helsinki alueittain - helsingin kaupunki...helsingin kaupungin tietokeskus pl 5500,00099 helsingin...

of 203 /203
HELSINKI ALUEITTAIN 2008 Helsingfors områdesvis Helsinki by District Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts

Author: others

Post on 08-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HELSINKIALUEITTAIN

  2008 Helsingfors områdesvisHelsinki by District

  Helsingfors stads faktacentralCity of Helsinki Urban Facts

 • Helsingin kaupungin tietokeskusPL 5500, 00099 Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1612

  Helsingfors stads faktacentralPB 5500, 00099 Helsingfors stad, tel. (09) 310 1612

  City of Helsinki Urban FactsP.O.Box 5500, FI-00099 City of Helsinki, tel. +358 9 310 1612

  www.hel.fi/tietokeskus

  Tilaukset / jakelu p. (09) 310 36293Käteismyynti Tietokeskuksen kirjasto, Siltasaarenk. 18-20 ABeställningar / distribution tel. (09) 310 36293Direktförsäljning Faktacentralens bibliotek, Broholmsgatan 18-20 AOrders / distribution tel. +358 9 310 36293Direct sales Library, Siltasaarenkatu 18-20 AS-posti / e-mail [email protected]

 • HELSINKI ALUEITTAIN2008 Helsingfors områdesvisHelsinki by District

  Helsingin kaupungin tietokeskusHelsingfors stads faktacentralCity of Helsinki Urban Facts

  HelsinkiHelsingfors 2008

 • Julkaisun toimitus Pekka VuoriRedigering Tea TikkanenEditors Päivi Selander

  Käännökset Magnus GräsbeckÖversättningarTranslations

  Kansi Tarja Sundström-AlkuPärmCover

  Tekninen toteutus Otto BurmanTekniskt utförande Tea TikkanenTechnical Editing Pekka Vuori

  Valokuvat

  Kartat © Kaupunkimittausosasto - Stadsmätningsavdelningen, Helsinki - 055/2006Kartor © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L7698/08Maps

  ISBN 978-952-223-234-2 painettuISBN 978-952-223-235-9 verkossa

  Helsingin kaupungin tietokeskus / Raimo RiskiFoton s. 28 Helsingin kaupungin kuvapankki / Comma Image OyPhotos

  Helsingfors

 • Helsinki alueittain 2008

  Helsingfors områdesvisHelsinki by District

  Esipuhe 5Förord 6Preface 7

  Helsinki vuonna 2008 8Helsingfors år 2008 19Helsinki in 2008 23

  Lukijalle 28Till läsaren 28To the Reader 28

  Helsinki – Helsingfors 291. Eteläinen suurpiiri - Södra stordistriktet 32101 Vironniemen peruspiiri - Estnäs distrikt 36102 Ullanlinnan peruspiiri - Ulrikasborgs distrikt 40103 Kampinmalmin peruspiiri - Kampmalmens distrikt 44104 Taka-Töölön peruspiiri - Bortre Tölö distrikt 48105 Lauttasaaren peruspiiri - Drumsö distrikt 52

  2. Läntinen suurpiiri - Västra stordistriktet 56201 Reijolan peruspiiri - Grejus distrikt 60202 Munkkiniemen peruspiiri - Munksnäs distrikt 64203 Haagan peruspiiri - Haga distrikt 68204 Pitäjänmäen peruspiiri - Sockenbacka distrikt 72205 Kaarelan peruspiiri - Kårböle distrikt 76

  3. Keskinen suurpiiri - Mellersta stordistriktet 80301 Kallion peruspiiri - Berghälls distrikt 84302 Alppiharjun peruspiiri - Åshöjdens distrikt 88303 Vallilan peruspiiri - Vallgårds distrikt 92304 Pasilan peruspiiri - Böle distrikt 96305 Vanhankaupungin peruspiiri -

  Gammelstadens distrikt 100

  4. Pohjoinen suurpiiri - Norra stordistriktet 104401 Maunulan peruspiiri - Månsas distrikt 108402 Länsi-Pakilan peruspiiri - Västra Baggböle distrikt 112403 Tuomarinkylän peruspiiri - Domarby distrikt 116404 Oulunkylän peruspiiri - Åggelby distrikt 120405 Itä-Pakilan peruspiiri - Östra Baggböle distrikt 124

  5. Koillinen suurpiiri - Nordöstra stordistriktet 128501 Latokartanon peruspiiri - Ladugårdens distrikt 132502 Pukinmäen peruspiiri - Bocksbacka distrikt 136503 Malmin peruspiiri - Malms distrikt 140504 Suutarilan peruspiiri - Skomakarböle distrikt 144505 Puistolan peruspiiri - Parkstads distrikt 148506 Jakomäen peruspiiri - Jakobacka distrikt 152

  6. Kaakkoinen suurpiiri - Sydöstra stordistriktet 156601 Kulosaaren peruspiiri - Brändö distrikt 160602 Herttoniemen peruspiiri - Hertonäs distrikt 164603 Laajasalon peruspiiri - Degerö distrikt 168

  7. Itäinen suurpiiri - Östra stordistriktet 172701 Vartiokylän peruspiiri - Botby distrikt 176702 Myllypuron peruspiiri - Kvarnbäckens distrikt 180703 Mellunkylän peruspiiri - Mellungsby distrikt 184704 Vuosaaren peruspiiri - Nordsjö distrikt 188

  Käsitemääritelmät ja lähteitä 192Begreppsdefinitioner och källor 194Definitions and sources 196

  Asiasanasto 198Index 198Key-word index 198

  3

 • 4

 • Esipuhe

  Helsinki on ollut Suomen pääkaupunki vuo-

  desta 1812. Silloinen 4 000 asukkaan pikku-

  kaupunki on nyt yhden Euroopan nopeimmin

  kasvavan suurkaupunkiseudun keskus. Vaik-

  ka Helsinki on nuori, se on kuitenkin moni-

  muotoinen, monet aikakerrokset säilyttänyt

  kaupunki. Kaupungin jokaisella alueella on

  oma historiansa ja nykyilmeensä, muutamille

  alueille on myös suuria tulevaisuuden suunni-

  telmia. Helsinki alueittain 2008 on tarkoitettu

  kaikille Helsingin alueista kiinnostuneille:

  kaupungin päättäjille, suunnittelijoille ja tut-

  kijoille, opiskelijoille ja koululaisille, elinkei-

  noelämälle ja järjestöille, tiedotusvälineille ja

  tietysti asukkaille.

  Kirjan alussa luodaan katsaus kaupungin

  viimeaikaiseen kehitykseen ja vertaillaan alu-

  eita teemakartoin. Kutakin Helsingin seitse-

  mää suurpiiriä ja 33 peruspiiriä kuvataan nel-

  jällä sivulla. Suomeksi, ruotsiksi ja englannik-

  si kerrotaan peruspiirien historiasta pääpiir-

  teet ja valotetaan myös tulevaisuutta. Yksi-

  tyiskohtaisessa kartassa kuvataan peruspiiri-

  en maankäyttöä ja palveluita. Kunkin alueen

  tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan ku-

  vaajan avulla, joilla aluetta verrataan koko

  kaupunkiin ja muihin alueisiin. Julkaisun tilas-

  tot ja kaaviot on päivitetty uusimmilla tiedoilla

  alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta,

  asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista

  sekä koulu-, sosiaali-, terveys- sekä muista

  palveluista.

  Helsinki alueittain on myös luettavissa in-

  ternetistä Helsingin kaupungin tietokeskuk-

  sen kotisivuilta. Samasta osoitteesta on linkki

  myös Helsingin seudun Aluesarjat-tilastotie-

  tokantaan, josta useimmat kirjan perustilas-

  tot ovat poimittavissa myös osa-alueittain.

  Tietokannassa on vertailutietoja myös Espoon

  ja Vantaan tilastoalueilta.

  Julkaisun ovat laatineet tietokeskuksen ti-

  lastot ja tietopalvelu -yksikössä tutkija Tea

  Tikkanen, yliaktuaari Pekka Vuori ja tutkija

  Päivi Selander. Erikoistutkija Martti Helminen

  ja kaupunkisuunnitteluviraston aluearkkiteh-

  dit ovat antaneet arvokasta apua aluekuvaus-

  ten kirjoittamisessa. Käännökset on tehnyt

  kielenkääntäjä Magnus Gräsbeck. Kiinteistö-

  viraston kaupunkimittausosasto on toimitta-

  nut karttapohjat ja useat kaupungin virastot

  ovat toimittaneet tietoja kirjaa varten. Kii-

  tämme lämpimästi kaikkia, jotka ovat osallis-

  tuneet kirjan toimittamiseen ja välittäneet tie-

  toja sitä varten.

  Helsingissä elokuussa 2008

  Asta Manninen

  johtaja

  Leila Lankinen

  tietohuoltopäällikkö

  5

 • 6

  Förord

  Helsingfors har varit Finlands huvudstad sedan

  år 1812. Denna stad, som då hade bara 4000

  invånare, är nu centrum i en av Europas snab-

  bast växande storstadsregioner. Trots att Hel-

  singfors är en relativt ung stad, visar den upp

  många ansikten och tidsstrata. Varje område i

  staden har sin egen historia och nuvarande

  uttryck, och för somliga områden finns stora

  framtidsplaner. Dessa fenomen beskrivs i den-

  na publikation med hjälp av tabeller, kartor

  och bilder. Helsingfors områdesvis 2008 är til-

  lägnad alla dem som intresserar sig för sta-

  dens olika delar: stadens beslutsfattare, pla-

  nerare och forskare, studerande och skolbarn,

  näringsliv och organisationer, massmedia och

  givetvis invånarna själva.

  Boken börjar med en orientering i stadens

  utveckling på sistone och en områdesjämförel-

  se med hjälp av temakartor. Sedan följer

  beskrivningar av de enskilda distrikten, med

  fyra sidor per distrikt. På finska, svenska och

  engelska får vi en kort presentation av distrik-

  tets historia och tänkta framtid. En detaljerad

  karta visar markanvändning och service. Varje

  områdes statistiska profil gestaltas med hjälp

  av åtta variabler, enligt vilka området jämförs

  med hela staden och de övriga områdena.

  Tabellerna och diagrammen innehåller senaste

  rön om markanvändning, invånare, jobb (ar-

  betstillfällen), boende, byggande och service i

  området.

  Helsingfors områdesvis kan studeras också

  på Internet, på Helsingfors stads faktacentrals

  hemsidor. Från samma adress utgår en länk

  även till den statistiska Områdesdatabasen för

  Helsingforsregionen, ur vilken man kan plocka

  ut merparten av denna boks basfakta även på

  delområdesnivå. Databasen innehåller jämfö-

  rande statistik även från Esbo och Vanda.

  Publikationen har uppgjorts vid Faktacent-

  ralens enhet för statistik och informationst-

  jänst under ledning av utredare Tea Tikkanen,

  överaktuarie Pekka Vuori och utredare Päivi

  Selander. Specialutredare Martti Helminen vid

  Stadsarkivet och områdesarkitekterna vid

  Stadsplaneringskontoret har givit värdefull

  hjälp med områdesbeskrivningarna. Stads-

  mätningsavdelningen vid Fastighetskontoret

  har levererat kartunderlagen och flera av sta-

  dens ämbetsverk har levererat olika data för

  boken. Vi tackar varmt alla dem som deltagit i

  redigerandet av boken eller kommit med upp-

  gifter för den.

  Helsingfors, august 2008

  Asta Manninen

  direktör

  Leila Lankinen

  informationsförsörjningschef

 • 7

  Preface

  Helsinki has been the capital of Finland since

  1812. This city, which then had only 4 000 inha-

  bitants, is today the centre of one of Europe’s

  fastest-growing major city regions. Although

  Helsinki is a fairly young city, it shows many fa-

  ces and historical strata. Each area in the city

  has a history and a present expression of its

  own, and for some, there are great plans for the

  future. These phenomena are described in this

  publication in the form of tables, maps and pic-

  tures. Helsinki by District 2008 has been compi-

  led for all those who take an interest in the va-

  rious parts of the city: policy-makers, planners

  and researchers, students, the business com-

  munity, organisations, mass media and,

  obviously, the inhabitants themselves.

  The book begins with an orientation in the

  city’s present development and a thematic com-

  parison of the areas by means of maps. Desc-

  riptions of the various districts follow, with four

  pages each. In Finnish, Swedish and English we

  get a short presentation of the history and plan-

  ned future of the district. The statistical profile

  of each district is drawn up by means of eight

  variables, by which the district is compared with

  the whole city and the other districts. The tables

  and diagrams contain the latest data on land

  use, inhabitants, jobs, housing, construction

  and service in the area.

  Helsinki by District can also be studied on

  the Internet, on the web site of Helsinki City

  Urban Facts. On the same address there is a link

  to the statistical Area Database for the Helsinki

  Region – from which the majority of this book’s

  data can be picked. The database also contains

  statistics on the cities of Espoo and Vantaa,

  Helsinki’s closest neighbours in the region.

  The publication was compiled at Helsinki City

  Urban Facts’ Unit for Statistics and Information

  Services by researcher Tea Tikkanen, senior

  statistician Pekka Vuori and researcher Päivi

  Selander. Special researcher Martti Helminen of

  the City Archives and the area architects of Hel-

  sinki City Planning Office have been of great

  help with the area descriptions. The Surveying

  Department of Helsinki City Real Estate Office

  has provided the map bases and several of the

  city’s offices and departments have provided

  various data for the book. We warmly thank all

  who have helped us with this book.

  Helsinki, August 2008

  Asta Manninen

  director

  Leila Lankinen

  information manager

 • Helsinki vuonna 2008

  Helsingin väestönkasvu on nopeutunut

  2000-luvun alkupuolen taantuman jälkeen.

  Taantuma johtui toisaalta muualta Suomesta

  Helsingin seudulle saadun muuttovoiton vä-

  henemisestä, toisaalta Helsingin kasvaneesta

  muuttotappiosta naapurikaupunkeihin ja seu-

  dun kehyskuntiin. Vuodesta 2005 lähtien kas-

  vu on jälleen voimistunut. Etenkin ulkomailta

  Helsinkiin tulee huomattavasti aikaisempaa

  enemmän muuttajia, mutta myös kotimaan

  muuttoliike kasvattaa seutua ja Helsinkiä ai-

  kaisempaa enemmän.

  Helsingin seudun vetovoiman elpyminen

  johtuu työllisyyden kasvusta. 1990-luvun la-

  man jälkeinen nousukausi kasvatti Suomen

  suuria korkeakoulukaupunkeja ja erityisesti

  Helsingin seutua, jossa työpaikkojen määrä

  kasvoi huimasti. Helsinki on Suomen yritys-

  toiminnan suurin keskittymä, ja pääkaupunki

  on hallinnut maan nopeimmin kasvaneen tuo-

  tantoalan, informaatioalan tuotantoa. Erityi-

  sesti tämän alan palvelu- ja sisältötuotanto on

  keskittynyt voimakkaasti Helsinkiin ja pää-

  kaupunkiseudulle.

  Informaatiosektorin kasvun taittuminen

  näkyi nopeasti myös Helsingin seudun työpaik-

  kakehityksessä ja vuosina 2002-2003 työpaik-

  kojen määrä aleni seudulla. Kasvu alkoi jälleen

  vuonna 2004 ja työpaikkojen määrä kohosi

  seudulla vuoden 2005 aikana 2000-luvun alun

  huipun tasolle. Kasvu on tämän jälkeen jatku-

  nut nopeana seudulla.

  Helsingin seudun väestökehitykselle on

  tyypillistä se, että Helsinki menettää muutto-

  tappiona asukkaitaan naapurikuntiin. Varsin-

  kin 1970-luvun alkupuolella Helsinki menetti

  huomattavan osan väestöstään nopeasti kas-

  vavan seudun kuntiin, ja koko 1980-luku oli

  Helsingille hyvin hitaan kasvun aikaa. 1990-lu-

  vulla Helsinki kasvoi nopeasti sekä laman aika-

  na että sen jälkeisessä noususuhdanteessa.

  Suurin Helsinkiin tuleva muuttajaryhmä ovat

  nuoret aikuiset, 18-29-vuotiaat. Asumistaso-

  aan parantaessaan he kuitenkin siirtyvät pait-

  si Helsingissä suurempiin asuntoihin, myös

  ympäröiville alueille, missä asumisen hinta on

  edullisempi. 30-39-vuotiaat sekä alle kou-

  luikäiset ovatkin Helsingin suurimmat muut-

  totappioikäryhmät.

  Helsingin ja Helsingin seudun väestö

  Helsinki on kasvanut rajojensa yli jo kauan

  sitten, ja muodostaa nyt yhdessä ympäröivien

  kuntien kanssa yli 1,3 miljoonan asukkaan

  työ- ja asuntomarkkina-alueen, Helsingin

  seudun, johon lasketaan Helsingin ja pääkau-

  punkiseudun muiden kuntien Espoon, Van-

  taan ja Kauniaisten lisäksi kymmenen kehys-

  kuntaa. Helsingin väkiluku kaksinkertaistui

  20-30 vuoden välein siitä, kun Helsingistä tuli

  pääkaupunki, eli vuodesta 1812 aina 1960-lu-

  vulle saakka, minkä jälkeen kasvu siirtyi Hel-

  singin ympäristökuntiin, kun pääkaupunkiin

  pakkautunut väestö alkoi etsiä asumisväljyyt-

  tä kaupungin rajan ulkopuolelta. 1960-luvun

  maaltamuuton jälkeen seurasi hiljaisempi

  jakso, mutta jo 1980-luvun alkupuolella seu-

  dun muuttovoitto lähti jälleen voimakkaaseen

  kasvuun. Vielä nopeamman kasvun aika alkoi

  1990-luvun alkupuolella, jolloin myös muut-

  tovoitto ulkomailta kasvoi huomattavasti. Vii-

  meisten 10 vuoden aikana Helsingin seudun

  väkiluku on kasvanut 130 000 henkeä eli kes-

  kimäärin 1,1 prosenttia vuodessa.

  Helsingin väestöä leimaa nuorten aikuisten

  suuri osuus verrattuna muuhun Suomeen.

  Lapsia on selvästi pienempi osuus kuin muulla

  seudulla ja yli 65-vuotiaita taas enemmän, ei

  kuitenkaan niin suurta osuutta kuin maassa

  keskimäärin.

  Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvoi ri-

  peästi 1990-luvulla, ja saavutti huippunsa

  vuonna 1997. Vuosina 1998-2006 lasten mää-

  8

 • rä väheni 6 000 hengellä eli 14 prosentilla.

  Vuoden 2007 aikana lasten määrä kääntyi lie-

  vään kasvuun.

  Peruskoulun ala-asteikäisten, 7-12-vuotiai-

  den määrä kääntyi vuoden 2002 aikana laskuun

  ja vuosina 2002-2007 oppilaiden määrä väheni

  4 000 hengellä, 12 prosentilla. 13-15-vuotiai-

  den määrä kääntyi myös laskuun vuoden 2007

  aikana. 16-18-vuotiaiden määrä alkoi kasvaa

  vuonna 2002, ja väkiluku on nyt 1 700 henkeä

  korkeampi kuin vuoden 2002 alussa.

  Vuosina 1945-1950 syntyneiden suurten

  ikäluokkien vaikutus Helsinginkin ikäraken-

  teeseen on merkittävä. Helsingin vanhusvä-

  estön osuus kasvaa aluksi varsin hitaasti ja

  nopeampi kasvu alkaa vasta suurten ikäluok-

  kien siirtyessä eläkeikään 2010 jälkeen. Tätä

  ennakoi työikäisen väestön nopea ikääntymi-

  nen, sillä 60-64-vuotiaiden määrä on kasva-

  nut tällä vuosikymmenellä lähes 50 prosent-

  tia.

  Helsingin alueiden viimeaikaiset muutokset

  Helsingin väkiluku kasvoi vuosina 2005-2007

  aikana 9 500 hengellä. Eniten kasvoivat Vuo-

  saaren (3 000 henkeä), Latokartanon (2 700

  henkeä) ja Vanhankaupungin (1 650 henkeä)

  peruspiirit. Väestö taas väheni eniten Hert-

  toniemessä (-300 henkeä) ja Suutarilassa

  (-260 henkeä).

  Vuosina 2005-2007 valmistui Helsinkiin

  7 900 asuntoa, eniten Vuosaaren, Latokarta-

  non ja Vanhankaupungin, jossa pääosin Ara-

  bianrannan uusille asuntoalueille. Valmistu-

  neista asunnoista 80 prosenttia oli kerrosta-

  loissa. Keskimääräinen vuosituotanto oli 2 600

  asuntoa, kun vuosina 2000-2004 valmistui

  keskimäärin 3 800 asuntoa vuodessa.

  Helsingin kaupungissa työpaikkojen määrä

  väheni vuosina 2002 ja 2003, kääntyi kas-

  vuun vuonna 2004 ja vuoden 2005 aikana

  kasvoi 5 000:lla. Työvoimatutkimuksen mu-

  9

  Kuva 1. Väkiluvun muutos Helsingin peruspiireissä 1.1.2005–2008

  Figur 1. Folkmängdsförändringen i Helsingfors distriktsvis 1.1.2005–2008

  Figure 1. Population change in Helsinki by district 1 Jan 2005–2008

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  Väkiluvun muutosHelsinki 9 485

  3 000

  1 500

  300

  -300

  -1 500

 • kaan kasvu on kiihtynyt vuosina 2006 ja

  2007. Merkittävimmät työpaikkojen kasvu-

  alueet vuosina 2004 ja 2005 olivat Kampin-

  malmin, Reijolan, Vanhankaupungin ja Viron-

  niemen peruspiirit. Toimitiloja rakennettiin

  vuosina 2005–2007 reilut puoli miljoonaa ker-

  rosalaneliömetriä, joista eniten Kampinmal-

  min, Vanhaankaupungin, Pitäjänmäen ja

  Latokartanon peruspireihin. Keskimääräinen

  vuosituotanto oli 190 000 kem2, kun vuosina

  2000-2004 rakennettiin toimitilaa keskimää-

  rin 275 000 kem2 vuodessa.

  Väestön rakenne alueittain

  Helsingin väestö eroaa rakenteeltaan selvästi

  koko Suomen väestöstä. Erityisesti nuoria ai-

  kuisia on täällä muuta maata huomattavasti

  enemmän ja kouluikäisiä lapsia on vähemmän.

  Helsingissä suurimmat ikäluokat ovat

  22-23-vuotiaita, koko maassa 51-61-vuoti-

  aat. Myös vanhusten osuus väestöstä on jon-

  kin verran alhaisempi kuin koko Suomessa.

  Erot Helsingin eri osien välillä ovat kuitenkin

  erittäin suuret. Oheisissa kaavioissa verrataan

  Helsingin neljän täysin erityyppisen peruspiirin

  väestörakennetta: keskustan pienasuntovaltai-

  nen Alppiharju, josta Helsinkiin muuttavat nuo-

  ret usein löytävät ensiasuntonsa; Maunula,

  jossa kaksi kolmasosaa asunnoista on

  1950-60-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa,

  ja jossa yli 65-vuotiaiden osuus on suurin Hel-

  singin peruspiireistä sekä jatkuvasti uudistuva

  Tuomarinkylän pientaloalue, jossa lapsiperhei-

  den osuus on Helsingin suurin. Neljäs alue on

  Vuosaari, johon on rakennettu Helsingissä eni-

  ten kerrostaloasuntoja 1990-luvun alusta läh-

  tien. Kuvassa 3 ”vanhempi”-luokkaan kuuluvat

  ovat lapsiperheiden vanhempia. Lapsiksi on

  määritelty vanhempiensa kanssa asuvat lapset

  iästä riippumatta.

  10

  Kuva 2. Työpaikkojen määrä Helsingin peruspiireissä 31.12.2005

  Figur 2. Antalen jobb distriktvis i Helsingfors 31.12.2005

  Figure 2. Jobs in Helsinki by district on 31 Dec. 2005

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  Työpaikat

  50 000

  25 000

  5 000

 • 11

  Kuva 3. Väestön ikä- ja asuntokuntarakenne Helsingissä sekä Alppiharjun, Maunulan, Tuomarinkylän ja

  Vuosaaren peruspiireissä 1.1.2008

  Figur 3. Befolkning efter ålder och bostadshushållstyp i Helsingfors samt Åshöjden, Månsas, Domarby och

  Nordsjö 1.1.2008

  Figure 3. Population by age and type of household in Helsinki, Alppiharju, Maunula,Tuomarinkylä and

  Vuosaari on 1 Jan. 2008

  Helsinki

  10 5 0 5 10

  0 - 4

  10 - 14

  20 - 24

  30 - 34

  40 - 44

  50 - 54

  60 - 64

  70 - 74

  80 - 84

  %

  Miehet Naiset

  Tuomarinkylä

  10 5 0 5 10

  0 - 4

  10 - 14

  20 - 24

  30 - 34

  40 - 44

  50 - 54

  60 - 64

  70 - 74

  80 - 84

  %

  Miehet Naiset

  Lapsi - Barn - Child

  Vanhempi - Förälder - Parent

  Muu asuntokunta - Övrigt bostadshushåll

  - Other household

  Yksinasuvat - Ensamboende

  - Lone households

  Alppiharju

  10 5 0 5 10

  0 - 4

  10 - 14

  20 - 24

  30 - 34

  40 - 44

  50 - 54

  60 - 64

  70 - 74

  80 - 84

  %

  Miehet Naiset

  Maunula

  10 5 0 5 10

  0 - 4

  10 - 14

  20 - 24

  30 - 34

  40 - 44

  50 - 54

  60 - 64

  70 - 74

  80 - 84

  %

  Miehet Naiset

  Vuosaari

  10 5 0 5 10

  0 - 4

  10 - 14

  20 - 24

  30 - 34

  40 - 44

  50 - 54

  60 - 64

  70 - 74

  80 - 84

  %

  Miehet Naiset

 • 12

  Kuva 4. Asuntokuntien keskikoko (henkilö/asunto) Helsingissä peruspiireittäin 1.1.2008

  Figur 4. Bostadshushållens medelstorlek i Helsinki distriktsvis 1.1.2008

  Figure 4. Average size of households in Helsinki by district on 1 Jan. 2008

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  Huoneita/henki (ei keittiö)Helsinki = 1,32

  1,40 - 1,591,32 - 1,391,25 - 1,311,15 - 1,24

  Kuva 5. Asumistiheys, huoneita henkilöä kohden, kun keittiötä ei lasketa huoneeksi

  peruspiireittäin 31.12.2006

  Figur 5. Boendetäthet rum / person (köket inte räknat som rum) 31.12.2006

  Figure 5. Housing density, rooms per person (kitchen not a room) on 31.Dec. 2006

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  KeskikokoHelsinki 1,85

  2,10 - 2,761,85 - 2,091,70 - 1,841,31 - 1,69

 • Helsingissä kuului perheisiin noin 65 % kau-

  pungin väestöstä vuodenvaihteessa 2007/08 ja

  perheiden keskikoko on 2,66. Perheiden osuus

  on suurin Pohjois- ja Koillis-Helsingin pientalo-

  alueilla. Tuomarinkylän asuntokunnista yli 40

  prosenttia on perheitä, joissa on alle 18-vuotiai-

  ta lapsia. Lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä

  on suurin osuus Jakomäen ja Pasilan peruspii-

  reissä, noin 42 prosenttia. Pienasuntovaltaises-

  sa Itäisessä kantakaupungissa on yksinasumi-

  nen kaikkein yleisintä, Alppiharjussa kolmessa

  neljästä asunnosta asutaan yksin.

  Helsinkiläisten asumisväljyys on 34 m2/hen-

  kilö, koko maan keskiarvo on 36,3 m2, mutta

  kolmen hengen ja sitä suurempien asuntokun-

  tien asumisväljyys on vielä kauempana keski-

  määräisestä. Väljimmin asutaan Eteläisessä

  kantakaupungissa, vanhoilla pientaloalueilla ja

  niillä vanhoilla esikaupunkialueilla, joissa asun-

  tojen keskikoko on suuri. Ahtaimmin asutaan

  pienasuntovaltaisessa Itäisessä kantakaupun-

  gissa.

  Asuntokanta

  Helsinki on pienasunto- ja kerrostalovaltainen

  kaupunki. Pientaloasuntojen osuus on vain

  13 % kaikista asunnoista. Yksiöitä on lähes nel-

  jäsosa ja kaksioita tai sitä pienempiä asuntoja

  60 prosenttia asuntokannasta. Kaikkien asun-

  tojen keskikoko on 62,4 m2, suurin keskikoko

  on Itä-Pakilassa 97,8 m2 ja pienin Alppiharjus-

  sa, 37,8 m2.

  Helsingin kaikista asunnoista on vuok-

  ra-asuntoja ja omistusasuntoja yhtä paljon,

  45 % kumpaakin. Alueet kuitenkin eroavat

  huomattavasti toisistaan: kantakaupungin

  vuokra-asunnot ovat valtaosin vapaarahoittei-

  sia, kun taas esikaupungeissa sijaitsee lähes

  80 % kaikista Helsingin ARA-vuokra-asunnois-

  ta. Suurin osuus ARA-vuokra-asuntoja, yli 40

  prosenttia asuntokannasta on Jakomäen, Pasi-

  lan, Maunulan ja Herttoniemen peruspiireissä.

  13

  Kuva 6. Asuntojen hallintaperuste Helsingissä suurpiireittäin 31.12.2006

  Figur 6. Bostädernas upplåtelseform i Helsingfors stordistriktsvis 31.12.2006

  Figure 6. The tenure status of dwellings in Helsinki by major district on 31 Dec. 2006

  ItäinenItäinenItäinenItäinenItäinenItäinenItäinenItäinenItäinen

  KoillinenKoillinenKoillinenKoillinenKoillinenKoillinenKoillinenKoillinenKoillinenPohjoinenPohjoinenPohjoinenPohjoinenPohjoinenPohjoinenPohjoinenPohjoinenPohjoinen

  KaakkoinenKaakkoinenKaakkoinenKaakkoinenKaakkoinenKaakkoinenKaakkoinenKaakkoinenKaakkoinen

  EteläinenEteläinenEteläinenEteläinenEteläinenEteläinenEteläinenEteläinenEteläinen

  LäntinenLäntinenLäntinenLäntinenLäntinenLäntinenLäntinenLäntinenLäntinen

  KeskinenKeskinenKeskinenKeskinenKeskinenKeskinenKeskinenKeskinenKeskinen

  ' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  Hallintaperuste

  57 000

  28 500

  5 700

  OmistusasunnotVapaarah.vuokra-as.ARA-asunnotMuu

 • Väestön sosioekonominen rakenne

  Alueiden väestön sosiaalinen rakenne on pit-

  kälti sidoksissa alueen asuntokannan raken-

  teeseen. Pientalo- ja omistusasuntovaltaisilla

  alueilla koulutus- ja tulotaso on keskimääräistä

  korkeampi, kun taas aravavuokrataloihin vali-

  koituu vähätuloiset ja heikommin koulutettu

  väestönosa.

  Työllisten osuus työikäisistä on korkein

  Pohjois-Helsingin pientaloalueilla. Tuomarin-

  kylässä työllisten osuus 20-64-vuotiaista oli

  83 prosenttia, kun Jakomäessä jäätiin 61 pro-

  senttiin.

  Työttömyys koettelee edelleen pahiten

  juuri niitä alueita, joilla väestön koulutustaso

  on matalin. Väestön ikääntyminen heijastuu

  myös työttömyyteen, sillä pitkäaikaistyöttö-

  myys on yleisempää vanhemmilla kuin nuoril-

  la. Siten Itäisen kantakaupungin alueet eroa-

  vat oheisen kartan mukaan ”pätkätyöläisten”

  alueena väestön nuorekkuuden vuoksi, kun

  taas itäisissä esikaupungeissa vanhenevan

  matalasti koulutetun väestön suuri osuus nä-

  kyy erityisesti pitkäaikaistyöttömyytenä.

  14

  Kuva 7. Väestön koulutustaso: Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, osuus 15 vuotta täyttäneistä Helsingissä

  peruspiireittäin 31.12.2006

  Figur 7. Befolkningens utbildningsnivå: ingen skolning efter grundskolenivån, andel av de 15 å fyllda i Hel-

  singfors distriktsvis 31.12.2006

  Figure 7. Education level of population of 15 year old or older having no post-compulsory education, in Hel-

  sinki by district on 31 Dec. 2006

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  Vain perusasteHelsinki = 31,5 %

  36,5 - 53,931,5 - 36,426,5 - 31,418,8 - 26,4

 • 15

  Kuva 8. Työttömyysaste työttömyyden keston mukaan suhteessa Helsingin keskiarvoon peruspiireittäin

  31.12.2006

  Figur 8. Arbetslöshetsgraden i Helsingfors distrikt enligt hur länge arbetslösheten räckt jämfört med

  medeltalet för hela staden 31.12.2006

  Figure 8. Rate of unemployment by duration of unemployment in Helsinki’s districts compared with

  the average for the whole city on 31.Dec. 2006

  Helsingin työttömyysaste 7,8joista pitkäaikaistyöttömiä 27,7 %

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  Luokittelu Helsinginkeskiarvon mukaan

  Korkea tyött. pitkäaik. osuus pieniKorkea tyött. pitkäaik. osuus suuriMatala tyött. pitkaik. osuus pieniMatala tyött. pitkaik. osuus suuri

  0 20 40 60 80 100

  506 Jakomäki

  401 Maunula304 Pasila

  702 Myllypuro

  703 Mellunkylä

  303 Vallila305 Vanhakaupunki

  501 Latokartano

  302 Alppiharju

  701 Vartiokylä

  704 Vuosaari502 Pukinmäki

  205 Kaarela

  HELSINKI

  301 Kallio602 Herttoniemi

  601 Kulosaari

  203 Haaga

  201 Reijola102 Ullanlinna

  504 Suutarila

  503 Malmi

  103 Kampinmalmi202 Munkkiniemi

  404 Oulunkylä

  603 Laajasalo

  101 Vironniemi

  104 Taka-Töölö204 Pitäjänmäki

  505 Puistola

  405 Itä-Pakila

  105 Lauttasaari402 Länsi-Pakila

  403 Tuomarinkylä

  Työlliset

  Työttömät

  %

  Kuva 9. Työvoiman osuus 20-64-vuotiaista Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2005

  Figur 9. Den 20-64-årig arbertskraft i Helsingfors distriktsvis 31.12.2005

  Figure 9. Labourforce age 20-64 years in Helsinki by district on 31.Dec.2005

 • Kunnallisten palvelujen käyttö

  Kunnan tarjoaminen palvelujen käyttö on riip-

  puvainen toisaalta alueen asukasrakenteesta,

  mutta toisaalta myös kunnan tarjoamien pal-

  velujen määrästä ja laadusta. Esimerkkinä pal-

  velujen käytöstä kuvataan kunnallisen lasten

  päivähoidon ja terveyspalvelujen käyttöä alu-

  eittain. Helsingissä hoidetaan 58,6 prosenttia

  päivähoitoikäisistä, 1-6-vuotiaista lapsista ko-

  kopäiväisesti joko kunnallisissa päiväkodeissa,

  perhepäivähoidossa tai ostopalvelupäiväko-

  deissa. Kunnallisen päivähoidon käyttö, sekä

  kokopäiväinen että osapäiväinen, on jonkin

  verran yleisempää Pohjois-Helsingin pientalo-

  alueilla ja Keskisessa suurpiirissä kuin läntisillä

  ja itäisillä alueilla. Ne alueet, joilla asuu paljon

  monilapsisia perheitä, eivät välttämättä käytä

  suhteessa yhtä paljon kunnallista päivähoitoa

  kuin muut alueet, koska näissä monilapsisissa

  perheissä on usein edullisempaa hoitaa lapsia

  kotona.

  Kunnallisten terveyspalvelujen käyttöön

  vaikuttaa erityisesti väestön ikärakenne. Kan-

  takaupungissa on käytetty muita kuin kunnal-

  lisia terveyspalveluja enemmän kuin esikau-

  pungeissa. Tähän vaikuttanee yksityisten pal-

  velujen tarjonnan painottuminen kantakau-

  punkiin. Alueilla, joilla väestön keski-ikä on

  korkea tai alueella on paljon lapsia tai tulotaso

  on matala, käytetään kunnallisia terveyspal-

  veluja muita enemmän.

  16

  Kuva 10. Kunnallisessa kokopäivähoidossa olevien lasten osuus 1-6 -vuotiaista Helsingissä peruspiireittäin

  vuonna 2007

  Figur 10. Andelen 1-6-åringar som fick kommunal dagvård, i Helsingfors distriktvis år 2007

  Figure 10. Proportion of 1-6 year olds that received municipal day care, in Helsinki by district in 2007

  © Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  PäivähoidossaHelsinki = 58,6

  62,0 - 66,958,6 - 61,956,5 - 58,553,4 - 56,4

 • Liikenteen sujuvuus

  Helsingissä on seurattu henkilöautoliikenteen

  sujuvuutta 14 reitillä joka toinen vuosi vuo-

  desta 1991. Reiteistä kahdeksan on säteittäis-

  tä keskustaan suuntautuvaa reittiä ja kuusi

  poikittaisreittiä. Aamuruuhkassa matka-aika-

  vyöhykkeet ulottuvat kauimmas keskustasta

  Itäväylän ja Lahdenväylän suuntiin eli näihin

  suuntiin ajettu matkan pituus oli pisin

  vertailluissa aikavyöhykkeissä vuonna 2007.

  Aamuliikenteessä sujuvuus ei parantunut

  yhdelläkään reitillä vuodesta 2005 vuoteen

  2007. Itäväylän suunnalla matka keskustaan

  hidastui eniten. Sujuvimmin kaupungin rajal-

  ta keskustaan ajetaan Lahdenväylän suunnal-

  ta, vaikka reitti onkin vähän hidastunut.

  Iltapäiväliikenteessä matka keskustasta

  on nopeutunut yhdellä reitillä, Lahdenväyläl-

  lä, neljällä se on hidastunut ja kolmella mat-

  ka-aika on sama kuin vuonna 2005.

  Aamuliikenteessä kantakaupungin poikit-

  taisreiteillä matka-ajat ovat pysyneet ennal-

  laan tai hidastuneet 1- 3 minuuttia. Iltapäivä-

  liikenteessä kantakaupungin poikittaisreitti

  Lahdenväylältä Turunväylälle on nopeutunut

  kaksi minuuttia ja toiseen suuntaa kolme

  minuuttia vuodesta 2005.

  Aamuliikenteessä Kehä I on nopeutunut

  länteen ja hidastunut itään. Iltapäiväliiken-

  teessä Kehä I on nopeutunut itään ja hidastu-

  nut länteen vuodesta 2005.

  17

  Kuva 11. Kunnallisen terveydenhoidon käyttö: Avohoitokäynnit asukasta kohden peruspiireittäin

  vuonna 2007

  Figur 11. Nyttjandet av kommunal hälsovård: besök vid öppenvården per invånare, distriktsvis 2007

  Figure 11. Use of municipal health care: visits at open care per inhabitant, by district in 2007

  ' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006' Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 051/2006

  SuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarilaSuutarila

  PuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistolaPuistola

  MalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmiMalmi

  PitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäkiPitäjänmäki

  LauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaariLauttasaari

  KampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmiKampinmalmi

  VanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunkiVanhakaupunki

  LatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartanoLatokartano

  VuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaariVuosaari

  AlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharjuAlppiharju

  JakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäkiJakomäki

  PukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiPukinmäkiLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-PakilaLänsi-Pakila

  Taka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-TöölöTaka-Töölö

  MyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuroMyllypuro

  VallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallilaVallila

  Itä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-PakilaItä-Pakila

  KallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallioKallio

  VironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemiVironniemi

  MaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunulaMaunula

  PasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasilaPasila

  OulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkyläOulunkylä

  HaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaagaHaaga

  ReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijolaReijola

  KulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaariKulosaari

  HerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemiHerttoniemi

  TuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkyläTuomarinkylä

  MunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemiMunkkiniemi

  KaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarelaKaarela

  VartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokyläVartiokylä

  MellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkyläMellunkylä

  UllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinnaUllanlinna

  LaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasaloLaajasalo

  Käyntejä / asukasHelsinki = 7,9

  9,0 - 14,77,9 - 8,97,0 - 7,85,6 - 6,9

 • 18

  10 min.

  24

  18/27

  13

  11/17

  32

  27/39

  21

  19/25

  19

  15/27

  23

  21/26

  23

  18/30

  21

  18/2430

  41

  22

  4336

  24

  23

  31

  Länsiväylä

  Turunväylä

  Hämeenlinnanväylä

  Tuusulanväylä

  Vihdintie

  Veturitie

  Lahdenväylä

  Itäväylä

  Matka-aika (min)

  23 Keskiarvo

  21/26 Nopein/Hitain

  36 Keskimatkanopeus (km/h)

  Muutos 2005 - 2007

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  10 min.

  24

  18/27

  24

  18/27

  13

  11/17

  13

  11/17

  32

  27/39

  32

  27/39

  21

  19/25

  21

  19/25

  19

  15/27

  19

  15/27

  23

  21/26

  23

  21/26

  23

  18/30

  23

  18/30

  21

  18/24

  21

  18/243030

  4141

  2222

  43433636

  2424

  2323

  3131

  Länsiväylä

  Turunväylä

  Hämeenlinnanväylä

  Tuusulanväylä

  Vihdintie

  Veturitie

  Lahdenväylä

  Itäväylä

  Matka-aika (min)

  23 Keskiarvo

  21/26 Nopein/Hitain

  36 Keskimatkanopeus (km/h)

  Muutos 2005 - 2007

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  Matka-aika (min)

  23 Keskiarvo

  21/26 Nopein/Hitain

  36 Keskimatkanopeus (km/h)

  Muutos 2005 - 2007

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  Kuva 12. Aamuliikenne klo 6-9 keskustaan vuonna 2007

  Figur 12. Morgontrafik till centrum kl. 6-9 år 2007

  Figure 12. Morning traffic to Helsinki´s city centre from 6 to 9 in 2007

  10 min.

  23

  20/26

  44

  22

  18/26

  27

  23/32

  2733

  19

  17/23

  26

  20

  18/24

  21

  18/25

  12

  9/15

  19

  15/29

  42

  32

  38

  21

  Länsiväylä

  Turunväylä

  HämeenlinnanväyläTuusulanväylä

  Vihdintie

  Veturitie

  Lahdenväylä

  Itäväylä

  Matka-aika (min)

  27 Keskiarvo

  23/32 Nopein/Hitain

  33 Keskimatkanopeus (km/h)

  Muutos 2005 - 2007

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  10 min.

  23

  20/26

  23

  20/26

  4444

  22

  18/26

  22

  18/26

  27

  23/32

  27

  23/32

  27273333

  19

  17/23

  19

  17/23

  2626

  20

  18/24

  20

  18/24

  21

  18/25

  21

  18/25

  12

  9/15

  12

  9/15

  19

  15/29

  19

  15/29

  4242

  3232

  3838

  2121

  Länsiväylä

  Turunväylä

  HämeenlinnanväyläTuusulanväylä

  Vihdintie

  Veturitie

  Lahdenväylä

  Itäväylä

  Matka-aika (min)

  27 Keskiarvo

  23/32 Nopein/Hitain

  33 Keskimatkanopeus (km/h)

  Muutos 2005 - 2007

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  Matka-aika (min)

  27 Keskiarvo

  23/32 Nopein/Hitain

  33 Keskimatkanopeus (km/h)

  Muutos 2005 - 2007

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  Nopeampi

  Ennallaan

  Hitaampi

  Kuva 13. Iltapäiväliikenne keskustasta klo 15-18 vuonna 2007

  Figur 13.Eftermiddagstrafiken från centrum kl. 15-18 år 2007

  Figure 13. Afternoon traffic from Helsinki's city centre from 3 to 6 in 2007

 • Helsingfors år 2008

  Efter svackan i början av 2000-talet har be-

  folkningen vuxit snabbare igen. Svackan be-

  rodde dels på minskat flyttöverskott från övri-

  ga Finland till Helsingforsregionen, dels på

  ökat flyttunderskott från Helsingfors till

  grannkommunerna och kranskommunerna.

  Sedan 2005 har folkökningen fått fart igen. I

  synnerhet från utlandet kommer det klart

  mera folk till Helsingfors, men även den in-

  hemska migrationen medför nu större tillväxt

  för Helsingfors och dess stadsregion.

  Att Helsingforsregionen dragit till sig folk

  igen har berott på ökad sysselsättning.

  Uppsvinget efter den ekonomiska depressio-

  nen i början av 1990-talet förorsakade folkök-

  ning i de stora högskolestäderna i Finland, i

  synnerhet Helsingforsregionen, där antalet

  arbetstillfällen ökade drastiskt. Helsingfors är

  Finlands största koncentration av företags-

  verksamhet, och huvudstaden har dominerat

  produktionen inom den bransch som vuxit

  snabbast, dvs. information. Inom branschen

  har i synnerhet service och innehållsprodukti-

  on varit kraftigt koncentrerade till Helsingfors

  och dess närmaste grannar.

  Att informationssektorns tillväxt avstanna-

  de återspeglades snabbt på mängden arbets-

  tillfällen, jobb, som åren 2002-2003 minskade

  i Helsingforsregionen. År 2004 började en ny

  ökning, och år 2005 var jobbantalet uppe i

  samma noteringar som i början av 2000-talet.

  Sedan dess har tillväxten varit snabb i regio-

  nen.

  Kännetecknande för befolkningsutvecklin-

  gen i Helsingforsregionen är att Helsingfors

  förlorar invånare till grannkommunerna. I

  synnerhet i början av 1970-talet förlorade

  Helsingfors en kännbar del av sin befolkning

  till de övriga kommunerna i den snabbt vä-

  xande Helsingforsregionen, och hela 1980-ta-

  let var en tid av mycket långsam tillväxt för

  Helsingfors. På 1990-talet växte Helsingfors

  snabbt, både under den ekonomiska depres-

  sionen och den högkonjunktur den åtföljdes

  av. Den största gruppen inflyttare till Helsing-

  fors är unga vuxna, dvs. 18-29-åringar. Då

  dessa efterhand byter upp sig till större bostä-

  der har trenden varit att flytta ut till rymligare

  och billigare boende i periferin även utanför

  Helsingfors. Största flyttunderskottet har Hel-

  singfors i åldersgruppen 30-39.

  Helsingfors och dess regions befolkning

  Helsingfors har vuxit ur sina gränser för länge

  sedan, och bildar idag tillsammans med de

  kringliggande kommunerna ett arbets- och

  bostadsmarknadsområde med 1,3 miljoner

  invånare kallat Helsingforsregionen. Den bes-

  tår av Helsingfors, den övriga Huvudstadsre-

  gionen (Esbo, Grankulla och Vanda) och tio

  kranskommuner.

  Efter att Helsingfors blev huvudstad år

  1812 fördubblades dess folkmängd med

  20-30 års mellanrum, ända fram till 1960-ta-

  let, varefter folkökningen bredde ut sig till

  grannkommunerna i och med att folk började

  söka rymligare bostäder utanför den allt trän-

  gre huvudstaden. På den s.k. flykten från

  landsbygden på 1960-talet följde ett lugnare

  skede, men redan i början av 1980-talet bör-

  jade regionens flyttöverskott växa starkt igen.

  En tid av ännu snabbare folkökning inträdde i

  början av 1990-talet, då även inflyttningen

  från andra länder började växa snabbt. Under

  de senaste 10 åren har Helsingforsregionens

  folkmängd vuxit med sammanlagt 130 000

  personer, dvs. i medeltal 1,1 procent per år.

  Helsingfors befolkning kännetecknas av en

  stor andel unga vuxna jämfört med övriga Fin-

  land. Andelen barn är klart mindre än i övriga

  Helsingforsregionen och andelen 65 år fyllda

  19

 • klart större, dock inte en lika stor andel som i

  landet i medeltal.

  Antalet barn i dagvårdsålder växte snabbt

  under 1990-talet, och nådde kulmen år 1997.

  Åren 1998-2006 minskade deras antal med 6

  000, dvs. 14 procent. År 2007 började antalet

  växa så smått igen.

  År 2002 började antalet barn i åldern 7-12

  år minska, och åren 2002-2007 minskade det

  med 4 000, dvs. 12 procent. År 2007 började

  även 13-15-åringarna minska. 16-18-åringar-

  na hade däremot börjat ökat år 2002, och är

  nu 1 700 fler än i början av år 2002.

  De stora åldersklasserna födda 1945-50

  påverkar åldersstrukturen i Helsingfors starkt.

  Till en början växer åldringsandelen i Helsing-

  fors långsamt, men en snabb tillväxt börjar ef-

  ter 2010, då dessa åldersklasser går i pension.

  Före det blir det en snabb föråldring bland den

  arbetsföra befolkningen, och redan hittills un-

  der 2000-talet har antalet 60-64-åringar vuxit

  med nästan 50 procent.

  Förändringar i Helsingfors områden påsistone

  Åren 2005-2007 växte Helsingfors folkmängd

  med 9 500 personer. Störst var tillväxten i

  distrikten Nordsjö (3 000 personer), Ladugård

  (2 700) och Gammelstaden (1 650). Mest

  minskade folkmängden i distrikten Hertonäs

  (-300) och Skomakarböle (-260).

  2005-2007 färdigställdes 7 900 bostäder i

  Helsingfors, främst i de nya bostadsområdena

  i Nordsjö, Ladugård och Gammelstaden (i hu-

  vudsak Arabiastranden). Det blev en genoms-

  nittlig årsproduktion om 2 600 bostäder, att

  jämföra med 3 800 årligen åren 2000-2004.

  Av de nya bostäderna låg 80 procent i fler-

  våningshus.

  I Helsingfors minskade jobben (dvs. ar-

  betstillfällena) åren 2002-2003, för att börja

  öka år 2004, och ökade med 5 000 år 2005.

  Enligt Arbetskraftsenkäten var denna ökning

  ännu snabbare åren 2006-2007. Åren

  2004-05 ökade jobben mest i distrikten

  Kampmalmen, Grejus, Gammelstaden och

  Estnäs.

  Åren 2005-2007 byggdes det en dryg halv

  miljon våningskvadratmeter lokaler för nä-

  ringsverksamhet, varav mest i distrikten

  Kampmalmen, Gammelstaden, Sockenbacka

  och Ladugård. Den genomsnittliga årsproduk-

  tionen var 190 000 våningskvadratmeter, mot

  275 000 åren 2000-2004.

  Befolkningsstrukturen områdesvis

  Helsingfors har en klart annan befolknings-

  struktur än Finland som helhet. I synnerhet

  finns här en betydligt större andel unga vux-

  na, och en mindre andel barn i skolåldern. I

  Helsingfors utgör 22-23-åringarna de största

  årskullarna, i Finland som helhet 51-61-årin-

  garna. Åldringsandelen är något mindre i Hel-

  singfors än i landet som helhet.

  Men det förekommer mycket stora skillna-

  der i befolkningsstruktur mellan olika delar av

  Helsingfors. Vidstående figurer jämför befolk-

  ningsstrukturen i fyra distrikt av helt olika

  typ: det småbostadsdominerade Åshöjden i

  norra innerstaden, där unga som flyttar till

  Helsingfors ofta får sin första bostad; Månsas,

  där två tredjedelar av bostäderna ligger i

  höghus byggda på 1950-60 talet och där an-

  delen 65 år fyllda är störst bland distrikten i

  Helsingfors; småhusdominerade Domarby,

  där andelen barnfamiljer är störst i Helsing-

  fors; och Nordsjö, där det sedan början av

  1990-talet byggts flest höghusbostäder i Hel-

  singfors. De som i figuren hör till kategorin

  ”föräldrar” är föräldrar bland barnfamiljerna.

  Som barn definieras de som bor med sina fö-

  räldrar, oavsett ålder.

  Vid årsskiftet 2007-08 hörde 65 procent av

  befolkningen i Helsingfors till familj, och fa-

  miljernas medelstorlek var 2,66 personer.

  Familjeandelen är störst i småhusområdena i

  norra och nordöstra Helsingfors. I Domarby

  finns det barn under 18 i 40 procent av bos-

  tadshushållen. Bland barnfamiljerna är ande-

  len ensamförsörjare störst, kring 42 procent, i

  distrikten Jakobacka och Böle. Ensamboende

  är vanligast i östra innerstaden: i Åshöjden är

  tre fjärdedelar av hushållen ensamhushåll.

  Boendeutrymmet per person är 34 kvad-

  ratmeter i Helsingfors, mot 36,3 i landet som

  20

 • helhet. I bostadshushåll med tre personer el-

  ler flera är skillnaden ännu större. Rymligast

  bor man i södra innerstaden, i gamla små-

  husområden och de gamla förstadsområden

  där bostädernas medelstorlek är stor. Trängst

  bor man i östra innerstaden, där små bostäder

  dominerar.

  Bostadsbeståndet

  Helsingfors bostadsbestånd domineras av

  små bostäder i höghus. Endast 13 procent av

  bostäderna ligger i radhus eller villor. Nästan

  en fjärdedel av bostäderna är ettor, och hela

  60 procent ettor eller tvåor. Medelstorleken

  för samtliga bostäder är 62,4 kvadratmeter.

  Störst är medelstorleken, 97,8 kvm, i Östra

  Baggböle, och minst, 37,8 kvm, i Åshöjden.

  Fördelningen hyresbostäder-ägarbostäder

  är jämn i Helsingfors, 45 procent av vardera.

  Till finansieringsformen varierar hyresbostä-

  derna märkbart beroende på område: i in-

  nerstaden är de mest privata, och i yttersta-

  den ligger nästan 80 procent av alla offentligt

  finansierade hyresbostäder. Största andelen

  offentligt finansierade (alllmännyttiga) hyres-

  bostäder, över 40 procent, finns i distrikten

  Jakobacka, Böle, Månsas och Hertonäs.

  Socioekonomisk struktur

  Den sociala strukturen i ett område är starkt

  förknippad med dess bostadsbestånds struk-

  tur. I områden med mycket villor, radhus och

  ägarbostäder är utbildnings- och inkomstni-

  vån högre än genomsnittet, medan folk med

  lägre utbildning och inkomster övervägande

  bor i stadens hyreshus.

  I radhus- och villaområdena i norra Hel-

  singfors är de sysselsattas andel av de arbets-

  föra störst, som exempel Domarby distrikt,

  där 83 procent av 20-64-åringarna förvärv-

  sarbetade – att jämföra med 61 procent i

  Jakobacka.

  Arbetslöshet drabbar fortfarande mest de

  områden där befolkningens utbildningsnivå är

  lägst. Även befolkningens åldrande avspeglar

  sig på arbetslösheten: långtidsarbetslöshet är

  vanligare bland äldre än unga. Sålunda frams-

  tår östra innerstaden, med en ungdomlig ål-

  dersstruktur, som en zon av ”snuttjobbare”

  (med kortare anställningar på viss tid), me-

  dan östra ytterstaden med ett större inslag ål-

  drande och lågt utbildade invånare också har

  största inslaget långtidsarbetslösa.

  Anlitande av kommunal service

  Anlitandet av den service kommunen erbjuder

  beror på ett områdes invånarstruktur, men

  också på hur mycket och hur bra service kom-

  munen tillhandahåller. Som exempel får 58,6

  procent av 1-6-åringarna heldagsvård vid

  kommunalt daghem eller alternativt inom fa-

  miljedagvård eller privat daghem som staden

  köper tjänster av. Anlitandet av kommunal

  dagvård, både heldags- och halvdags, är nå-

  got allmännare i småhusområdena i norra

  Helsingfors och i Mellersta stordistriktet än i

  de västliga och östliga delarna av staden. De

  områden som har största andelarna flerbarns-

  familjer nyttjar inte nödvändigtvis mera kom-

  munalt föranstaltad dagvård än övriga områ-

  den, i och med att det ofta är intressantare för

  flerbarnsfamiljer att sköta barnen hemma.

  På nyttjandet av kommunal hälsoservice

  inverkar i synnerhet befolkningens ålders-

  struktur, dvs. på lokal efterfrågan. Men utbu-

  det tycks spela in också: i innerstaden, där de

  privata läkarstationerna övervägande ligger (i

  centrum), har man i högre grad än i yttersta-

  den nyttjat övrig hälsoservice än den kom-

  munala. I områden där befolkningens mede-

  lålder är hög, där det finns mycket barn eller

  där inkomstnivån är låg nyttjas den kom-

  munala hälsotjänsten mera än annanstans.

  Trafikens smidighet

  Sedan år 1991 har personbilstrafikens smi-

  dighet följts vartannat år på 14 rutter i Helsing-

  fors. Åtta av rutterna går in till centrum, sex är

  tvärgående. I morgonrusningen var mätst-

  räckorna längst på Österleden och Lahtisleden.

  I morgontrafiken blev bilåkandet inte smi-

  digare på en enda rutt från år 2005 till år 2007.

  Långsammare blev resandet in till centrum all-

  ra mest på Österleden. Smidigast kom man in

  21

 • från stadsgränsen till centrum längs Lahtisle-

  den, trots att rutten blivit något långsamma-

  re.

  I eftermiddagstrafiken har åkandet ut från

  centrum blivit snabbare på en rutt, dvs. Lah-

  tisleden, men långsammare på fyra rutter,

  och hållits på samma nivå som år 2005 på tre

  rutter.

  På de tvärgående innerstadslederna har

  resetiderna under morgontrafiken inte förän-

  drats eller blivit 1-3 minuter längre. Under ef-

  termiddagstrafiken har den tvärgående in-

  nerstadsleden från Lahtisleden till Åboleden

  blivit två minuter snabbare och i motsatt rikt-

  ning tre minuter snabbare sedan 2005.

  I morgontrafiken har Ring I blivit snabbare

  västerut och långsammare österut sedan

  2005. I eftermiddagstrafiken är det tvärtom.

  22

 • Helsinki in 2008

  After a decline in the early 2000s, Helsinki’s

  population has started to grow faster again.

  That decline was due partly to a decreasing

  migration surplus from the rest of Finland to

  the Helsinki Region, partly to an increased

  migration deficit from Helsinki to its neigh-

  bouring municipalities. Since 2005, the popu-

  lation has started growing again. Foreign im-

  migration, in particular, has increased stron-

  gly, but domestic migration, too, is now cau-

  sing stronger population growth for Helsinki

  and its urban region.

  Helsinki’s renewed appeal has been due to

  increased employment. The upswing after the

  economic depression of the early 1990s cau-

  sed a population increase in bigger university

  cities, especially Helsinki, where the number

  of jobs grew drastically. Helsinki is Finland’s

  largest concentration of business enterprise,

  and it has dominated production in the fas-

  test-growing sector, namely information.

  Among its industries, service and contents

  productions, in particular, have been strongly

  concentrated in Helsinki and its closest neigh-

  bours.

  The decline in the information sector soon

  reflected itself on the number of jobs: in

  2002-2003, information jobs decreased in

  the Helsinki Region. In 2004 saw a new job

  increase, and in 2005, the number of jobs

  was up at the same level as in the early

  2000s. Since then, growth has been fast in

  the region.

  A characteristic of population development

  in the Helsinki Region is that Helsinki loses re-

  sidents to neighbouring municipalities. In the

  early 1970s especially, Helsinki lost notable

  proportion of its population to other municipa-

  lities in the fast-growing Helsinki Region, and

  throughout the 1980s, Helsinki grew only very

  slowly. In the 1990s, Helsinki grew rapidly,

  both during the economic depression in

  1991-1994 and the economic high that follo-

  wed it. The largest group of migrants to Hel-

  sinki are young adults aged 18-29. These

  have gradually moved to bigger homes in the

  periphery, often outside Helsinki. Helsinki’s

  greatest migration deficit comes from the age

  group 30-39 year olds.

  The population of Helsinki and its cityregion

  Helsinki has long since grown beyond its bor-

  ders, and today it is the heart of a 1.3 million

  inhabitant labour and housing market area

  called the Helsinki Region. This region con-

  sists of the inner region called the Helsinki

  Metropolitan Area (incl. the cities of Helsinki,

  Espoo, Kauniainen and Vantaa) and the outer

  “garland” communities (incl. ten municipali-

  ties).

  After Helsinki became capital in 1812, its

  population figure doubled at 20-30 year inter-

  vals up until the 1960s, after which growth

  started oozing over to neighbouring municipa-

  lities as people started looking for more spa-

  cious housing outside the increasingly crow-

  ded capital. The so-called escape from the

  countryside in the 1950-60s was followed by a

  calmer phase, but already in the early 1980s,

  the region’s migration surplus started growing

  strongly again. A time of even faster populati-

  on increase then followed in the early 1990s,

  when migration from other countries also

  grew fast. Over the last 10 years, the popula-

  tion of the Helsinki Region has grown by a to-

  tal of 130,000 people, i.e. by 1.1 per cent per

  annum.

  Helsinki’s population is characterised by a

  large proportion of young adults, as compared

  with the rest of Finland. However, Helsinki has

  23

 • a clearly smaller proportion of children and a

  greater proportion of elderly than the rest of

  the Helsinki Region, yet not quite as great as

  in the country on average.

  The number of children of day care age

  grew fast in the 1990s, to peak in 1997. In

  1998-2006, their number decreased by 6 000,

  i.e. 14 per cent. In 2007, the number started

  growing slowly again.

  In 2002, the number of children aged 7-12

  started decreasing, and in 2002-07 they dec-

  reased by 4 000, i.e. 12 per cent. In 2007,

  13-15 year olds started decreasing as well.

  16-18 year olds, on the other hand, had star-

  ted increasing in 2002, and today amount to

  1,700 more than in early 2002.

  The large age groups born in 1945-50

  strongly influence Helsinki’s population’s age

  structure today. In near future, there is going

  to be moderate increase, but a rapid increase

  is expected after 2010, when these people

  start retiring. That phase is now preceded by a

  rapid ageing of the working population, and

  the 2000s have already seen an almost 50 per

  cent increase in 60-64 year olds in Helsinki.

  Recent changes in Helsinki’s districts

  In 2005-2007, Helsinki’s population grew by

  9,500 people. Growth was biggest in absolute

  terms in the districts of Vuosaari (3,000 peop-

  le), Latokartano (2,700) and Vanhakaupunki

  (1,650). The population fell most in Hert-

  toniemi (-300) and Suutarila (-260).In the

  years 2005-2007, some 7,900 dwellings were

  completed in Helsinki, primarily in the new

  housing areas of Vuosaari, Latokartano and

  Vanhakaupunki (mostly Arabianranta). This

  means an annual average of 2,600 dwellings,

  as compared with 3,800 annually in

  2000-2004. Of these new dwellings, 80 per

  cent were in blocks of flats.

  In 2002 and 2003, jobs decreased in Hel-

  sinki, to start increasing again in 2004 and

  increasing by 5,000 in 2005. According to the

  Labour Survey, this increase was even faster

  in 2006 and 2007. Job growth in 2004-2005

  was fastest (in absolute terms) in the districts

  of Kampinmalmi, Reijola, Vanhakaupunki and

  Vironniemi.

  In 2005-2007, over half a million square

  metres of business premises were built in Hel-

  sinki, the majority of which in the districts of

  Kampinmalmi, Vanhakaupunki, Pitäjänmäki

  and Latokartano. The average annual produc-

  tion was 190,000 sq.m., comparing with

  275,000 in 2000-2004.

  Population structure in districts

  The population structure of Helsinki differs

  clearly from that of Finland as a whole. Above

  all, Helsinki has a clearly greater proportion of

  young adults and smaller proportion of chil-

  dren of school age. Whereas in Helsinki, 22-23

  year olds make up the largest age group, in

  Finland as a whole the 51-61 year olds do. The

  proportion of elderly people is somewhat

  smaller in Helsinki than in Finland as a whole.

  However, there are very great differences

  of age structure between various parts of Hel-

  sinki. Our figures compare the population

  structure of four very different types of dist-

  ricts: Alppiharju in the northern parts of the

  inner city, where dwellings are mostly small

  and thus attract young adults moving to Hel-

  sinki; Maunula, where two-thirds of dwellings

  lie in blocks of flats built in the 1950s and 60s

  and where the proportion of 65 year olds or ol-

  der is greatest in Helsinki; Tuomarinkylä,

  where terraced and detached housing predo-

  minates and the proportion of families with

  children is greatest in town; and Vuosaari,

  where since the early 1990s the largest num-

  ber of blocks of flats has been built. Those in

  the Figure that belong to the category “pa-

  rents” are parents of families with children.

  People living with their parents are classified

  as children here, regardless of their age.

  On 1 January 2008, two-thirds (65%) of

  Helsinki’s population belonged to a family,

  and the average size of families was 2.66

  people. The proportion of families is greatest

  in the northern and north-eastern parts of

  Helsinki. In Tuomarinkylä district, there are

  children under 18 in 40 per cent of the house-

  holds. Among families with children, the pro-

  24

 • portion of single parents is greatest, around

  42 per cent, in the districts of Jakomäki and

  Pasila. Single housing is most common in the

  eastern parts of inner Helsinki: in Alppiharju,

  three-quarters of households are single.

  Housing space per person is 34 square

  metres in Helsinki, versus 36.3 in Finland as a

  whole. In households with three members or

  more, the difference is even bigger. In Helsin-

  ki, people have most housing space in the

  southern parts of the inner city, in