handtekeningenactie leerkansen voor iedereen

Download Handtekeningenactie Leerkansen voor iedereen

Post on 22-Jan-2018

78 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Tekent u onze petitie? Leerkansen voor iedereen! Ook voor mensen met een beperking na het 18e . Graag nodigenwij uuitomte participereninde landelijkehandtekeningenactieLeerkansenvoor iedereen!eeninitiatief vande academie voorZelfstandigheidenhaarsamenwerkingspartners. Lerenna je 18e Het onderwijsvoormensenmeteenbeperking(voorwieMBOniveau1 te moeilijkis),houdtopmet 18 jaar. Samenmetonze studentenervarenwe dagelijksdathetechte lerenentoepasseninde praktijkvaakdan pas echt plaatsvindt:ophetmomentdatje keuzesgaatmakenoverwonenen werken.Danishet belangrijkte beschikkenovervoldoendevaardighedenomzelfstandigje beslissingente kunnennemenendie te realiseren.Omzo eenvolwaardigeplaatsinde samenleving te kunnenkrijgen.Dusishetzaak eerstje zelfstandigheidzoveel mogelijkte ontwikkelenomdaarna de nodige stappente kunnenzetteninwonenenwerken. Meteenstevige basiszal de slaagkansook hogerzijn.Zoeenontwikkelingvraagteenleertraject. De overheidstimuleertweliswaarde participatie enzelfredzaamheidvankwetsbare burgersmaar kentgeenstructurele financieringvoorhetleertrajectdatnodigisom menseninstaatte stellenhet heftineigenhandente nemen.Omditthemaonderde aandachtte brengenbij de overheidzijnwe eenpetitie gestartop https://petities.nl/petitions/leerkansen-voor-iedereen-ook-met-beperking-na- je-18e/signatures?locale=nl Ons doel Wij willendatde Nederlandse overheid verstandelijkbeperkte mensenfinancieel instaatstelt zichzelf verderte ontwikkelen.Individueel betekentditeenverhogingvande zelfredzaamheid,en daarmee vande kwaliteitvanhetleven,maatschappelijkwordtde participatie inde samenleving verbeterd.De overheidmoeteenPersoonlijkOntwikkelings-Voucherintroduceren,waarmee bij een organisatie vaneigenkeuzeleertrajecteningekochtkunnenworden. We hebbenu nodig! We willendeze actie graagsamendoenmetde doelgroepzelf,hunomgeving,professionals, onderwijsmet burgersdie de leervraagvanmensenmeteenbeperkingeenwarmharttoedragen, kortommetU! We hopenvanharte dat u onsinitiatief ondersteuntinde vormvaneenactieve bijdrage omzoveel mogelijkhandtekeningeninuw omgevingte verkrijgen!Eenhandtekeningzetten op .website..ishetminste watukuntdoen,toch?