Grile Licenta Dr Civil an 2

Download Grile Licenta Dr Civil an 2

Post on 25-Dec-2015

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grile

TRANSCRIPT

<p>GRILE DREPT CIVIL AN 2</p> <p>1. In legislatia romana, termenul de contract:1nu este echivalent cu acela de conventie;2este echivalent cu acela de conventie;3este echivalent cu acela de conventie numai atunci cand partile stabilesc aceasta.</p> <p>2. Vointa juridica se poate exterioriza, in sensul incheierii actelor juridice, cu respectarea:1numai a dispozitiilor imperative ale legii;2numai a ordinii publice si a bunelor moravuri;3dispozitiilor imperative ale legii, a ordinii publice si bunelor moravuri.</p> <p>3. Contractele consensuale sunt acele contracte care se incheie:1prin simplul acord de vointa al partilor, simpla manifestare de vointa a acestora, neinsotita de niciun fel de forma, fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului;2intr-o anumita forma solemna, care este, de regula, forma autentica;3prin acordul de vointa al partilor, insotita de remiterea materiala a lucrului.</p> <p>4. Contractele reale se caracterizeaza prin aceea ca:1este necesara respectarea formei autentice la incheierea acestora;2este necesara remiterea materiala a lucrului la incheierea acestora;3este suficienta realizarea acordului de vointa al partilor pentru incheierea acestora.</p> <p>5. Contractele sinalagmatice (bilaterale) se caracterizeaza:1prin reciprocitatea obligatiilor ce revin partilor si prin interdependenta obligatiilor reciproce;2numai prin reciprocitatea obligatiilor ce revin partilor;3numai prin interdependenta obligatiilor reciproce.</p> <p>6. Contractele unilaterale:1implica un acord de vointa al partilor;2nu implica un acord de vointa al partilor;3sunt rezultatul manifestarii unilaterale a unei singure vointe.</p> <p>7. Actele juridice unilaterale:1sunt contracte;2nu sunt contracte;3reprezinta un acord de vointa.</p> <p>8. Contractele sinalagmatice imperfecte:1sunt simple contracte sinalagmatice astfel concepute de parti;2sunt contracte unilaterale, cand, pe parcursul existentei acestora ia nastere o obligatie si in sarcina creditorului, fata de debitorul contractual;3sunt contracte unilaterale obisnuite.</p> <p>9. Pentru determinarea caracterului oneros sau gratuit al unui contract:1nu poate fi folosit decat criteriul reciprocitatii prestatiilor convenite prin contract;2nu poate fi folosit decat criteriul echivalentei avantajelor patrimoniale pe care partile le au in vedere in contractul pe care il incheie;3poate fi folosit criteriul cauzei (sau scopului), iar ca si criterii ajutatoare pot fi folosite criteriul reciprocitatii prestatiilor convenite prin contract si criteriul avantajelor patrimoniale pe care partile le au in vedere la incheierea contractului.</p> <p>10. Contractele cu titlu gratuit:1nu sunt contracte intuitu personae;2sunt contracte intuitu personae;3sunt contracte sinalagmatice.</p> <p>11. In materia dreptului succesoral, reductiunea liberalitatilor excesive si raportul donatiilor privesc:1numai contractele cu titlu gratuit;2numai contractele cu titlu oneros;3atat contractele cu titlu gratuit, cat si contractele cu titlu oneros.</p> <p>12. Contractele cu titlu oneros pot fi subclasificate in contracte comutative si contracte aleatorii, hotarator pentru definirea celor doua specii de contracte fiind:1certitudinea sau incertitudinea intinderii prestatiilor la momentul incheierii contractului;2avantajele patrimoniale urmarite de parti;3opozabilitatea contractului fata de terti.</p> <p>13. Reductiunea liberalitatilor excesive si raportul donatiilor se aplica:1atat contractelor dezinteresate, cat si liberalitatilor;2numai liberalitatilor;3numai contractelor dezinteresate.</p> <p>14. Contractele prin care se constituie sau se transfera un drept real sunt:1contracte declarative de drepturi;2contracte generatoare de drepturi de creanta;3contracte constitutive sau translative de drepturi reale.</p> <p>15. Se poate pune problema unei suspendari a executarii, din motive de forta majora:1numai in ipoteza contractelor cu executare succesiva;2numai in ipoteza contractelor cu executare imediata;3atat in ipoteza contractelor cu executare succesiva, cat si in ipoteza contractelor cu executare imediata.</p> <p>16. Oferta de a contracta poate fi facuta:1numai in scris sau verbal;2numai in scris sau tacit;3in scris, verbal sau tacit.17. Oferta trebuie sa fie:1o manifestare de vointa reala, serioasa, constienta, neviciata si cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic, ferma, neechivoca, precisa si completa;2numai o manifestare de vointa reala, serioasa, constienta, neviciata si cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic;3numai o manifestare de vointa ferma, neechivoca, precisa si completa.</p> <p>18. Daca inainte de acceptarea ofertei ofertantul devine incapabil sau decedeaza, oferta devine:1ilegala;2fara obiect;3caduca;</p> <p>19. Retragerea ofertei inainte de expirarea termenului:1nu atrage raspunderea ofertantului pentru prejudiciile produse;2atrage raspunderea ofertantului pentru prejudiciile produse;3atrage raspunderea ofertantului pentru prejudiciile produse numai daca partile prevad aceasta.</p> <p>20. Oferta este:1un act juridic de formatiune bilaterala;2un act juridic de formatiune unilaterala;3un act juridic de executare succesiva.</p> <p>21. Antecontractul:1este o oferta;2este un inceput de dovada scrisa;3nu este o oferta;</p> <p>22. Acceptarea ofertei reprezinta un raspuns in care se manifesta acordul cu oferta primita si poate fi:1numai expres;2numai tacit;3expres sau tacit.</p> <p>23. Tacerea poate sa insemne acceptarea a ofertei:1numai cand legea o prevede expres sau cand partile convin ca simpla tacere sa aiba valoare de acceptare;2numai cand legea o prevede expres sau cand ofeta este facuta expres in interesul celeilalte parti;3cand legea o pfrevede expres, cand partile convin ca simpla tacere sa aiba valoare de acceptare sau cand oferta este facuta expres in interesul celeilalte parti.</p> <p>24. Acceptarea ofertei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:1sa concorde cu oferta, sa fie neindoielnica, sa fie acceptata numai de persoana careia aceasta i-a fost adresata, sa intervina inainte ca oferta sa fi devenit caduca ori sa fi fost revocata;2numai sa concorde cu oferta, sa fie neindoielnica, iar acceptarea sa intervina inainte ca oferta sa fi devenit caduca sau sa fi fost revocata;3numai sa concorde cu oferta, sa fie neindoielnica, sa fie acceptata numai de persoana careia aceasta i-a fost adresata si sa intervina inainte ca oferta sa fi devenit caduca ori sa fi fost revocata.</p> <p>25. Posibilitatea de revocare a ofertei si caducitatea acesteia se apreciaza:1in raport de momentul si locul incheierii contractului;2in raport de momentul incheierii contractului;3in raport de locul incheierii contractului.</p> <p>26. Interpretarea contractului:1este sinonima cu proba contractului;2este diferita de proba contractului;3poate fi sinonima cu proba contractului atunci cand partile stabilesc aceasta.</p> <p>27. Discordantele care pot sa apara intre vointa reala si forma in care aceasta a fost exprimata, discordantele care implica interpretarea contractului:1se confunda cu simulatia;2nu se confunda cu simulatia;3da nastere unei forme speciale a simulatiei.</p> <p>28. Clauzele indoielnice ale contractului:1se interpreteaza in sensul care reiese din natura contractului;2se interpreteaza in sensul in care acestea pot produce un efect;3se interpreteaza conform modificarilor pe care partile inteleg sa le faca.</p> <p>29. Clauzele indoielnice dintr-un contract:1se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul;2se interpreteaza in folosul celui care se obliga;3se interpreteaza conform regulilor din materia simulatiei.</p> <p>30. In situatia contractelor sinalagmatice (bilaterale) care sunt translative de proprietate, daca transferul unui bun este afectat de o conditie, atunci cand bunul piere pendente conditione, riscul contractului il suporta:1proprietarul sub conditie rezolutorie;2dobanditorul bunului;3transmitatorul bunului.</p> <p>31. In situatia contractelor sinalagmatice (bilaterale) care sunt translative de proprietate si care au ca obiect un lucru cert, cand dobanditorul este sub conditie rezolutorie si bunul piere pendente conditione, riscul contractului va fi suportat de:1dobanditorul;2transmitatorul;3atat de dobanditor, cat si de transmitator.32. In situatia contractelor sinalagmatice (bilaterale) care sunt translative de proprietate si care au ca obiect un lucru cert, atunci cand dobanditorul este sub conditie potestativa si bunul piere pendente conditione, riscul contractului va fi suportat de:1dobanditorul;2transmitatorul;3atat de dobanditor, cat si de transmitator.</p> <p>33. Distinctia dintre rezolutiune si reziliere are in vedere:1aceea ca rezolutiunea desfiinteaza efectele contractului numai pentru viitor, iar rezilierea desfiinteaza efectele contractului cu caracter retroactiv;2aceea ca rezolutiunea desfiinteaza retroactiv efectele contractului, iar rezilierea desfiinteaza efectele contractului numai pentru viitor;3numai contractele sinalagmatice (bilaterale).</p> <p>34. Daca in cadrul unui contract sinalagmatic (bilateral) obligatia a devenit partial imposibil de executat:1executarea contractului se va face in alti termeni;2se reduce corespunzator prestatia pe care cealalta parte ar trebui sa o execute, iar debitorul obligatiei imposibil de executat suporta riscul contractului numai in limitele partii pe care nu a executat-o;3debitorul obligatiei imposibil de executat este tinut sa plateasca penalitati.</p> <p>35. In cadrul contractelor translative de proprietate, riscul contractului este suportat de:1partea care avea calitatea de proprietar al bunului la momentul pieirii fortuite a acestuia;2transmitatorul bunului;3dobanditorul bunului.</p> <p>36. Atunci cand un contract translativ de proprietate are ca obiect un bun individual determinat, riscul contractului il suporta:1transmitatorul;2dobanditorul;3partea care se afla in culpa.</p> <p>37. In contractele sinalagmatice (bilaterale) translative de proprietate, transferul dreptului de proprietate se produce prin realizarea acordului de vointa al partilor, iar riscul contractului il suporta dobanditorul:1atunci cand are ca obiect lucruri determinate generic;2atunci cand are ca obiect lucruri individual determinate;3atunci cand are ca obiect sume de bani.</p> <p>38. In situatia contractelor sinalagmatice (bilaterale) translative de proprietate care au ca obiect bunuri certe, care au pierit fortuit inainte de predare catre dobanditorul acestora, atunci cand inainte de pieirea lucrului transmitatorul a fost pus in intarziere intrucat acesta nu-si executase obligatia privind predarea bunului, riscul contractului se suporta de catre:1transmitator;2dobanditor;3de partea aflata in culpa.</p> <p>39. Reciprocitatea si interdependenta obligatiilor specifice contractelor sinalagmatice (bilaterale) confera acestora efecte speciale, anume:1daca una dintre parti este in imposibilitate fortuita de a-si executa obligatiile care ii revin, trebuie rezolvata problema riscului contractului;2existenta unei conditii rezolutorii subintelese de catre parti;3desi una dintre parti era gata sa-si execute obligatia sau chiar si-a executat-o, cealalta parte refuza in mod culpabil sa-si execute obligatia.</p> <p>40. Pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului este necesar ca:1partile sa fi stabilit conventional, termene precise pentru executarea obligatiilor;2obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba izvorul in acelasi contract;3din partea celuilalt contractant sa existe o neexecutare, care poate fi si partiala, dar considerata suficient de importanta.</p> <p>41. Temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului:1il constituie reciprocitatea si interdependenta obligatiilor specifice contractelor sinalagmatice;2il constituie vointa partilor;3il constituie culpa uneia dintre parti.</p> <p>42. Raspunderea civila delictuala constituie o sanctiune de natura civila si aceasta se aplica:1asupra patrimoniului persoanei care a savarsit fapta ilicita cauzatoare de prejudicii;2in considerarea persoanei care a savarsit fapta ilicita cauzatoare de prejudicii;3pentru pedepsirea delictelor civile savarsite.</p> <p>43. In situatia in care autorul prejudiciului a decedat inainte de a i se stabili intinderea raspunderii acestuia, obligatia de acoperire a prejudiciului:1nu se transmite mostenitorilor sai;2se transmite numai mostenitorilor rezervatari;3se transmite mostenitorilor sai.</p> <p>44. Raspunderea civila delictuala:1are o functie de pedeapsa penala;2are o functie de pedeapsa conventionala;3are o functie reparatorie.</p> <p>45. In situatia coautoratului, la savarsirea delictului civil, raspunderea civila:1are caracter divizibil;2are caracter solidar;3are caracter indivizibil.</p> <p>46. Poate exista prejudiciul:1numai atunci cand sunt incalcate drepturi subiective civile patrimoniale;2numai atunci cand sunt incalcate simple interese ale victimei;3cand sunt incalcate drepturi subiective civile patrimoniale si cand sunt incalcate simple interese ale victimei.</p> <p>47. Pot fi acoperite, pe cale patrimoniala, daunele morale:1nu;2da;3numai cand delictul civil a constituit si infractiune.</p> <p>48. Conditiile repararii prejudiciului sunt:1acesta sa aiba caracter cert si sa nu fi fost reparat inca;2numai sa aiba caracter cert;3numai sa nu fi fost reparat inca.</p> <p>49. Raspunderea civila delictuala:1se angajeaza numai atunci cand autorul prejudiciului are deplina capacitate de exercitiu;2se angajeaza cand fapta ilicita a fost savarsita cu vinovatie;3se angajeaza si in cazul in care lipseste vinovatia.</p> <p>50. Pentru angajarea raspunderii civile delictuale:1este necesar sa existe discernamant;2este necesar sa existe deplina capacitate de exercitiu;3este necesar sa existe intentia autorului.</p> <p>51. In conformitate cu reglementarile art. 1000 alin. 2 din Codul civil se angajeaza raspunderea civila delictuala a parintilor pentru faptele copiilor minori:1daca se probeaza existenta prejudiciului si existenta discernamantului minorului;2daca se probeaza existenta discernamantului si existenta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita a minorului si prejudiciu;3daca se probeaza existenta prejudiciului si existenta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita a minorului si prejudiciu.</p> <p>52. Sunt considerate conditii speciale pentru angajarea raspunderii civile delictuale a parintilor pentru faptele cauzatoare de prejudicii ale copiilor minori, conform prevederilor art. 1000 alin. 2 din Codul civil:1existenta unui prejudiciu si copilul sa fie minor;2existenta unui prejudiciu si copilul sa aiba locuinta la parintii sai;3copilul sa fie minor si sa aiba locuinta la parintii sai.</p> <p>53. Fundamentul angajarii raspunderii parintilor pentru prejudiciile produse de copiii lor minori, conform prevederilor art. 1000 al. 2 Cod civil il instituie:1numai neindeplinirea obligatiei de supraveghere a copiilor;2numai neindeplinirea obligatiei de supraveghere si educare a copiilor;3neindeplinirea obligatiei de supraveghere, educare si crestere a copiilor.</p> <p>54. Pentru angajarea raspunderii civile delictuale a parintilor pentru prejudiciile cauzatoare de copiii lor minori, in conformitate cu prevederile art. 10...</p>