gorzkie zale

10

Click here to load reader

Upload: john-jenkins

Post on 01-Oct-2015

216 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Gorzkie Zale, polish text with music.

TRANSCRIPT

 • Pieni wielkopostne 1

  GORZKIE ALE

  Pobudka

  Gorz - kie a - le przy - by - waj - cie, Ser - ca na - sze

  prze - ni - kaj - cie, Ser - ca na - sze prze - ni - kaj - cie.

  Rozpycie si, me renice, - Toczcie smutnych ez krynice.Soce, gwiazdy omdlewaj, - aob si pokrywaj.Pacz rzewnie Anioowie. - A kt ao ich wypowie?Opoki si twarde kraj, - Z grobw umarli powstaj.C jest, pytam, co si dzieje? - Wszystko stworzenie truchleje!Na bl Mki Chrystusowej, - al przejmuje bez wymowy.Uderz, Jezu, bez odwoki, - W twarde serc naszych opoki!Jezu mj, we krwi ran swoich, - Obmyj dusz z grzechw moich!Upa serca swego chodz, - Gdy w przepa mki Twej wchodz.

  CZ PIERWSZA

  IntencjaPrzy pomocy aski Boej przystpujemy do rozwaania mki Pana naszego, JezusaChrystusa.

  Ofiarowa je bdziemy Ojcu niebieskiemu na czes i chwa, Jego Boskiego majestatu,pokornie Mu dzikujc za wielk i niepojt mio ku rodzajowi ludzkiemu, i raczyzesa Syna swego, aby za nas wycierpia okrutne mki i mier podj krzyow. Torozmylanie ofiarujemy rwnie ku czci Najwitszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, orazku uczczeniu witych Paskich, ktrzy wyrniali si naboestwem ku mce Chrystusowej.

  W pierwszej czci bdziemy rozwaali, co Pan Jezus wycierpia od modlitwy w Ogrojcua do niesusznego przed sdem oskarenia. Te zniewagi i zelywoci temu Panu za nasbolejcemu ofiarujemy za Koci wity katolicki, za najwyszego Pasterza z caymduchowiestwem, nadto za nieprzyjaci krzya Chrystusowego i wszystkich niewiernych,aby im Pan Bg da ask nawrcenia i opamitania.

 • Pieni wielkopostne2

  od wro-gw szu - ka - ny, Je - zu mj ko - cha - ny!

  Je - zu, na za - bi - cie o - krut -ne, ci - chy Ba - ran - ku

  JEZU, za trzydzieci srebrnikw,Od niewdzicznego ucznia zaprzedany,Jezu mj kochany!JEZU, w ciekim smutku aoci,Jako sam wyzna, przed mierci nkany,Jezu mj kochany!

  1. al du - sz ci - ska, ser - ce bo - le czu - je,

  grj - cu, gdy krwa-wy pot le - je, Ser - ce me mdle - je.

  Pana witoci ucze zy cauje, - onierz okrutny powrzmi krpuje.Jezus tym wizom dla nas si poddaje, - Na mier wydaje.

  Bije popycha tum nieposkromiony, - Nielitociwie z tej i owej strony.Za wosy targa; znosi w cierpliwoci, - Krl z wysokoci.

  Zsiniae przedtem krwi zachodz usta, - Gdy zbrojn onierz rkawic chlusta.Wnet si zmienio w paczliwe wzdychanie, - Serca kochanie.

  Oby si serce we zy rozpywao, - e Ci, mj Jezu, spronie obraao!al mi, ach, al mi cikich moich zoci, - Dla Twej mioci.

  Lament duszy nad cierpicym Jezusem

  Hymn

  Gdy sod-ki Je - zus na mier si go - tu - je; Kl -czy w O-

 • Pieni wielkopostne 3

  JEZU, na modlitwie w Ogrojcu,Strumieniem potu krwawego zalany,Jezu mj kochany!JEZU, caowaniem zdradliwymOd niegodnego Judasza wydany,Jezu mj kochany!JEZU, powrozami grubymi,Od swawolnego odactwa zwizany,Jezu mj kochany!JEZU, od posplstwa zelywie,Przed Annaszowym sdem zniewaany,Jezu mj kochany!JEZU, przez ulice sromotnie,Przed sd Kajfasza za wosy targany,Jezu mj kochany!JEZU, od Malchusa srogiegoRk zbrodnicz wypoliczkowany,Jezu mj kochany!JEZU, od faszywych dwch wiadkw,Za zwodziciela niesusznie podany,Jezu mj kochany!

  Bd po -zdro - wio - ny, bd po - chwa - lo - ny,

  Bd u-wiel- bio - ny, bd wy-sa - wio - ny, Bo-e nie-skoczo-ny!

  dla nas zel - o - ny i po - ha - bio - ny,

 • Pieni wielkopostne4

  Kt-ry za nas cierpia ra - ny, Je - zu Chry -ste, zmi-uj si nad na -mi.

  Rozmowa duszy z Matk Bolesn

  Ach, ja, Mat-ka tak a - o - sna, Bole mnie ci - ska nie- zno-na,

  Ach! Ja Matka tak aosna! - Bole mnie ciska nieznona,Miecz me serce przenika

  Czemu, Matko ukochana, - Ciko na sercu stroskana?Czemu wszystka truchlejesz?

  Co mi pytasz? Wszystkam w mdoci, - Mwi nie mog z aoci,Krew mi serce zalewa.

  Powiedz mi, o Panno moja, - Czemu blednieje twarz Twoja?Czemu gorzkie zy lejesz.

  Widz, e Syn ukochany, - W Ogrojcu cay zalany,Potu krwawym potokiem.

  O Matko, rdo mioci, - Niech czuj gwat Twej aoci!Dozwl mi z sob paka!

  Miecz me ser - ce prze -ni - ka, Miecz me ser - ce prze -ni - ka.

 • Pieni wielkopostne 5CZ DRUGA

  Pobudka, s. 1

  Intencja

  Przy- patrz si du - szo, jak ci Bg mi - u - je,

  Ja - ko dla cie - bie So -bie nie fol - gu - je. Prze-cie Go

  Stoi przed sdzi Pan wszego stworzenia. - Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia ,Dla biaej szaty, ktr jest odziany, - Gupim nazwany.

  Za moje zoci grzbiet srodze biczuj. - Pjdmy, grzesznicy, oto nam gotuj,Ze krwi Jezusa dla serca ochody, - Zdrj ywej wody.

  Pycha wiatowa niechaj, co chce, wry, - Co na swe skronie wije wieniec z ry.W szkarat na pomiech, cierniem Krl zraniony - Jest ozdobiony!

  Oby si serce we zy rozpywao, - e Ci, mj Jezu, spronie obraao!al mi, ach, al mi cikich moich zoci - Dla Twej mioci!

  W drugiej czci rozmylania Mki Paskiej bdziemy rozwaali, co Pan Jezus wycierpiaod niesusznego przed sdem oskarenia a do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zarany, zniewagi i zelywoci temu Jezusowi cierpicemu ofiarujemy, proszc Go o pomylnodla Ojczyzny naszej, o pokj i zgod dla wszystkich narodw, a dla siebie o odpuszczeniegrzechw, oddalenie klsk i nieszcz doczesnych, a szczeglnie zarazy, godu, ognia iwojny.

  bar-dziej, ni ka -tow-ska dr - czy, Zo two -ja m - czy.

  Hymn

 • Pieni wielkopostne6

  Lament duszy nad cierpicym Jezusem

  mier-ci ob - wo - a - ny, Je - zu mj ko - cha - ny!

  Je - zu, od po- spl-stwa nie -win - nie, ja - ko otr go-dzien

  JEZU, od zoliwych mordercwPo licznej twarzy tak spronie zeplwany,Jezu mj kochany!JEZU, pod przysig od Piotra,Po trzykro z wielkiej bojani zaprzany,Jezu mj kochany!JEZU, od okrutnych oprawcw,Na sd Piata jak zbjca szarpany,Jezu mj kochany!JEZU, od Heroda i dworzan,Krlu niebieski, zelywie wymiany,Jezu mj kochany!JEZU, w bia szat szydersko,Na wikszy pomiech i hab ubrany,Jezu mj kochany!JEZU, u kamiennego supa,Niemiosiernie biczmi wysmagany,Jezu mj kochany!JEZU, przez szyderstwo okrutneCierniowym wiecem ukoronowany,Jezu mj kochany!JEZU, od onierzy niegodnie,Na pomiewisko purpur odziany,Jezu mj kochany!JEZU, trzcin po gowie bity,Krlu boleci, przez lud wyszydzany,Jezu mj kochany!

 • Pieni wielkopostne 7

  Bd po -zdro - wio - ny, bd po - chwa - lo - ny,

  dla nas zel - o - ny, wszy - stek skrwa- wio - ny

  Bd u-wiel- bio - ny, bd wy-sa - wio - ny, Bo-e nie-skoczo-ny!

  Rozmowa duszy z Matk Bolesn

  Ach, wi - dz Sy - na mo - je - go, Przy supie ob - na - o - ne - go,

  Rz-ga - mi zsie - czo - ne - go! Rz-ga - mi zsie - czo - ne - go!

  wita Panno, upro dla mnie, - Bym ran Syna Twego znami,Mia na sercu wyryte!

  Ach, widz, jako niezmiernie, - Ostre gow rani ciernie!Dusza moja ustaje.

  O Maryjo, Syna swego, - Ostrym cierniem zranionego,Podziele ze mn mk!

  Obym Ja, Matka strapiona, - Moga na swoje ramiona,Zoy krzy Twj, Synu mj!

  Prosz, o Panno jedyna, - Niechaj krzy Twojego Syna,Zawsze w sercu swym nosz!

  Kt-ry za nas cierpia ra - ny, Je - zu Chry -ste, zmi-uj si nad na -mi.

 • Pieni wielkopostne8CZ TRZECIA

  Pobudka, s. 1

  Intencja

  Du - szo o - zib - a, cze -mu nie go - re - jesz?

  Ser - ce me, cze - mu ca - e nie tru - chle - jesz? To - czy twj

  Je - zus z o -gni -stej mi - o - ci, Krew w ob-fi - to - ci.

  Ogie mioci, gdy Go tak rozpala, - Sromotne drzewo na ramiona zwala.Zemdlony Jezus pod krzyem uklka, - Jczy i stka.

  Okrutnym katom posusznym si staje - Rce i nogi przebi sobie daje.Wisi na krzyu, bl ponosi srogi, - Nasz Zbawca drogi.

  O sodkie drzewo, spue nam ju ciao, - Aby na tobie duej nie wisiao!My je uczciwie w grobie pooymy, - Pacz uczynimy.

  Oby si serce we zy rozpywao, - e Ci, mj Jezu, spronie obraao!al mi, ach, al mi cikich moich zoci, - Dla Twej mioci!

  Niech Ci, mj Jezu, cze bdzie w wiecznoci, - Za Twe obelgi, mki, zelywoci,Ktre ochotnie, Syn Boga jedyny, - Cierpia bez winy!

  W tej ostatniej czci bdziemy rozwaali, co Pan Jezus wycierpia od chwili ukoronowaniaa do cikiego skonania na krzyu. Te blunierstwa, zelywoci i zniewagi, jakie Muwyrzdzono, ofiarujemy za grzesznikw zatwardziaych, aby Zbawiciel pobudzi ich sercazbkane do pokuty i prawdziwej ycia poprawy, oraz za dusze w czycu cierpice, abyim litociwy Jezus Krwi swoj wit ogie zagasi; promy nadto, by i nam wyjedna nagodzin mierci skruch za grzechy i szczliwe w asce Boej wytrwanie.

  Hymn

 • Pieni wielkopostne 9

  Lament duszy nad cierpicym Jezusem

  z o - try po - rw - na - ny, Je - zu mj ko - cha - ny!

  Je - zu, od po- spl-stwa nie -zbo-nie, Ja - ko zo-czy - ca

  JEZU, od Piata niesusznie,Na mier krzyow za ludzi skazany,Jezu mj kochany!

  JEZU, srogim krzya ciarem,Na kalwaryjskiej drodze zmordowany,Jezu mj kochany!

  JEZU, do sromotnego drzewa,Przytpionymi gwodmi przykowany,Jezu mj kochany!

  JEZU, jawnie pord dwu otrw,Na drzewie haby ukrzyowany,Jezu mj kochany!

  JEZU, od stojcych wokooI przechodzcych szyderczo wymiany,Jezu mj kochany!

  JEZU, blunierstwami od zego,Wspwiszcego otra wyszydzany,Jezu mj kochany!

  JEZU, gorzk ci i octem,W wielkim pragnieniu swoim napawany,Jezu mj kochany!

  JEZU, w swej mioci niezmiernej,Jeszcze po mierci wczni przeorany,Jezu mj kochany!

  JEZU, od Jzefa uczciwie,I Nikodema w grobie pochowany,Jezu mj kochany!

 • Pieni wielkopostne10

  Bd po -zdro - wio - ny, bd po - chwa - lo - ny,

  dla nas zm - czo - ny i krwi zbro - czo - ny,

  Bd u-wiel- bio - ny, bd wy-sa - wio - ny, Bo-e nie-skoczo-ny!

  Rozmowa duszy z Matk Bolesn

  Ser - ce a - o przej-mu - je, Ser -ce a - o przej-mu - je,

  Ach, ja Mat-ka bo-le -ci - wa, Pod krzy-em sto-j smut - li - wa.

  O Matko, niechaj prawdziwie, - Patrzc na krzy aoliwie,Pacz z Tob rzewliwie!

  Juci, ju moje Kochanie, - Gotuje si na konanie!To i ja z Nim umieram!

  Pragn, Matko, zosta z Tob, - Dzieli si Twoj aob,mierci Syna Twojego.

  Zamkn sodk Jezus mow, - Ju ku ziemi skania gow,egna ju Matk swoj!

  O Maryjo, Ciebie prosz, - Niech Jezusa rany noszI serdecznie rozwaam.

  Kt-ry za nas cierpia ra - ny, Je - zu Chry -ste, zmi-uj si nad na -mi.