gongjo knjižica na srpskom

Download Gongjo knjižica na srpskom

Post on 06-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • .:jt'li'].li;tt;

  'irfri.ii,:c{i?i':

 • coNC)oBudizam Nidirena Daj5onina

 • @ 20'13 SC|-AustrijaSva prava zadrianaStampano u Srbiji

  Uvod

  Jedno od najvaZnijih svojstava budizmaNidirena DajSonina je njegova lako dostupnapraksa ponavljanja Nam-mjoho-renge-kjo.Ova duboka, a ipak

  .jednostavna metodabudistidke primene jeste sveobuhvatno uden.ieza savremeni svet.

  Praktikovanje je jedan od tri stuba budizmaNiiirena DajSonina, dok su ostala dva verai izudavanje, kroz koje moZemo izneti napovr5inu svoje urodeno buda-stany'e.Praktikovanje podrazumeva dva polaziSta,za sebe i za druge.

  Ponavljanje Nam-mjoho-renge-kjo jeglavna primena praktikovanja za sebe.Niiiren DajSonin je odredio recitovanjedva dela Lotos Sutre kao neophodnopomoino praktikovanje za sebe.

  Sjedin.ienje osnovnog i pomoinogpraktikovanja svakoga jutra i vederi budinajve6u radost i dobrobit u naSim Zivotima.

 • Nidiren Daj5onin nije dao posebna uputstva Ivezi sa obuhvatnoliu recitovanja sutre. lpak.on

  .je preporudio recitovanje poglavlja LotosSutre, ,,Celishodna Sredstva" (drugo) i ,,Zivotn,Vek Takodo5av5eg" (5esnaesto), koja su, ponjegovim redima, srce svih budistitkih udenja.

  Svaki pojedinadni ljudski Zivot je mikrokosmosZivota univerzuma. Mi recitujemo sutru iponavljamo Nam-mjoho-renge-kjo,sveobuhvatni Zakon, tako da se naSi Zivotisavrieno uskladuju sa univerzumom.Nastavljanje sa ovim praktikovanjem budineogranidenu snagu koju mikrokosmos unutarsebe poseduje. Takode, preoblikuje naiukarmu, pomaZu6i nam da kroz vlastitenapore prebrodimo trenutne naizgledbezizlazne situacije i, pretvarajudi patnju usreiu, stvara preobraZaj naieg unutra5njegcarstva, dineii nas okrepljenim, osveZenim ipozitivnim. Kroz osnovno i dodatno praktiko-vanje mi razvijamo saose6a.inost i mudrost davodimo sebe, kao i druge, do sreie.

  NAPOMENA:Na svim mestima u tekstu gde se pomin.je redZakon, misli se na Mistidni Zakon univerzuma.

  \a5e praktikovanje dvaput dnevnouspostavljava ritam naSih Zivota, vodeii naska sreii i ravnoteZi. Dosledno dineei ovakavnapor, mi 6emo ste6i savrSeno jedinstvo sasveopStim Zakonom i iskusiti stanje budasWa.Budizam teZi da oslobodi ljude u najdubljemmoguiem smislu,

  .ler njegova svrha nije daogranidi ili obuzda. UpraZnjavati svakodnevnopraktikovanje izuzetna je privilegija, a neobaveza. lstrajni napori su neophodni, ali su oniza nase dobro. Da bismo imali velike dobrobitiili da bismo dosegli duboko stan.ie Zivota,neophodno je da se shodno tome i potrudimo.

  Po5to jezik sutre nije srpski, ljudi se iestopitaju kakve ima vrednosti u recitovanjunedega 5to ne moZemo razumeti. Svakako daposto.ii vrednost u shvatanju znaienja sutre.Kao dodatak na kraju ove knjiZice navedenje i prevod, a postoje i detaljna objainjenja uraznim izdanjima SCl. lzudavanje takvogmaterijala moZe nam pomo6i da obogatimonaSe razumevanje i posveienost Zakonu.

  Ali, samo intelektualno razumevanje bezpraktikovanja nije ni od kakve koristi.Shvi5e, mi ne moZemo spoznati istinskudubinu udenja iskl.iudivo kroz razum.

 • IRazumeli ih ili ne, redi koje ponavljamopriziva.lu snaZan odgovor sveobuhvatnogZakona koji je prikazan na Cohonzonu.Na5 stav prilikom svakodnevnog praktikora-ima dalekoseZan uticaj. Radosno i odludnrrecitovanje svakoga dana donosi pozitivnijerezultate za razliku od stanja kadapraktikujemo nevoljno, ili kada smoispunjeni sumnjom.

  Potrebno je odredeno vreme da bi sesavladalo svakodnevno praktikovanje,posebno za recitovanje sutre. Spoticanjeprilikom izgovaranja redi je dest sluiaj upodetku, i to ne treba da nas obeshrabri.lpak, iskren stav u periodu udenja svakako(e doneti punu dobrobit od praktikovanja.Istrajnost na5eg budistidkog praktikovanjaosposobiie nas da doZivimo blaZen ose6ajnajpotpunije sreie.

  Tihe molitve

  Kao 5to je ve6 spomenuto, Nidiren Daj5oninnije dao posebna uputstva u vezi sa obimomnaSe svakodnevne prakse, koja se menjalakroz vekove, istovremeno ostaju6i verna svojojnameri. SCI preporuiuje da recitujemoodlomke lz Lotos Sutre sadrZane u ovo.iknjiiici, a oni su deiovi dva poglavlja kojeje Nidiren DajSonin istakao. Dodatno,SCI je definisala i tihe molitve kojima jenamera da izraze na5e zajednidko oseianjezahvalnosti i odluinosti kao ljudi koji verujuu budizam Nidirena DajSonina i kao dlanovaSCl. Nadin izraiavanla ovih molitvi osmiSljenje kao vodid koji nam pomaZe da izrazimoizuzetnu zahvalnost i odludnost. Dakle,doslovno iskazivanje tihih molitvi u sebi nijeono 5to je najvainije, vei je to ono 5toimamo u svom srcu dok ih izraZavamo.Prema principu Tri Hiljade Moguinosti usvakom trenutku iivota, naSa svesrdna molitvaje dovoljno moina da prizove zaititne silekoje se nalaze unutar naiih Zivota i u naSemokruZenju. Prva tiha molitva, pre koje se

 • Sest puta ponovi Nam-mjoho-renge-kjonudi se samo ujutru pre recitovanja sutre.Ona izra\ava na5u zahvalnost, a samim t -osnaZuje zaiitne funkcije u Zivotu i okru2e-

  -

  kao rezultat naie budistidke prakse.

  Kroz drugu molitvu nudimo zahvalnostDaj-Cohonzonu, kao i DajSoninu

  - Budi

  Potonieg Dana Zakona, i Niko Soninu,njegovom neposrednom nasledniku.Za praktikante budizma Nidirena DajSoninaovo troje predstavljaju tri blaga budizma:Zakon, Buda i budistidki red ili zajednicuvernika. Dodatno, nudimo zahvalnostNidimoku 5oninu, Nikovom nasledniku, kaopredstavniku praktikanata koji su naslediliudenje za budu6nost. Mi se molimo da seovim uditeljima oduZimo zahvalnoS6u. Ubudizmu Nidirena DajSonina, izraiavanjete zahvalnosti znadi posve6ivanje sebebudistidkoj praksi i postizanju prosvetljenja.

  Treia molitva je usredsredena na postizanjeKozen-rufua i rasprostranjeno Sirenje MistidnogZakona koji ie doprineti miru u druitvu.Takode se molimo za vedni razvoj SCl, kaozajednice vernika koji 5ire budizam NidirenaDajionina svuda u svetu.

  l)z to, izrai.avamo svoju zahvalnost trojicipredsednika-osnivada, kao i njihovojneumornoj posveienosti ispravnomprenoSenju Zakona.

  Svoje lidne cil.ieve iskazujemo tokom detvrtemolitve, uz odludnost da ispoljimo budastvoi ostvarimo svoju lidnu ljudsku revoluciju,promenimo sopstvenu sudbinu i ispunimovlastite Zelje sada i u buduinosti. Na(eponavljanje Nam-mjoho-renge-kjo irecitovanje sutre dopire preko granicavremena i prostora utidudi na Zivot celoguniverzuma, 5to se pokazuje kroz naiemolitve za preminule, kao i molitve za sre(ucelog dovedanstva.

  Druga, treia i detvrta molitva se nudeu.iutru i uvede po zavr5etku recitovanja sutrei ponavljanja Nam-mjoho-renge-kjo.

 • -!l

  Ritam

  OpSte je pravilo da svaki slog odgovara jednorkineskom karakteru, uz sledeie izuzetke:

  Veternji GongjoOkreni se prema Cohonzonu, udari u zvononekoliko puta i tri puta ponovi Nam-mjoho-renge-kjo (u grupi se ponavlja za.iedno).Nastavi sa recitovanjem sutre (strana 13).

  Recitovanje sutre

  Recituj deo iz poglavlja ,,Celishodna Sredstva"(od 13. do 17. strane). Po zavrSetku, udariu zvono nekoliko puta. Recituj delove izpoglavlja ,livotni Vek" (od 18. do 29. strane).

  Po zavrietku recitovanja, udari u zvononekoliko puta dok podinje5 da ponavljaiNam-mjoho-renge-kjo. Na kraju, udari uzvono u ritmu poslednjeg Nam-mjoho-renge-kio, tri puta ponovi Nam-mjoho-renge-kjo,a zatim uputi drugu, treiu i detvrtu tihumolitvu, koje se nalaze na stranama 31-33.

  Lr {l iLf;frj #.Sari-hotsu dva otkucaja

  i,ft f,E tr"hara-mitsu dva otkucaja

  Oblik sluibe

  Jutarnji GongjoOkreni se prema Cohonzonu, udari u zvononekoliko puta i tri puta ponovi Nam-mjoho-renge-kjo (u grupi se ponavlja zajedno).ZaLim, pre prve moliWe, opet tri puta ponoviNam-mjoho-renge-kjo (u grupi se ponavljazajedno). Uputi prvu tihu molitvu, pa triputa ponovi Nam-mjoho-renge-kjo. Udari uzvono nekoliko puta i nastavi sa recitovanjemsutre prema obja5njenlu u nastavku.

  10 11

 • Prva molitvaZahvalnost za5titnim silama Zivota

  Nudim svoju zahvalnost funkcijama uZivotu i okruZenju (Soten Zendin) kojesluZe da nas Stite, i molim da te za5titnesile budu ojadane i pobolj5ane kroz mojepraktikovanje Zakona.(ponovi tri puta Nam-nloho-renge-kjo iudari u zvono nekoliko puta)

  Lta l:i t1/u ll *"lir) ** E+fis.Mjo ho ren ge kjo.lii

  ^tu l{/L tur l:frffiffi.ffi-"Ho ben-pon. Dai ni.E A t tr, Uloi 3n *Lr $lv Uliffi HE g. 1tr = E[. X ;+Ni di se son. Du san mai. An dolr * -i L+D l:, L*ffiro.# #fiJ fr" ;tni ki. Go Sari-hotsu. 5o-Ji: B X Vlu Vlu t' Dli i'ffi gH. E F ffi E. Hbuf-Ei-e. Din din mu rjo. GoB ,. t,i, ltlu tl hh l:bi [r? AllgH H" ffi M # A" *q]6i-e mon. Nan ge na nju. I saiLti b.l ,-rn< L l{, LlHEfl"H*.ffi"ffi5o mon. Hjaku-5i-butsu. So

 • Lri vlv 4!i Lli 6 tl!H5 iE" * ffiH El"

  tJ Lr, LI J3 Vlu tli# *;fi ffi" ffi ftMu 5u 5o butsu. Din gjoLr J.? t. 0r, L l:, O) rlt,;fi Ffr" * El iEiI.4m5o-butsu. Mu rjo do ho. Ju mjo

  t:, {iv b tr/u ll 6 }t)h tr" ,il H, Wffi g. ,rulEho ben. ei k"t hara-mitsu. Kair,,r < t< L+ D ll, tar 6trEE tr" #flJ *" ttl ,Fi gu-soku. Sari-hotsu. Njo rait tltu ai AIt Vh oL {.l Driffifl" H /l Y* iE" tr 66i ken. Ko dai din non. Mu rjol,' l, D8 {J Lr ut f/, uraffi ffi. h" ffi trE" ;S E"mu ge. Riki. Mu-So-i. Zen do.if t: 5.q, *ur Vl" latrt L' e!'tr flff. = ffi" w L tr H.

  Ge dafsan mai. Din nju mu sai.u}i ur, r,? 3r, a.

 • *. m*a/"a

  Ld I) L t. o"tj2. tr Ehotsu. 5u jo gon 5i. Mu rjo

  mu hen. Mi-zo-u ho. BufXitsuVri Ulo L LrD ttr 5 L$ JiE ffi.lt#fl *" 4mEdo du. Sl Sari-hotsu. Fu 5u bulir Ll l,l L+ i! $1 Lrea. ffi ua fir. ffi, ffi

  ,xsetsu. So-i 5a ga. Bu 5oti}i Uo fLr t,ri: t, ) tthE ffi" ffi 66" #do du. Dai i6i ke-u. Nan ge 5iIlj tltr Ji, Lli, lf,t\ aaE"ffiffi8ffi"1'BEho. Jui butsu jo butsu. Nai no< Vlv Li lJi L't tifr ffi. ;fi i* Hffi.ku din. 5o ho di so.

  { Ei$. il E'i!.Njo ze 5o. Njo ze tai.

  l:i d DE i:"k tI JilEh.ilE{F.Njo ze riki. Njo ze sa.l:r f l,r/, llt i lluM EE" IT Ei*"Njo ze in. Njo ze en.

  l:,+8.

  N