Grile Negociere

Download Grile Negociere

Post on 28-Jan-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

negociere

TRANSCRIPT

 • 11. NEGOCIERE COMERCIALA INTERNATIONALX

  101. Negocierea in afacerile comerciale internationale reprezintl un proces dinamic de:

  @ ajustare gi armonizare a diferitelor i ale partenerilor; b) armonizare a proceselor economice exisreme la nivel mondial; c) ajustare a divergentelor politice existente la nivel ma d) armonizare a diferentelor culturale.

  dei gi ari -- .:-L.. .L

  102. Diplomatia comercialg repr a) strategie de negociere;

  @ arta de a negocia intr-o form5 eleganta $1 convingiitoare; c) tactic5 de negociere; d) tehnic5 de negociere.

  103. Negocierea devine necesarH .yi este posibil5 ori de cite ori sunt indeplinite o serie de conditii, printre care:

  a) existenla unei intelegeri mutuale intre p5rti; existenta unui conflict de interese "itre parti;

  c) existenfa unui acord de vointa intre p8rt.i; d) existenta unor reguli gi proceduri prestabilite ~i obligatorii in domeniu.

  104. Negocierea devine necesar5 .yi este posibill ori de cite ori sunt indeplinite o serie de conditii, printre care:

  a) existenla unei intelegeri mutuale fntre p8rgi; b) existenta unui acord de voint8 intre p5rti;

  @ existenta dorintei gi interesului p5rtilor in obtinerea unui acord; d) existenta unor reguli ~i proceduri prestabilite ~i obligatorii in domeniu.

  Ite ori 105. Negocierea devine necesarH .yi este pos .i de c: sunt indeplinite o serie de conditii, printre care:

  a) existenfa unei intelegeri mutuale intre pirli; b) lipsa unui conflict de interese intre p5rli; c ) existenta unui acord de voint5 intre p5qi;

  @ lipsa unor reguli gi proceduri prestabilite gi obligatorii in domeniu.

  106. Negocierea devine necesara yi este posibil8 ori de cite ori sunt indeplinite o serie de conditii, printre care:

  a) existenfa unei intelegeri mutuale intre p5rfi; b) lipsa unui conflict de interese intre p5rli;

 • c) existenla unui acord de voinp Tntre pilqi; @ lipsa unei autoritsli care s i impung solurionarea conflictului de interese.

  107. Negocierea devine necesarg ~i este posibilii ori de cPte ori sunt inde linite o serie de condifii, printre care:

  existenla posibilit5~ii dernariirii unui proces de comunicare in tre pirti; k) existenp unei inlelegeri rnutuale lntre p5rti; c) existenfa unor reguli gi proceduri prestabilite ~i obligatorii in domeniu; d) existenla unui acord de voinfB intre p5rfi.

  108. Procesul de negociere are o structuri: a) unitarSi; b) multilateralii;

  @ dualB; d) tridimensional&.

  109. Din punct de vedere structural procesul de negociere poate s3 aib5 o: 0 structufi pasivi; b) structur2 arborescentii; c) structurg difuzii; d) structurg de tip refea.

  110. Din punct de vedere structural procesul de negociere poate s i aibg o: a) structurg dihzB; b) structurg arborescent5;

  @ structuri dinamicl; d) structur2 de tip retea.

  111. Printre elementele relationate de structura pasivii a procesului de negociere se num5r3:

  a) participanlii la procesul de negociere; b) interesele p5rJilor; c) spaiiul de negociere; @ domeniile de interes.

  112. Printre elementele relationate de structura pasivi a procesului de negociere se num3rg:

  a) participanfii la procesul de negociere; @ obiectivele pe care gi le-au propus gi le urrnaresc c) interesul piqilor; d) spaliul de negociere.

 • 113. Printre elementele relationate de structura pasivg - a procesului de negociere se numgrii:

  a) participantii la procesul de negociere; b) interesul piqilor; @ obiectul supus negocierii- d) spatiul de negociere.

  114. Printre elementele relaponate a e structura paslva a grocesului de negociere se numtirti:

  a) participantii la procesul de negociere; b) interesul pgrtilor; @ mediul de negociere; d) spatiul de negociere.

  115. Printre elementele relationate de structura dinamicg a procesului de negociere se numgrfi:

  @ partile interesate; b) domeniile de interes; c) mediul de negociere; d) mediul de afaceri.

  116. Printre elementele relationate de structura dinamicfi a ~rocesului de negociere se numtirg:

  4 negociatorii; ) domeniile de interes; (2

  c) mediul de negociere; d) mediul de afaceri.

  117. Printre elementele relationate de structura dinamicti a procesului de negociere se numtirti:

  a) domeniile de interes; b) mediul de negociere; c) mediul de afaceri; @ interesul partilor.

  118. Printre elementele relationate de struc namicg a grocesului de negociere se numtir8:

  a) domeniile de interes; @ obiectivul negocierii; c) mediul de negociere; d) mediul de afaceri.

 • 119. Printre elementele relafionate de structura dinamici a procesului de negociere se numir5:

  a) domeniile de interes; @ limita initial5 a negocierii; c) mediul de negociere; d) mediul de afaceri.

  120. Printre elementele relationate de structura dinamicl a procesului de negociere se num%r%:

  @ limita final5 a negocierii; b) mediul de negociere; c) mediul de afaceri; d) domeniile de interes.

  121. Printre elementele relationate de structura dinamici a procesului de negociere se num%r%:

  a) domeniile de interes; @ spatiul de negociere;

  c) mediul de negociere; d) mediul de afaceri.

  122. Interesul, expresia particular% a dorinfei plrfii interesate de a obfine obiectul supus negocierii poate fi:

  a) personal; b) comun;

  @ negociabil; d) specific.

  123. Interesul, expresia particulars a dorintei p%r$ii interesate de a obtine obiectul supus negocierii poate fi:

  non-negociabil; ) personal; 9

  c) comun; d) specific.

  124. Interesul, expresia particulari a dorinfei p l r $ ~ llrieresate de a obfine obiectul supus negocierii poate fi:

  a) personal; b) comun; c) specific; @ real.

 • 125. Negocierea este: a) un proces disjunct; b) un fenomen economic;

  @ un fenomen social; d) un proces continuu.

  126. Negocierea este: a un proces organizat;

  b) un proces disjunct; c) un proces economic; d) un proces continuu.

  127. Negocierea este: a) un proces disjunct; b) un proces economic; c) un proces continuu;

  @ un proces competitiv. 128. Negocierea este:

  a) un proces disjunct; b) un proces economic;

  @ un proces de interactiune, ajustare ~i armonizare a intereselor; d) un proces continuu.

  129. Negocierea este: @ un proces orientat cgtre o finalitate precis% b) un proces disjunct; c) un proces economic; d) un proces continuu.

  130. Printre principule de baz5 ale procesului de negociere se numiiri: a) principiul inseparabili titii ;

  @ principiul reciprocitiiiii; c) principiul dualitiifii; d) principiul separabilitiljii.

  131. Printre principiile de bazii ale procesului de negociere se numiirk a) principiul inseparabilitgtii; b) principiul dualitgfii;

  principiul schimbului; principiul separabilitgtii.

 • 132. Printre principiile de bazi ale procesului de negociere se numiirii: a) principiul inseparabilitarii; b) principiul dualit3tii; c) principiul separabilitiilii; @ principiul preemliunii.

  133. Printre principiile de bazl ale procesului de negociere se numiirii: a) principiul inseparabilitiifii;

  principiul acordului; c) principiul dezacordului; d) principiul separabilitgtii.

  134. Printre principiile de bazg ale procesului de negociere se num5rii: a) principiul inseparabilitiirii;

  @ principiul abilitgrii; c) principiul dualitiitii; d) principiul separabilitiiiii.

  135. Printre tipurile de negociere "italnite in practi 1mgr5: a) negocierea constitutivii; b) negocierea subiectivg; c) negocierea disociativii;

  @ negocierea distributivk

  ici se n1 136. Printre tipurile de negociere intslnite in practi 1m8rl: a) negocierea constitutivil; @ negocierea integrativa; c) negocierea subiectivii; d) negocierea disociativii.

  137. Printre tipurile de negociere intslnite in practicii se numiirl: a) negocierea constitutivF b) negocierea subiectivii; c) negocierea disociativii; @) negocierea obiectivg.

  138. Printre caracteristicile specifice negocierii comerciale internationale se numlr5:

  a) importanla contextelor; b) unipolaritatea; @ diversitatea considerabila a contextelor; d) importanla factorilor sociali.

 • 139. Printre caracteristicile specifice negocierii comerciale internationale se numgrii:

  a) importanta contextelor; b) unipolaritatea;

  @' multipolaritatea; d) importanta factorilor sociali.

  140. Printre caracteristicile specifice negocierii comerciale internationale se numiri:

  @ importanta factorilor culturali; b) importanta contextelor; c) unipolaritatea; d) importanta factorilor sociali.

  141. Printre caracteristicile specifice negocierii comerciale internationale se numgrii:

  @ exigenta ridicatii; b) irnportanta contextelor; c) unipolaritatea; d) importanta factorilor sociali.

  142. Printre principiile fundamentale ale negocierii comerciale internationale nu se numgrg:

  a) respectarea avantajului reciproc; b) cooperarea in negociere;

  separarea negocierilor de activitatea comercialP generala; d) cunoagterea uzantelor gi normelor specifice comerplui international.

  143. Printre principiile fundamentale ale negocierii comerciale internationale se num2ir5:

  @ cunoaqterea uzantelor gi normelor specifice comerplui internaiional; b) cunoagterea uzanfelor qi normelor diplomatice; c) cunoagterea uzantelor Qi normelor comerciale; d) cunoagterea uzantelor gi norrnelor etice.

  144. Printre principiile fundamentale ale negocierii comerciale internafionale se numgrg: ' '

  a) respectarea avantajului competitiv; @) respectarea avantajului reciproc; c) respectarea avantajului comparativ; d) respectarea avantajului multilateral.

 • 145. Printre principiile fundamentale ale negoc