hempel prirucnik

Download Hempel prirucnik

Post on 05-Jul-2015

360 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prirunik za Hempelove boje program za jahte

Izdanje 2008.

S A D R A J

S A D R A J

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3

O S N O V N E N A P O M E N E Priprema povrine Kada bojiti (temperatura, vlaga) Mjere opreza Izbor alata O nanoenju boje Izdanost Debljina filma Utroak boje Neuspjeno premazivanje - uzroci i to uiniti B O J E N J E D R V A Nadvodni dio novih plovila Nadvodni dio ranije bojenih plovila Podvodni dio novih plovila Podvodni dio ranije bojenih plovila Bojenje perploe B O J E N J E S T A K L O P L A S T I K E Nadvodni dio novih plovila Nadvodni dio ranije bojenih plovila Podvodni dio plovila Osmoza B O J E N J E E L I K A Nadvodni dio novih plovila Nadvodni dio ranije bojenih plovila Podvodni dio novih plovila

4 6 7 7 8 10 11 11 12 14 18 19 20 21 21 22 24 25 25 27 29 34 35 36 37

4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Podvodni dio ranije bojenih plovila B O J E N J E A L U M I N I J A Nadvodni dio novih plovila Nadvodni dio ranije bojenih plovila Podvodni dio novih plovila Podvodni dio ranije bojenih plovila Z A T I T A O S T A L I H P O V R I N A Paluba Unutranjost Bezbojno lakiranje drva Inox Kobilice Jarboli Motori Propeleri i pete motora H E M P E L O V I P R E M A Z I Temeljni premazi Zavrni premazi Antivegetativni premazi Bezbojni lakovi Premazi za zatitu tikovine Razrjeivai Kitovi Sredstva za skidanje stare boje Sredstva za odravanje plovila O S N O V N O O P R E M A Z I M A

38 40 41 41 42 42 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 55 57 64 65 66 67 68 68 72

2

3

O S N O V N E N A P O M E N E

1

1

Osnovne napomene

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Priprema povrine Kada bojiti (temperatura, vlaga) Mjere opreza Izbor alata O nanoenju boje Izdanost Debljina filma Utroak boje Neuspjeno premazivanje - uzroci i to uiniti

Hempel je tvrtka poznata u svijetu kao proizvoa visokokvalitetnih premaza za zatitu brodova. Od osnutka 1915. godine na je moto Quality & Service, odnosno kvaliteta i usluga. Tu ideju vodilju Hempel slijedi i danas, kad su nai proizvodi prisutni irom svijeta: boju proizvodimo u 20 tvornica, isporuujemo je s vie od 130 skladinih punktova, uz podrku 47 prodajna ureda! U Hempelovim se kontrolnim i razvojnim laboratorijima ispituju i razvijaju nove formulacije i tehnologije kako bismo odrali najvii nivo cijele palete naih proizvoda, koji pored visokih standarda kvalitete moraju udovoljiti i ekolokim zahtjevima. Hempel Umag je tvornica s certifikatima o kontroli kvalitete ISO 9001/2000 i ISO 14001/2004 te slijedi svjetske ekoloke trendove. Ovaj prirunik pruit e vam osnovne informacije o Hempelovim premazima za jahte i nainu na koji ih valja koristiti. Sve dodatne informacije o programu za jahte, specijalnim premazima, pripremi za nanoenje boje ili o samom postupku bojenja potraite u najbliem Hempelovom uredu ili trgovini specijaliziranoj za prodaju Hempelovih boja gdje vas ekaju sveobuhvatna pomo i besplatni tehniki savjeti naih strunjaka.

] ACI Match Race; skiper: Russel Coutts

5

1

O S N O V N E N A P O M E N E

O S N O V N E N A P O M E N E

1

1.1 Priprema povrineNanoenje boje na nepripremljenu ili loe pripremljenu povrinu vrlo e brzo dovesti do loih rezultata. Kakva e biti priprema povrine u mnogome ovisi o vrsti podloge. elinu povrinu najbolje je pripremiti abrazivnim ienjem (pjeskarenjem), s aluminija je potrebno ukloniti povrinski sloj oksida, a stakloplastiku i gelcoat treba temeljito odmastiti i ohrapaviti. Drvo i beton prije bojenja moraju biti suhi, bez prisustva vlage. Openito, povrinu valja prvo pripremiti za bojenje odmaivanjem, ienjem, ispiranjem slatkom vodom, kitanjem, bruenjem i otpraivanjem. Kit treba valjano nanijeti kako bi ga se kasnijim bruenjem to manje skinulo. Prije samog kitanja povrinu na koju se kit nanosi potrebno je dobro ohrapaviti i otpraiti. ak i najmanji djelii prljavtine mogu kompromirati dobar ishod postupka. Povrina na koju je kit nanesen ne smije dugo stajati nezatiena, treba ju premazati to prije. Moemo upotrijebiti razne vrste brusnih papira za bruenje na mokro, bruenje na suho, brusne ploe i slino. Kod bruenja stare boje, osim antivegetativnih premaza, preporua se bruenje brusnim papirom na suho. Pritom, meutim, nastaje praina to nije sluaj kod bruenja na mokro, ali je postupak bri i papir se manje troi. Bruenje na mokro primjenjuje se kod antivegetativnih premaza. Svi se lakovi bruse na suho. Bruenjem na mokro postie se uinak poliranja, pa takva povrina kasnije ima slabiju adheziju. Vrste brusnog papira koje se preporuuju: Povrina za bruenje gelcoat prije nanoenja temeljnog premaza za antifouling gelcoat prije nanoenja temeljnog premaza za zavrni premaz golo drvo goli metal Epoxy filler (dvokomponentni) Uni-filler (jednokomponentni) obojane povrine6

lakirane povrine istroeni gelcoat Hard Racing antifouling (regatni fini) prije zadnjeg premaza laka ili zavrnog premaza

220 80-120 ne primjenjuje se 280-400

240 120 400-1200 600-800

1.2 Kada bojiti (temperatura, vlaga)Prije nanoenja boje povrina mora biti ista i suha! Bojiti valja za suha vremena, kada su temperature iznad 5C, izbjegavajui direktan utjecaj sunevih zraka. U zatvorenim prostorijama prilikom nanoenja i suenja boje treba osigurati odgovarajuu ventilaciju. Kako bi se izbjegla kondenzacija, temperatura povrine mora biti iznad toke roenja. To moete provjeriti na vrlo jednostavan nain: krpom navlaite povrinu, pa ako se ona osui nakon 10 do15 minuta, moete zapoeti s bojenjem. Prije upotrebe boju treba dobro promijeati. Kod dvokomponentnih je premaza poeljno da mjeavina odstoji desetak minuta prije upotrebe. Jednokomponentni se premazi isporuuju ve spremni za nanoenje kistom, valjkom ili rasprivaem. Kod razrjeivanja treba koristiti Hempelove razrjeivae oznaene na kantici. Podaci o suivosti boje i meupremaznim intervalima, navedeni u ovom priruniku i na samim kanticama, vae za temperaturu od 20C, relativnoj vlanosti od 60 do 65% i uz uvjet da je osigurana dobra ventilacija. Ako se lakirana ili obojena povrina ne osui prije nego se povea stupanj vlage u zraku, ili prije nego padne rosa primjerice, ona moe poprimiti mat izgled, to znai da je paljivo planiranje nanoenja pojedinih premaza od velikog znaaja za postizanje dobrog rezultata.

na suho 150 220 80-240 60-120 60-100 240 150-180

na mokro 180 240 ne primjenjuje se ne primjenjuje se ne primjenjuje se ne primjenjuje se 180-240

1.3 Mjere oprezaKod upotrebe boje i drugih sredstava koja se koriste u radu s bojom treba izbjegavati dodir s koom i s oima! Ako do toga ipak doe oi treba obilno isprati vodom i zatraiti lijeniku pomo. U sluaju dodira s koom, takva mjesta treba oprati vodom i sapunom. Takoer valja izbjegavati udisanje para otapala: s takvim je sredstvima najbolje raditi samo u prostorijama u kojima je osigurana dobra ventilacija, a po potrebi koristiti i sredstva respiratorne zatite. Tijekom njihove uporabe nemojte jesti, piti ni puiti! Ne izlijevajte kante u odvode. Posebno upozoravamo da ove proizvode trebate uvati izvan dohvata djece.7

1

O S N O V N E N A P O M E N E

O S N O V N E N A P O M E N E

1

1.4 Izbor alataIspuhiva vruega zraka: Ovaj je postupak izuzetno uinkovit pri skidanju stare boje. Lopatica: Upotrebljava se kod vrlo hrapavih povrina s kojih je potrebno odstraniti svu boju. iroka lopatica za kitanje: Moe posluiti metalni ili plastini noi, koji se upotrebljava za nanoenje kita na eljenu povrinu. Nakon upotrebe ga je potrebno oistiti. Kist: Uvijek upotrebljavajte kvalitetne kistove odgovarajue veliine kako bi bojanje i lakiranje bilo kvalitetno i lako. Jastui za bojenje: Idealno je sredstvo za nanoenje zavrnih boja, pogotovo dvokomponentnih. Posluit e i za zavravanje postupka neposredno nakon nanoenja posljednjeg premaza kistom ili valjkom. Valjak: Valjak mora biti otporan na otapala. Valjci s kratkom dlakom, ili oni s vrlo tankom gumom, prikladni su za nanoenje zavrnih boja, premda na zavrnom premazu moe nastati efekt naranine kore.Savjeti: Za nae je proizvode najbolje koristiti specificirane Hempelove razrjeivae. Kistove, valjke i ostale alate takoer istite Hempelovim sredstvima za ienje ili razrjeivaem kojeg ste upotrijebili za tu boju.

ienje mlazom abraziva: ienje metalnih povrina pjeskarenjem dobar je preduvjet za kasniju kvalitetnu zatitu povrine. Prije nanoenja prvog sloja boje potrebno je ispitati koji se stupanj istoe povrine zahtijeva. Standard ISO 8501:1-1988. prua vizualnu sliku pripremljene eline povrine. Abrazivno ienje posluit e i kod skidanja gelcoata prije antiosmotskog postupka. Brusilica: Dobro je sredstvo, pogotovo kod ienja velikih povrina. Prilikom rada s brusilicom potrebno je koristiti grube brusne ploe kako bi se izbjeglo zaglaivanje povrine. Ne preporua se kod bruenja izmeu dva premaza, prilikom nanoenja nove boje i laka. Brusni papir: Vodootporni brusni papir uinkovitiji je od obinog i daje kvalitetnije izbruenu povrinu. Prilikom bruenja treba upotrijebiti zatitne rukavice, a dobro e vam doi i komadi daske oko kojeg ete omotati brusni papir. To e vam zasigurno olakati i ubrzati postupak bruenja.

8

9

1

O S N O V N E N A P O M E N E

O S N O V N E N A P O M E N E

1

1.5 O nanoenju bojeNakon to ste paljivo pripremili povrinu slijedi nanoenje premaza. Boju nemojte nanositi pri visokoj vlazi niti na temperaturama ispod 10C kod dvokomponentnih premaza ili 5C kod jednokomponentnih boja. Najbolji je nain nanoenja temeljnih boja, a da pritom izbjegnete nastajanje rupica, pomou kista ili rasprivaa. Meupremazi i zavrni premazi mogu se nanositi kistom, valjkom i, dakako, rasprivaem. Prilikom nanoenja premaza drite kist pod pravim kutem prema povrini