google apps for education

Download Google apps for education

Post on 29-Jul-2015

87 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Apps for EducationGVHD:SVTH : Thnh Cng NhiuNguyn tin tV Tm Longon Vn Hng 2. Tng quan Google apps for Education 3. Ni dung chnhClassroom by GoogleChromebooks for EducationTablets with Google play for EducationHear customer stories 4. Classromby GoogleLp hc l cng c mi trongGoogle Apps for Education gip giovin to v sp xp cc bi tp nhanhchng, cung cp phn hi hiu quv giao tip vi cc lp hc ca mnhd dng.Lp hc c thit k cng sgp sc ca cc gio vin nhm giph tit kim thi gian, t chc cclp hc v nng cao hiu qu giaotip vi cc sinh vin. 5. Ging dy hiu qu hn, cng ngh n ginhnLp hc kh dng vi bt c ai s dng Google Apps for Education, mtgi cng c nng sut min ph bao gm Gmail, Drive v Ti liu.Lp hc c thit k gip gio vin to v thu bi tp khng dng giy,bao gm cc tnh nng tit kim thi gian nh kh nng t ng to bn saoGoogle Ti liu cho tng sinh vin. ng dng ny cng to th mc trnDrive cho tng bi tp v cho tng sinh vin gip duy tr sp xp chomi ngi.Sinh vin c th theo di nhng bi tp no n hn trn trang Bi tp vbt u lm ch vi mt c nhp. Gio vin c th nhanh chng thy sinhvin no hoc cha hon thnh bi tp v cung cp phn hi trc tip thi gian thc cng nh im s ngay trong ng dng Lp hc. 6. Hng dn thit k mt lp hc 7. Li ch ca lp hcD thit lp Gio vin c th thm trc tip sinh vin hoc chia s m lphc h tham gia. Qu trnh thit lp ch mt vi pht.Tit kim thi gian Lung cng vic bi tp n gin, khng dng giycho php gio vin to, xem li v chm im bi tp nhanh chng, tt cu mt ni.Ci thin t chc Sinh vin c th xem tt c bi tp ca mnh trn trangbi tp v tt c ti liu ca lp hc c t ng a vo th mc trongGoogle Drive.Nng cao hot ng giao tip ng dng Lp hc cho php gio vin githng bo v bt u tho lun trong lp hc ngay lp tc. Sinh vin c thchia s ti nguyn vi nhau hoc a ra cu tr li cho cu hi trong lung.Gi c phi chng v an tonGing nh cc dch v cn li ca dch vGoogle Apps for Education, Lp hc khng c qung co, khng bao gi sdng ni dung hoc d liu sinh vin ca bn qung co cho cc mcch v min ph cho cc trng hc. 8. Chromebook Chromebook l g ? Chromebook l mt my tnh mi t googleL cng c c s dng trong v ngoi lp hcn gin v s dng rt an tonC quyn truy cp vo cc trang web v cc ng dngc xy dng hc sinh v gio vin c th lm victrong trng v nh. 9. ChromebookL mt trong nhng cng c tt nht trongGoogle AppsGip cho vic qun l, tm kim tinguyn hc tp tr nn d dng hn ivi hc sinh v gio vin.c h tr trc tip t Google, an tonv c tch hp sn phn mm chngvirus .Vic chia s ti liu khng cn l mi longi vi Chromebook 10. c thit k h trcho vic hc tp ,tch hp sn cc cngc hc tp , ti liuc chia s d dng, kt cu nh gn ds dng , hc tp milc mi ni, gyhng th cho ngihc ... 11. More Customer Stories 12. More Customer Stories Google mang li cho chng ta cho chng ta nhiu ng dng tt. i vi tnglp ngi th Google li c tng ng dng h tr c th m cc ng dng ny lihon ton min ph, bo mt v tin li. in hnh mt s cng c v ng dngca Google: Google Map[chp nh ng ph], Google Mail,Google Group,Google Code, Google Project[dnh cho gii lp trnh], PicasaWeb Album,iGoogle, Google Docs[Word, Excel trn web], Google Talk[tng t nh YM], ...ng dng no cng tuyt vi c. Ring i vi lnh vc gio dc th Google Apps for Education mang li s ngcnhin thc s. Nhn v tng quan, Google Apps for Education mang li mtgii php gn nh ton din cho lnh vc p dng cng ngh thng tin vo hcng. T vic trao i thng tin qua mail, chat, n vic gii tr, lm vic chia sti liu trn n u p ng y . Hn na, cc ng dng ca Google cho thytc ngang bng hoc vt tri so vi cc ng dng cng loi ca cc hngkhc.