HC1 Mesopotamia i Egipte

Download HC1 Mesopotamia i Egipte

Post on 04-Jun-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/13/2019 HC1 Mesopotamia i Egipte</p><p> 1/3</p><p>RELIGI A MESOPOTMIA I EGIPTE</p><p>Mesopotmia i Egipte sn conegudes com a civilitacions !luvials pe" la seva depend#nciatotal dels seus "ius "espectius $el %il i el Tig"is i l&amp;Eu!"ates'( Sn civilitacions )ue tenen les</p><p>p"ime"es ciutats i desenvolupen sistemes d&amp;esc"iptu"a molt comple*es $+e"ogl,!ics i cunei!o"me'(</p><p>RELIGI MESOPOTMI-A</p><p>Els mesopotmics e"en politeistes. am/ d0us molt vinculats a les ciutats o la seva "egi(Alguns deus e"en comuns a totes les ciutats. i tenien un impo"tant pape" a les na""acionsc1smi)ues( La c"een2a dels mesopotmics e"a )ue els d0us 3avien c"eat els 3omes pe" )ue elsse"vissin am/ sac"i!icis. o"acions i o!"enes( La !unci dels d0us es limitava a a)uest mn. desp"0sde la mo"t les nimes anaven a un mn su/te""ani on vivien continuament assedegades(</p><p>L&amp;ast"onomia tenia una g"an impo"tncia com a m#tode d&amp;adivinaci. i els plane"es es"elacionen am/ els p"incipals d0us4Anu4 50u del cel. c"eado" i d0u sup"em</p><p>En6i4 50u de les aig7es%in3u"sag4 5eessa ma"e i de la Te""aInanna4 deessa ma"e. de l&amp;amo" i de la gue""a8 ast"e4 9enus8 dia4 divend"es:amai*4 d0u del sol8 ast"e4 sol8 dia4 diumengeSin4 deessa de la lluna8 ast"e4 Lluna8 dia4 dillunsMa"du64 d0u sup"em8 ast"e4 ; ?uines p"cti)ues d&amp;adivinaci mesopotmi)ues enca"a s&amp;utiliten@</p><p>Els "eis de les di!e"ents ciutats e"en els summes sace"dots. mit+ance"s am/ els d0us en nomde la seva ciutat( n dels "itus m0s impo"tants e"a la 3ie"ogmia. un mat"imoni sag"at ent"e el cel ila te""a( El "ei "ep"esentava el d0u conso"t. i la summa sace"dotessa "ep"esentava la g"an deessama"e Inanna( A)uest mat"imoni "enovava la natu"a i la !e"tilitat de la te""a(</p><p>Els temples mesopotmics e"en iggu"ats. to""es esglaonades dins un "ecinte sag"at( 5alt dela iggu"at. accessi/le mit+an2ant "ampes i escales. es t"o/ava el santua"i del d0u( La iggu"at"ep"esentava la muntanBa p"imo"dial. i e"a la via d&amp;acc0s a d0us ma+o"it"iament celestes(</p><p>C(&gt; Pe" )u# c"eus )ue els mesopotmics van u/ica" els seus temples dalt de les iggu"ats@</p><p>Les "eligions mesopotmi)ues e"en molt pessimistes ento"n a la mo"t( 5esp"0s de la mo"tl&amp;nima )uedava "eduDda a un in!"amn )ue "e!lectia la vida te""enal de !o"ma disto"sionada( %o 3i3avia ni cstigs pels malvats ni p"emis pels /ons( Al !inal del pe",ode. du"ant el p"edomini</p><p>/a/il1nic. apa"ei* la noci de Pa"ad,s( Les nimes /ones 3a/ita"ien un +a"d, de l&amp;Ed#n. on viu"ienuna vida id,llica i ete"na( La noci de pa"ad,s va passa" a la cultu"a 3e/"ea du"ant l&amp;e*ili 3e/"eu aFa/il1nia. i d&amp;a)u, a la cultu"a c"istiana(</p><p>Fa/il1nia i Ass,"ia van desenvolupa" c"eences i p"cti)ues mgi)ues molt ela/o"ades( Lamgia tenia com a o/+ectiu domina" l&amp;ene"gia vital de la natu"a pe" v#nce" els espe"its malignes )uecausaven mals a la 3umanitat( Ea i Ma"du6 e"en els d0us m0s invocats( L&amp;endevinaci tam/0 va se"una p"ctica am/ molta impo"tncia( S&amp;intentava desco/"i" la voluntat dels d0us mit+an2ant signes i</p><p>p"esagis $vol de les aus. o/se"vaci del !etge dels animals sac"i!icats((('( L&amp;ast"ologia va se" una de</p><p>les p"cti)ues m0s estesa i am/ m0s p"o+ecci a alt"es civilitacions( -ada d0u e"a "elacionat am/un planeta. i a pa"ti" d&amp;ai*1 e"a possi/le. segons la seva posici "elativa al cel. desco/"i" la sevadisposici /enigne o cont""ia( Les pe"sones tam/0 )uedaven ma"cades pels ast"es en el moment</p></li><li><p>8/13/2019 HC1 Mesopotamia i Egipte</p><p> 2/3</p><p>del seu nai*ement. mit+an2ant la seva taula ast"al(</p><p>(&gt; Et sem/la )ue l&amp;ast"ologia mesopotmica 3a tingut capacitat de so/"eviu"e@ -om@</p><p>RELIGI EGIP-IA</p><p>Els egipcis e"en politeistes. i c"eien )ue el mn es /asava en la "epetici de cicles natu"als ien l&amp;e*ist#ncia d&amp;una vida desp"0s de la mo"t( Pe"1 l&amp;nima nom0s pe"vivia si el cos no e"a dest"uDt(Els p"incipals d0us e"en4Ra4 d0u del Sol. ato"gado" de vidaT3ot4 d0u de l&amp;esc"iptu"a i del conei*ementOsi"is4 d0u de la "esu""ecciHo"us4 !ill d&amp; Osi"is. d0u del celSet34 d0u del dese"t. el caos i la gue""aAnu/is4 conducto" de les nimes dels mo"tsIsis4 ge"mana i esposa d&amp; Osi"is. deessa de la saviesa. del conei*ement i de la mgia(</p><p>Hat3o"4 deessa ma"e. deessa de les dones. el cel i els a"/"es</p><p>(&gt; -om es "ep"esentava a la ma+o" pa"t dels d0us egipcis@</p><p>El !a"a e"a un d0u vivent. enca"naci de Ra o Ho"us du"ant la seva vida i conve"tit enOsi"is a la seva mo"t( La seva !unci e"a ga"anti" l&amp;3a"monia del mn i la "epetici dels ciclesnatu"als. en especial el del %il( 5u"ant l&amp;Impe"i Antic nom0s el !a"a podia aconsegui" la vidaete"na mit+an2ant la momi!icaci $pe" ai*1 es van const"ui" les pi"mides. com a mesu"es de</p><p>p"otecci pe" la immo"talitat del !a"a'( Poste"io"ment. la immo"talitat es va estend"e a tota lapo/laci. semp"e )ue el cos !os conse"vat $momi!icat'(</p><p>La p"epa"aci de l&amp;alt"a vida tenia una impo"tncia capital a la "eligi eg,pcia( La pe"viven2a</p><p>de l&amp;nima depenia de la cos. !et )ue va o/liga" a desenvolupa" la momi!icaci i un seguit deconst"uccions !une""ies destinades a al/e"ga" el cos i les o!"enes )ue ga"antien una /ona vida al&amp;nima(</p><p>J(&gt; La p"eocupaci pe" so/"eviu"e desp"0s de la mo"t implicava nom0s la momi!icaci o a!ectavatam/0 a la tom/a del di!unt@K(&gt; 5esc"iu el p"oc0s de momi!icaci</p><p>5esp"0s de la mo"t. l&amp;nima tenia )ue supe"a" el +udici d&amp;Osi"is( Guiada pe" Anu/is. a""i/avaal t"i/unal d&amp;Osi"is. on el seu co" e"a pesat pe" T3ot( Si el co" pesava m0s )ue la ploma de maat. la</p><p>+ust,cia. $pels seus pecats' l&amp;nima e"a devo"ada pe" un monst"e $Amemet' i anava a l&amp;in!e"n( Si elco" e"a m0s lleuge" )ue la ploma. Ho"us conduDa l&amp;nima !ins a Osi"is. i pe"metia el seu acc0s almn dels /enau"ats( All, vivia una vida com la te""enal. pe"1 ete"na( En !unci de les deco"acions)ue tenia a la seva tom/a pod"ia "ealita" dete"minades activitats. i les o!"enes !une""ies e"enutilitades pe" l&amp;nima( ins i tot podia compta" am/ KJ $' )ue t"e/alla"ien pe" ell a l&amp;alt"e mn(Segons algunes t"adicions. a/ans d&amp;a""i/a" al t"i/unal d&amp;Osi"is l&amp;nima passava pe" un seguit de</p><p>p"oves. i pe" supe"a"&gt;les es va desenvolupa" el Lli/"e dels Mo"ts. una esp#cie de manual de viatgepe" l&amp;nima ple de con+u"s mgics pe" supe"a" totes les p"oves $!ins i tot el pesatge del co"'(</p><p>Pe" ga"anti" la supe"viv#ncia del cos. els egipcis "ics van desenvolupa" una a")uitectu"a!une""ia molt "ica( Els po/"es. )ue no podien paga"&gt;se el p"oc0s de momi!icaci ni const"ui"&gt;se"es. e"en ente""ats di"ectament a les so""es del dese"t. on e*pe"imentaven un p"oc0s de momi!icaci</p><p>natu"al(</p><p>(&gt; On es t"o/aven les c1pies del lli/"e dels mo"ts@</p></li><li><p>8/13/2019 HC1 Mesopotamia i Egipte</p><p> 3/3</p><p>N(&gt; ?uins edi!icis !une"a"is van desenvolupa" els !a"aons egipcis du"ant tota la seva 3ist1"ia@</p><p>Els p"incipals edi!icis !une"a"is egipcis e"en la pi"mide. la masta/a i l&amp;3ipogeu(L&amp;esc"iptu"a eg,pcia $+e"ogl,!ica' tenia tam/0 una !o"ta "elaci am/ la "eligi( 5e !et.</p><p>+e"ogl,!ic vol di" s,m/ol sag"at. i en un p"incipi es van utilita" /sicament pels te*tos sag"ats( insi tot els colo"s utilitats pe" "ep"esenta" els d0us tenien el seu signi!icat sag"at $/lanc4 pu"esa i</p><p>pe"!ecci8 neg"e4 nit. tene/"es. mo"t i dol8 /lau4 cel i aigua. in!init8 ve"mell4 !oc. vida. sang(-on!licte. dese"t i in!e"n8 ve"d4 vegetaci i vida. aleg"ia i "enovaci8 g"oc4 sol i llum( Ete"nitat'</p><p>(&gt; ?ui va aconsegui" des*i!"a" els +e"ogl,!ics@ ?uan i on 3o va aconsegui"@</p><p>Els mites de la c"eaci mesopotmics i egipcis van in!lui" a d&amp;alt"es civilitacions. i enespecial els mesopotmics 3an aconseguit so/"eviu"e g"cies a la seva in!lu#ncia a les na""acions</p><p>/,/li)ues(</p><p>=(&gt; Investiga )uin mite mesopotmic va aconsegui" passa" p"ime" a l&amp;Antic Testament +ueu i</p><p>desp"0s a la mitologia g"ega==(&gt; ?uina deessa eg,pcia va identi!ica"&gt;se poste"io"ment am/ la 9e"ge Ma"ia@</p></li></ul>