helsenettverk lister

Download Helsenettverk Lister

Post on 12-Feb-2016

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid på tvers av kommuner og nivå 22.09.2011 Inger Marethe Egeland. Listerregionen. Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hægebostad 1624 Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal 1790 Lister ca 35 350. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Helsenettverk Lister

  Helsenettverk Lister utfordringer og muligheter i forbindelse med samarbeid p tvers av kommuner og niv

  22.09.2011

  Inger Marethe Egeland

  Helsenettverk Lister

 • Helsenettverk Lister Listerregionen Farsund 9410 Flekkefjord 9003 Hgebostad 1624 Kvinesdal 5776 Lyngdal 7739 Sirdal 1790

  Lister ca 35 350

  Helsenettverk Lister

 • Helsenettverk Lister Srlandet sykehus avd. Flekkefjord

 • Helsenettverk Lister Helsenettverkets forml og oppgaverStyrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, bde mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

  Utvikle nettverket som en arena for kunnskaps- og erfaringsutvekslingIdentifisere samarbeidsomrder og ke robustheten innen helse og omsorgMte samhandlingsreformen p en offensiv og strukturert mteSSF og Listerrrdetviktig pdriverrolle

  Helsenettverk Lister

 • Helsenettverk Lister Prosjektstatus/tilskuddsmidlerSamhandlingsprosjektet fase 1 (60%)kr 250 000FMVAFullfrtSamhandlingsprosjektet fase 2 (60 %)kr 300 000 FMVAFullfrtSamhandlingsprosjektet fase 3 (60%)kr 300 000FMVAPgrForankring fryder (20 %)kr 160 000HelsedialogFullfrtRegionale russtillinger (400%) *kr 2 200 000HelsedirektoratetPgrFagforum rehabilitering (30%)kr 230 000Helsedialog FullfrtLister LMS - lring og mestring (240%) *kr 1 850 000HelsedirektoratetPgrFagforum psyk. helse (60 %) *kr 700 000HelsedirektoratetPgrLindring i Lister (30%)*kr 175 000HelsedirektoratetPgrReHabuka 2010kr 20 000HelsedirektoratetFullfrtReHabuka 2011kr 35 000HelsedirektoratetPgrLister ergoterapeut (inntil 100%)*kr 500 000HelsedirektoratetPgrLengre i eget liv* (30%)* kr 300 000Srlandets PgrkompetansefondSMIL i Listerkr 150 000NKLMS PgrListeREhabilitering (30%)kr 100 000HelsedirektoratetPgr

  11 prosjekter og vel 9 rsverk og 11 ansatte ca 6 000 000+ Egeninnsats

 • Helsenettverk Lister Organisering

  Medlemmene i Helsenettverk Lister mter med fullmakter ut fra egen stilling og funksjon Tiltak som har konomiske eller organisatoriske konsekvenser ut over de fullmakter medlemmene har, m behandles i den enkelte kommune og linjeledelsen i SSHFFaste medlemmer:Kommunalsjefer ListerLedelse SSHFAnsatte representantLeder Lister brukerutvalg

  Observatrer:Kommunene Lund og SokndalFMVASrlandets rehabiliteringssenter EikenUiA Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

  Helsenettverk Lister

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister SSF

  SSHFOSSHelsenettverk ListerListerrdetKommune styrer

  Helsenettverk Lister

 • Helsenettverk Lister

  Vet lederne hvor skoen trykker og hva som er gode behandlingslinjer?

 • Lister brukerutvalgHelsenettverk Lister vedtok 24.02.10 etablere Lister brukerutvalgBrukerutvalget i SSHF som modellForml:Sikre brukermedvirkning i tiltak og saker som behandles i Helsenettverk ListerMedlemmer: FFO SAFOMental helseKreftforeningenEldrerdetLPPRus Brukerutvalget i SSHF

 • Arena for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling mellom kommuneoverlegene og kommunalsjefer i Lister

  3-4 mter/r

  Medlemmene skal:- videreformidle informasjon fra legeutvalg til smgrupper- videreformidle problemstillinger, innspill og sprsml fra smgruppene til legeutvalgetLister legeutvalg

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister FagforumRus

  Psykisk helse

  Rehabilitering

  Velferdsteknologi og IKT

  Lindring

  Mestring min 1 fagperson SSHF min 1 fagperson per kommune brukerrepresentant fastlege

  Andre: NAV Srlandets Rehabiliterings senter

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister

 • Helsenettverk Lister Oppgaver/Mandat Fagforum Arena for dialog mellom fagpersoner og brukere Utvikle kultur og vilje til samhandleErfaringsutveksling og kompetansedelingVurdere behandlingslinjer og rutiner for samhandling mellom/p tvers av kommuner og nivVurdere mulige regionale samarbeidstiltak Sikre gode tiltak som er forankret hos fagpersoner og brukereTa initiativ til og vre arbeidsgrupper for konkrete prosjekterFokus p hva og hvordan IKKE hvor

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Lister BrukerutvalgLister legeutvalgSSF

  SSHFOSSHelsenettverk ListerListerrdetKommune styrerFagforumRehabiliteringFagforum MestringFagforum Lindring Fagforum Psykisk helseFagforum RusFagforum VelferdsteknologiFagforum FolkehelseForebygging

 • Helsenettverk Lister

  Er det tilstrekkelig etablereprosjektgrupper ogarenaer for erfaringsutveksling og kompetansedeling?

 • Helsenettverk Lister

  Administrative stillinger60 % prosjektkoordinator30 % prosjektleder velferdsteknologi30 % prosjektleder Lindring i Lister60 % prosjektleder Fagforum Psykisk helse30 % prosjektleder fagforum Rehabilitering20 % prosjektleder SMIL

  Totalt 2,3 stillinger

  Tjenesteproduserende stillinger 100% ernringsfysiolog80% fysioterapeut50% diabetessykepleier80% ergoterapeut400% miljterapeuter Rus

  Totalt 7,1 stillinger

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Ernrings koordinatorLister ergoterapeutLister BrukerutvalgLister legeutvalgSSF

  SSHFOSSHelsenettverk ListerListerrdetKommune styrerLister Rusteam FagforumRehabiliteringFagforum MestringFagforum Lindring Fagforum Psykisk helseFagforum RusFagforum VelferdsteknologiFagforum FolkehelseForebyggingSMIL I LISTER Diabetessykepleier

  Fysioterapeut

 • Helsenettverk Lister Initiativ: Fagforum Rus4 rsverk NAVAmbulant team

  Fokus p oppflging fr- under og etter behandling/ soningOppflging av LAR pasienterPraktisk bistand med srlig fokus p selvhjelp og selvstendighet

  Lister Rusteam

 • Helsenettverk Lister SMIL i ListerInitiativ: Fagforum Psykisk helseImplementering og videreutvikling

  Forankring i Lrings- og mestringssenteret v/SSHFLrings- og mestringstilbud og for barn med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldreErfaringsutveksling, formidling av informasjon og kunnskap om psykisk sykdom og rusproblemerAktivitet og lek-fokus p gode mestringsopplevelserSamarbeid p tvers av kommuner og niv gir et mer tilgjengelig, fleksibel og robust tilbud.

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Lister MestringsteamInterkommunale fagressurser 2,4 rsverkBidra til kompetanseoverfring og veiledning av helse- og omsorgspersonellKoordinere og videreutvikle tilbud p tvers av kommuner og niv

  Gruppebaserte lavterskeltilbud endrings-fokusert rdgivning ovenfor mlgruppeneIndividuell oppflging av svingdrspasienterSamarbeider med hjemmebaserte tjenester, sykehjem, folkehelsekoordinatorer, frivillige organisasjoner, geriatrisk daghospital, LMSImplementere felles rutiner forskrift ernring

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister ListeREhabiliteringInitiativ: Fagforum Rehabilitering Mlgruppe: ansatte i kommunehelsetjenesten faglrte og ufaglrte innen rehabilitering

  Hvordan jobbe med hendene p ryggen?

  Forml:Utarbeide en opplringsplan: Rehabilitering Gjennomfre opplring av ansatte i hjemmebaserte tjenester og sykehjem Opplring implementeres i kommunale kompetanseplaner.

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Lister ergoterapeutInitiativ: Fagforum Rehabilitering Mlgruppe: personer med nevrologiske skader og sykdommer med behov for kognitiv rehabilitering

  Utarbeide modell interkommunal samarbeidVre kompetanseressurs individuell oppflging og kompetanseoverfringSamarbeide med Lister Mestringsteam om utvikling av lavterskel lrings- og mestringstilbud

  ML: et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud til pasienter som har behov for relativt intens kognitiv rehabilitering over tid

 • Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister Mestringsteam ListerErnrings koordinatorLister ergoterapeutLister BrukerutvalgLister legeutvalgSSF

  SSHFOSSHelsenettverk ListerListerrdetKommune styrerLister Rusteam Fagforum Mestring ogRehabiliteringFagforum Psykisk helse og RusFagforum FolkehelseForebyggingSMIL I LISTER Diabetessykepleier

  FysioterapeutFagforum Lindring ListeREhabilitering

 • Helsenettverk Lister Utfordringer

  Usikkerhet knyttet til rammebetingelser Usikkerhet knyttet til konomiAnsvar/oppgavefordeling mellom nivAnsvar/oppgavefordeling mellom kommunerPolitisk, administrativ og faglig forankringImplementering av prosjekter

 • Helsenettverk Lister How to implement a reform, when you don`t know what the reform is about?

  Dag Olaf Torjusen, 1 amanuensis UiA institutt for Statsvitenskap

 • Helsenettverk Lister Juridiske rammerTo sentrale nye lover:Lov om folkehelsearbeidLov om kommunale helse- og omsorgstjenester

  Nye forskrifter, herunder:Ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienterNy forskrift om kommunal medfinansiering

 • Helsenettverk Lister Utskrivingsklare pasienterDet konomiske ansvaret overfres fra frst dag pasienten er registrert somutskrivingsklar Kommunene fr overfrt midler fra 2.linjen til etablere tilbud til pasienter som er utskrivingsklare Betalingssats: 4 000 kr/seng/dgn . Ca 4,23 millioner til Lister

 • Helsenettverk Lister Kommunal medfinansieringKommunene fr et konomisk medansvar formedisinske innleggelser og konsultasjoner ispesialisthelsetjenestenKommunene skal dekke 20 % av kostnadeneved medisinske innleggelser (tak kr 30 000)Nasjonalt niv: 4,2 milliarder overfres fraspesialisthelsetjeneste til kommune i 2012

  Ca. 31,7 millioner til Lister

 • Diagnoserelaterte grupper

  DRG navnVektKostnad/innleggelseISF refusjon helsefkommunenes 20%Svimmelhet0,40014 386 kr5 754 kr2 877 krKroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS)0,56824 427 kr 9 771kr4 885 krBrystsmerter0,2689 638 kr3 855 kr1 928 k