Guava jelly

Download Guava jelly

Post on 23-May-2015

1.102 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This Power Point gives information about Guava (Peru) jelly in marathi

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. QaDa pahNyaapuvaI-...4P`a%yaok slaa[D SaaMtpNao pha.4P`a%yaok slaa[D inaT vaacaa.4ilahlaolyaa maaihtIcaa Aqa- samajauna Gyaa.4puZo jaaNyaacaI Gaa[- k$ naka.4QaDa samajalaa naahI tr punha pha.</li></ul> <p> 2. po$ jaolaI banaivaNyaasalaagaNaaro saaih%yakaoNato to baGau 3. po$ 4. po$ maQaIlaKraba Baaga kaZa.naMtrsvacC po$caovajana kra. 5. saaKr 6. ilabaU 4naga 7. ra^kola 8. Aata AapNasaaih%yaaMcaIAaoLK k$na Gao} 9. saurI 10. sTaovh 11. Paatolao 12. kukr 13. camacaa 14. barNaI 15. vajana kaTa 16. kRtI 17. P`aqama po$cyaa lahana faoDI kra 18. faoDI paNyaat bauDtIlaevaZo paNaI Gyaa. 4va to ]kLvayaasazovaa to icakTu nayaomhNauna maQauna maQaunahlavat rha. 19. faoDI iSajalyaaho ksao AaoLKNaar4faoDI dabaUna to iSajalao ka to paha. 20. eka jaaLIdar kpDyaatgaaLUna Gyaa. 21. nMatr tobaaMQaUna Gyaa 22. gaaLuna Gaotlaolao d`avaNa ]kLvayaasa zovaa 23. va to patolyaatGa+ kra,. 24. %yaat 1 / 4 Baaga saaKr Gyaa4ek caaOqaa Baaga mhNajao gaaLuna Gaotlaolao d`avaNa jar 4 glaasa Asaola tr ek glaasa saaKr Gyaa va to d`avaNaat Taka. 25. %yaat iMlaMbau rsa Takava to prt AaTvat rha 26. d`avaNa (maQaasaarKo) Ga+Jaalyaavar kaZUna Gyaa. 27. Aata to barNaIt Bara 28. ka^sTIMgak vaaprlaolaa maala p`maaNa drikMmatk po$ 5iklaao 4.0020.00k laIMbau 4 naga00.50p`tI 2.00k saaKr 400ga`^ma 16.00 6.40k ra^kola 1500ima.laI.8.00 12.00k majaurI 15% 5.70k ------------------------------------------------------k ekuna 46.10 29. tyaar JaalaolaI jaolaI 1200 ga^`ma Aalaolaa Kca- 46.10$Aata eka iklaaosa iktI $pyao laagalao to kaZa 30. ha QaDa tyaar kolaa... jayadasa saaonabaa kraMDo4mau.pao.[MgaLuna ta. maavaL ija.puNao4iSaxaNa 9 vaI pasa4iva&amp;ana AaEamaat RT p`iSaxaNa</p>