gramatika njemačkog

of 24 /24
Prisvojne zamenice Prisvojne zamenice se koriste za označavanje pripadnosti ili posedovanja. Lična zamenica Prisvojna zamenica Primer ich mein Mein Hund ist klein. du dein Dein Haus ist groß. er sein Wie heißt sein Bruder? sie ihr Lebt ihr Freund in Mexiko? es sein Wo arbeitet sein Vater? wir unser Unser Zimmer is dunkel. ihr euer Euer Onkel ist sehr jung. sie ihr Wie sieht ihr Hund aus? Sie Ihr Wie sieht Ihr Hund aus? Prisvojna zamenica se može odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slučaju prisvojna zamenica od mora da se složi sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i padežu. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke određenog člana. Padež Muški rod Ženski rod Srednji rod Množina Nominativ meiner meine meins meine Genitiv meines meiner meines meiner Dativ meinem meiner meinem meinen Akuzativ meinen meine meins meine

Author: srdan-sarenac

Post on 04-Jul-2015

1.629 views

Category:

Documents


27 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prisvojne zamenicePrisvojne zamenice se koriste za ozna avanje pripadnosti ili posedovanja.

Li na zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie

Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

Primer Mein Hund ist klein. Dein Haus ist gro. Wie heit sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer is dunkel. Euer Onkel ist sehr jung. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus?

Prisvojna zamenica se mo e odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slu aju prisvojna zamenica od mora da se slo i sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i pade u. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke odre enog lana.

Pade Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ

Mu ki rod meiner meines meinem meinen

enski rod meine meiner meiner meine

Srednji rod meins meines meinem meins

Mno ina meine meiner meinen meine

Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. * *Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu fla a, koja je enskog roda. Ich habe mein Buch verloren. Knntest du mir deins leihen? (Izgubio sam svoju knjigu. Da li bi mogao da mi pozajmi tvoju?)

Odnosne (relativne) zameniceOdnosne zamenice se koriste u odnosnim (relativnim) re enicama. One se odnose na neku imenicu ili zamenicu, od koje dobijaju rod i broj, dok se pade odre uje na osnovu smisla re enice.

jednina nominativ genitiv dativ akuzativ

mu ki rod der dessen dem den

enski rod die deren der die

srednji rod das dessen dem das

mno ina die deren denen die

Li ne zameniceJednina nominativ genitiv dativ akuzativ Mno ina nominativ genitiv dativ akuzativ 1.lice ich meiner mir mich 1.lice wir unser uns uns 2.lice du deiner dir dich 2.lice ihr euer euch euch 3.lice er, sie, es seiner, ihrer, seiner ihm, ihr, ihm ihn, sie, es 3.lice sie ihrer ihnen sie

Glagolska Vremena

PluskvamperfekatPluskvamperfekat je slo eno, davno pro lo vreme. Mo e stajati samostalno, a mo e i prethoditi radnji u preteritu. Gradi se: preterit pomo nog glagola haben ili sein + particip II Da li e biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein. Ich hatte alles selbst gemacht. (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen. (Vrlo sam brzo bio tr ao) Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt (Nakon to sam sve bio odradio, oti ao sam u grad). Zaklju ak: Razlika u gra enju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome to je kod perfekta pomo ni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog toga to je preterit starije vreme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta!

Futur IFutur I je, naravno, budu e vreme. Slu i za iskazivanje radnje koja e se desiti u budu nosti. Gradi se: prezent glagola werden + infinitiv Primeri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ich werde nach Spanien fahren. (Putova u u paniju) Du wirst bei mir zu Hause bleiben. (Osta e kod mene ku i) Er wird besser werden. (Posta e bolji) Wir werden ins Kino gehen. (I i emo u bioskop) Ihr werdet nach Hause gehen. (Vi ete i i ku i) Sie werden Eltern werden. (Oni e postati roditelji)

Futur IIU principu, Futur II se veoma retko koristi. Upotrebljava se za iskazivanje pretpostavke ili radnje koja e biti izvr ena u budu nosti. Gradi se: prezent glagola werden + particip II + haben ili sein* *u zavisnosti da li glagol u Participu II gradi perfekat sa haben ili sein. Primer: Du wirst alle Kuchen gegessen haben. (sp.sr. Bude pojeo sve kola e / Poje e sve kola e)

PreteritPreterit u nema kom jeziku odgovara na em imperfektu. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi e e od perfekta, jer je jednostavniji i prostiji oblik. Preterit slabih glagola Gradi se tako to se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:

1. te 2. -test 3. te

1. -ten 2. -tet 3. -ten

npr. machen machen mach + nastavci (machte, machtest) Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci:

1. / 2. st 3. /

1. en 2. t 3. -en

npr. geben gab + nastavci (gab, gabst, gab, gaben)

PrezentPrezent je glagolski oblik kojim se iskazuje sada njost, odnosno radnja koja se odvija u trenutku govora. Me utim, kao i u na em jeziku, prezentom se mogu izraziti i druga glagolska vremena. Prezent se gradi tako to se na infinitivnu osnovu glagola dodaju nastavci za odre eno lice. Infinitivna osnova se dobija kada se glagolu odbije en, npr. spielen spiel. Nastavci:

1. e 2. st 3. t

1. en 2. t 3 en

Ako se infinitivna osnova zavr ava na: t, d, m, n, onda se ume e e, npr. arbeitet Ako se infinitivna osnova zavr ava na: s, ss, , z, tz, onda se za 2.lice jdn. dodaje samo t (a ne st), npr. du reist (reisst).

Perfekat (pro lo vreme)Perfekat se pro lo slo eno vreme. Gradi se od prezenta pomo nog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. Pomo ni glagol je uvek na drugom mestu u re enici i on je u li nom glagolskom obliku, dok se glavni glagol nalazi na kraju re enice. I Perfekat sa pomo nim glagolom haben grade: 1. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu koga, ta?) 2. Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) 3. Bezli ni glagoli (imaju samo 3.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) 4. Trajni neprelazni glagoli (helfen, stehen, schlafen) 5. Kad je haben glavni glagol u re enici, on je ujedno i pomo ni npr. Ich habe eine Katze gehabt.

II Perfekat sa pomo nim glagolom sein grade: 1. 2. 3. 4. Svi glagoli kretanja, promene mesta Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen, einsschlafen) Glagoli bleiben i werden. Kad je sein glavni glagol u re enici, on je ujedno i pomo ni

npr. Ich bin gute Sngerin gewesen.

Glagolski Na ini

Konjunktiv I / Indirektni govorKonjunktiv I se koristi za indirektni govor. Njime se mogu iskazati: pro lo, sada nje i budu e vreme. Na infinitivnu osnovu se dodaju slede i nastavci:

-e -est -e

-en -et -en

Er sagt, er komme heute nicht. Konjunktiv pomo nih glagola

haben 1. ich habe 2. du habest 3. er,sie,es habe

sein ich sei du seiest er,sie,es sei

werden ich werde du werdest er,sie,es werde

1. wir haben 2. ihr habet 3. sie haben

wir seien ihr seiet sie seien

wir werden ihr werdet sie werden

Konjunktiv modalnih glagola

knnen ich knne du knnest er knne wir knnen ihr knnet sie knnen

mssen msse mssest msse mssen msset mssen

drfen drfe drfest drfe drfen drfet durfen

sollen solle sollest solle sollen sollet sollen

mgen mge mgest mge mgen mget mgen

wollen wolle wollest wolle wollen wollet wollen

Indirektni govor

Indikativ Prezent

Direktan govor Er sagte: Ich lese einen Roman. Er sagte: Ich las einen Roman

VremeSada nje

Indirektni govor Er sagte, er lese einen Roman. Er sagte, er habe einen Roman gelesen. -II-

Preterit

Pro lo

Perfekat

Ich habe einen Roman gelesen Ich hatte einen Roman gelesen Er sagte: Ich werde einen Roman lesen

Pro lo

Pluskvamperfekat

Pro lo

-IIEr sagte, er werde einen Roman lesen.

Futur

Budu e

Kod prvog lica jednine i mno ine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. Da bi se razlikovalo, umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili wrde + infinitiv! Npr. Ich sagte: Ich lese einen Roman Ich sagte, ich lese einen Roman. (da se to izbegne, re enica e glasiti:) Ich sagte, ich lse einen Roman.Kod konjunktiv za pro lo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein, pa tek onda napraviti konjunktiv I! Npr. Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) Meine Freundinen seien auf diese Idee gekommen.

Konjunktiv IIKonjunktiv II se koristi za izra avanje elje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sada njost (Gegenwart) i pro lost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomo nih glagola glasi: 1. 2. 3. sein wre haben htte werden wrde

Konjunktiv II modalnih glagola glasi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. knnen knnte mssen msste drfen drfte sollen sollte wollen wollte mgen mchte

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: wrde + infinitiv npr. Ich wrde ein Auto kaufen. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako to se na preteritski oblik glagola dodaju slede i nastavci:

Jednina 1. e 2. est 3. e

Mno ina 1. en 2. et 3. -en

Primer: preterit glagola kommen glasi kam. Na tu osnovu dodajemo nastavke, s tim to se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut. kommen kam kme. Pro lost (Vergangenheit)

sein - wre ili haben - htte

+ particip II (perfekta)

= konjunktiv pluskvamperfekta

Primeri: Kad bi bila zdrava, do la bi kod mene. - Sie kme zu mir, wenn sie gesund wre. Kad bismo imali dete. - Wenn wir ein Kind htten!

ImperativImperativ je zapovedni na in. U nema kom jeziku imperativ ima tri oblika: 1. Za drugo lice jednine 2. Za prvo i drugo lice mno ine 3. U tiv oblik Imperativ za drugo lice jednine se gradi tako to se od prezenta glagola u drugom licu oduzme nastavak st. npr. kommst > komm. Komm her! Imperativ za prvo lice mno ine se gradi inverzijom prezentskog oblika, npr. wir machen > machen wir! Imperativ za drugo lice mno ine je isti kao i prezentni oblik, a zamenica ihr se izostavlja. npr. fragt = fragt U tiv oblik imperativa je isti kao i prezenti oblik, s tim to dolazi do inverzije (zamene mesta glagola i zamenice). npr. Sie hren > hren Sie!

PriloziPrilozi su nepromenljive re i. Prilozima se bli e opisuje neka radnja. Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su slede i prilozi:

Pozitiv bald gern oft sehrVrste priloga:

Komparativ eher lieber hufiger mehr

Superlativ am ehesten am liebsten am hufigsten am meisten

y Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da, dort, drauen, drinnen, hier, innen, irgendwo, nirgends, nirgendwo, woanders y Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf, herunter, vorwrts, rckwrts, nach rechts, nach links, nach oben, dorthin y Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute, gestern, vorgestern, morgen, bermorgen, jetzt, frher, bald, nie, oft, kaum, selten, manchmal, meistens, erst y Prilozi za na in -leider, natrlich, warscheinlich, bestimmt, eventuell y Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also, trotzdem, nmlich, deshalb, dazu, jedoch, schlielich

Zameni ki priloziZameni ki prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Postoje 2 oblika, jedan se odnosi na ljude i ivotinje, a drugi na stvari i doga aje.

Za ljude fr wen mit wem zu wem bei wem auf wen ber wen an wen

Za stvari i doga aje wofr womit wozu wobei worauf worber woran

Primeri: 1. Woran denkst du? (O emu razmi lja ?) 2. An wen denkst du? (O kome razmi lja ?)

PredloziPredlozi su nepromenljive re i koje stoje ispred imenice, zamenice ili imeni ke sintagme. Na osnovu predloga odre ujemo u kom pade u e biti re koja sledi. Ponekad se predlozi stapaju sa lanom stvaraju i kra i oblik. 1. Predlozi sa dativom: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, ab, auer, gegenber 2. Predlozi sa akuzativom: bis, durch, ohne, gegen, fr, um, entlang 3. Predlozi sa dativom i akuzativom: in, an, auf, vor, hinter, neben, ber, unter, zwischen Kod predloga koji idu i sa dativom i sa akuzativom pade emo odrediti na osnovu glagola. Ako je glagol mirovanja, koristi emo dativ, a ako je glagol kretanja, akuzativ. Stapanje lana i predloga: an + das = ans an + dem = am in + dem = im in + das = ins auf + das = aufs bei + dem = beim von + dem = vom zu + der = zur zu + dem = zum

Glagoli sa predlozimaNeki glagoli u nema kom jeziku imaju odre ene predloge uz koje idu, odnosno uz koje se sla u, dok svaki predlog zahteva odre en pade . Takvi su npr. slede i glagoli.

sich freuen warten antworten sich beziehen sich vorbereiten kommen verzichten sagen schreiben erzhlen berichten informieren sprechen lesen hren trumen erfahren hren

AUF + Akuzativ

denken sich entscheiden sich interessieren sorgen kmpfen gelten

FR + Akuzativ

VON + Dativ ili BER + Akuzativ

sich wenden denken sich erinnernsuchen schicken fragen teilnehmen ndern

AN + AkuzativNACH + Dativ

gehren gratulieren einladen erklren sagen kommen bitten gehen sich handeln kommen beginnen vergleichen spielen schreiben sprechenweinen lachen sich rgern

ZU + Dativ

UM + Akuzativ

MIT + Dativ

BER+Akuzativ

AN + Dativ

sich frchten sich schtzen

VOR+Akuzativ

lanlan (Artikel) stoji ispred imenice i s njom se sla e u rodu, broju i pade u. Postoje odre eni i neodre eni lan. Deklinacija odre enog lana

mu ki nominativ genitiv dativ akuzativ der des dem den

enski die der der die

srednji das des dem das

mno ina die der den die

Deklinacija neodre enog lana

mu ki nominativ genitiv dativ akuzativ ein eines einem einen

enski eine einer einer eine

srednji ein eines einem ein

mno ina / / / /

Finalne re enice (damit, umzu)Finalne re enice iskazuju svrhu, cilj neke druge radnje. Veznici damit i umzu imaju isto zna enje, prevode se da bi.

Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj re enici razli iti, a um...zu kada su subjekti u obe re enice isti.

1. Sie tut alles, damit ihre Tochter erfolgreich wird.

2. Ich trinke grnen Tee, um gesund zu sein.

Kada se upotrebi um...zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks, zu se pi e izme u prefiksa i ostatka glagola, npr: auszusehen, vorzubereiten, auszuwhlen...

N-deklinacijaSve imenice mu kog roda koje se zavr avaju na e se dekliniraju po N-deklinaciji, kao i neke druge imenice mu kog roda koje opisuju iva bi a (der Mensch, der Herr). primer:

Jednina Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen

Mno ina die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen

1.Isto va i i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i ivotinje (der Lwe). 2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno s u genitivu su: der Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name. 3.Imenice mu kog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne zavr avaju se na e: der Nachbar, der Herr, der Mensch, der Bauer, der Br 4.Po N-deklinaciji se deklinuju re i iz latinskog i gr kog jezika koje se zavr avaju na: ent, and, ant, ist, oge, at (kao i der Architekt, der Fotograf)

Zaklju ak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice mu kog roda + das Herz (srednji rod).

Rod / GenusU nema kom jeziku, kao i u srpskom, postoje tri roda: mu ki, enski, srednji. Nekad je te ko prepoznati kog je roda neka imenica, zbot toga postoje neka pravila.

-er

der Fehler ali das Fenster,die Leiter

maskulin

-ling -chen -lein -t -e -ung -heit / -keit -schaft -ei

der Schmetterling das Huschen das Bchlein die Fahrt die Reise die Zeitung die Freiheit die Freundschaft die Bckerei feminin neutral

der Sontag, der Mittag, der Januar, der Winter

dani u nedelji, godi nja doba, doba dana (osim die Nacht), meseci strane sveta vreme (osim die Wolke) alkoholna pi a (osim das Bier) marke automobila

maskulin

der Norden, der Westen der Sturm, der Regen der Wein, der Schnaps, der Sekt der BMW, der Mercedes

das Gelb, das Blau, das Rosa die Yamaha, die HarleyDavidson

boje

neutral

marke motora

feminin

Vremenske re enice sa wenn i alsVremenske re enice su vrsta zavisnih re enica. Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode "kad", ali imaju razli itu funkciju u re enici.

veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja, a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u pro losti.

Vremenska re enica je zavisna re enica, zbog toga se mora paziti na red re i u re enici. Obi no prvo ide glavna re enica, pa zavisna (veznik; glagol je na posledenjem mestu). Mo e i obrnuto, da prva bude zavisna (onda re enica po inje veznikom, glagol je na poslednjem mestu, a onda ide glavna re enica, s tim to je na prvom mestu glagol pogledaj primere ispod). Primeri: 1. (Uvek) kad vredno u im, dobijam dobre ocene. (radnja se ponavlja). - Ich bekomme gute Noten, wenn ich fleiig lerne. - (Immer) wenn ich fleiig lerne, bekomme ich gute Noten. 2. Kad sam bio u Be u, kupio sam Mocart kugle. (radnja se desila jednom u pro losti). - Ich kaufte Mozartkugeln, als ich in Wien war. - Als ich in Wien war, kaufte ich Mozartkugeln.