grupa kapitaŁowa polimex-mostostal rozwoju w sektorach, w których działa grupa kapitałowa...

Download GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL rozwoju w sektorach, w których działa Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal,

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GRUPA KAPITAOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI ZA OKRES 6 MIESICY ZAKOCZONY

DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Warszawa, sierpie 2016

Sprawozdanie z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Polimex-Mostostal za okres 6 miesicy zakoczony dnia 30 czerwca 2016 roku

2

Spis treci

1. Otoczenie rynkowe .........................................................................................................................3

1.1. Oglna sytuacja makroekonomiczna .............................................................................................3

1.2. Perspektywy rozwoju rynku ............................................................................................................4

2. Najwazniejsze zdarzenia w okresie I procza 2016 roku ..............................................................5

2.1. Najwaniejsze kontrakty realizowane przez Grup Polimex-Mostostal S.A. .................................5

2.2. Czynniki ryzyka ..............................................................................................................................6

3. Sytuacja finansowa ........................................................................................................................7

3.1. Charakterystyka podstawowych danych finansowych Grupy Polimex-Mostostal..........................7

3.2. Wskaniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujce dziaalno Grupy Polimex-Mostostal .... 11

3.3. Zobowiazania warunkowe Grupy Polimex-Mostostal ................................................................. 11

4. Informacje pozostae ................................................................................................................... 11

4.1. Struktura akcjonariatu ................................................................................................................. 12

4.2. Skad Zarzdu oraz Rady Nadzorczej ......................................................................................... 12

4.3. Zdarzenia istotne dla dziaalnoci Grupy Kapitaowej Polimex-Mostostal jakie nastpiy po zakoczeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego .................... 13

Sprawozdanie z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Polimex-Mostostal za okres 6 miesicy zakoczony dnia 30 czerwca 2016 roku

3

1. Otoczenie rynkowe

1.1. Oglna sytuacja makroekonomiczna

W opinii Zarzdu Spki nastpujce czynniki i tendencje rynkowe w istotnym stopniu wpywaj na wyniki dziaalnoci Grupy w omawianym okresie lub przewiduje si, e bd one znaczco wpywa na jej w przyszoci:

sytuacja makroekonomiczna gospodarki Polski;

poziom nakadw inwestycyjnych na rynku polskim i innych pastw Unii Europejskiej;

otoczenie regulacyjne;

zmiany kursw walut;

sezonowo;

udzia w realizacji wielkich projektw inwestycyjnych w polskim sektorze elektroenergetycznym;

warto posiadanego portfela zamwie;

restrukturyzacja dziaalnoci operacyjnej

prowadzone dziaania dezinwestycyjne;

dziaalno produkcyjna.

Sytuacja makroekonomiczna gospodarki Polski

Grupa prowadzi dziaalno gwnie w Polsce, gdzie znaczc wikszo przychodw osiga z kontraktw budowlanych oraz z dziaalnoci w segmencie energetycznym i produkcyjnym (wykonywanie konstrukcji stalowych oraz wiadczenie usug ocynkowania ogniowego). W zwizku z tym, e aktywno w poszczeglnych sektorach, w ktrych dziaa Grupa, jest istotnie skorelowana z cyklem koniunkturalnym, kluczowym czynnikiem wpywajcym na dziaalno Grupy jest sytuacja makroekonomiczna w Polsce, a w szczeglnoci:

wzrost realnego PKB, stanowicy miar wielkoci gospodarki, odzwierciedlajcy poziom aktywnoci gospodarczej i cykliczno koniunktury;

wielko i dynamika produkcji przemysowej, obrazujca stan koniunktury gospodarczej po stronie producentw;

dynamika konsumpcji, odzwierciedlajca ksztatowanie si popytu w gospodarce ze strony kocowych odbiorcw;

stopa bezrobocia, obrazujca kondycj rynku pracy, co bezporednio przekada si na trendy w popycie konsumpcyjnym;

poziom pac realnych, stanowicy miar siy nabywczej gospodarstw domowych;

poziom stp procentowych, decydujcy o koszcie pienidza oraz wpywajcy na poziom i dynamik cen produktw i usug;

kondycja gospodarek pastw UE (gwnych importerw usug oferowanych przez Spk) oraz stopie absorbcji rodkw unijnych;

zmiana cen rynkowych surowcw i materiaw.

Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego, wzrost realnego PKB w Polsce wynis w pierwszym kwartale 2016 3,0% oraz w drugim kwartale 2016 3,1%.

W drugim kwartale 2016 roku produkcja sprzedana przemysu bya wysza o 5,7% w porwnaniu z drugim kwartaem 2015, natomiast w produkcji budowlano-montaowej odnotowano w drugim kwartale 2016 spadek o 11,9% w stosunku do drugiego kwartau 2015.

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartau 2016 wyniosa 10%. Oznacza to jej spadek o 1,5 p.p. w porwnaniu z pierwszym kwartaem 2015. Spadek stopy bezrobocia po czci stanowi zjawisko sezonowe, jednak w gwnym stopniu jest skutkiem obserwowanego oywienia gospodarczego. Stopa bezrobocia powinna systematycznie si obnia i wspiera rozwj gospodarczy.

Wskanik cen produkcji budowlano montaowej za pierwszy kwarta 2016 roku wynis 99,3. Wskaniki cen produkcji budowlano montaowej utrzymuj si poniej poziomu 100 od drugiego kwartau 2012 roku i negatywnie wpywaj na marowo przedsibiorstw dziaajcych na tym rynku.

Sprawozdanie z dziaalnoci Grupy Kapitaowej Polimex-Mostostal za okres 6 miesicy zakoczony dnia 30 czerwca 2016 roku

4

1.2. Perspektywy rozwoju rynku

Perspektywy rozwoju w sektorach, w ktrych dziaa Grupa Kapitaowa Polimex-Mostostal, s dobre, cho kady z nich charakteryzuje si wasn specyfik. Celem strategicznym GK PxM jest budowa wartoci Grupy poprzez intensywny rozwj w czterech gwnych obszarach: 1) Energetyka; 2) Nafta, chemia, gaz; 3) Budownictwo przemysowe oraz 4) Produkcja. Grupa chce osign pozycj wiodcej polskiej firmy budownictwa przemysowego. Gwnym czynnikiem wpierajcym osignicie wyej wymienionych celw jest rozpoczcie postpowa przetargowych wspfinansowanych ze rodkw z budetu Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Jednym z podstawowych wyzwa rozwojowych Polski na najblisze lata jest zapewnienie stabilnych dostaw energii. Perspektywy rozwoju rynku budowlanego w obszarze energetyki ksztatuj si na przewidywalnym i stabilnym poziomie. Grupa Polimex-Mostostal bdzie umacnia swoj pozycj na rynku energetyki konwencjonalnej i wytwarzania ciepa, a take planuje wej w nowe obszary, w tym rynek mniejszych mocy wytwrczych, obiekty hydrotechniczne. Unikalne referencje i kwalifikacje pozwalaj Grupie Polimex-Mostostal na udzia w przetargach zarwno w zakresie dostosowywania jednostek do wymogw BAT, jak rwnie zaangaowanie w realizacj innowacyjnych rozwiza technologicznych (budowa duoblokw w energetyce).

Z powodu znacznego stopnia eksploatacji oraz niskiej sprawnoci jednostek wytwrczych zdecydowana wikszo krajowych blokw energetycznych jest lub powinna zosta w najbliszych latach zmodernizowana lub zastpiona nowymi rdami wytwrczymi.

Bezpieczestwo energetyczne wymaga midzy innymi dywersyfikacji rde energii elektrycznej. Realizowane zadania w nowe moce zwizane z budow blokw energetycznych o mocy 2 x 900 MWe w Opolu, bloku o mocy 1075 MWe w Kozienicach i bloku o mocy 900 MW w Jaworznie, a take planowane realizacje jednostek gazowo parowych w EC era i w ZA Puawy oraz budowy rda wytwrczego opartego na wglu w Ostroce stwarzaj szans do pozyskania nowych kontraktw.

Naley mie na uwadze, e jednostki wytwrcze o mocy okoo 200 MW lub mniejszej bd sukcesywnie wyczane z eksploatacji lub bd wymagay kosztownego dostosowania do zaostrzonych wymaga rodowiskowych. Rynek budowlany w sektorze energetyki bdzie stymulowany m.in. poprzez planowane wprowadzenie rynku mocy. Szans na uzupenienie portfela zamwie jest wdroenie planowanych programw rzdowych z obszaru hydroenergetyki oraz hydrotechniki.

Zagwarantowanie w perspektywie rednioterminowej bezpieczestwa dostaw energii elektrycznej bdzie wymagao budowy nowych jednostek wytwrczych bez wzgldu na podejcie do wypenienia konkluzji BAT dla istniejcych rde wytwrczych.

W najbliszych latach Grupa Polimex-Mostostal zakada odbudow pozycji w sektorze gazowym,

budow pozycji w sektorze chemicznym oraz umocnienie w sektorze paliwowym, ponadto w

wymienionych branach zakada silne wejcie w rynki zagraniczne na poziomie okoo 30-40%

wszystkich kontraktw.. Spka Naftoremont-Naftobudowa moe by dostawc wzw

technologicznych oraz wykonawc obiektw punktowych jak i liniowych. Dziaanie jest odpowiedzi na

potrzeby klientw jak idealizacj strategii w zakresie projektw EPC. Strategia przyjta przez

GazSystem przewiduje ogromne nakady inwestycyjne na rozwj sieci przesyowych do wybudowania

okoo 2000 km sieci + wzy. Podobnie PGNiG oraz spki kooperujce posiadajce koncesj gazow.

Rynek paliwowy wci pozostaje dla spki dominujcy co wynika z ogromnego dowiadczenia. Spka

wci rozwija dziaalno wychodzc naprzeciw oczekiwaniom klienta i zapewniajc serwis na wysokim

poziomie. Inwestycje dla PKN Orlen czy Lotos stanowi bd fundament przychodw. Naftoremont-

Naftobudowa jest jedn z najbardziej znanych i cenionych spek, w szczeglnoci w brany

remontowej gdzie buduje siln konkurencj jakociow i cenow. Planuje si wzmocnienie relacji z

Grup Azoty i KGHM. Jednym ze sposobw osigania zamierzonych celw jest pozyskanie wieloletnich

umw ramowych, w szczeglnoci dla duych klientw o znaczcej pozycji w skali kraju i Europy. Z ca

pewnoci umowy ra

Recommended

View more >