hemodİyalİz mİ? perİton dİyalİzİ mİ?

61
HEMODİYALİZ Mİ? PERİTON DİYALİZİ Mİ? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Upload: rodney

Post on 12-Jan-2016

162 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

HEMODİYALİZ Mİ? PERİTON DİYALİZİ Mİ?. Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı. Değişik ülkelerde PD kullanım oranları. SDBY. DİYALİZ KARARI. BİLGİLENDİRME. Özel kontrendikasyonlar Özel yararlar Sosyo-ekonomik nedenler Hasta tercihi Hekim tercihi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

HEMODİYALİZ Mİ?

PERİTON DİYALİZİ Mİ?

Dr. Kenan ATEŞ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefroloji Bilim Dalı

Değişik ülkelerde PD kullanım oranları

80

56

3731

14 125,5

13

0

20

40

60

80

100M

eksi

ka

Yeni

Zela

nda

Kanada

Avu

stra

lya

ABD

Avr

upa

Japonya

Türk

iye

%

SDBYSDBY

DİYALİZ KARARIDİYALİZ KARARI

HEMODİYALİZHEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİPERİTON DİYALİZİ

BİLGİLENDİRMEBİLGİLENDİRME

Özel kontrendikasyonlarÖzel kontrendikasyonlarÖzel yararlarÖzel yararlarSosyo-ekonomik nedenlerSosyo-ekonomik nedenlerHasta tercihiHasta tercihiHekim tercihiHekim tercihi

Periton diyalizi için kontrendikasyonlar

Aktif inflamatuvar barsak hastalıklarıAktif inflamatuvar barsak hastalıklarıAkut iskemik barsak hastalığıAkut iskemik barsak hastalığıAkut divertikülitAkut divertikülitKarın içi abselerKarın içi abselerKolostomi (?)Kolostomi (?)3. trimestr gebelik3. trimestr gebelik

Aktif depresyonAktif depresyonPsikozPsikozDüşük entelektüel düzeyDüşük entelektüel düzey

Karın içi yapışıklıklarKarın içi yapışıklıklarHernilerHernilerSemptomatik KOAHSemptomatik KOAHMalnütrisyonMalnütrisyonŞiddetli hipertrigliseridemiŞiddetli hipertrigliseridemi

EvsizlikEvsizlik1 ay içinde renal Tx1 ay içinde renal TxKötü hijyenik alışkanlıklarKötü hijyenik alışkanlıklarDemansDemansUyumsuzlukUyumsuzluk

MUTLAK KONTRENDİKASYONLARMUTLAK KONTRENDİKASYONLAR KISMİ KONTRENDİKASYONLARKISMİ KONTRENDİKASYONLAR

Periton diyalizi tercih edilecek hastalar

Dolaşım dengesizliğiDolaşım dengesizliğiVasküler giriş yeri sorunuVasküler giriş yeri sorunuTransfüzyon zorluğuTransfüzyon zorluğuKanama diyateziKanama diyatezi

0-5 yaş grubu0-5 yaş grubuHD merkezine uzaklıkHD merkezine uzaklıkHastanın yoğun isteğiHastanın yoğun isteğiSerbest kalma isteğiSerbest kalma isteği

Kalp-damar hastalıklarıKalp-damar hastalıklarıDiyabetes mellitus (?)Diyabetes mellitus (?)HIV pozitifliğiHIV pozitifliğiHepatitHepatitKontrolü güç anemiKontrolü güç anemi

Aktif yaşam biçimiAktif yaşam biçimiSürekli seyahat zorunluluğuSürekli seyahat zorunluluğuİğne korkusuİğne korkusuSerbest diyet istemiSerbest diyet istemi

ÖNCELİKLE PD DÜŞÜNÜLEN HASTALARÖNCELİKLE PD DÜŞÜNÜLEN HASTALAR PD İÇİN UYGUN HASTALARPD İÇİN UYGUN HASTALAR

Amerikan nefrologları diyaliz modalite seçimini nasıl

yapıyorlar?

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Hek

ime

ödem

e

Kuru

ma

ödem

e

Sosy

alku

rum

lara

mal

iyet

Has

taya

mal

iyet

Reh

abili

tasy

on

verile

ri

Sağ

kalım

verile

ri

Morb

idite

verile

ri

Yaş

am k

alites

ive

rile

ri

Has

ta ter

cihi

Önem

lilik

Mendelssohn DC, et al. AJKD 2001;37:22-29Mendelssohn DC, et al. AJKD 2001;37:22-29

240 nefroloğun katıldığı anket240 nefroloğun katıldığı anket

Sonuçları iyileştirmek için optimal diyaliz tipi dağılımı ne

olmalıdır?

12%33% 55%

HD PD Ev HD

16%

40%44%

HD PD Ev HD

Yaşam süresi ve kalitesiYaşam süresi ve kalitesi Maliyet-etkinlikMaliyet-etkinlik

Mendelssohn DC, et al. AJKD 2001;37:22-29Mendelssohn DC, et al. AJKD 2001;37:22-29

Amerikan nefrologlarının diyaliz modalite tercihi

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Erk

ek

51-6

5ya

ş

Diy

abet

Obez

RR

F +

EF

>25

Uyu

mlu

Yaln

ız

Thamer M, et al. AJKD 2000;36:1155-65Thamer M, et al. AJKD 2000;36:1155-65

271 nefroloğun katıldığı anket271 nefroloğun katıldığı anket

PDPD

HDHD

Diyaliz tipi seçimi ile ilişkili faktörlerCHOICE Study: 1038 olgu

29,8

52

39

25,4

30,8 22,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HD PD

Hafif Orta derecede Şiddetli

Co-morbiditeCo-morbidite

Miskulin DC, et al. AJKD 2002;39:324-36Miskulin DC, et al. AJKD 2002;39:324-36pp<<0.0010.001

YaşlılardaYaşlılarda

ZencilerdeZencilerde

HipertansiflerdeHipertansiflerde

ObezlerdeObezlerde

HipoalbüminemiklerdeHipoalbüminemiklerde

HDHD

DiyabetiklerdeDiyabetiklerde

ÇalışanlardaÇalışanlarda

Erken başvuranlardaErken başvuranlarda

PDPD

Diyaliz tedavi seçiminde hasta tercihi ve kontrendikasyonlar

4048

5973

81

6052

4127

19

0

20

40

60

80

100

18-40 40-55 55-65 65-70 70+

%

HD PD

Jager KJ, et al. AJKD 2004;43:891-9Jager KJ, et al. AJKD 2004;43:891-9

Diyalize yeni başlayan 1.347 hastaDiyalize yeni başlayan 1.347 hasta

0

50

100

150

200

250

Medikal Sosyal

Hast

a s

ayıs

ı

PD HD

KontrendikasyonKontrendikasyon

İki diyaliz için kontrendikasyonu olmayan hastalarda diyaliz

tercihi

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5Kad

ın

Diy

abet

Yüks

ekco

-m

orb

idit

e

Yüks

ekal

büm

in

Pre

-diy

aliz

bak

ım

Yal

nız

lık

İşsi

z

Düşü

keğ

itim

Jager KJ, et al. AJKD 2004;43:891-9Jager KJ, et al. AJKD 2004;43:891-9

HDHD

PDPD

Co-morbidite ve değişikliklerinin sağkalım üzerine etkisi

1

2,02

3,14

0

1

2

3

4

0-1 2 3

Eş zamanlı hastalık indeksi

Mort

alite

ris

ki

Miskulin DC, et al. AJKD 2003;41:149-61Miskulin DC, et al. AJKD 2003;41:149-61

1,681,39

1

0,640,39

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2'd

en 3

'e

1'd

en 2

'ye

Değ

işik

lik

yok

1'd

en 0

'a

2'd

en 1

'e

Mort

alit

e r

iski

1039 hasta, 5 yıllık izlem1039 hasta, 5 yıllık izlem

p=0.001p=0.001

pp<<0.00010.0001

**

*p*p<<0.050.05

**

**

Periton diyalizinin potansiyel avantajları

1.1. Tedavinin sürekli doğası nedeniyle biyokimyasal değerler veTedavinin sürekli doğası nedeniyle biyokimyasal değerler vevolüm dengesi sabit seyreder. Bu nedenle, volüme bağlı volüm dengesi sabit seyreder. Bu nedenle, volüme bağlı hipertansiyon daha iyi kontrol edilir.hipertansiyon daha iyi kontrol edilir.

2. 2. Hastaya daha serbest bir diyet ve sıvı alım olanağı sunar.Hastaya daha serbest bir diyet ve sıvı alım olanağı sunar.

3. 3. Merkeze bağlı olmadığından hastaya daha aktif ve kaliteliMerkeze bağlı olmadığından hastaya daha aktif ve kalitelibir yaşam olanağı sunar.bir yaşam olanağı sunar.

4. 4. Rezidüel renal fonksiyon daha iyi korunur.Rezidüel renal fonksiyon daha iyi korunur.

5. 5. Aneminin kontrolü daha kolaydır.Aneminin kontrolü daha kolaydır.

6. 6. Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinlere bağlıOrta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinlere bağlıkomplikasyonlar daha az görülür.komplikasyonlar daha az görülür.

DOĞRU MU?DOĞRU MU?

Periton diyalizinin potansiyel dezavantajları

1.1. Peritonit atakları ve biyo-uyumsuz diyaliz solüsyonununPeritonit atakları ve biyo-uyumsuz diyaliz solüsyonununperiton zarında yol açtığı fonksiyonel ve yapısal değişikliklerperiton zarında yol açtığı fonksiyonel ve yapısal değişikliklernedeniyle, teknik kullanım süresi düşüktür. nedeniyle, teknik kullanım süresi düşüktür.

2.2. Özellikle peritoneal protein kaybı nedeniyle malnütrisyon Özellikle peritoneal protein kaybı nedeniyle malnütrisyon sıklığı yüksektir.sıklığı yüksektir.

3.3. Her hastada diyaliz yeterlilik hedeflerine ulaşmak mümkünHer hastada diyaliz yeterlilik hedeflerine ulaşmak mümkünolmayabilir. olmayabilir.

4.4. Diyalizattan sürekli glukoz emilimi nedeniyle, hiperlipidemiDiyalizattan sürekli glukoz emilimi nedeniyle, hiperlipidemive obezite sıklığı yüksektir.ve obezite sıklığı yüksektir.

5. 5. Reflü özofajit ve konstipasyon gibi gastrointestinalReflü özofajit ve konstipasyon gibi gastrointestinalkomplikasyonların sıklığı yüksektir. komplikasyonların sıklığı yüksektir.

DOĞRU MU?DOĞRU MU?

İKİ DİYALİZ YÖNTEMİNİ EN İYİ KARŞILAŞTIRMA YOLUİKİ DİYALİZ YÖNTEMİNİ EN İYİ KARŞILAŞTIRMA YOLUSAĞKALIM ANALİZİDİR !!!SAĞKALIM ANALİZİDİR !!!

Seçim kriterlerinin farklılığıSeçim kriterlerinin farklılığıHasta dağılımının dengesizliğiHasta dağılımının dengesizliğiÖrnek hacminin değişkenliğiÖrnek hacminin değişkenliğiİnsidan veya prevalan olguların analiziİnsidan veya prevalan olguların analiziİzlem sürelerinin farklılığıİzlem sürelerinin farklılığıAnaliz yöntemlerinin farklılığıAnaliz yöntemlerinin farklılığıMultivaryant analizlerin eksik veya yanlış kullanılmasıMultivaryant analizlerin eksik veya yanlış kullanılmasıSağkalımı etkileyebilecek tüm değişkenlerin dikkate alınmamasıSağkalımı etkileyebilecek tüm değişkenlerin dikkate alınmamasıEşlik eden değişkenlerin uygun şekilde derecelendirilememesiEşlik eden değişkenlerin uygun şekilde derecelendirilememesiRezidüel renal fonksiyonun sıklıkla dikkate alınmamasıRezidüel renal fonksiyonun sıklıkla dikkate alınmamasıTedaviye uyum derecelerinin farklı olabilmesiTedaviye uyum derecelerinin farklı olabilmesi

Hasta sağkalımı ile ilgili çalışmalar

PD ÜSTÜNPD ÜSTÜN HD ÜSTÜNHD ÜSTÜN FARK YOKFARK YOK

Burton, 1987Burton, 1987 Bloembergen, Bloembergen, 19951995

Maiorca, 1991Maiorca, 1991

Serkes, 1990Serkes, 1990 Disney, 1995Disney, 1995 Gentil, 1991Gentil, 1991

Nelson, 1992Nelson, 1992 Locatelli, 1995Locatelli, 1995 Held, 1994Held, 1994

Fenton, 1997Fenton, 1997 Marcelli, 1996Marcelli, 1996 Piccoli, 1995Piccoli, 1995

Schaubel, 1998Schaubel, 1998 Foley, 1998Foley, 1998 Lee, 1996Lee, 1996

Collins, 1999*Collins, 1999* Vonesh, 1999Vonesh, 1999 Collins, 1999**Collins, 1999**

Avram, 2001Avram, 2001 van Biesen, van Biesen, 20002000

* Kısa dönemde* Kısa dönemde ** Uzun dönemde ** Uzun dönemde

1,191,38

1,11 1,05

0

0,5

1

1,5

2

Tüm olgular DM Non-DM <55 yaş

PD

içi

n r

ela

tif m

ort

alite

ris

kib

Bloembergen WE, et al. JASN 1995;6:177-83Bloembergen WE, et al. JASN 1995;6:177-83

USRDS verileri (1987-89)USRDS verileri (1987-89)170.700 hasta – 42.372 ölüm170.700 hasta – 42.372 ölüm

pp<<0.0010.001pp<<0.0010.001

pp<<0.010.01

USRDS verileriUSRDS verileri

Vonesh EF, Moran J. JASN 1999;10:354-65Vonesh EF, Moran J. JASN 1999;10:354-65

USRDS verileriUSRDS verileri

Vonesh EF, Moran J. Vonesh EF, Moran J. JASN 1999;10:354-65JASN 1999;10:354-65

USRDS verileriUSRDS verileri

Vonesh EF, Moran J. Vonesh EF, Moran J. JASN 1999;10:354-65JASN 1999;10:354-65

USRDS verileriUSRDS verileri

Vonesh EF, Moran J. Vonesh EF, Moran J. JASN 1999;10:354-65JASN 1999;10:354-65

Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında mortalite riskleri

0

100

200

300

400

3 6 9 12 15 18 21 24

Zaman (ay)

Ölü

m/1000 t

edavi yılı

HD PD

0

0,5

1

1,5

2

3 6 9 12 15 18 21 24

Zaman (ay)

Rela

tif ri

sk

Collins AJ, et al. AJKD 1999;34:1065-74Collins AJ, et al. AJKD 1999;34:1065-74

USA Medicare verileri (1994-96)USA Medicare verileri (1994-96)99.048 HD ve 18.110 PD hastası99.048 HD ve 18.110 PD hastası

0

0,5

1

1,5

2

3 6 9 12 15 18 21 24

Zaman (ay)

Rela

tif r

isk

Non-DMNon-DM

DMDM

0,86

1,03

0,72

0,870,88

1,21

0,61

0,87

0

0,4

0,8

1,2

1,6

DM - <55 DM - >55 NonDM - <55 NonDM - >55

PD

içi

n r

ela

tif ri

sk

ErkekKadın

Collins AJ, et al. AJKD 1999;34:1065-74Collins AJ, et al. AJKD 1999;34:1065-74

** **

**

****

** **

0,82

0,46

0

0,5

1

1,5

2

6 ay 48 ay

HD

içi

n r

ela

tif m

ort

alite

ris

ki

1,17

0,66

0

0,5

1

1,5

2

6 ay 48 ay

HD

içi

n r

ela

tif m

ort

alite

ris

ki

Collins AJ, et al. Semin Dial 2002;15:98-102Collins AJ, et al. Semin Dial 2002;15:98-102

USA Medicare verileriUSA Medicare verileri65 yaşından büyük hastalar65 yaşından büyük hastalar

DMDM Non-DMNon-DM

1,02

1,59

0

0,5

1

1,5

2

İlk 2 yıl 2 yıldansonra

PD

içi

n r

ela

tif m

ort

alite

ris

ki

6,876,25

0

2

4

6

8

10

Modalitedeğişikliği

PD'ye geçiş

2 y

ıldan s

onra

ki m

ort

alite

ris

ki

433 hasta – 41 ay izlem433 hasta – 41 ay izlem

Foley RN, et al. JASN 1998;9:267-76Foley RN, et al. JASN 1998;9:267-76

**

2,96

2,17

1,23

0,87

0

1

2

3

4

5

3-12 ay 12-24 ay 24-36 ay 36-48 ay

HD

için

rela

tif

mort

alite

ris

ki

*

**

*p*p<<0.01, **p0.01, **p<<0.050.05

NECOSADNECOSAD

742 HD hastası742 HD hastası

480 PD hastası480 PD hastası

4 yıllık4 yıllıkizlemizlem

Termorshuizen F, et al. JASN 2003;14:2851-60Termorshuizen F, et al. JASN 2003;14:2851-60

DüzeltilmemişDüzeltilmemiş

HDHD PDPD PP

YaşYaş 62.3 62.3 ±± 13.9 13.9 52.1 52.1 ±± 14.7 14.7 0.00010.0001

DiyabetDiyabet % 22.6% 22.6 % 18.1% 18.1 0.050.05

KVHKVH % 39.5% 39.5 % 24.6% 24.6 0.00010.0001

Co-morbiditeCo-morbidite % 48.9 - 11.2% 48.9 - 11.2 % 33.5 - 6.9% 33.5 - 6.9 0.00010.0001

GFRGFR 3.4 3.4 ±± 2.8 2.8 4.1 4.1 ±± 2.7 2.7 0.00010.0001

HemoglobinHemoglobin 10.7 10.7 ±± 1.4 1.4 11.9 11.9 ±± 1.6 1.6 0.00010.0001

Termorshuizen F, et al. JASN 2003;14:2851-60Termorshuizen F, et al. JASN 2003;14:2851-60

BAZAL ÖZELLİKLERBAZAL ÖZELLİKLER

Diğer faktörler için düzeltilmiş mortalite riski

1,32

1,06

0,550,42

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3-12 ay 12-24 ay 24-36 ay 36-48 ay

HD

için

rela

tif m

ort

alit

e r

iski

* *

*p*p<<0.010.01

Termorshuizen F, et al. JASN 2003;14:2851-60Termorshuizen F, et al. JASN 2003;14:2851-60

Uzun süreli mortalite riski

0,56

0,44

0,71 0,72

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Tüm olgular DM Non-DM <60 yaş

HD

için

rela

tif m

ort

alit

e r

iski

pp<<0.0010.001

pp<<0.0010.001

pp<<0.050.05

Avram MM, et al. AJKD 2001;37:S77-80Avram MM, et al. AJKD 2001;37:S77-80537 HD ve 422 PD537 HD ve 422 PD12 yıllık izlem12 yıllık izlem

Hemodiyaliz ve periton diyalizinde ölüm nedenleri

0

5

10

15

20

25

%

MI

KKY

Kard

iyak

arr

est SVO

İnfe

ksi

yon

Malignit

e

Maln

ütr

isyo

n

Tedavi

yi r

ed

HDPD

van Dijk PCW, et al. NDT 2001;16:1120-9van Dijk PCW, et al. NDT 2001;16:1120-9

Sağkalım çalışmalarının özeti

1.1. İlk 2 yıl içinde hemodiyalize eşdeğer veya daha iyi sağİlk 2 yıl içinde hemodiyalize eşdeğer veya daha iyi sağkalım oranları sağlamakla beraber, 2 yıldan sonra PDkalım oranları sağlamakla beraber, 2 yıldan sonra PDhastalarında mortalite riski HD hastalarından yüksektir.hastalarında mortalite riski HD hastalarından yüksektir.

2. Hemodiyaliz ile karşılaştırıldığında, periton diyalizinde2. Hemodiyaliz ile karşılaştırıldığında, periton diyalizindemortalite riski diyabetiklerde diyabetik olmayanlardan,mortalite riski diyabetiklerde diyabetik olmayanlardan,yaşlılarda gençlerden ve kadınlarda erkeklerden daha yaşlılarda gençlerden ve kadınlarda erkeklerden daha yüksektir.yüksektir.

3. Özellikle 65 yaşın üzerinde diyabetik kadınlar mortalite3. Özellikle 65 yaşın üzerinde diyabetik kadınlar mortaliteriski en yüksek grubu oluşturmaktadır.riski en yüksek grubu oluşturmaktadır.

Hemodiyaliz ile periton diyalizinin teknik başarı oranları

100 96 93 89100

76

49

22

0

20

40

60

80

100

120

0 2 5 10

HDPD

van Dijk PCW, et al. NDT 2001;16:1120-9van Dijk PCW, et al. NDT 2001;16:1120-9

ERA-EDTA verileri (6 Avrupa ülkesi)ERA-EDTA verileri (6 Avrupa ülkesi)1980-99 arası diyalize başlayan 57.371 hasta1980-99 arası diyalize başlayan 57.371 hasta

Teknik sağkalım

95

64

94

53

0

20

40

60

80

100

Teknik

sağkalım

(%

)

2 yıl 3 yıl

HDPD

Jager KJ, et al. Net J Med 2001;58:163-73Jager KJ, et al. Net J Med 2001;58:163-73

250 hasta250 hasta

Sık veya şiddetliSık veya şiddetliperitonit ataklarıperitonit atakları

Sık peritonit atakları ve diyalizatınSık peritonit atakları ve diyalizatınbiyo-uyumsuz özellikleri nedeniyle biyo-uyumsuz özellikleri nedeniyle peritonda fonksiyonel ve yapısalperitonda fonksiyonel ve yapısaldeğişikliklerin gelişmesideğişikliklerin gelişmesi

Yetersiz ultrafiltrasyonYetersiz ultrafiltrasyonYetersiz solüt atılımıYetersiz solüt atılımı

RRF’nun kaybıRRF’nun kaybı

DÜŞÜK DÜŞÜK TEKNİK BAŞARITEKNİK BAŞARI

Periton diyalizinde düşük teknik başarının nedenleri

PD’nin sürekli doğasıPD’nin sürekli doğasısabit bir volüm dengesi sağlarsabit bir volüm dengesi sağlar

VOLÜM DAHA İYİVOLÜM DAHA İYİKONTROL EDİLİRKONTROL EDİLİR

PDPD HDHD PP

Sayı Sayı 2727 2727

Sistolik KBSistolik KB 125 125 ±± 55

155 155 ±± 5 5

<<0.0000.00011

Diyastolik Diyastolik KBKB

78 78 ±± 3 3 93 93 ±± 3 3 =0.000=0.00011

HT sıklığı HT sıklığı % 41% 41 % 81% 81 <<0.010.01

SVHSVH % 52% 52 % 93% 93 <<0.0010.001

AritmiAritmi % 4% 4 % 33% 33 <<0.050.05Canziani ME, et al. Artif Organs 1995;19:241-4Canziani ME, et al. Artif Organs 1995;19:241-4

Volüm ve kan basıncı kontrolü

Periton diyalizi hastalarında sıvı dengesi

Periton diyalizinde yeterli volüm dengesi sağlamak daha güçtürPeriton diyalizinde yeterli volüm dengesi sağlamak daha güçtür

Periton diyalizi hastaları daha hipervolemiktirPeriton diyalizi hastaları daha hipervolemiktir

Rottembourg. Kidney Int, 1993Rottembourg. Kidney Int, 1993Amann, et al. Kidney Int, 1996Amann, et al. Kidney Int, 1996Lameire, et al. Kidney Int, 1996 Lameire, et al. Kidney Int, 1996 Coles. Perit Dial Int, 1997Coles. Perit Dial Int, 1997Plum et al. NDT, 2001Plum et al. NDT, 2001

GÜNÜMÜZDEGÜNÜMÜZDE

NİÇİN?NİÇİN?

Sıvı dengesinin değerlendirilmesindeki güçlüklerSıvı dengesinin değerlendirilmesindeki güçlükler

Yüksek peritoneal geçirgenlikYüksek peritoneal geçirgenlik

Mükemmel bir ozmotik ajanın bulunmayışıMükemmel bir ozmotik ajanın bulunmayışı

Rezidüel renal fonksiyonun kaybıRezidüel renal fonksiyonun kaybı

Zamanla peritonun UF kapasitesinin azalmasıZamanla peritonun UF kapasitesinin azalması

Kuru ağırlığın belirlenmesindeki güçlüklerKuru ağırlığın belirlenmesindeki güçlükler

Hipertonik diyalizat kullanımındaki tereddütlerHipertonik diyalizat kullanımındaki tereddütler

Hasta uyumsuzluğuHasta uyumsuzluğu

Periton diyalizinde uzun süreli durum

0 1 2 3 4 5

RRFRRF

UFUF

YETERSİZ DİYALİZ RİSKİ

ULTRAFİLTRASYONULTRAFİLTRASYON

YETERSİZ UF RİSKİ

Menon MK, et al. NDT 2001;16:2207-13Menon MK, et al. NDT 2001;16:2207-13

Periton diyalizi hastalarında uzun süreli kan basıncı kontrolü

Kan basıncı değişikliğinin en önemli belirleyicisi RRF düzeyiKan basıncı değişikliğinin en önemli belirleyicisi RRF düzeyi

Uzun süreli PD hastalarında hipervolemi ve sol ventrikül

hipertrofisi HD hastalarından daha sıktır

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Anti

hip

ert

ansif k

ullanım

ı

(%)

HD PD

0

5

10

15

20

25

30

35

40

AN

P (

pm

ol/

L)

HD PD

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SKB DKB

HDPD

Enia G, et al. NDT 2001;16:1459-64Enia G, et al. NDT 2001;16:1459-64

51 PD hastası51 PD hastası

201 HD hastası201 HD hastası

pp<<0.0010.001

pp<<0.010.01

HDHD PDPD PP

SA volüm (ml)

36.7 ± 17.0

49.1 ± 22.0

<0.001

EF (%) 58.9 ± 9.6 55.6 ± 9.2 <0.05

SVKİ (gr/m2) 133 ± 39 157 ± 37 <0.01

SVH (%) 62 86 <0.01

Enia G, et al. NDT 2001;16:1459-64Enia G, et al. NDT 2001;16:1459-64

BetaBeta P P

ANPANP 0.390.39 0.00010.0001

Sistolik Sistolik KBKB

0.230.23 0.00010.0001

YaşYaş 0.180.18 0.00090.0009

Diyaliz Diyaliz tipitipi

0.150.15 0.0040.004

CinsiyetCinsiyet -0.15-0.15 0.0050.005

FosforFosfor 0.130.13 0.020.02

Sol ventrikül kitle indeksininSol ventrikül kitle indeksininbağımsız belirleyicileribağımsız belirleyicileri

S-CAPDS-CAPD L-CAPDL-CAPD HDHD PP

Sayı 15 16 20

Yaş 51.9 ± 11.8

53.1 ± 8.1 51.3 ± 10.9

AD

Süre 28 ± 12 77 ± 13 162 ± 52

SKB 140 ± 119 159 ± 13 127 ± 19 <0.01

DKB 78 ± 15 90 ± 10 72 ± 11 <0.01

AH ilaç 60.0 93.9 25.0 <0.05

Hct 29.5 ± 4.1 28.4 ± 5.8 28.9 ± 2.9 AD

Albümin 3.9 ± 0.3 3.7 ± 0.2 3.8 ± 0.4 AD

Kolesterol 206 ± 43 232 ± 52 164 ± 36 <0.01

Trigliserid 223 ± 122 201 ± 94 121 ± 58 <0.01Takeda K, et al. AJKD 1998;32:482-7Takeda K, et al. AJKD 1998;32:482-7

0

40

80

120

160

200

Sol ve

ntr

kül kit

le indeksi

Kontrol S-CAPD L-CAPD HD

Takeda K, et al. AJKD 1998;32:482-7Takeda K, et al. AJKD 1998;32:482-7

pp<<0.050.05

PDPD HDHD PP

SayıSayı 4040 4141

SKB/DKBSKB/DKB 137/86137/86 130/81130/81 ADAD

Antihipertansif Antihipertansif ilaçilaç

00 00 3030 <<0.050.05

11 44 33 ADAD

22 1616 00 <<0.050.05

33 2020 33 <<0.050.05

KolesterolKolesterol 5.45 5.45 ±± 0.630.63

4.72 4.72 ±± 0.34 0.34

<<0.050.05

Statin Statin 1010 00 <<0.050.05Covic A, et al. Perit Dial Int 2004;24:365-72Covic A, et al. Perit Dial Int 2004;24:365-72

Arteriyel sertlik ve vazomotor fonksiyon

0

2

4

6

8

10

PD HD Tx EH

PW

V (

m/sn

)

-20

-10

0

10

20

30

40

PD HD Tx EH

Augm

enta

tion in

dex (

%)

Bazal AI SAL AI NTG AI

pp<<0.050.05

Covic A, et al. Perit Dial Int 2004;24:365-72Covic A, et al. Perit Dial Int 2004;24:365-72

Kötü volüm kontrolü değişmez bir bulgu değildir

HDHD PDPD PP

SayıSayı 5050 3434

Sistolik KBSistolik KB 115 115 ±± 23 23 122 122 ±± 17 17 ADAD

Diyastolik KBDiyastolik KB 74 74 ±± 14 14 76 76 ±±1212 ADAD

Kardiyotorasik Kardiyotorasik oranoran

46 46 ±± 4 4 46 46 ±± 5 5 ADAD

Sol atrial indeksSol atrial indeks 22 22 ±± 3 3 20 20 ±± 2 2 ADAD

SVKİSVKİ 119 119 ±± 35 35 113 113 ±± 37 37 ADAD

Ejeksiyon Ejeksiyon fraksiyonufraksiyonu

63 63 ±± 8 8 63 63 ±± 7 7 ADAD

Günal Aİ, et al. Perit Dial Int 2003;23:563-7Günal Aİ, et al. Perit Dial Int 2003;23:563-7

Sezer S, et al. Adv Perit Dial 2000;16:177-81bSezer S, et al. Adv Perit Dial 2000;16:177-81b

HDHD PDPD

0 0 6 12 18 24 6 12 18 24

34 hasta34 hasta

0

40

80

120

160

HD PD

SKB DKB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

(% )

HD PD

SVH Sist disf Diast disf

Son dönem böbrek yetmezliği ve dislipidemi

KBYKBY

DİSLİPİDEMİDİSLİPİDEMİ

Peritoneal glukozPeritoneal glukozemilimiemilimi

Peritoneal proteinPeritoneal proteinkaybıkaybı

Heparin ileHeparin ileLPL’ın tüketilmesiLPL’ın tüketilmesi

PDPD HDHD

Diyaliz tipi ve hiperlipidemi

0

40

80

120

160

200

240

280

TK TG LDL HDL Lp(a) ApoA-IV

HD PD

Kronenberg F, et al. Kidney Int 2003;63:S113-6Kronenberg F, et al. Kidney Int 2003;63:S113-6

564 HD ve 168 PD hastası564 HD ve 168 PD hastası

**

**

**

**

*p*p<<0.0010.001PD HASTALARINDAPD HASTALARINDA

ATEROJENİK LİPİD PROFİLİATEROJENİK LİPİD PROFİLİHD’DEN SIKTIRHD’DEN SIKTIR

Sniderman et al. Atherosclerosis 1987Sniderman et al. Atherosclerosis 1987Hörkkö et al. Ann Med 1994Hörkkö et al. Ann Med 1994Siamopoulos et al. PDI 1995Siamopoulos et al. PDI 1995Kronenberg et al. JASN 1995Kronenberg et al. JASN 1995Attman et al. Kidney Int 1999 Attman et al. Kidney Int 1999 Sezer et al. Adv Perit Dial 2000Sezer et al. Adv Perit Dial 2000Özdemir et al. Artif Organs 2001Özdemir et al. Artif Organs 2001Avram et al. AJKD 2002Avram et al. AJKD 2002

Diyaliz tipinin rezidüel renal fonksiyona etkisi

0

1

2

3

4

5

6

0 6 12 18 24 30 36 42 48

Zaman (ay)

GFR

(m

l/m

in)

PDHD

Misra M, et al. Kidney Int 2001;59:754-63Misra M, et al. Kidney Int 2001;59:754-63

102 PD ve 39 HD hastası102 PD ve 39 HD hastası

pp<<0.010.01

Diyaliz tipinin rezidüel renal fonksiyona etkisi

0

2

4

6

8

10

0 6 12 24

Zaman (ay)

GFR

(m

l/dk)

PDHD-PSHD-Cup

Lang SM, et al. Perit Dial Int 2001;21:52-7Lang SM, et al. Perit Dial Int 2001;21:52-7

pp<<0.050.05

Malnütrisyon

Peritoneal proteinPeritoneal proteinkaybıkaybı

Glukoz emilimiGlukoz emilimi

Karın içi basınç artışıKarın içi basınç artışı

İştahsızlıkİştahsızlık

MALNÜTRİSYONMALNÜTRİSYON

PD’de daha PD’de daha sıksık

Sık değilSık değil

Cianciaruso, Cianciaruso, 19951995

Markcmann, Markcmann, 19881988

Maiorca, 1996Maiorca, 1996 Jager, 2001 Jager, 2001

Goldwasser, Goldwasser, 2002 2002

Orta ve büyük molekül ağırlıklı Orta ve büyük molekül ağırlıklı inhibitörlerin daha etkin klirensiinhibitörlerin daha etkin klirensi

RRF’un daha uzun süre korunması ileRRF’un daha uzun süre korunması ileendojen EPO yapımının devam etmesiendojen EPO yapımının devam etmesi

Kan kayıplarının azalmasıKan kayıplarının azalması

Eritrosit yaşam süresinin uzamasıEritrosit yaşam süresinin uzaması

ANEMİNİNANEMİNİNDAHA KOLAYDAHA KOLAYKONTROLÜKONTROLÜ

Periton diyalizinde anemi daha kolay kontrol edilir

Diyaliz hastalarında EPO kullanımı ve Hb düzeyleri

0

20

40

60

80

100

EPO

kullan

ılan h

ast

a yü

zdesi

HD PD

USA Medicare verileriUSA Medicare verileri121.970 HD ve 7.129 PD hastası121.970 HD ve 7.129 PD hastası

Snyder JJ, et al. JASN 2004;15:174-9Snyder JJ, et al. JASN 2004;15:174-9

0

20000

40000

60000

80000

Ayl

ık E

PO

doz

u

HD PD

pp<<0.00010.0001

EPO alan hastalardaEPO alan hastalardaHb düzeyleri benzerHb düzeyleri benzer

pp<<0.00010.0001

Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında eritropoetin

gereksinimi

0

2

4

6

8

10

12

14

Hb d

üze

yi (

gr/

dl)

HD PD

Coronel F, et al. J Nephrol 2003;16:697-702Coronel F, et al. J Nephrol 2003;16:697-702

SC EPO uygulanan ve yeterli diyaliz olanSC EPO uygulanan ve yeterli diyaliz olan69 HD ve 63 PD hastası69 HD ve 63 PD hastası

0

20

40

60

80

100

120

140

160

EPO

dozu

(U

/kg/haft

a)

HD PD

p=0.001p=0.001

Sezer S, et al. Adv Perit Dial 2000;16:177-81Sezer S, et al. Adv Perit Dial 2000;16:177-81

HDHD PDPD

0 0 6 12 18 24 6 12 18 24

34 hasta34 hasta

0

2

4

6

8

10

12

14

Hem

oglo

bin

(gr/

dl)

HD PD0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

EPO

dozu

(U

/haft

a)

HD PD

p=0.01p=0.01 p=0.001p=0.001

Diyaliz hastalarında eritropoetin ve kan transfüzyonlarının

maliyeti

0

2000

4000

6000

8000

10000

EPO

dozu (

U/haft

a)

HD PD

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Tra

nsf

üzyon (

U/ay)

HD PD Page DE, House A. Adv Perit Dial 1998;14:87-9Page DE, House A. Adv Perit Dial 1998;14:87-9

0100000200000300000400000500000600000700000

Te

da

vi

ma

liy

eti

HD PD

Transfüzyon EPO Toplam

pp<<0.010.01

pp<<0.010.01

Diyaliz tipi ve kemik hastalığı

44

1613

48

0

10

20

30

40

50

60

Yüksekdöngülü

Adinamik

HD PD

Hiperfosfateminin kontrolüHiperfosfateminin kontrolüdaha kolaydırdaha kolaydır

Alüminyum yüklenmesi riskiAlüminyum yüklenmesi riskidaha azdırdaha azdır

Kemik mineral dansitesiKemik mineral dansitesidaha yüksektirdaha yüksektir

Pei Y, et al. Kidney Int 1992;41:1374-82Pei Y, et al. Kidney Int 1992;41:1374-82

Coburn. Kidney Int 1993Coburn. Kidney Int 1993Pasadakis et al. Adv Perit Dial 1995Pasadakis et al. Adv Perit Dial 1995Montenegro et al. Clin Nephrol 1998Montenegro et al. Clin Nephrol 1998Hampson et al. Nephron 2002Hampson et al. Nephron 2002

Yaşam kalitesi

Sorun Sorun yokyok

HD / PDHD / PD

Hafif Hafif sorunsorun

HD / PDHD / PD

Fazla Fazla sorunsorun

HD / PDHD / PD

PP

Mobilite 50 / 42 49 / 56 1 / 2 AD

Öz bakım 71 / 74 24 / 16 5 / 10 AD

Olağan aktivite

36 / 14 50 / 63 14 / 23 <0.01

Ağrı 30 / 39 64 / 53 6 / 8 AD

Anksiyete 52 / 48 42 / 46 6 / 6 AD

Sağlık durumu

34 / 31 51 / 55 15 /14 ADHDHD

PDPDQoL SKORUQoL SKORU

60.4 60.4 ±± 18.0 18.0

61.2 61.2 ±± 18.9 18.9pp>>0.050.05

Wasserfallen JB, et al. NDT 2004;19:1594-99Wasserfallen JB, et al. NDT 2004;19:1594-99

HD ve PD hastalarında yaşam kalitesinin zamanla değişimi

34

36

38

40

42

44

6 12 18

Fiz

ikse

l yaşa

m k

alite

si

HD PD

Merkus MP, et al. Kidney Int 1999;56:720-8Merkus MP, et al. Kidney Int 1999;56:720-8

84 HD ve 55 PD hastası84 HD ve 55 PD hastası SF-36SF-36

40

42

44

46

48

50

6 12 18

Menta

l yaşa

m k

alite

si

HD PD

SONUÇLAR

1.1. Periton diyalizinde teknik sağkalımın düşük olması dışında,Periton diyalizinde teknik sağkalımın düşük olması dışında,bir diyaliz yönteminin diğerine açık bir üstünlüğü yoktur.bir diyaliz yönteminin diğerine açık bir üstünlüğü yoktur.

2. 2. Bir diyaliz yöntemi için özel bir engeli olmayan hastalarBir diyaliz yöntemi için özel bir engeli olmayan hastalarher iki yönteme de adaydırlar.her iki yönteme de adaydırlar.

3. 3. Diyaliz tipi seçimi, hasta bazında özel yarar-olası zararDiyaliz tipi seçimi, hasta bazında özel yarar-olası zarardengesi gözetilerek, hastanın katılımı ile yapılmalıdır.dengesi gözetilerek, hastanın katılımı ile yapılmalıdır.

4. 4. Sağkalım verileri, 65 yaşın üzerinde diyabetik kadınlardaSağkalım verileri, 65 yaşın üzerinde diyabetik kadınlardaperiton diyalizinin artmış ölüm riski taşıdığını göstermektedir.periton diyalizinin artmış ölüm riski taşıdığını göstermektedir.

5.5. Periton diyalizinin RRF’un korunması, aneminin kontrolüPeriton diyalizinin RRF’un korunması, aneminin kontrolüüzerine olan olumlu etkileri nedeniyle, diyalize yeni başlayanüzerine olan olumlu etkileri nedeniyle, diyalize yeni başlayanhastalarda periton diyalizinin tercih edilmesi mantıklı olabilir.hastalarda periton diyalizinin tercih edilmesi mantıklı olabilir.Sağkalım verileri periton diyalizinin erken dönem avantajınıSağkalım verileri periton diyalizinin erken dönem avantajınıdesteklemektedir. desteklemektedir.