guide slovak

Download Guide Slovak

Post on 28-Nov-2014

101 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Program pre optick rozpoznvanie znakov

ABBYY FineReaderVerzia 10 Uvatesk prruka

2009 ABBYY. Vetky prva vyhraden.

ABBYY FineReader 10 Uvatesk prruka

Informcie uveden v tomto dokumente mu by predmetom zmien a to bez upozornenia. Tato skutonos nepredstavuje nijak zvzok pre spolonos ABBYY. Software uveden v tomto dokumente je dodvan v slade s licennou zmluvou. Tento softvr me by pouvan alebo koprovan vlune v slade s ustanoveniami tejto zmluvy. Koprovanie tohto software na akkovek mdium, ak to nie je vslovne povolen v licennej zmluve alebo v dohode o utajen, sa povauje za nedodranie zkona "O leglnej ochrane software a databz" platnho v Ruskej federcii a tie za poruenie medzinrodnch zkonov. Bez vslovnho psomnho shlasu spolonosti ABBYY. nesmie by iadna as tohto dokumentu za nijakm elom reprodukovan, alebo prenan v akejkovek forme, alebo akmikovek elektronickmi, prpadne inmi prostriedkami. 2009 ABBYY. Vetky prva vyhraden. ABBYY, logo ABBYY, ABBYY FineReader, ADRT s ochrann znmky alebo registrovan ochrann znmky spolonosti ABBYY Software Ltd. 1984 2008 Adobe Systems Incorporated a jej poskytovatelia licencie. Vetky prva vyhraden. Technolgia Adobe PDF Library je licencovan od spolonosti Adobe Systems Incorporated. Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat, logo Adobe PDF a Adobe PDF Library s registrovan ochrann znmky alebo ochrann znmky spolonosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo v inch krajinch. 1996 2007 LizardTech, Inc. Vetky prva vyhraden. Formt DjVU je chrnen patentom USA slo patentu: 6.058.214. Patenty v zahrani s v patentovom konan. Psma Newton, Pragmatica, Courier 2001 ParaType, Inc. Psmo OCR-v-GOST 2003 ParaType, Inc. 2007 Microsoft Corporation. Vetky prva vyhraden. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista, Windows s bu registrovan ochrann znmky, alebo ochrann znmky spolonosti Microsoft Corporation v USA a/alebo inch krajinch. 1991 2008 Unicode, Inc. Vetky prva vyhraden. Programov balk a znaka OpenOffice.org je majetkom spolonosti Sun Microsystems, Inc. Licencia JasPer verzie 2.0: 2001 2006 Michael David Adams 1999 2000 Image Power, Inc. 1999 2000 The University of British Columbia Vetky ostatn ochrann znmky s vlastnctvom ich prslunch vlastnkov.

2

ABBYY FineReader 10 Uvatesk prruka

Obsah Predstavuje sa program ABBYY FineReader............................................................................. 4o je program ABBYY FineReader........................................................................................................................4 o nov prina program ABBYY FineReader ......................................................................................................4

Rozhranie programu ABBYY FineReader 10............................................................................. 6Hlavn okno ............................................................................................................................................................6 Panely nstrojov ......................................................................................................................................................7 Prispsobenie pracovnej plochy programu ABBYY FineReader ...........................................................................8 Dialgov okno Monosti .......................................................................................................................................8

Prca s programom ABBYY FineReader.................................................................................. 10Rchle lohy programu ABBYY FineReader.......................................................................................................10 Program ABBYY FineReader krok za krokom.....................................................................................................13 Dokument programu ABBYY FineReader ...........................................................................................................16 Branie do vahy niektorch funkci papierovch dokumentov.............................................................................18 Tipy pre zskavanie snmok (skenovanie) .............................................................................................................20 Tipy na zlepenie kvality rozpoznvania OCR .....................................................................................................27 Kontrola a prava rozpoznanho textu..................................................................................................................32 Prca so zloitmi skriptovacmi jazykmi (Complex Script Languages)..............................................................36 Odporan psma.................................................................................................................................................36 Ukladanie vsledkov .............................................................................................................................................38

Rozren funkcie ......................................................................................................................... 48Prca v inch aplikcich ......................................................................................................................................48 Pouvanie abln oblasti ......................................................................................................................................48 Rozpoznvanie s reimom uenia sa.....................................................................................................................49 Pouvatesk jazyky a skupiny jazykov...............................................................................................................51 Skupinov prca v sieti LAN ................................................................................................................................52 Sprva automatizovanch loh programu ABBYY FineReader...........................................................................54 ABBYY Hot Folder ..............................................................................................................................................56

Prloha ........................................................................................................................................... 61Slovnek...............................................................................................................................................................61 Podporovan formty snmok ...............................................................................................................................63 Podporovan formty ukladania............................................................................................................................65 Jazyky a ich psma.................................................................................................................................................65 Ben vrazy.........................................................................................................................................................67 Skratky ..................................................................................................................................................................68 Pouvanie Pomocnka programu ABBYY FineReader........................................................................................72

Ako zakpi produkty spolonosti ABBYY .............................................................................. 75O spolonosti ABBYY..........................................................................................................................................75 Zastpenia spolonosti ABBYY a kontakty na technick podporu ......................................................................76

Aktivcia a registrcia programu ABBYY FineReader........................................................... 77Aktivcia programu ABBYY FineReader.............................................................................................................77 Registrcia programu ABBYY FineReader ..........................................................................................................77 Zsady ochrany osobnch dajov .........................................................................................................................78

Technick podpora....................................................................................................................... 79

3

ABBYY FineReader 10 Uvatesk prruka

Predstavuje sa program ABBYY FineReaderTto kapitola poskytuje prehad programu ABBYY FineReader a jeho funkci. Obsah kapitoly: o je program ABBYY FineReader o nov prina program ABBYY FineReader

o je program ABBYY FineReaderProgram ABBYY FineReader je systm uren na optick rozpoznvanie znakov (OCR Optical Character Recognition). Tento nstroj sa pouva na konverziu, resp. prevod naskenovanch dokumentov, dokumentov vo formte PDF a obrzkovch sborov (vrtane digitlnych fotografi) na upravovaten formty. Vhody programu ABBYY FineReader Rchle a presn rozpoznvanie OCR systm pouit v programe ABBYY FineReader umouje pouvateovi rchle a presn rozpoznvanie dokumentu, zachovanie pvodnho formtovania a grafickej pravy (vrtane textu v obrzkoch na pozad, farebnho textu na farebnch pozadiach, textu, ktor obtek obrzok, at.). Vaka technolgii adaptvneho rozpoznvania dokumentov (ADRT) vyvinutej spolonosou ABBYY doke program ABBYY FineReader analyzova a spracova dokument ako jeden celok, a nie len stranu po strane. Takto prstup umon zachova truktru zdrojovho dokumentu, vrtane formtovania, hypertextovch prepojen, emailovch adries, hlaviiek a piat, nadpisov obrzkov a tabuliek, siel strn a poznmok pod iarou. Program ABBYY FineReaer doke rozpoznva dokume