hempel glasmusem glasur

Download Hempel Glasmusem Glasur

Post on 28-Jul-2016

224 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • GLASUR

 • 02

 • 3INDEX

  2 - 3 G L A S U R / G L A Z E

  4 U R S U L A M U N C H - P E T E R S E N

  8 - 9 B E N T E S K J T T G A A R D

  1 0 -1 1 C H R I S T I N A S C H O U C H R I S T E N S E N

  1 2 -1 3 G I T T E J U N G E R S E N

  1 4 -1 5 I D A W I E T H

  1 6 -1 7 K A R E N L I S E K R A B B E

  1 8 -1 9 M A R I A K O S H E N K O V A

  2 0 - 2 1 P E R N I L L E B R A U N

  2 2 - 2 3 P E R N I L L E P O N T O P P I D A N P E D E R S E N

  2 4 - 2 5 T E R E S E W I L L I A M W A E N E R L U N D

  2 7 C U R R I C U L U M V I T A E

  2 8 H E M P E L G L A S M U S E U M

  H E M P E L G L A S M U S E U M , 2 0 1 6

  K A T A L O G T I L U D S T I L L I N G E N G L A S U R - K E M I , M A S S E O G M Y T E

  H E M P E L G L A S M U S E U M 3 0 . A P R I L - 2 3 . O K T O B E R 2 0 1 6

  U D S T I L L I N G E N S K U R A T O R E R :

  B E T T I N A K P P E O G B O D I L B U S K L A U R S E N

  U D S T I L L I N G E N S A R K I T E K T : B E T T I N A K P P E

  T E K S T E R : D E U D S T I L L E N D E K U N S T N E R E O G B O D I L B U S K L A U R S E N

  O V E R S T T E L S E R : J E T T E S A D E O G D O R T E H E R H O L D T S I L V E R

  P R O D U K T I O N : S T E E N B J R V I G

  F O R S I D E B I L L E D : P E R N I L L E P O N T O P P I D A N P E D E R S E N

  S O M O M ( 2 0 1 6 ) / H : 3 6 C M / S T E N T J , L E R T J O G G L A S U R

  F O T O : L A U G E B R I X V O L D

 • 4GLASURK E M I , M A S S E O G M Y T E - M A T E R I A L E R N E S M U L I G H E D E R

  rets srudstilling omhandler samspillet mellem glas og ler, mellem masse og overflade, mellem form og dekoration og de to materialers srlige egenskaber. Udstillingen fortller om tendenser i udviklingen efter 1980 og frem til i dag og viser vrker af glaskunstnere og keramikere, der arbejder frit i forhold til de traditionelle barrierer mellem fag og discipliner i kunsthndvrket. Tiden er nu inde til at vise nogle af de fantastiske, overddige og sanselige glasurstykker, som flere af vore internationalt bermte keramikere har skabt i de senere r, sammen med spndende eksempler p unge glaskunstneres nye tilnrmelser til keramikken. Udstillingen vender tingene p hovedet, og temaet bredes ud til at omfatte aktiviteter knyttet til glasurernes imitationer af naturens egne overflader (sten, lava, rimfrost, sne, mos, lav), alkymistens drmmevrksted med forsgene p at fremstille guld, de kemiske forudstninger for glasurernes farver og dramatiske eksperimenter fra glas- og keramikvrkstederne.

  Samspillet mellem ler og glas gr tusindvis af r tilbage i kulturhistorien. Leret kom frst, tilbage fra forhistorisk tid findes i vore museer fint forarbejdede krukker og kogekar, som viser pottemagernes kunnen. Senere kom glasset til bde som brugs- og kunstglas og som glasur p keramiske krukker, krus, potter og pander. Glasurerne har tjent funktionelle behov ved at ttne beholderne svel som kunstneriske forml gennem bemalingen og glaseringen af alt fra de daglige brugsting til de fyrstelige hoffers kmpevaser og udsmykninger af bygninger og rum.

  I forbindelse med Verdensudstillingerne fra midten af 1800-tallet blev japansk glaseret keramik udstillet og strkt beundret ikke mindst af kunstnerne. Det japanske stentj inspirerede ogs danske billedkunstnere og fra den tid og frem kan man tale om en egentlig keramisk kunst i Danmark bde p porcelnsfabrikkerne, de keramiske virksomheder som Hjorth p Bornholm og Khler i Nstved og p individuelle kunsthndvrkeres vrksteder.

  Udstillingen fokuserer p tiden fra r 2000 og frem, hvor keramikere og glaskunstnere gr nye veje og eksperimenterer p livet ls i konceptuelle vrker, der inddrager andre materialer og processer i kunstvrkerne.Udstillingens glaskunstnere har det til flles, at de benytter

  sig af nye mder at bearbejde rmaterialet glas, og derved opnr resultater, der ikke er mulige ved at anvende traditionelle blse- og stbeteknikker. Bde de keramiske kunstnere og glaskunstnerne er bne for materialernes stoflighed som grundlggende redskab, og gennem eksperimenter med materiale og teknik er der udviklet nye udtryk. Eksperimentet kan blive til et vrk, og processen er tydelig at se i det endelige vrk.

  I udstillingen stilles sprgsml om materialerne, og til hvordan glas og keramik opfattes i traditionelt kunsthndvrk. Der vises eksperimenter med nye materialer og mder at skabe form p i mellemrummet mellem glasur og masse. Bliver resultatet glasur som form i stedet for overflade, eller er glasur get hen og blevet til glas?

  Udgangspunktet for udstillingen er materialerne og hndvrket med fokus p eksperimentet og det at skabe form.

  Hempel Glasmuseum har udvalgt og inviteret fem glaskunstnere og fire keramikere til at vise bde frdige vrker og eksempler p de mange forsg og eksperimenter, der er involveret i arbejdsprocesserne.

  Kunstnerne er: Bente Skjttgaard (keramik), Christina Schou Christensen (keramik), Gitte Jungersen (keramik), Ida Wieth (glas), Karen Lise Krabbe (glas), Maria Koshenkova (glas), Pernille Braun (glas), Pernille Pontoppidan Pedersen (keramik) og Therese William Waenerlund (glas).

  Bodil Busk Laursen

 • 5GLAZEC H E M I S T R Y , M A S S A N D M Y T H T H E P O S S I B I L I T I E S O F M A T E R I A L S

  This years special exhibition focuses on the interaction between glass and clay, between mass and surface, between form and decoration and the characteristics of these two materials. The exhibition tells of tendencies in the development after 1980 till the present and displays works by glass artists and ceramic artists who work freely within the traditional barriers between craft and disciplines in the handicraft. Time has come to show some of the fantastic, opulent and sensual glazed items that several of our internationally famous ceramic artists have created over the last years together with exciting examples of new approaches to the ceramics by young glass artists.

  The exhibition reverses things and the theme is widened to include activities linked to the glazes imitations of natures own surfaces (rock, lava, hoarfrost, moss, etc), the dream workshop of the alchemist trying to make gold, the chemical basis for the colours of the glazes and dramatic experiments from the glass and ceramic workshops.

  The interaction between clay and glass dates thousands of years back in the history of culture. First came the clay; from prehistoric times our museums display skilfully processed jars and pots. Later came the glass for everyday use, as art and as glaze on ceramic jars, mugs, pots and pans. The glazes have served functional needs by sealing the bowls as well as artistic purposes through painting and glazing all items, from everyday articles to giant vases at the princely courts and ornaments on buildings and rooms.

  In connection with the world exhibitions from the middle of the 19th century, Japanese glazed ceramics were displayed and intensely admired, not least by the artists. The Japanese stoneware also inspired Danish artists and from that period and onwards, you may speak of actual ceramic art in Denmark, in the porcelain factories, the ceramic factories as Hjorth and Khler and in the workshops of the individual ceramicists.

  The exhibition focuses on the period from year 2000 and onwards, where ceramic artists and glass artists take new directions and experiment at full speed in conceptual works, involving other materials and processes in their works of art.All the glass artists of the exhibition use new ways in processing the raw material glass and thus obtain results that are not

  possible by using traditional blowing and casting techniques. The ceramic artists and the glass artists are open to the textural effect of the materials as a basic tool and through experiments with materials and technique, new expressions have developed. The experiment may turn into a work of art, and the process is evident in the final creation.

  In the exhibition, questions are asked about the materials and how glass and ceramics are interpreted in traditional applied arts. Experiments are shown with new materials and ways to create form in the interstice between glaze and mass. Will the result be glaze as form instead of surface or has glaze turned into glass?The basis for the exhibition is the materials and the craft with focus on the experiment and creating form.

  Hempel Glass Museum selected and invited five glass artists and four ceramic artists to present both art works and examples of the many trials and experiments that are a part of their creative process.

  The artists are Bente Skjttgaard (ceramic), Christina Schou Christensen (ceramic), Gitte Jungersen (ceramic), Ida Wieth (glass), Karen Lise Krabbe (glass), Maria Koshenkova (glass), Pernille Braun (glass), Pernille Pontoppidan Pedersen (ceramic) and Therese William Waenerlund (glass).

  Bodil Busk Laursen

 • 6U R S U L A M U N C H - P E T E R S E N

  K E R A M I K S O M J O R D O G V A N D 2 0 0 4

  S T E N T J , G L A S U R ( A L K A L I - F R I T T E ) , B R N D T I L T E N D E V E D 1 2 4 0 G R A D E R

  F O T O : P E R N I L L E K E M P

 • 7

 • 8BENTE SKJTTGAARD

  Med min baggrund som keramiker tager mit arbejde

  altid udgangspunkt i en ide om materiale eller form.

  Det kan f.eks. vre nye formudtryk opnet ved srlige

  sammenstninger eller gennemskringer, eller

  glasureksperimenter som resulterer i mrkelige

  overflader og stofligheder. Ofte hentes inspiration

  i naturens formmssige principper og fnomener.

  Arbejdet foregr eksperimenterende men systematisk

  og altid p det keramiske