gundulic - pjesme

Download Gundulic - Pjesme

Post on 03-Apr-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  1/31

  1

  Ivan Gunduli

  Ivan Gunduli

  Pjesme

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  2/31

  2

  Ivan Gunduli

  SADRAJ

  Pjesni pokorne kralja Davida - predgovor i pozdravne pjesme _ 3PJESNI POKORNE KRALJA DAVIDA ___________________ 9

  PJESAN PRVA.________________________________ 9PJESAN DRUGA. _____________________________ 10PJESAN TRETJA._____________________________ 11PJESAN ETVRTA. ___________________________ 12PJESAN PETA._______________________________ 13PJESAN ESTA.______________________________ 15PJESAN SEDMA. _____________________________ 16

  OD VELIANSTVA BOIJEH ________________________ 17LJUBOVNIK SRAMELJIV __________________________ 19

  U SMRT MARIJE KALANDRICE______________________ 23FERDINANDU II. KNEZU TOSKANSKOMU ____________ 27RJENIK ________________________________________ 30

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  3/31

  3

  Ivan Gunduli

  Pjesni pokorne kralja Davida

  MNOGO SVITLOMU GOSPODINUMARU MARA BUNIA

  VLASTELINU DUBROVAKOMUDIVO FRANA GUNDULIA

  P. I. P.

  Pjesni pokorne Davida kralja minutijeh ljeta od mene u jezik nak prinesene, u zaetju tvomugospostvu nareene, u roenju od prijatelj izdvorene, od neznanaca poharane, s neponstvaizopaene, s pripis priobraene: eto opeta u vlatitoj napravi, s naravnijem uresom, u prvomsvjetlilu svijetu se kau, prijatelje sretaju, gospostvu se tvomu dobrovoljno darivaju. Ja za objavit,

  da sva ostala spjevanja moja u manjoj scijeni drim, sve ino, kao porod od tmine, u tminahostavljam; njih samo, kako zrak od svjetlosti na svjetlost izvodim. I ako su druzi razlika sloenjamoja: Galateu, Dijanu, Armidu, Posvetilite ljuveno, Prozerpinu ugrabljenu, ereru, Kleopatru,

  Arijadnu, Adona, Koraljku od ira s mnozijem i bezbrojenijem pjesnima tatijem i ispraznijem naoitijeh mjestijeh s velicijem slavam prikaivali, ja sve stvari tate za tate drei, vjerujui, da jepoetak od pravoga znanja strah boji, Pjesni pokorne svijetu prikaujem; i to ne bez razboritaspoznanja: da ako Virdilio, poganin ovjek, zasve da izvrstan spjevalac, ovu istinu potvrdi:

  "ab Iove principium Musae; Iovis omnia plena,ille colit terras, illi mea carmina curae" -

  ja krstjanin spjevalac, ki pravoga Boga poznam, vjerujem i izpovijedam, od koga, po komu i u komusva dobra izlaze, sve milosti rastu, bitje se prima, ivot uzdri, zdravje umnaa, spasenje stjee idobiva, vele dostojnije imam poeti s pjesni svetijeh i boanstvenijeh, kakve su ove Pokorne, kojeskuena grenika priko valovita mora od smuena i smetena svijeta mogu susim i krepcimstupajom od vjere, topei ohologa Farauna, od grijeha privesti i dovesti u zemlju od obeanja odslave vjene, gdi vrh dua pravednijeh dadi obilno slatka mana od milosti boanstvene. Ove dakepod zatienjem tvoga Gospostva, kako od moga draga prijatelja i vlastelina; plemenita, bogoljubnai razumna ljem na svjetlos, dokli s nebeskom pomoiJerusalem sloboen, spjevanje estitijemimenom privedre krune kralja poljakoga nareeno, svemu naemu slovinskomu narodu ukaem.Primi tvoje Gospostvo za biljeg od mnoge scjene, koju ja inim od kriposti njegove, ovi dar njemupodoban, njemu nareen i njemu prikazan, ukoliko ja sve, to umijem, znam i mogu, objetujem nazapovijed vau. Stoj zdravo!

  Iz Dubrovnika na prvi Oktumbra MDCXX.

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  4/31

  4

  Ivan Gunduli

  Gospodin Divo Palmota Dionori Pjesniku.

  Vjeni vijenac da se spraviod lovora od zelenai za slavu tvoga imenana glavu se tvu postavi;

  i spjevoci svi, ki bieter dobie vijence Alone,da se tebi sad poklone,razlono je, ni'e odvie.

  Tebi vinji osobitusreu i razum zgar dopusti:

  govor sladak, zlate usti,vjekovitu s na svitu.Ime e se tvoje znati

  i, gdi ljudski stupaj stane,bez pristanka na sve stranemeu znanijem spovijedati.

  Leti, leti jacijem krili,kako i or, u visine,komu bistri vid ne gine,kad se u sunce gledat sili.

  Roditeljom vjeno imedaj i mjestu, ke te uzhrani:toj su umrli svi drani,dugujemo, zna, svi time.

  I uini, da se ree,da proroka prisvetogaime s pisma znana tvogasve oblita, svud protie.

  Neznani.

  U stara jo ljeta kogod se postavi,da pisma prisveta u jezik svoj stavi,

  zanijemi k kami, ali oi izgubi,ali se pomami, ali ga trijes ubi.

  Nu sad je snieno spjevanje toj tvojevrh zvijezda primljeno, vinjemu milo je.

  Ni'e udo, pokli glas pokorne tve lires kraljevom u 'edan glas skladno se udire.

  Tim kad bi zlaenu krunu uzeo njemu ti,a d mu u promjenu tvoj lovor estiti,

  ne bi im svijet znanje ni toli bistar vid,i'e 'e ljepe spjevanje, tko li je kralj David.

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  5/31

  5

  Ivan Gunduli

  Neznani.

  Tko udi pribrodit, k David pri je,valovit ovi svit, pun himbe svakoje,

  spjevalac skazati pravedan drum svimeToli ga ho znati: od PLAVI nosi ime.

  imuna Zlataria.

  Zamnjee nebesa, gdi trublja prostiresmioni glas, kim stresa Sionu sve mire,

  milosni vo'evoda, ugodan svim nebu,slobodu kad poda k bojemu pri grebu.

  Tej pjesni izbrane odredi vinja mo,u vjene da shrane k nebesom budu do,

  kad boji kralj prorok: "U jezik", ree, "ovi,"eto je doao rok, da pjenje me slovi.

  "Stavi se, pjesnie, ter poju govori,"to duh moj poklie u grijeh pokori!

  "Tvoje je sad brime, na svijetu ti jesi,

  "slovinsko da ime tobom se uresi".

  Antuna Kastratovia.

  Uz romon od lire kraljevski prorok tajpun duha, pun vire ispusti svoj vapaj.

  Molitva vrua bi za'edno njim zdruena,k primi Bog s nebi od srca skruena.

  Srdbe gnjiv ustavi, njemu grijeh oprosti;tijem svijetu objavi drum prave kriposti;ku slidi na sada spjevalac, ki slove

  kreposno, im sklada POKORNE PJESNI ove,kojijeme da nauk izvrstan u svemu,

  slovinski neka puk raj ufa po njemu.Tijem slav'mo ovoga, koji nam ukaza

  put dobra vjenoga, tit huda poraza.

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  6/31

  6

  Ivan Gunduli

  Ad auctorem epigramma.

  Fabuls nascentes sileat Parnasside VatesLympha, quaeque parit carmina fonte liquor.

  Dun canis ad lacrymas lacrymas hoc flumine, Vates,Vnda locuturum stillat in ora melos.

  Nosco Palaestinos vocali gurgite fontes:Regales fundit lingua animata sonos.

  Moestaque vocales coeunt in carmina lymphae.Ora oculi cordis verbaque sunt lacrymae.

  Vox abit in cantus lacrymam genitura parentem,Et sonus hic vndas, haec dabit vnda sonos.

  Tu tibi fons, oculis diues te diuite manas.

  Teque tuo Vatem, dum canis, amne paris.

  Aliud.

  Qui tibi, dum patrio Regales ore CamaenasImbuia, ambrosio ridet in ore lepos?

  Quantane facundae censurgit gloria linguae.Dum parili reddis Regia verba sono?

  Te reor ex illo dulces hausisse leporesFonte, Palaestinum Rex bibit vnde melos.Si te prisca tamen, vel Regem haec faecla tulissent,

  Ille tuo mallet forsitan ore loqui.

  Disticon.

  Regia dum patrijs donas oracula musis,

  Te Regem Illyrici carminia esse doces.

  In eiusdem auctoris laudem Cristophori LILIATI CivisRagusini, alterius ex secretarijs apud NobilesReipublicae Ragusinae.

  More boni Agricolae, magno cui foenore fruges,

  Post semen ipsi creditum,Larga rependit humus, tibi summi Rector Olympi

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  7/31

  7

  Ivan Gunduli

  Offert Ioannes ingeniM u n e r a p r i m a sui: Iessei carmina Regis,

  Labore scilicet suoDeducta ad patrias, te concedente, Camoenas,Apte quidem, ac fideliter;

  Queis populi Illyrici iustam praenertere laesiIram docentur Numinis:

  Hoc mage grata putans, quo Dauide gratior alterNon extitit Vatum tibi.

  Tu face' (nam tua sunt) longum seruentur in aeuumHaec dona: & in dies magis

  Hanc patriam ingenij faecundi Gundula opimisDitare certet fructibus.

  Aemula queis smyrnae tanto se iactet alumnoNec cedat ipsi Mantuae.

  Dalmatiae Regina. & quas fluit Adria circum,Ragusa, ocellus vrbium.

  Ad Perillustrem D. Ioannem Francisci GundulaePatritium Illustrissimae Reipubicae Ragusinae VictorBesalius eiusdem Senior Cancellarius.

  Quae David Hebraeo cecinit, tu carmina plectroIllirico Patriae, Gundula docte, refers,

  Et mentes hominum ad caelos, tellure relicta,Erigis atque pios crimina flere doces,

  Quo tenebris oppressa micant, maculisque refertaPectora iam fiunt candidiora niue.

  Macte animo. Vates diuine. & caetera pandeScripta Palaestini Regis in Vrbe tua.

  Ut lapsus videare polo Dauid ipse, vel alter,Cui detur ad citharam cum Ioue posse loqui.

  Perillustri D. Ioanni Gundulae Francisci filio IllyricaeCamaenae facile principi epigramma Vincentii Slavatatii.

  Compositum varijs tinxit concentibus axeniPythagorus, dulces orbe ciere sonos.

  Qui modulis elementa hilarant animantiaque altoObstupefacta queunt examinare sono.

  Gundula tu caelu Aonidum, lauro l'arnasside vinctumDauidicum patrio concinis ore melos.

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  8/31

  8

  Ivan Gunduli

  Redditur vnde sonus, tetras qui temperet auras.Mulceat hine superos, leniant inde feras.

  Concentum hune illi confer; precor inspice vtrumque:Ille necat viuos, iste necata beat.

 • 7/28/2019 Gundulic - Pjesme

  9/31

  9

  Ivan Gunduli

  PJESNI POKORNE KRALJA DAVIDA

  Gospodina Diva Frana Gundulia vlastelina dubrovakoga.

  PJESAN PRVA.

  "Domine ne in furore". Psal. 6.

  Gospodine, ne udaraj

  u tvom gnjivu sad na mene:ni me zloe neizreeneu rasrdbi tvojoj karaj!

  Vrh sluge se smiluj tvoje,5u bolesti zato gine;ozdravi me, Gospodine,

  jer su u smei kosti moje.I m dua u svom stanju

  smuena je veomi priko;10nu ti Boe, dokolikosmilovat se ima na nju?

  Pogled oka milosnogasvrni i duu slobodi mi;in', da zdravje rob tvoj primi15milosrdja cia tvoga.