g¼r¼lt¼ y¶netmelii

Download g¼r¼lt¼ y¶netmelii

Post on 07-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 grlt ynetmelii

  1/30

  4 Haziran 2010 CUMA

  Resm Gazete

  Say : 27601YNETMELK

  evre ve Orman Bakanlndan:

  EVRESEL GRLTNN DEERLENDRLMES VEYNETM YNETMEL

  BRNC BLMAma, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

  Ama

  MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; evresel grltye maruz kalnmas sonucu kiilerin huzur vesknunun, beden ve ruh salnn bozulmamas iin gerekli tedbirlerin alnmasn salamak ve kademeli olarakuygulamaya konulmak zere; deerlendirme yntemleri kullanlarak evresel grltye maruz kalmaseviyelerinin, hazrlanacak grlt haritalar, akustik rapor ve evresel grlt seviyesi deerlendirme raporu ile

  belirlenmesi, evresel grlt ve etkileri hakknda kamuoyunun bilgilendirilmesi, grlt haritalar, akustikrapor ve evresel grlt seviyesi deerlendirme raporu sonular esas alnarak; zellikle evresel grltyemaruz kalma seviyelerinin insan sal zerinde zararl etkilere sebep olabilecei ve evresel grlt kalitesinikorumann gerekli olduu yerlerde, grlty nleme ve azaltmaya ynelik eylem planlarnn hazrlanmas ve bu

  planlarn uygulanmas ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; zellikle nfusun youn olduu alanlarda, parklarda veya yerleim blgelerindeki dier sessiz alanlarda, ak arazideki sessiz alanlarda, okul, hastane ve dier grltye hassasalanlar da dahil olmak zere insanlarn maruz kald evresel grltler ile evresel titreime ynelik esas veusulleri kapsar.

  (2) Bu Ynetmelik kiinin kendisinden dolay maruz kald grlty, 26 nc maddede belirtilen ev faaliyetleridndaki grltler ile komularn oluturduu grlty, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunukapsamndaki iyerlerinde alan iilerin maruz kald grlty, ulam aralarnn i grltsn ve askerialanlardaki askeri faaliyetlere bal grlty kapsamaz.

  Dayanak

  MADDE 3(1) Bu Ynetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 14 nc maddesi ile 1/5/2003tarihli ve 4856 sayl evre ve Orman Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakkndaki Kanunun 9 uncu maddesinin

  birinci fkrasnn (b) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

  Tanmlar

  MADDE 4(1) Bu Ynetmelikte geen;

  a) Ak arazideki sessiz alan: Yetkili idare tarafndan ulam, sanayi veya rekreasyon faaliyetlerindenkaynaklanan her trl grlt rahatszlna maruz kalmayacak ekilde ayrlan bir alan,

  b) Arlklama: nsan iitme sisteminin zelliinin dikkate alnarak, ses basnc seviyesinin frekanslara grefarkl ekilde deitirilmesini,

  c) Arlklanm ses azaltma indeksi (Rw): Malzemelerin ses yaltm performansnn laboratuar artlarndallen ve tek bir deer olarak ifade edilen etiket deerini,

  ) Akam grlt gstergesi (Lakam): A arlkl uzun dnem ses seviyesinin enerji ortalamas olup, ylnakam srelerinin tamamna gre belirlenen ve akam sresindeki rahatszl ifade etmekte kullanlan etkilenimseviyesini,

 • 8/6/2019 grlt ynetmelii

  2/30

  d) Akustik glge blgesi: Ses dalgalarnn bir evrede yaylmalar srasnda engeller, rzgr etkisi ve gnlkscaklk deiimleri gibi d etkilerle krlma ve kvrlmalara uramalar sonucu ortaya kan ve ierisinde sesseviyelerinin 10 dB kadar azalma gsterdii alanlar,e) Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek grltlerin arazi kullanm planlamas, trafik ve trafik planlamasiin sistem mhendislii ile ses yaltm tedbirleri ve grlt kaynaklarnn kontrol gibi planlanm tedbirlerkullanlarak kontrol edilmesini,

  f) Akustik rapor: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Kanununca AlnmasGereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2sinde yer alan ve 7/3/2008 tarihinden ncekurulmu veya bu tarihten sonra planlama ve kurulma aamasn tamamlayarak faaliyete gemi iletmelerin,tesislerin deerlendirme yntemleri kullanlarak olumas muhtemel evresel grlt seviyelerinin belirlendiive snr deerlerin alp almadn gsteren raporu,

  g) Alcda tedbirler: Grltnn azaltlamad ortamlarda zellikle yksek seviyeli grltden korunmak iinkiilerin iitme organlarnn korunmasna ynelik etkilenen kii zerinde alnabilecek tedbirleri,

  ) Ana kara yolu: Ylda milyondan fazla aracn getii blgesel, ulusal veya uluslararas bir kara yolunu,

  h) Ana demir yolu: Ylda otuz binden fazla trenin getii bir demir yolunu,

  ) Ana hava liman: Hafif uaklarla tamamen eitim maksatl olarak yaplanlar hari olmak zere, ylda ellibinden fazla kalk ve iniin gerekletii sivil hava alann,

  i)Arka plan grlts: Bir evrede incelenen sesler bastrldnda, verilen konumdaki ve verilen durumdakigeriye kalan toplam sesi,

  j) Atlye: Zanaatlarn veya resim, heykel sanatlaryla uraanlarn alt iyerleri ile dokuma, konfeksiyon,torna, demir, dorama ve benzeri iyerlerini,

  k) Bakanlk: evre ve Orman Bakanln,

  l) Canl mzik: Gerek enstrman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak ykseltilmi ses kayna

  kullanlarak yaplan mzik trn,

  m) evresel grlt: Ulam aralar, kara yolu trafii, demir yolu trafii, hava yolu trafii, deniz yolu trafii,ak alanda kullanlan tehizat, antiye alanlar, sanayi tesisleri, atlye, imalathane, iyerleri ve benzeri ilerekreasyon ve elence yerlerinden evreye yaylan grlt dhil olmak zere, insan faaliyetleri neticesindeoluan zararl veya istenmeyen ak hava seslerini,

  n) evresel grlt seviyesi deerlendirme raporu: evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve LisanslarHakknda Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2sinde yer almayan ve bu Ynetmeliin yrrle girmesinden ncekurulmu veya bu Ynetmeliin yrrle girmesinden sonra kurulmas planlanan veya kurulup iletmeye geeniletmelerin, tesislerin, iyerlerinin deerlendirme yntemleri kullanlarak olumas muhtemel evresel grltseviyelerinin belirlendii ve snr deerlerin alp almadn gsteren raporu,

  o) evresel tedbirler: Yaplarn dnda veya iinde yer alan grlt kaynaklarndan doan seslerin, yap iindekikiilere ulancaya kadar yayld ortamda yaplabilecek her trl grlt kontrol almasn,

  ) evresel titreim: Maden ve ta ocaklar, ulam aralar, sanayi ve inaat makineleri gibi ilemlerden doanve yaplarda kullanm alan dnda baka maksatlarla kullanlan hacimlerdeki faaliyetler srasnda oluangenellikle kat, sv ve gaz ortamlarda yaylan ve insan vcudunca hissedilen mekanik salnm hareketlerini,

  p) nlama sresi (sn): Bir hacmin akustik zelliini frekansa bal olarak belirleyen parametreyi ve hacimiinde faaliyette olan bir ses kaynann susmasndan itibaren ses basn seviyesinin 60 dB azalmas iin geensreyi,

  r) ok hassas kullanmlar: Konut, yatakl hizmet veren salk kurumlar, eitim kurumlar, ocuk ve yal bakmevleri, canl mzik izni alm olan oteller hari dier oteller, ak arazideki ve yerleim alan iindeki sessiz

  alanlar gibi kullanmlar,

 • 8/6/2019 grlt ynetmelii

  3/30

  s) Darbe grlts: ki ktlenin birbirine arpmas ile ortaya kan grlty,

  ) dB: Birbirinden mertebe farkllklar gsteren, nicelikleri anlaml olarak ifade etmede kullanlan logaritmik birlei,

  t) dBA: nsan iitme sisteminin dk iddetteki seslere kar en ok hassas olduu orta ve yksek frekanslara

  daha fazla arlk veren, A arlkl ses seviyesi olarak tabir edilen ve grltnn etkilenim deerlendirilmesi vekontrolnde yaygn olarak kullanlan bir ses seviyesi ltn,u) Deerlendirme: Bir grlt gstergesi veya ilgili zararl etkilerin deerini hesaplamak, tayin etmek,ngrmek, tahmin etmek veya lmek iin kullanlan her trl yntemi,

  ) Doz-etki ilikisi: Bir zararl etki ile grlt gsterge deeri arasndaki ilikiyi,

  v) Elence yeri: Bir konaklama tesisi bnyesinde veya mstakil olarak faaliyet gsteren, mterinin elenceihtiyacn karlamaya ynelik canl mzik hizmeti veren iyerini,

  y) Edeer grlt seviyesi (Leq): Belli bir sre iinde seviyeleri deiim gsteren, genellikle A arlklanmses seviyesi olarak llen, grltnn enerji asndan edeeri olan sabit seviyeyi,

  z) Ev faaliyetleri ve komularn oluturduu grlt: Konut ierisinde kiilerin kendi davran vealkanlklarndan kaynaklanan; kap, pencere kapatma, yrme, konuma, temizlik yapma, mobilya ekme,televizyon seyretme, radyo dinleme, elence amac dnda kullanlan her trl mzik aleti, amar makinesi,

  buzdolab, elektrik sprgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina iindeyaplacak tadilat,

  aa) Eylem plan: Gerektiinde grltseviyesinin drlmesi de dahil olmak zere grlt ile ilgili sorunlar veetkileriyle ba etmek iin tasarlanan planlar,

  bb) Fiziksel evre faktrleri: Sesin kaynaktan kullancya, yap veya etkilenen kiilere iletilmesi srasnda getiifiziksel evrede bulunan ve ses yaylmn etkileyen grlty artrc veya azaltc her trl faktr,

  cc) Gndz, akam, gece grlt gstergesi (Lgag): A arlkl uzun dnem ses seviyesinin enerji ortalamas

  olup, gnlk toplam rahatszl ifade etmektekullanlan etkilenim seviyesini,

  ) Gndz grlt gstergesi (Lgndz): A arlkl uzun dnem ses seviyesinin enerji ortalamas olup, ylngndz srelerinin tamamna gre belirlenen ve gndz sresindeki rahatszl ifade etmekte kullanlanetkilenim seviyesini,

  dd) Gece grlt gstergesi (Lgece): A arlkl uzun dnem ses seviyesinin enerji ortalamas olup, yln gecesrelerinin tamamna gre belirlenen ve gece sresindeki uyku karc rahatszl ifade etmekte kullanlanetkilenim seviyesini,

  ee) Grlt gstergesi: Bir zararl etki ile ilgili olarak evresel grltnn tanmlanmasnda kullanlan fizikselbir lei,

  ff) Grlt haritalama: Yrrlkte bulunan her trl snr deerin alp almadn gstermek gayesiyle, belirlibir alanda etkilenen kii ve maruz kalan konut says da dhil olmak zere, mevcut veya gelecekte ortayakabilecek bir grlt durumu hakkndaki verilerin; grlt gstergesi kullanlarak sz konusu alann fizikselharitas zerinde standartlara uygun olarak belirtilmesini,

  gg) Grlt kontrol: Herhangi bir ses kaynandan yaylan grlt niteliine sahip sesleri, kabul edilebilirseviyeye indirmek, akustik zelliini deitirmek, etki sresini azaltmak, hoa giden veya daha az rahatsz eden

  bir baka ses ile maskelemek gibi yntemlerle zararl etkilerini tamamen veya ksmen yok etmek iin yaplanilemleri,

  ) Hassas olmayan kullanmlar: Otoparklar, garajlar, elence yerleri, sanayi tesisleri gibi kendisi grltkayna olabilen alan ve kullanmlar,

  hh) ortam grlts: Yap iindeki mekanik sistemler ve dier grlt kaynaklarndan doan