henkil£¶st£¶raportti 2016 2017-03-28¢ ...

Download Henkil£¶st£¶raportti 2016 2017-03-28¢  henkil£¶st£¶. Rekrytoinnissa onnistumisesta kertovat hakijam£¤£¤r£¤t

Post on 29-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Henkilöstöraportti 2016

  Porvoon kaupunki, henkilöstöjohto

 • Sisältö

  innehåll

  1 Alkusanat ................................................................................................................. 3

  2 Henkilöstöohjelma 2014–2017 ............................................................................ 4

  3 Tuloksellisuuden parantaminen ........................................................................... 4

  3.1 Henkilöstörakenne ja työpanos ........................................................................................................................ 4

  3.2 Palvelussuhteiden määrä ................................................................................................................................... 6

  3.3 Kielijakauma ........................................................................................................................................................ 7

  3.4 Työvoimakustannukset 2016 ............................................................................................................................ 7

  3.5 Palkantarkistukset 2016 ..................................................................................................................................... 8

  3.6 Muu rahallinen palkitseminen .......................................................................................................................... 9

  3.7 Virkistystoiminta ................................................................................................................................................ 9

  3.8 Henkilöstöasiain neuvottelukunta ................................................................................................................... 9

  3.9 Osaamisen varmistaminen .............................................................................................................................. 10

  3.10 Henkilöstöinvestoinnit .................................................................................................................................. 11

  4 Laadukas työelämä ............................................................................................... 12

  4.1 Työhyvinvointi .................................................................................................................................................. 12

  4.2 Työhyvinvointimäärärahat .............................................................................................................................. 12

  4.3 Työkykyjohtaminen osaksi arkijohtamista-projekti .................................................................................... 12

  4.4 Työterveyshuolto .............................................................................................................................................. 13

  4.4.1 Terveysperusteiset poissaolot ................................................................................................................. 14

  4.5 Työtapaturmat ja ammattitaudit ..................................................................................................................... 17

  4.6 Voi hyvin -toiminta .......................................................................................................................................... 18

  4.7 Sisäinen viestintä .............................................................................................................................................. 18

  4.8 Henkilöstökysely .............................................................................................................................................. 19

  4.9 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ................................................................................................... 20

  4.10 Sukupuolijakauma .......................................................................................................................................... 21

  5 Rekrytoinnissa onnistuminen ............................................................................. 22

  5.1 Vaihtuvuus ........................................................................................................................................................ 22

  5.2 Eläköityminen ................................................................................................................................................... 22

  5.3 Rekrytointi-ilmoitukset ja täyttöluvat ............................................................................................................ 24

  6 Yhteistoiminta ....................................................................................................... 25

  6.1 Yhteistyötoimikunta (Yttk) ............................................................................................................................. 25

  6.2 Työhyvinvointiryhmä (Tyhy-ryhmä) ............................................................................................................. 26

  6.3 Yhteistyöryhmät ............................................................................................................................................... 26

  6.4 Henkilöstöryhmä .............................................................................................................................................. 27

  6.5 Työsuojelutoiminta .......................................................................................................................................... 27

  6.6 Sisäilmatyöryhmä .............................................................................................................................................. 28

 • 7 Johtopäätökset ja kehittäminen .......................................................................... 28

  8 Kaaviot ................................................................................................................... 30

 • 3 (39)

  1 Alkusanat

  Kaupungin talousarvion 2016 mukaan tavoitteena oli vähentää terveysperusteisia poissaoloja. Työ aloitettiin jo

  vuoden 2015 puolella varhaisen tuen toimintamallin kehittämishankkeessa (Vatu-projekti). Alkuperäiseksi tavoit-

  teeksi asetettiin, että terveysperusteiset poissaolot olisivat enintään 13 kalenteripäivää vuoden viimeisen päivän

  palvelussuhdetta kohden. Osavuosiraportoinnin yhteydessä todettiin, ettei tavoitteeseen tulla pääsemään ja ta-

  lousarvion sitovaksi tavoitteeksi muutettiin enintään 15 kalenteripäivää palvelussuhdetta kohden. Vatu-projekti

  tuotti kuitenkin lupaavia tuloksia, kun lähes kaikissa projektissa mukana olleissa yksiköissä terveysperusteiset

  poissaolot vähenivät. Projekti laajennettiin koskemaan koko kaupungin työkykyjohtamista ja projektiin palkattiin

  projektipäälliköksi työkykykoordinaattori. Projektin vastaanotto on ollut myönteinen ja terveysperusteisten pois-

  saolojen kasvu on taittunut. Vaikka terveysperusteiset poissaolot eivät vielä vähentyneet, eivät ne myöskään voi-

  makkaasti kasvaneet edellisen vuoden tapaan.

  Henkilöstöjohdon toisena sitovana tavoitteena vuonna 2016 oli jatkaa tehtäväkuvausten ja työn vaativuusarvioin-

  tijärjestelmien päivittämistä ja kehittämistä. Ajan tasalla oleva työn vaativuusarviointijärjestelmä varmistaa että

  henkilöstön palkkaus vastaa osaamista ja parantaa osaltaan tuloksellisuutta. Vuoden aikana on päivitetty teknisen

  sopimuksen, hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät. Lääkärisopimuksen, toi-

  misto- ja asiantuntijatyön sekä KVTES liitteen 2 (Kirjasto, musiikki, liikunta) osalta työ vielä jatkuu.

  Vuoden viimeisen päivän palvelussuhteiden määrä on alentunut seitsemällä palvelussuhteella. Koko vuoden ai-

  kana käytettävissä olevat henkilötyövuodet nousivat kuitenkin lähes viidellätoista henkilötyövuodella. Tarkastelta-

  essa vuoden aikana käytössä ollutta työpanosta, voidaan todeta että työpanos on lisääntynyt säännöllisen työajan

  puitteissa. Myös palkat ja palkkiot ovat pysyneet lähes vuoden 2015 tasolla. Palkkojen ja palkkioiden määrä on

  noussut 0,13 %, vaikka yleiskorotuksen kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,59 % kuntasektorilla. Henkilöstön

  kieli- ja sukupuolijakauma ei ole juurikaan muuttunut.

  Henkilöstöraportti on koottu vuonna 2014 hyväksytyn henkilöstöohjelman päämäärien mukaisesti. Henkilöstö-

  ohjelmaan valittiin päämääriksi tuloksellisuuden parantaminen, laadukas työelämä ja rekrytoinnissa onnistuminen.

  Koska henkilöstöohjelman päämäärät nivoutuvat yhteen, kuvaavat päämääräotsikoiden alla esitetyt tunnusluvut

  usean päämäärän toteutumista. Tunnusluvut on valittu Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituksen mukai-

  sesti.

  Henkilöstöraportti käsitellään yhteistyötoimikunnassa, joka Porvoossa toimii myös työsuojelutoimikuntana. Hen-

  kilöstöraportti on laadittu aiempien vuosien tapaan henkilöstöjohdon ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä. Hen-

  kilöstöraportin tiedoissa on mukana liikelaitosten tiedot silloin, kun ne ovat olleet saatavilla.

  Anu Kalliosaari

  henkilöstöjohtaja

 • 4 (39)

  2 Henkilöstöohjelma 2014–2017

  Henkilöstöohjelma 2014 - 2017 pohjau

View more >