gradjevinska fizika

Download Gradjevinska Fizika

Post on 20-Jan-2016

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija 1

TRANSCRIPT

 • Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  1. Uvod, osnovna nacela,

  okruzenje, energija, ekologija, efikasnost

  GRAEVINSKA FIZIKA 2013/2014

 • Red.broj predavanja

  Nastavne jedinice Napomena

  1. Uvod, osnovne oblasti, energija, ekologija, efikasnost, prirodno okruzenje, standardi 08.10.2013

  2. 15.10.2013.

  3. Klimatski parametri i parametri komfora 22.10.2013.

  4. Faktor oblika zgrade i strategije utede energije, termiki most 29.10.2013.

  5. Termodinamika, komuniciranje toplote Koeficijent prolaza toplote; Metode prorauna koeficijenta prolaza toplote. Primjeri

  vjebe 05.11.2013.

  6. Komuniciranje vodene pare:, zahtevi u pogledu difuzije vodene pare. Metode prorauna; graevinske tete usljed difuzije vodene pare. Primjer

  vjebe 12.11.2013.

  7. test 19.11.2013.

  8.

  Srednji koeficijent prolaza toplote. Toplotna stabilnost graevinske konstrukcije u letnjem periodu i metode njenog prorauna. Primjeri.).

  26.11.2013.

  9. Toplotni gubici zgrada. Transmisijski i ventilacioni gubici. Oblici transmisionih toplotnih gubitaka (povrinski, linijski, takasti

  03.12.2103.

  10. Vrste toplinskih izolacija Lastro gost predavac 10.12.2013.

  11. Ostakljenja u funkciji toplinske, zvucne, zastite od sunca I sigurnosti 17.12.2013.

  12. Termografija, utopljavanje objekata , primjer 24.12.2013.

  13. vjezbe vjezbe 31.12.2013.

  14. Gradjevinska akustika, zracna i strukturna, udarna buka vibracije, opisati pojmovi i nacini sprecavanja transvera zvucne energije

  07.01.2014.

  15. test 14.01.2014.

 • GRAEVINSKA FIZIKA (arhitektonska fizika, fizika zgrade)

  Ralativno mlada nauna disciplina graevinarstva koja istrauje fizikalne pojave (toplina, vlaga, zvuk, poar) na relaciji unutranji-vanjski prostor na granicama graevinskog objekta. Osnovna podruja: 1. Okruzenje, klimatske karakteristike (klimatski elementi I faktori) -

  spoljanji projektni uslovi 2. Klima unutranjeg prostora (kriptoklima) - unutranji projektni uslovi:

  toplotni, vazduni, svjetlosni i akustiki komfor 3. Termodinamika (transfer toplote i materije): toplinska zatita (uteda energije) difuzija vodene pare Toplinska stabilnost i ljetna toplinska zatita 4. Akustika prostora i zatita od: zrane buke strukturne, udarne buke i vibracija 5. Osvjetljenje

  Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

 • Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  Mjere toplinske zatite: termiki proraun, prenoenje toplote kroz spoljanje konstrukcije zgrada; proraun koeficijenta prolaza toplote, homogene i heterogene konstrukcije, termiki mostovi Mjerama toplinske zatite treba umanjiti nepoeljan toplinski tok na relaciji untra vani i obrnuto (zima/ljeto).

  Toplotna tehnika u graevinarstvu: Tehniki uslovi za projektovanje i materijaliyaciju zgrada

  Difuzija vodene pare (transfer materije, estica vodene pare koje se kreu s podruja vee koncentracije (veeg parcijalnog tlaka) k podruju manje koncentracije do uspostave ravnotee parcijalnih tlakova): proraun, gustina difuzijskog toka, ukupna koliina kondenzata i isuenje graevinskih konstrukcija; principi sprijeavanja stvaranja kondezata u konstrukciji (nestacionarnog difuznog toka), kako se ne bi narusila mikroklima prostora i sama graevinska konstrukcija. Toplotna stabilnost spoljanjih graevinskih konstrukcija u ljetnjem periodu, mjera inertnosti graevinske konstrukcije pod djelovanjem sunevog zraenja, odnosno obrnutog toplinskog toka: vremenski pomak faze i priguenje amplitude oscilacije temperature Zvuna izolacija: vazduna i strukturna buka, principi izolovanja graevinske konstrukcije - pregrade Toplotna i zvuna zatita graevinskih konstrukcija: materijali i tehnika rjeenja

 • 1.ENERGIJA I GRAEVINARSTVO Potreba ovjeka za energijom je najizraenija u oblasti graevinarstva, a vezana je za svaki njegov dio, od projektovanja i izgradnje do koritenja objekta cijelim vijekom njegovog trajanja. Neprilagoeno prirodi ljudsko bie treba energiju za ugodan i zdrav ivot, za grijanje i hlaenje prostora u kome boravi tokom veeg ili manjeg dijela godine, zavisno od klimatskog podruja u kojem ivi. Te potrebe su ogromne i iznose skoro polovinu ukupne potronje energije.

  Vie od 86 % primarne energije, koja se koristi u svijetu potie od fosilnih goriva, a najvee zagaenje sa CO2, prouzrokovano je njegovim sagorijevanjem.

  Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  Potronja energije u zemljama EU

 • Ljudsko djelovanje na Zemlji ima, osim toga, uticaj na promjene okoline sa velikim posljedicama na ekoloki sistem, klimu i zdravlje ivih bia. Energetske promjene i zagaenja utiu na ekosistem emisijom tetnih tvari. Emisije estica ai, dima, oneienog zraka, oksida duika NOx , ugljikomonoksida (CO, O3) direktno djeluju na okolinu, a emisija oksida sumpora SOx ima za posljedicu pojavu kiselih kia. Djelovanje emisija SOx je koncentrirano na podruja razvijenih ze Prolaskom sunevog zraenja kroz atmosferu, dio zraka se reflektuje od nju, a dio prolazi i apsorbira u atmosferi, u staklenikim plinovima. Ovi plinovi predstavljaju mehanizam odranja temperature atmosfere. Bez njih bi temperatura bila 30C nia i postojei ivot ne bi bio mogu. G

  rae

  vins

  ki fa

  kult

  et, U

  nive

  rzit

  et u

  Sar

  ajev

  u G

  RA

  EVIN

  SKA

  FIZ

  IKA

 • Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  Stakleniki plinovi: ugljen dioksid (CO2) nastaje izgaranjem fosilnih goriva, Natrium oksid (NO2) u industrijskim pogonima i poljoprivredi kao i Metan (CH4), te hidrofluor i perfluor HFC, PFC i SF6, a njihova prekomjerna emisija izaziva poveanje temperature i fenomen globalnog zagrijavnja.

 • Smatra se, da se uticaji globalnog zagrijavanja mogu smanjiti globalnim zatamnjenjem. Rjeavanje problema na nain, da se globalno zagrijavanje sprijei bez smanjenja staklenikih plinova, a na raun poveanja koncentacije i emisije sitnih estica u atmosferi, je varijanta rjeavanja problema razvijenih zemalja. Ova opcija je nemoralna i nedopustiva.

  Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  Stakleniki plinovi unitavaju zatitni (ozonski) omota koji titi Zemlju od prekomjernog zraenja i time uzrokuju globalno zagrijavanje atmosrfere. To moe dovesti do ekstremnih meteorolokih promjena, poveanja razine mora (za 1 m do kraja 21 stoljea) i povrina pustinja, smanjenja zaliha pitke vode, unitenja mnogih bilokih vrsta i dr.

  Sa druge strane, oneienje zraka sa prisutnim esticama sumpor dioksida, ukljuujui prainu, a, dim i druge suspendirane materije smoga (nus pojave sagorijevanja fosilnih goriva), uzrokuje se pojaana refleksija i rasprivanje suneve energije natrag u svemir. Time se smanjuje transfer toplote na Zemlju, to dovodi do fenomena globalnog zatamnjenja

  Fenomen globalnog zagrijavanja atmosrfere i fenomen globalnog zatamnjenja

 • Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  NEKONTROLISANA SJECA SUMA

  SUA I EROZIJA ZEMLJE

  PORAST:

  SIROMATVA I MIGRACIJE

  INTEZIVNA

  URBANIZACIJA GRADOVA,

  SAOBRAAJ I ZAGAENJE,

  TOPLOTNO ZAGAENJE

  GRADOVA

  POVEANA POTREBA ZA ENERGIJOM I

  ENERGETSKIM RESURSIMA

  ISCRPLJIVANJE

  PRIRODNIH RESURSA FOSILNIH GORIVA (drvo,

  nafta, ugalj)

  SIROMASTVO

  TOPLOTNO ZAGAENJE GRADOVA

  Pojave koje prate savremeno drutvo I

  utiu na na odnos prema okruenju

 • Gra

  evi

  nski

  faku

  ltet

  , Uni

  verz

  itet

  u S

  araj

  evu

  GR

  AEV

  INSK

  A F

  IZIK

  A

  ALARMANTNA SITUACIJA NAMETNULA JE NOVI KONCEPT: KONCEPT ODRIVOG RAZVOJA I GRAENJA

  To podrazumjeva obezbjeenje OPTIMALNIH UVJETA za komforan ivot i rad u skladu sa sve stroijim energetskim, a prije svega ekolokim zahtjevima.

  OPTIMALNE KONDICIJE

  ARHITEKTONSKOG PROSTORA -

  KOMFOR-

  7E

  Energetski i ekoloki, efikasana i

  ekonomina

  gradnja postignuta uz edukaciju i

  etinost, posebnih

  estetskih vrijednsti

  Pelinje sae: ti = -10C vani

  te = +30C unutra

  Simbol odrive gradnje i dizajna

  7E

 • Kompleksnim sagledavanjem ove problematike, osnovna naela odrivog razvoja, sadrana su u slijedeem:

  1. Potovanju prirodnog ambijenta: efikasnije koritenje obnovljivih izvora energije ( energije sunca, vjetra,

  biomase, geotermalne energije i sl.). 2. Korienju ekolokih materijala i smanjenje trokova odravanja: naputanje konvencionalnih naina graenja, koritenje graevinski nekodljivih materijala, poticanje recikliranja otpada nastalog u postupku graenja i ruenja. sprovoenju mjera energetske efikasnosti racionalizacija energetski