE*EiiE Ea.gisEEiEE

  AFI5EEEXs

  ' i .F!

  Ed a

  : . : siazF '.d t

  - - fn;{ 9r .6

  dd

  iFesfrffiii

  :gr5Fi$jg3icg

  er:itsffiEsB$FiffFes!i* eFFisE$B;FiggsF, :aElt ;Efs FgfsiiiEcru!Es;F;i.+FF$s.

  \to\

  &3.ni . i , -

  QOO

  " ."^!e!E13'ENc. m c, i! t J. .nv

  **t , :*n=tr :{q3\6:r d 6 o

  qcr ci -3 -3

  ! ; : ;

  t5' - tg-o{ !

  : "v;E

  a?"

  In

  -n , : i 'e .v{

  ' :. i

  =: =- : .: I q =-

  ;-*

  : i tq: !: -: : ! . ! : :s : ; ! : !- : ; : 49 :;i :

  i : ) : : d d6: g ! . : + .s .+s

  eP

  Ir

  6e

  (-)

  aE 2()

  5

  -r-- ; ;-A

  :

  e

  e'rt *.t! ii

  SF{rr

  E-r.$t ul L;

  t ! t e :

  {--? iA;

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  121/167

  iiliEliil:i1,?i?siialiilgi;il*

  iE?I iBE'= tatliEz ?i

  rltfls??a,iE ;'alli?iEiaii ga1lE*;i1i*??;,dsv7,+a;ii?'Fi?Eg?gii:i"l?1ltAz{asi+,1';1+iii[+'=!i==!t!a+

  irsi;iiaEt;seglgla'liitiEtiii;;+iiEgEisiii3isii'liiiilliii;,e tq:riiicliiiis=5E3 lEs. ,El i ; ,1t"Fait l i ; i+i l ;. i l iE' it 'lii+si;'EEii1=sai;i:F1iu;iEi+ieili+'nlri+iiEi?lii;iagi+i+i i*r ia ;i i+iiC-; i1 iBEiAt;sI l5+i+i lasararg: ;l i il t i+El"u

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  122/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  123/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  124/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  125/167

  gEiigEgiergEgleigEs\;gol.

  ti.

  \

  $\$N\

  |\IRF.

  :rs_t

  5

  !

  igii- ggiillFiaiisgiigIg

  c+iai;iaas+r;59ilffieiEigiE$iiFiIiiEiEgiiliEiii

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  126/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  127/167

  :-? edeFret?iiii?liiF: eg 1;Etglii;.i+g; = igF'-iF 6 ;3=a ra sCI llill ifr=i g ; 3?3 =iun==ar! j"Fn*;gi=ai

  Zt1 +fiaegiE-iigEi:iiiiigF"-b 7 zi ?E;r;;e1;tsi+$?ialF.i i ' E ; ?* xi i i ia ;A;{l iF+F,1

  ii;-isi;'??FFiiiiiiieiFIFfE[{ii;ii3ti+iii: ;F:F iFEcil,iifli;*i;

  ilii;,iiaiiiaieiiiii++E

  .iiii+e

  iiiirfiiiflEigiii,iFiiiFiIgi

  i EEilEEe?;i:ic;siiFiaiii i f,+q;AA s! )?? s Ea;v =3$l{Ai?iFig; i iEEe+iEgi;IifirEg:EiiFgE*;aesi=a +: eeg ! ;Ei: : ;g ;4E; i=iaEH:EsFIAtg:sg*:i ; ; +E:=4*ti+i+irss ,++F*Fai

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  128/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  129/167

  1;; ;! :szr+E1;1r; , r r ie . i i r E58s3+#H!g;iinrg+giiilaatiliiEE

  tigEiiii ; ; i sdFslaq+, :l ; ; : l i sF +i3i3+; i i+a = Sl N,r r :3 i 3 +; ' : ;"3? 3, 33 F. a n ' a S I s 1:4 ?d " I '; l t3 ; i i lg 'FFaiErrigF ' '' ; , ie jg?: :1 j ' - l f re ia =r i*3";n: Si i l ! Ei ; :Xii3i . -; FfH: i s31iI ig- t*z!=iE igEgI;?ir'=;;iirr+;:

  aiE3E?iiia; lliii ifAEii?Fiicffii;i?leig,iigFts+atri aiillgiiFEiEiigiigilEliiEiiiii

  -*,*d.-:!

  dar .6'"i 'a' - . r.

  fs,_r *s rr!

  d'

  d

  ni

  a

  :F;Fayp?F?n!oF- x: aIDi i : L; i a a

  i- , = .+, =. p ih. - ' l i | . l : :

  -1-6Eu--^?

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  130/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  131/167

  ;3- 3a?3#=!;gr ; i :5?;f*qEi=i i : 'g lEi iE i i ; i i i r i : ; iiEgF]lr ;iia lsE?'iisEgl+;Fiiii+in'i;+;+iilF'ir=*e:iai=iieaE1;i:gq5[iE3lE $siEEir?;+ai i . lxF=iiEi3S

  i:;tcEaelagiiIli}fE[!+;,fgEi83[;llH+"FIiiEiilffigEl?iti$iss+i+iilia;Esfiiieaii5giiFgliiEEf+iiiiii;T;u$Fii;11iig+i}:,gaEa::sl5

  EiiEsiffiiqifsiii+ii#iiliiEgiiifi$*gE$Eiiiiici;Fiii.r*ae;iA3 i$Fn :.tsEs -sa e7* $ lgig:=?Eat$HFEaF;: ; rH 11; ia iSi i ' s3Faigi iE; e;:11rtiiz1:f,i+l;aiiiig!3$;ii5 i ; ; i ; ie+i! i=zipi i+"T:=:y; ,3e:Ia;a i :*[r i ;4E?1es;gsl i iEtS;$F;=ai=i*15ii l ; ;E =V*;Ieli f 3 aE;; r1[Fi l ,e3i ;: i ia :a =_es:1; i i*: i fFu

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  132/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  133/167

  ; *3Eg*a Es i1FEii;+ii?* iiFa+

  ; ;Ei?:EiErlEii ii?iealiailEllii:iiEgiE3iiiiii'iuii*iF+ai; :riEg i=z,uzllitll?itEnEeari+ii

  ;iit g'e11:1ii'tai3lli'ir ; :s*: , ;i l t ; , li ;g i lFi l t i+fXEr.rz,i,7E+Eu?iig[3;c$lciAii;+lil\

  h

  NN$NF

  FIRil$iffsiu$lriiiiFiiti

  riiirisiiiruiiffiiflliifriru

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  134/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  135/167

  i ; , $ EE3ggFr6i3g,IFi! ,+4 -E; 'E-E$eF sE;e$F*aEEe+EiElil5giisa;+ggaail"[i[- -igi;igE+EEE+*1aeiaE*a:,iEaliI:iii IEFigFFi;FiiieiiElEEFff,

  [EgEgiEgE[Bg

  giF*?i5+i;gi*Etfigeri3fl[iFiF3i tliAEFe1$[sei33's$iF:F+$t?ititii E';i[i$riis*EEilgiFet ; 9*rrss i?. i i s t1q31 'FF1;fr;*rs:Ec3iaiq:

  ; i f lEIi+9F?ri+:,iE*ai1Ei$ i3;igI+ nrE+aE+g;g+ifl*1iaa*!IiEai= isa,;ss;BEgii iiEg5FgF+;it;iig;Ea'iE E$5[

  g

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  136/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  137/167

  lliecEiiriisiiii *;i+sg+r+iri t5ieigiEgii':i5?.e3rEqssn=6' ;33* g i i1*i ni : ' s lEA;i i : :3 . i r*o< i61, : {

  ;ii;gIr3ii,;:i$g+Ii+E, i93Ft i{ '3i*EE5;g ;43+l i_zie6EiAiia.=FF$?1 qagEi i lt l : sE.F Fi { 5 c?F?f i+lr is*Ta; i?ff i ii+ti+r33*:*pi=gq;; : a+aEiFi- :gi i iF$F+[F:tai

  iisFli?i;cgi;g$siiEl iiiig6i;g+i!igiFF:iEii.IiEii$+tsi

  *i:jai4;E*fr;:eE;;??'vi$FE ++r*s}_,E3:$[s;i ; i ; isgiit tgiEt+Fs"3

  i 1;liEFiE'E:s$=;'II+inE

  glF;eiaia=:lEiiaaiiciiEFifliFgi;l?i ;;i;i F;$5;E$Fciag3is+*

  'i

  rbd

  ;'

  3

  6ia6

  oi

  iY

  o

  i

  t

  i

  f

  I::

  I

  :I

  (-

  , , ,n = x xlEi i i g F0H!P 5 I I

  5=='

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  138/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  139/167

  ;Aliiieisiilgt+fiEgiIggegigirIrTl?=3= :=F=.3e;? FK = J;5 ; r g * i * . i 3 8 6 ! :. : ' . . ' , " +- r ' '; ;1s ;? r ;3 . , ra q: gf : I a . ;E 3 q?y.3; ; f t ; I?2 .8= 'o : r{ - ; .= .a - ,r, - .eH F:"l=- iFte 3E e Ei : ' -Z i==s+51 gi : r :22&ie**idF er, i sIF, i t3 , ;L:E i r 'F i +i- ;E ' ; -s-- q e : Is-E gTsi s , .=i .d -B:

  ?: =i ; i Eet $=Aa'gSgfi ," ' ; '&Fr"Ri ' f =:fr : ==* 'd*s, : i=siF, ; FaVgE$clSdai i;9?aE$fc ==E:i ,H;F: ;E i i ; Si i -+aH3i153:*gt ; ? =+E?IE+??; ,? ^=a3{6'+, iE. rT a I N

  ggiti*air

  iF*EgE

  6

  d

  d

  _n

  od

  --d

  o:i

  oo oIoot

  3igi i fD,iqI iN

  -E tTi a6

  I>i

  =l. i i' i l

  v; F* Vr! i *

  , lFr. h{ l=i Es l :-- . ln! \ , l li \ =3 I I- a 5e t i

  z--: E. 'l '/ i \/ t I

  ,* IP>l- ' lI a l

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  140/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  141/167

  saniicEFaii+i;i5eEi?Fa;e[iac?FiiiiiEilFiiiiiE+iii'aFgEiEf5+gEil

  E'to*t*i'a

  lD ri

  d

  tr

  iillieigi'ig*;'EilgiiFiiaigi$ iEli? i : f$ fF i* 55i

  ai l i"1, i ig*; , ; i i t=?1l i - i , ; 'c r\ g; ;dt l$ ;F54+5ii?+;aia;*i-aig:s aE 5;E;EFs-g-gEEi+i-:iiEEli Flffii:=igEsi iAt :a i i+ai+ni el ; i=i=rB:q;iai?"i i+it i $ aE*$iEEry!aea1giisiiisi:i1?rut\ araaE';iEr;sari3aatEcf;; *F

  i1*i

  Esii1iiEF3i'*?ie+al iel ; i -+; i=; ie+**,-u; , i i

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  142/167

 • 8/7/2019 Hepatologie clinica - Ciurea

  143/167

  w6+

  @[email protected]?+?o

  e

  3: S

  *

  g ,.\

  *s;r : -g =.s'-=. E

  5

  ss!.b

  *

  d,

  d

  a5

  o

  f

  6-

  af

  ;i+aili:aie$;re;s$$+rlaEi ' Z9eFEsa6a;i ' ! . 'z led g lE*:: i t=*igf

  aaEfgt ' t13!1="i l'' r : o

  ai l i ;F3s-rEFe*; t$:? i136.E3* fH'e- :a iF?cF g:iHfibEq; ' igi tE}i1;g 5El. ,*;d; ;*f li ; , ;6 igi? B

  iEiFFffisiEs+iiigg'IF1'llEiiiaEiiFIiiEggi

  Fgg*sg*ggrg

  ;ii*EItilFgFs$gEFF*'if;g

  n

  s

  dS'

  g

  >

  T--\----rI /--\ It - lf--1/--1I a--\ It -l

  :!

  @mr( D6=.

  oj

  c\P(A

  1E6;

  t !