hek°mler°n yasal sorumluluklari

Download HEK°MLER°N YASAL SORUMLULUKLARI

Post on 31-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HEKİMLERİN YASAL SORUMLULUKLARI. Av.Zeynep ŞİŞLİ İzmir Tabip Odası. Hekimlik Mesleği ile ilgili temel Sağlık Mevzuatı. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatının İcrasına Dair Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tıbbi Deontoloji Tüzüğü - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • HEKMLERN YASAL SORUMLULUKLARIAv.Zeynep Lzmir Tabip Odas

 • Hekimlik Meslei ile ilgili temelSalk Mevzuat1219 Sayl Tababet ve uabat Sanatnn crasna Dair Kanun1593 Sayl Umumi Hfzshha Kanunu6023 Sayl Trk Tabipleri Birlii KanunuTbbi Deontoloji TzHasta Haklar Ynetmelii

 • Hekimin Hukuki SorumluluuDisiplin Ynnden ( Tabip Odas nezdinde ve ayrca kamu grevlisi ise idari adan )Ceza Hukuku karsndaTazminat Sorumluluu

 • Hekim, kamuda ya da serbest almasna baklmaksznHekimlik Meslek Kurallarna aykr davran halinde Meslek Odas olan Tabip Odas tarafndan hakknda soruturma alarak kusurlu bulunduunda; uyar, para cezas ya da meslekten alkoyma cezalar ile cezalandrlabilir.

 • Tabip Odas;Anayasann 135.maddesi ile 6023 Sayl Trk Tabipleri Birlii Kanununa gre kurulmu kamu kurumu niteliinde bir meslek kuruluudur.

 • Tabip Odasnn Grevleri arasnda;Hekimlerin hak ve yararlarn korumak, meslek kurallarna aykr davranlarn denetimi ve kamu salnn korunmas iin almak en temel olanlardr.

 • Her hekim, alt blgedeki Tabip Odasna en ge bir ay iinde ye olmaya ve yelik grevlerini yerine getirmeye zorunludur.Kamuda alan hekimler dilerlerse Tabip Odalarna ye olurlar

 • Tabip Odalar, yeleri olan hekimlerin oluturduu Genel Kurulda, kendi aralarndan seilen organlar vastas ile ynetilir.

 • Tabip Odalar zorunlu organlar;Ynetim KuruluOnur KuruluDenetleme KuruluAyrca TTB Byk Kongresine katlacak Delegeler de Genel Kurulda seilir

 • Sadece kamuda alsa dahi, hekimin Tabip Odalarna yelii;Hekimlerin hak ve yararlarnn korunmas ile meslein gelimesine katk nitelii ile nemlidir.

 • Hekim, mesleki almasnda;Hekimlik meslek kurallarna-deontolojiyeuygun davranmak,Hasta haklarna zen gstermek,Malpracticeden (Kt hekimlik uygulamasndan) kanmak, bilgi ve deneyimini srekli gelitirmek ve dikkatli olmakla ykmldr.

 • Malpractice Kt hekimlik uygulamas) ;hekimin bilgi ve uygulama ynnden tan ve tedavide gerekli olan yapmamas ya da yeterli dikkat ve zeni gstermemesi sonucu hastann zarar grmesidir

 • Kt hekimlik uygulamas; Trk Ceza Kanununda dzenlenmi taksirli sutur;T.C.K.459.maddesi;Dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik yada nizam, talimat ve emirlere aykrlk sebebi ile bir kimseye bedence znt verecek yada salnn bozulmasna veya akl yetilerinin karmasna yol aacak zarar verme

 • Bu fiilin ilenmesi halinde;Zararn arlna gre verilecek ceza; 3-6 ay aras hapis ve para cezasdr.Bu ceza kusura gre 1/8e kadar indirilebilirKusur; bilirkii tarafndan belirlenirBilirkiiler; Adli Tp Kurumu veya 1219 sayl yasa 75.maddesi gerei Yksek Salk urasdr.

 • Kt hekimlik uygulamas sonucu lm ise uygulanacak olan; Trk Ceza Kanunu 455.maddesinde;Dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik yada nizam, talimat ve emirlere aykrlk sebebi ile bir kimsenin lmne sebebiyet veren kiinin 2-5 sene hapis ve ar para cezas ile cezalandrlaca ve kusura gre cezann 1/8e kadar indirilecei dzenlenmektedir.

 • 01.06.2005de yrrle girecek yeni Trk Ceza Kanununda;Malpractice(Kt hekimlik uygulamas);Madde 89-Taksirle YaralamaMadde 85-Taksirle ldrmeMadde 83-Kasden ldrmenin ihmali davranla ilenmesi olarak maddede dzenlenmitir.

 • Yeni TCKda yeni dzenleme;Madde 83; Kasden ldrmenin ihmali davranla ilenmesiKiinin ykml olduu belli bir icrai davran gerekletirmemesi sebebi ile meydana gelen lmden sorumlu tutulabilmesi iin;-yasal dzenleme veya szlemeden kaynaklanan bir ykmllnn olmas,-nceden gerekletirdii davrann bakalarnn hayat ile ilgili tehlikeli bir durum oluturmas gerekir

 • Yeni T.C.K. Madde 83-Kasden ldrmenin ihmali davranla ilenmesi halinde; Belli bir ykmlln ihmali ile lme neden olan kii hakknda; temel ceza olarak arlatrlm mebbet hapis cezas yerine 20-25 yl, mebbet hapis cezas yerine 15-20 yl, dier hallerde 10-15 yl hapis cezasna hkmedilebilir veya cezada indirim yaplmayabilir.

 • Yeni T.C.K. 83.madde gerekesinde;Bir salk kuruluunda grev yapan tabibin, durumu acil olan hastaya mdahale etmemesi hali; ihmali davranla lme sebebiyet kabul edilmekte, ihmal ile ldrmenin kasten ilenmesi; lm ngrmesine ramen, ykmll yerine getirmeme olarak tanmlanmaktadr.

 • Taksirle Adam ldrme;Ykmlle aykr davrann bilincinde olmakla birlikte, sonucunda bir insann lebileceini zen ykmllne aykr olarak ngrmemi olmas,taksirle ilenmi ldrme suu

 • Yeni T.C.K. 85.madde; Taksirle ldrme;Eski T.C.K. 455in tam karldr.Taksirle bir insann lme sebebiyet halinde; 3-6 yl hapis,Taksir; Dikkat ve zen ykmllne aykrlk dolaysyla, bir davrann suun kanuni tanmnda belirtilen neticesi ngrlmeyerek-rnein lm-gerekletirilmesidir (MD.22/2)

 • Yeni T.C.K. Madde 89; Taksirle Yaralama;Taksirle bakasnn vcuduna ac veren, sal ya da alglama yeteneinin bozulmasna neden olan kii;3ay-1 yl hapis,Taksirle yaralama ile; duyu ya da organ zayfl, kemik krlmas, konumada srekli zorluk, yzde sabit iz, yaam tehlikesi, erken doum halinde ceza, orannda artrlr.

 • Yeni T.C.K.Taksirle Yaralama;yilemesi imkansz hastalk ya da bitkisel hayat, duyu veya organ ilevinin yitirilmesi,konuma ya da ocuk yapma yeteneinin kaybolmas, yzde srekli deiiklik, ocuk drmeye neden olmusa, ceza bir kat artrlr.Bilinli taksir; neticenin ngrlmesi, ancak istenmemesi hali dnda kovuturulmas ikayete baldr. Bu halde; TCK 22/3; 1/3-1/2 ceza artrlr.

 • Yeni T.C.K. 280.maddesi; Salk Meslei Mensuplarnn Suu Bildirmemesi;Grevini yapt srada bir suun ilendii ynnde bir belirti ile karlamasna ramen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gsteren salk meslei mensubu, bir yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.Salk meslei mensubu; tabip, di tabibi, ebe,hemire ve salk hizmeti veren dier kiilerdir.

 • Yeni T.C.K. 280.maddesi ile,

  Mevcut T.C.K.da kabahat olarak dzenlenmi olan ve tedavi edilen kiinin kovuturma altnda kalacak olmas halinde hekimin ekinme hakkn dzenleyen hkme gre, daha ar ve kanma hakk olmayan dzenleme yaplmaktadr. Hasta hakk olan, gizlilik kuralnn ihlali olan bu durumda; T.C.K. 49/2ye gre ksa sreli olan hapis cezas, 50.maddeye gre para cezasna evrilebilir ve 51.madde koullar varsa ertelenebilir olmakla birlikte, 1 yl hapis cezas hkmedilebileceinden, hakszdr.

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 90-nsan zerinde deney yasa ve hukuka uygunluk halleri; Hastay tedavi amal deneme; 4.fkra; bilinen tbbi tedavi yntemlerinin sonu vermemesi, aydnlatlm yazl onam ve uzman hekim tarafndan hastane ortamnda yaplmas halinde ceza sorumluluu kalkyor. (yeni su)

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 91-Organ veya doku ticareti,Hukuken geerli rza (Yazl Aydnlatlm Onam) olmad halde cezalandrlr:Organ alma; 5-9 yl Doku alma; 2-5 yllden organ-doku alma; 1 yla kadar hapisAlan-satan-araclk eden; 5-9 yl hapisrgtl faaliyet; 8-15 yl hapis+ar para cezas

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 99-ocuk DrtmeRzas olmakszn kadnn ocuunu drme; 5-10 yl hapis cezas(Beden ve ruh sal asndan zarar varsa;6-12 yl, kadn lrse;15-20 yl)Tbbi zorunluluk yoksa, rza olsa dahi 10 haftadan fazla ocuu drtme;2-4 yl (beden ve ruh sal zarar;3-6 yl, kadn lrse;4-8 yl)

 • Madde 99- ocuk DrtmeSu maduru kadnn su sonucu gebe kalmas halinde, 20 haftaya kadar gebelik rza ile sonulandrlabilir.Ancak uzman hekim ve hastane ortamnda yaplmas kouldur.

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 101-KsrlatrmaRza olmakszn kadn veya erkein ksrlatrlmas3-6 yl hapis(cezas artrlm)

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 136-Kiisel veriler (Salk verileri) hukuka aykr olarak verme(1-4 yl hapis)Madde 137/b-belli bir meslek yada sanatn salad kolaylktan yararlanma halinde cezada artrm.(1/2 orannda)

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 187-Kiilerin hayatn ve saln tehlikeye sokacak biimde ila yapma veya satma (tabip ilerse 1/3 orannda artrm)Madde 188-Uyuturucu veya uyarc madde imal ve ticareti- (8);tabip ilerse artrmMadde 190-Uyuturucu veya uyarc madde kullanlmasn kolaylatrma-(2)-tabip ilerse orannda artrm.

 • Yeni T.C.K.da tp bilimi ve hekimlerle ilgili dier maddeler;Madde 287-Genital Muayene; Yetkili hakim ve savc karar olmadan genital muayene yapma 3ay-1 yl hapisBulac hastalk dolaysyla kamu saln korumak iin kanun ve tzklere uygun yaplanlar dnda.

 • Kamu grevlisi hekimin;

  T.C.K.nda dzenlenmi memur sular kapsamnda; grevi ihmal ve ktye kullanma veya rvet ya da benzeri iddialarla yarglanmas da sz konusu olabilir. (Yeni T.C.K. 252-257)Geree aykr bilirkiilik, rapor dzenleme ve benzeri hekimlik uygulamasnda sahtecilik serbest ya da kamu grevlisi tm hekimler iin sutur.(Yeni T.C.K.276-204-207)

 • Hekimin meslek uygulamasnda;Deontoloji kurallarna aykr tavr, gerek salk meslek mensuplar, gerek hasta ile ilikilerinde meslek kurallarna uymamas, hasta haklarna zen gstermemesi (rnein aydnlatlm onam), ilan ve tabelalarnn kurallara aykr olmas ya da meslee ticari nitelik verebilecek her tavr, T.C.K. ynnden su olmasa da, Tabip Odas Onur Kurulu tarafndan disiplin cezas ile cezalandrlabilecek eylemlerdir.

 • Hekimin yasal sorumluluu asndan;Gerek disiplin, gerek ceza yarglamasnda;Hasta Haklar Ynetmeliine uygun davranmas,ZELLKLE HER TIBB GRM NCES VE YAPILACAK TIBB GRME ZG AYRINTILI OLARAK HASTADAN AYDINLATILMI ONAM alnmas OK NEMLDR...

 • Kamu grevlisi hekimin,T.C.K.nda su saylan ya da saylmayan gerek kamu grevi, gerek meslek kurallarna aykr davranlar ayrca idari disiplin soruturmasna konu olabilir.

 • Hekimin meslek uygulamasnda;Kiilere haksz zarar verdii hallerde, zarar grenin maddi ve manevi zararlarnn tazmini iin Mahkemeye bavuru hakk bulunmaktadr. Hekim kamu grevlisi ise tazminat davas ncelikle kuruma alr ve ku