hemofili bireyselletirilmi yakla ±m±n - tphd.org.tr .hipotetik olarak; 36 saat...

Download Hemofili Bireyselletirilmi Yakla ±m±n - tphd.org.tr .Hipotetik olarak; 36 saat yar±

Post on 25-Jul-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HemofiliTedavisindeBireyselletirilmiYaklamn

  nemi

  Dr.CanBALKANEgeniversitesiTpFakltesi

  ocukHematolojiB.D.

 • Prophylaxis isthe "gold standard therapy"inpatients with severehemophilia

  WFH,1994

 • Birprofilaksirejiminioluturmakfarklyollarlayaplabilir

  ExpertRev.Hematol.8(2),237246(2015)

  Standart protokol:Kilobazldozlama

  Fenotipe baldozayarlamas:Kanamapaterninegredozayarlama

  Bireyselletirilmi yaklam:Tmhastabilgileriniiindebarndrandozlama

  1

  3

  2

 • Standartprofilaksinin amac:

  FVIIIinfusion

  nfusion ofthenext FVIIIdoseFV

  IIIlevel(%)

  Time hours

 • Profilaksi kanamasaysnazaltr

  MancoJohnsonMJ,etal. NEngl JMed 2007;357:535544MancoJohnsonMJ,etal.JThromb Haemost 2013;11:111927

  Tran DQ,Haemophilia Report 2014;1(1):610

 • JOINTOUTCOMESTUDY

  SONU: FVIIIileyaplanprofilaksi eklemkanamalarn veartropati

  geliiminiazaltr /nler

  MRIile Epizodik grupprofilaksi grubunagre

  6.1 katartmrisk

  Radyografiile

  5.2katartmrisk

  MancoJohnsonM,etal.NEngl JMed 2007;357:535544

 • Soru.1: almaktaolduunuzklinikteprofilaksi yaklamnzaadakilerdenhangisinedahayakndr?

  A.KlasikyksekdozsveModeli

  B.OrtadozHollandaModeli

  C.Tailored Profilaksi KanadaModeli

  D.Farmakokinetik esaslprofilaksi modeli

 • Profilaksinin yaygnlamasnndekiennemlibariyer

  Yksekmaliyet

 • Profilaksi pahalbirtedaviyntemidir

  MancoJohnsonMJ,etal. NEngl JMed 2007;357:535544

 • HEMOFL ve MALYET

  Avrupada1hemofilihastasiin; Yllkort. medikalmaliyet 117.000 Euro Yaamboyuort. medikalmaliyet 7.8milyon Euro

  Fizikselproblemvarl %75

  Anksiyete Erikinde%43Yaknlarnda%54

  Kodra Y,etal.BloodTransfus 2014;12(3):56775Henrard Setal.Orphanet JRare Dis 2014;9(39):19

 • Profilaksi hastalar 6.000 IU/kg/yl Epizodik hastalar 2.500 IU/kg/yl

  1IUrFVIII 1$ 50kghastamaliyeti 300.000 $/yl

  Blanchette VS,etal.Haemophilia 2003;9:1926

  PROFLAKS ve MALYET

  Profilaksi rejimialanarhemofiliklerde Kanamaatabana 8.132 17.675$ kazan

  Saxena K,etal.JBloodMed 2013;4:4956Lippert B,etal.BloodCoagul Fibrinolysis 2005;16(7):477485

 • Maliyetanalizi

  Birtedavininmaliyetinideerlendirirkenhanginoktalarelealacaz?

  Maliyetetkililik? Kazanlanyaamyl?

  Hayatta=1 Hayattadeil=0

  1=1?

 • 13 AdBoardMaster_Sept14,2010

  KANAMA

  Cerrahigereksinimi

  Faktraktivitesi

  Faktreulalabilirlik

  nhibitrvarl

  Farmakokinetik zellikler

  Psikososyalsorunlar

  Artropati dzeyi

  Tedaviyeuyum

  Fizikselaktivite

  Genetikmutasyon

  Herhemofiliolgusufarklhastalkzelliklerineve

  farklriskfaktrlerinesahiptir

 • Soru.2:Sizegrehemofiliklerin tedaviyeuyumunuetkileyenennemlifaktrhangisidir?

  A.Damaryolusorunu

  B.Hastalreddetmeolay

  C.Zamankstll

  D.Yeterlimiktardafaktreulaamama

 • Petrini P,etal. Expert Rev Hematol 2015;38(2):237246

 • HemofiliveBireyselletirilmiTedavi

  GlobalHemostasis

  Jointstatus

  Activity

  PK

  Bleedingpatterns

  Faktrdozu/ukurfaktrdzeyi Hedefeklemvarl Fizikselaktivite/yaamtarz Hastannya Tedaviyeuyum Farmakokinetik

  Yarmr nvivo toparlanma(IVR)

  Protrombotik zemin? Ekhastalklar?

 • Profilaksi yaparkenyantaranansorular

  Kanamakliniinietkileyendurumlar?

  Profilaksi kaeklemkanamasnaizinvermeli?

  ukurfaktrdzeyikaolmal?

  Yarmr nekadardikkatealnmal?

  Yan nemivarm?

  Farmakokinetik buiinneresinde?

 • Soru.3:Biryllkperiyottagerekleecekkaeklemkanamasklinikdeerlendirmeskorlarndabozulmayayolamaz?

  A.3

  B.4

  C.5

  D.7

 • Biryldakakanamaeklemlerdehasarayolamaz?

  Gringeri A,etal. Haemophilia 2014;20:459463

 • KanadaTailored Primer Profilaksi modeliiletedaviedilenarHAtanlocuklardaeklemlerinklinikveMRIiledeerlendirilmesi

  24arHA median 1.6ya Deerlendirmeya 8.8 ya ndekseklemler Diz, Dirsek, Ayakbilei MRIile:

  "Bleed free hemosiderin depozisyonu"

  Eklemlerin %26 Ayakbilei %63 Dirsek %16 Diz %12

  Craft J,etal.JThromb Haemost 2012;10:24942502

  CanadianTPPmodeli,"MRIiletespitedilebilenyapsaleklemdeiiklikleribakmndan" hastalartamamenkorumamaktadr.Uzundnemsonular

 • BirAlmanalmasnda

  26 ocukhastann5ayakbileiekleminde

  Yeterlidozdaprofilaksi almalarna

  Klinikolarakasemptomatik olmalarna

  lgilieklemlerdekanamayksolmamasnaramen

  MRIilesaptanabilen

  "erkenmorfolojikdeiikliklertespitedilmitir"

  Olivieri M,etal.Haemophilia 2012;18:369374

 • Hemartroz veeklemhasarngstermedeUSGnin yeri

  HAveHBtanl62hastada Toplam83eklem 50 Diz

  12 Dirsek21 Ayakbilei

  Sonu: Eklemdekikemikvekkrdakdeiikliklerinsaptanmasnda Sinovit varlntanmlamada Asemptomatik eklemlerdekanamavarlngstermede Pratikvegvenilir biryntemdir

  Melchiorre D,etal.Haemophilia 2011;17:112117

 • FVIII

 • ukurfaktrdzeyikaolmal?

  ukurfaktr>%1 olduuhalde4yllkizlemde%7oranndahemartroz gelienhastavar**

  nerilendozlardaprofilaksi herbireydekanamayengelleyemiyor

  *Ahnstrm J,etal.Haemophilia 2004;10:68997**MancoJohnsonMJ,etal. NEngl JMed 2007;357:535544

  Hedefukurfaktrdzeyiherhemofilikte aynmolmaldr?

 • ukur 3 ??

  ukur >%3 ?Pik %4050 ?

  ukur >%5 ?Pik %5070 ?

  Kanamalarengellemekiinhangiukurdeer?

  29

 • Soru.4:Sizcesfrkanama hedefiiinolmasgerekenukurFVIIIdeerineolmaldr?

  A.%3

  B.%5

  C.%8

  D.%12

 • 12%

  DenUijl,IEM etal.Haemophilia 2011; 17(6):84953

  Severe moderate mildhemophilian=182 n=73 n=122

  Hikanamaolmamasiinsnrneolmal?

  FVIIIaktivitesi >12%zerindeolanhastalardaeklemkanamasolmamaktadr.

 • Farmakokinetik deerlendirme

  ISTHklavuzunagre;

  HAtanlerikinlerde

  3gnlkwashout periyodu

  lkrnek Faktrvermedennce

  Faktrsonras10rnek:

  15,30,1.3.6.12.24.28.32.ve48.h

  Kkocuklarda 10yerine5kanrnei

  HBtanlhastalarda

  Washout periyodu5gn

  Kanrnekleri72.saatekadartoplam7adet

  50IU/kgFVIIIinfzyonu

  LeeM, etal.ScientificandStandardizationCommittee /ISTH

 • 0 6 12 18 24 30 36 42 48 saat

  20

  80

  60

  40

  100

  01

  FVIII(%

  )Populasyona aitPKerisi

  Hastayaaitlmler

  HastayaaitngrlenPK erisi

  http://www.rxkinetics.com/pktutorial/

  Bayesian yaklam

 • BireyselPKzellikleregreFVIIItedavisineyant

  Bjrkman S,etal.2012;119(2):6128

  Erikin 100ocuk 52

  rnek 2035

 • Adaptedfrom:CollinsPWetal.Haemophilia. 2011;17:210

  Farmakokinetik esaslprofilaksi nedennemlidir?

  FVIII < 1%risk of bleed!

  110hourstotroughlevel=1%Halflife=15.4 hours

  Adolescents/adults1065yearsold;30IU/kg ofthesameFVIIIproduct

  59 hours of uncertainty

  ~2.5 days

  Time (hours)

  51hourstotroughlevel=1%Halflife=8.8 hours

  FVIII

  leve

  l (%

  )

  51 1101%

  0

 • PKzellikleryailedeiirmi?

  3 74ya t FVIII 6 25h

  YaarttkaFVIIIklirensi azalrken,yarmratmaktadr.

  Erikinlereaynukurdeerlerieldeetmekiindahadkdozlar

  yeterliolmaktadr

  Gnarprofilakside;

  ocuk 25 IU/kg

  Erikin 12 IU/kg

  Collins PW,etal.Haemophilia 2011;17:210Bjrkman S,etal.Eur JClin Pharmacol 2009;65:98998

 • BroderickCRetal. JAMA 2012;308(14): 145259

  Monday Wednesdaytime

  FVIIIlevel(%)

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  Tuesday Thursday

  1 1%

  Gniindekanamalarngrlmezamanlar

 • Peak

  Trough

  Areaunder thecurve

  Monday FridayWednesday

  Peak:max.level reached after FVIIIinfusion

  Trough: importanttopreventspontaneousbleeds

  AUC: important to prevent all subclinicalbleeds

  Reducedbleedingriskzone: importanttopreventactivityand traumarelated

  FVIIIlevel(%)

  CollinsPW:Plenarylecture"PersonalizedProphylaxis" WFHCongress, July,102012Berntorp E,etal. Lancet 2012; 379(9824): 144756

  Reducedbleedingriskzone

  Sunday

  Farmakokinetikte nemliolantanmlar

  1215%

 • FVIII< %1 geenzaman

  Artmkanamariski

  1%

  1%

  FVIII(%

  )FV

  III(%)

  Ortalama yarlanmamrolanhasta(25IU/kggnar)

  Ksa yarlanmamrolanhasta(25IU/kggnar)

  Standart profilaksi herkesiinuygunmudur?

  FischerK,etal.Haemophilia 2011; 17: 4338

 • ValentinoLA,etal. PB4.391posterISTH 2013

  All B

  leed

  Rat

  e pe

  r Yea

  r

  0

  5

  10

  15

  20

  Average Peak [IU/dL]

  20 40 60 80 100 120 140 160 180

  1 ABR

  "Dkpikdeerlerdekanamariskiartmaktadr"

  Profilakside pikdzeylerile kanama riskiarasndakiiliki

 • Mon WedsTues Thurs Fri SunSat Mon

  Mon WedsTues Thurs Fri SunSat Mon

  Standart profilaksi modellerivekstlaycynleri

  Collins PW,etal.Haemophilia 2011;17:210

  2.750 11.000

  FVIIIlevel%

 • Profilaksi rejimlerivefarmakokinetik

  Adapted from Collins PW,etal.Haemophilia 2012;18(4):1315

  "dkFVIIIdozlarnnhergn uygulanmas"

 • "Haftada3gn" veya "gnar" tedavi

  Mon WedsTues Thurs Fri SunSat Mon

  Mon WedsTues Thurs Fri SunSat Mon Tues

  Herhaftaayngnyadafarklgnlerdedkseviyeler

 • Adapted from Collins PW,etal.Haemophilia 2012;18(4):1315

  Gelecek: UzunEtkiliFaktrKonsantreleri

  Hipotetikolarak;36saatyarmrlEHL 612gnde %1

  KlasikFVIII

  EHLFVIII

 • 1 6yagrubunda 30IU/kgFVIIIverildiktensonra ukurdeer

 • Soru.5:%1ukurdeerinzerindekalmayhedefleyenaadakiprofilaksi rejimlerindenhangisindeyllkFVIIItk