grile economie

Download grile economie

Post on 15-Jul-2015

92 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 1/40</p><p>tE~tEGiUtAttONOMlE EtJltOPtANALector dr,~EttJtltA M1HAEtAAComunitate~ ~conol11ica ElIroi?eana: .\0,la fost creata 1 1 1 baza Tratatului de la Rornab) are la baza planul Schurnant: ) a u n - m i n t t;i'Ij;~i'HP i e I e i Coriiiiried) a u rrn arit c rearea Uniun ii Monetaree) are la baza planul Marshall2.Consiliul Europei:</p><p>este p rin cip ala in stitu tie c om u nita raprornoveaza respectarea drepturilor s i l ibe r ta ti lo r individualefixeaza prioritatile Uniunii Europene</p><p>.j) este ins titu tia C L Idrept decizionale) este ins titu tia e LIdrept executiv3. Banca Europeans de lnvestitii: .</p><p>este 0 in sti tu tie a uto n oma non-profitare ca a tr ib u ti i contr?lul r es pe cta rii d re ptu lu i c orn un ita reste un organ executiv</p><p>d) are ca atributii stabilirea ratei dobanzi i de referintae) este un organ legislativ4. Sistemul Monetar European se diferentiaza de sarpele monetar prin: existenta unui indicator de divergentab) aparitia euro si ro lul central al acestuia in cadrul SMEc) existenta unui tnecanism de creditare pentru sustinerea interventiilor bancilor centrale pe platavalutara~ aparitia ECUe) aparitia EURO5. ElII'o:a) este punctul central al SMEb) reprezinta principala moneda internationala de tranzactiic) a aparut la 1 ianuarie 1999d) nll este moneda .nationala'' pentru unele state din afara zonei euroe) nu este moneda de rezerva</p><p>_Ji,.,Latu~a ~one~a~a a criter!ilor d~ C~Oj1Vergentatabilite prin Tratatul de la Maastricht vizeaza:~restrlctllie privind datona publicab) mobiJitatea fortei de muncaJ,), stabilitatea preturilor~\estrictiile cu privire la deficitul bugetare) restrictiile cu privire la plata de capital</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 2/40</p><p>. . .~.</p><p>7. Prin tre avan tajele econ orn ice d irecte a le eu ro se nu mara :a) ineurajarea c re ste rii e co n om ic eQ trRn9pE\rent~ preturilorQ e lim in are a risc ulu i v alu ta rd ) d ob an direa statu tu lu i d e m on ed a in tern atio nalae ) in eu ra ja re a e re ste ri i p ie te i d e c ap ita l8. C rite riile d e convergen ta ee trebu ie in dep lin ite p en tru ca un sta t sa treaca la m oneda euro sun t:@ rata in fla tie i nu trebu ie sa d ep aseasca 1.5% din n ivelu l m ed iu al in flatiei d in ta rile cu celem ai bun e perfo rm an te In acest sen sb ) criteriile sun t o rien tate pe pa tru laturic ) defieitul b ugetar sa nu d epaseasca 60% d in PIBG) dato ria pub lica sa nu dep aseasca 3% din PIBe) dato ria pu blica sa nu d ep aseasca 70% d in PIB.9 . Oesp re m oneda E URO se poate afirm a:a) este sirnbolul o fie ia l c are su ge re az a u nita te a ta rilo r p artic ip an teb} a fo st in tro dusa In doua e tape@ lln ul d in tre a van tajele in tro du eerii este elim in area co stu rilo r v alu tared ) aparitia E UR O p rezin ta do ar av an tajee) ap aritia E U RO p rezin ta d oa r d eza van taje10. A doua ex tin dere a Un iun ii E urop en e inc lude :</p><p>ortugaliapaniarecta</p><p>d . O an em a re ae. lrlan da11. C e este gresit in enun tu rile de m ai jo s:a) C o nsiliu l U niu nii E u ro pen e este p rin cip alu l o rgan ism d ec iz io na l al ace steiab ) C urtea d e C on tu ri co ntro le aza legalita tea o btin erii v en itu rilo r co mu nita rec )....a rla m en tu l e ste p rin eip ala in stitu tie cu d re pt d e in itia tiv a le gis la tiv a@ Consiliu l E urop ei a re in com ponen ta sa m ajo ritatea statelo r E urop eie) C om isia E u ro pean s verifies r es pe cta re a le gilo r c on cu re nte i12 C urtea E uropeana d e C on turi a Un iun ii E uropene, ea o rgan ism comp lernen tar cu carae te rA~nic presupune:\g )"to ntro lu lle ga lita tii o btin erii v en itu rilo r ~ i u tiliz arii c he ltu ie lilo r b uge tu lu i c om u nita rb ) C u rte a d e C o ntu ri p oate ap liea san ctiu ni in cazu l n ere sp ectarii legisla tie ic) p resup un e a legerea u nu i p resed in te p en tru u n m an dat d e sap te an i, eu p osib ilitatea reinn oiriid ) c on tro lu l le ga lita tii sta bilirii n iv elu lu i ra te i d ob an zii d e re fe rin tae ) p resupune alegerea unui com itet pen tru un m andat d e ein ei an i</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 3/40</p><p>13 M oneda eu ro este fo lo sita astaz i ca :a. m oneda d e rezerv ab. m o ne da d e refe rin tac . m oneda de factu ra re s i d e p lata In com ertu l m ond ia Id . este m oneda .n atio n ala" pen tru un e le sta te d in afara zonei eu ro si este In ace las i tim peurornonedae. este folosita De b i e te l fii1anGi;:lH'l int~rnl:l ti( ;.m~!~:@ a , b . c, d , e) B (b:c ) 'C (d ,e ) ,14. In p rim a etap a d in cad ru l U niun ii E conom iee si M onetare se p resupunea :a . d ez vo ltare a co ord on arii p olitic ilo r e co no rn iceb. aprobarea si negocierea T ra ta tu lu i U niu nii Europ en ec . in fiin tarea In stitu tu lu i M onetar E urop ean (IM E)d . intarirea Un iu n ii E c o nom ic e, p rin m a su ri de desavarsire a P iete i U nic e In te rn ee. largirea rolu lu i E CU ~ .A(a, b , c , e) , 8(a, b , c , d , e)@ a, b . d , e)A :C dte sta te fas p att tn l jfe ie fi t d if iaiia euro :~I6. .b) 12c) 11d) 25e) 2716. Pen tru a face p arte d in zona euro , sta te le trebu ie sa ind ep lineasca urrn ato arele c riterii d econvergenta reala:a ) n iv elu l som aju lu i p e 0 scars d e 3 % in ju ru l m ed ie i a tre i sta te cu ce le m ai bun e p erfo rm an te</p><p>rata in fla tiei m ai m ica d e 1,5 pp peste m ed ia ce lo r m ai p erfo rm an ti tre i rn em bridefic itu l b ugetar su b 3 %d ato ria pu blica sub 60%e) ra te Ie doban z ii p e tenn en lung m ai m ic i de 2 pp .</p><p>17. D in tre av an ta je le econom ice ind irec te ale m onede i un ice se po t enum era si:a ) t ran sp ar en ta preturilor! 2 2 e lim in are a risc ulu i v alu ta rC c js tim u la re a r ef orm elo r s tr uc tu ra leQ) in c ur aja re a c re ste rii e co n om i ceW Jre du ce re a r ate lo r d ob an ziiA(b, c, e), B(a, b, c, d, e), C( b, c, d)</p><p>A'AE t~ pa a doua ~ e trec~ re la Un iun ea E conom ics si M oneta ra se caracte rizeaza p rin :~ mfitn ta rea In stitu tu lu i M oneta r E urop ean (lM E)b ) sem narea in cad ru l sau a T rata tu lu i Un iun ii E urop en ec ) u rm arirea in dep lin irii crite riilo r d e c on ve rgen tad ) in ta rirea Pie tei U nice In ternee) in fiin ta rea B an cii C en tra l E uro pen e</p><p>., .. AL4 t_.._..a,_ ........,...A..t~ .... IL...... "49 -h.......... ,1L .. "--A, h .... ' .... :aAa!)t.:. ... w. ...... c.. . .. .. ' .. . 'PJt .", .. .. ... .!M!I...... .'x .. ~ " ' . . ..Itt..i,-'I</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 4/40</p><p>19. Avantajele intrarii in zona euro a Romaniei sunt:a) elim inarea risculu i valutar pentru comer!l",\ H~~_"" " " " /~" ' " . . . . " . ._. '~h. /~~l" " '*.I:'I-I.r_";'.J~U} '-'lvy'C"C "'''VIlV'Il'vi:l li:ljJ,uac) determina 0 reducere a p r etur il o r p rodu sel or pe p ia ta i nte rn sd) crestere a nivelului i nve s ti ti il or s tr ai nee) refLl~erea marjelor de doba nda nationaleA (b)~(a:b;d:e); C(c,d,e), D(a,c,e)llia,b,d,e)</p><p>jI 20. Bazele Sisternului Monetar European sunt puse In cadrulG) Consiliului Europeanb) Comisia Europeansc) Curtea Europeans de Conturid) Parlamentul Europeane) Curtii de Justitie21.Malja de t1uctuatie admisa In SME Jl a fost de:Gi2,25% 'b)_15%c)l%d) 2,20%e) 1,25%22. Principalele avantaje econornice ale planului Marshall au fost:a) eliminarea riscului extinderii ideologiei comuniste in tarile vest europeneb) reducerea nivelului inarmarilorc) transparenta In relatiile econornice internationaled) ajutorarea tarilor asiatice@cte~terea tr an za ctiilo r p e p ie te le in te rn atio n ale23. Tara europeans care nu a reusit sa se incadreze In restrictia privind deficitul bugetar prinPactul de Stabilitate si Crestere a fost:a) Germaniab) Frantac) Italiad) Romaniae) Luxemburg24. Care a fost primul presedinte al Parlamentului European?</p><p>~),. Jean Monnet\ . V Robert Schumanc) Josep Borrel Fontellesd) Javier Solanae) Rober to Albeira25. Care este numarul de locuri pe care ll detine Romania In Parlamentul European?a)14b) 25c) 36)il ..5~5</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 5/40</p><p>26.1d en tific ati a trib utiile c e re vin C o nsiliu lu i U niu nii E u ro pe ne:</p><p>~'\ co ord on a;'ea p Olitic ilo r eco no mice a le sta te lo r m em bre} pe lin ie legisla tiv a, initiaza le gi a la tu ri d e Parlarnentul Europ ean\ p e lin ie bugetara , executa bugetu lu i comuni tard) fu n ctia d e p re ze nta re , n en eg oc iin d a co rd urile in te rn atio na le in tre U E s i alte ~ar ie) verifies re sp ec ta re a le gi lo r comuni tare27 . C e in stitu tii / o rg an isme eu ro pen e a u p rin tre atributii promovarea si re sp ecta rea d rep tu rilo r ~ ilibertatilor indiv iduale?a ) C o nsiliu E u ro pea nb C on siliu l Un iun ii E uropen ec . o n siliu l E urop eid ) C o misia E u ro pea nae) Curtea d e C o ntu ri28 . C a re e ste sta tu tu l C om ite tu lu i Regiunilor?a) o rgan ism d esc en tra liza t15 ) stfuctiira interguvernamentalaC 0 J o r ga n ism c o n su lta ti ved) agent iee) organism operativ2~. C are d in urmatoarele afirrnatii sun t adevarate desp re E C U:0a fo st 0 rn on ed a c os , c on stitu in d elem en tu l cen tral al 5M E 11b ) a fo st calcu lata III fun c tie d e im po rtan ta rela tiva a PIB -u lu i fiecarei ta ri partic ipan te pe 0per ioada de 10 a nic ) n um aru l m onedelo r d in co s a fo st d e 25(l) a in locu it d ola ru l in sarp ele m on etare ) a fo st 0 m oneda eu 0 e x is te n ts fiz ic a30. C riteriu l s tab ilita tii du rab ile a m onede i se refe ra la :a) rata dobanz ii n om ina le p e terrnen lung la ob liga tiun ile d e sta t sa nu dep aseasca cu m ai m ult d e2% m ed ia doban zilo r la ob liga tiun i d e stat d in ce le 3 state m em bre care prezinta ce le m ai bun e</p><p>A~ ulta te In ceea ce priveste s tab i li ta te a p r e tu r il o r\ . V moneda nat ionala sa fi Iaeu~ parte d in 5M E II eel p u tin 2 an i p reme rg ato ri a de ra rii, eure sp ecta rea m arje lo r n orm ale d e flu ctu atiec ) fin an ta re a rn on eta ra a d etic itu lu i b uge tard ) ra ta in flatie nu trebu ie sa d ep aseasca , cu un an in ain tea exam in arii, Cll mai m u lt de 2,5 %n iv elu l m e diu a l in fla tie i inregistrate In ce le 3 state care au ra ta in fla tie cea m ai scazutae) d efie itu l bu getar sa I1lI depaseasca 3% din PIB31. C an tita tea d ete rm in ata d in fiecare v alu ta com ponen ta care a fo st lua ta in ca lcu lu l E CU a fo ststab ilita in fu nctie d e:a) p artic ip area fiecarei banc i cen trale la m ecan ism ul d e sp rijin p e terrnen rned iu a Fondu lu iE uro pean d e C oo perare M on eta rab) importanta rela tiva a Plls-ului fiecarei t ar i p a r ti c ip an te@ p on de re a ta rii in c om ertu l in tr ac om u nita rd ) partic ip area fiecarei banc i cen trale la m ecan ism ul d e sp rijin pe te rrn en scu rt Fondu lu iE u ro pe an d e C o op erate Monetarae) Participare fiecarei ta ri la stru ctu rile e uro pe ne</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 6/40</p><p>32. Avantaje oferite [arilor din Europa Centrals si de Est prin intrarea 'in zona euro:a) elirnina total riscul monetarb ) iJ::r~ i,1it~v ttc~lc!i~cctviluilli~~ i t i t 1 1 r ; C 1 p i c t a ~ t v ~ t :a ; :t cl: cti r H v c : u l t l i liJ~"~sliPii6F slf~iiiec) reprezinta 0 garantie pentru 0 politics monetara independents ~ieficientad) impune "discipline " politicilor fiscale nationalee) impune obligativitatea cresterii economice33. Formele de integrare economica se disting 'in functie de urmatoarele criterii:~ economice'Q.} geografice@ structuraled) socialeQ l pnlitice34. Forma bazica de apropiere intre doua sau mai multe state, care participa in comun larealizarea unui obiectiv economic concret desemneaza:~ cooperarea economicsb) uniunea economicsc) uniunea vamalad)e)</p><p>colaborarea Gonomicac1ubul de comer] preferential</p><p>35. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte:a) functionarea Uniunii Europene are la baza cinci institutii mostenite de la OECEb) CECO are la baza planul Marshallc) In componenta CECO erau sapte institutiid) CEE a fost creata pe baza tratatului de la Parise) UE a fost creata pe baza subsidiaritatii, acquis-lui comunitar, cetateniei europene ~i celorpatru piIOlJ.k"</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 7/40</p><p>38. C e se in te lege p rin S chengen?ll)- un aeo rd p en tru lib era c ircu la tie a serviei i lor~ o conven tie eu p riv ire la d esfiin ta rea treptata a gran ite lo r com une si la in tro ducerea lib ere icireu latii a p erso an elo r p en tru e eta te nii ta rilo r s er nn ata re . a tuturor c elo rlalti m em bri a i UE si a is ta te lo r te rtee ) existenta une i uniuni T a r a granited ) 0 e on ve ntie p en tru libera e ir eu la ti a Gt?Ui!@nilore) 0 conventie pentru l ibera circulatie a cetatenilor 1111l11aiin uniune39 . C are d in u rrn ato are le ta ri au sem nat I I I 19 51 T ra tatu l de C on stitu ire a C om un ita tii E urop en e aCarbunelui ~iOtelului:a ) B e lg iab ) F ra n tac ) G e rr na n iad ) M are a B rita niee ) L u xem bu rg~t a , b , c, e ), B (a,d ), C (d ,e)40. Planu l S chum an prom ovat la 9 m ai 19 50 de ca tre Robert S chum an a avu t d rep t m otiv atie:a) fap tu l ca B elgia , Germ an ia ~ i O land a erau d ezav an ta ja te In p riv in ta carbunelu i si o telu lu ib ) fa ptu l ea Franta, ltalia si L ux em bu rg erau d ezav an ta ja te In p riv in ta c arb un elu i si o te lu lu i</p><p>;:)}ap tu l ca tatile m ai su s m en tio n ate av eau in te rese po litiee p rop rii\9 ,);fap tu l ca G erm an ia ~ i Fran ta aveau d iv ergen te p riv in d p roduc tia d e carbun e ~ i o te le ) fa ptu l ca F ra nta , I ta lia si L ux em burg ~ i O land a erau d ezav an ta ja te in privinta carbunelu i sioielului41. C are su nt o rgan isrn ele fin an ciare ale U niu nii E urop en e:a) C urtea E urop ean a d e C on tu ri;b ) B an ca C en tra la Europeans;c) S co ala E u ro pe an a d e A drn in istra tie ;d ) B an ea Europeans de lnvestitii;e) F ondAE urop ean de lnvestitii.A(a,e) ,~b, d, e ), C ( a,b )42. C are d in u rrn ato arele fo rm e d e in tegra re p resu pu ne lib era c ircu latie a fac to rilo r d e p ro du ctie :a ) zon a d e lib et seh im bb ) u niu nea v am alaf.~ p iata co m un a a rn arfu rilo r~ 1p jata com unae) u niu ne a e uro pea ns43. D in tre un ita tile d e cen t eu rop en e a fo st m oneda co s:a) UC E~UCA~2 )ECUd) UCMEe) EORO</p><p>, ~_ :4~ ~ &amp;ew ' a..: .Mw,.4.' '*L ,.. :. A" -h ~ I. , . L . . , . ' 't '*1""A.MM;4</p></li><li><p>5/13/2018 grile economie</p><p> 8/40</p><p>44. Pen tru a adop ta m oneda E URO este n ecesar:~ \ indepliu irea c rite riilo r d e c on ve rg en ta sta bilite p rin T ra ta tu l d e la M aas trie hty inqfo:'p~n8~ntR b~i1l?io r e en tr sle n atio n ale fat~ de B~~!1C?,C e ntra la E u ro pe an ac ) d ep enden ta bancilor centrale nationale fata d e gu ve rn ed) fin an ta re a rn on eta ra a deficitului bugetare) fin an tarea m onetara a da to rie i pub lice45. C rite riile de convergen ta p en tru a trece la m oneda un ica eu ro sun t:a) criteriu l s ta b il it at ii p r et ur il or ;b ) criteriu l de co nvergen ta a d ob an zilo r;c ) defic itu l bugetar sa nu depaseasca 3% din PIB;d ) d ato ria pub lica sa nu depaseasca 60% d in PIB;e) m oneda na tion als sa fi facu t p arte d in tr-u...</p></li></ul>