goed voor elkaar - nieuwsbrief vrijwillige inzet, december 2010

3
NIEUWSBRIEF Vrijwillige inzet December 2010 Op 30 september 2010 vond in Zwolle de bijeenkomst ‘Van Goed voor Elkaar naar Beter’ plaats. Het doel van deze bijeen- komst was om kennis over prestatieveld 4 van de Wmo (Mantelzorg en Vrijwillige inzet) te delen en elkaar over dit onderwerp te inspireren. Bij deze bijeenkomst waren Wmo-wethouders, beleidsmedewerkers mantelzorg en vrijwillige inzet, beleidsmede- werkers/directie van uitvoeringsorganisaties (o.a. vrijwilligerssteunpunten en mantelzorg- steunpunten) en overige geïnteresseerden in prestatieveld 4 uit Overijssel en Gelderland aanwezig. ‘Van Goed voor Elkaar naar Beter’ De dag werd geopend door gedepu- teerde Gert Ranter van de Provincie Overijssel. De deelnemers kregen een presentatie van de netwerksite 4interactief.info. Na deze opening was het tijd voor de eerste workshopronde. De deelnemers konden kiezen uit de volgende vier workshops. Deze workshops hadden de volgende onderwerpen: a) Jongeren actief in de samenleving b) Jaar van het vrijwilligerswerk c) In contact met mantelzorgers d) Zorgen doe je niet alleen Lees op pagina 2 meer over de workshops. Impressie 4interactief.info Netwerksite prestatieveld 4 • voor professionals in Overijssel en Gelderland • verzameling kennis, ervaringen en goede voorbeelden • gedeeld over vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning Aanmelden? Nog geen uitnodiging gehad? Stuur een mail naar Marten Schulp ([email protected])

Upload: arcon

Post on 19-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Deze nieuwsbrief bevat onder andere een verslag van de regiobijeenkomst Goed voor Elkaar voor Overijssel en Gelderland, gehouden op 30 september 2010 in Zwolle

TRANSCRIPT

NIEUWSBRIEF

Vrijwillige inzet

December 2010

Op 30 september 2010 vond in

Zwolle de bijeenkomst ‘Van Goed voor Elkaar

naar Beter’ plaats. Het doel van deze bijeen-

komst was om kennis over prestatieveld 4 van

de Wmo (Mantelzorg en Vrijwillige inzet) te

delen en elkaar over dit onderwerp te

inspireren. Bij deze bijeenkomst waren

Wmo-wethouders, beleidsmedewerkers

mantelzorg en vrijwillige inzet, beleidsmede-

werkers/directie van uitvoeringsorganisaties

(o.a. vrijwilligerssteunpunten en mantelzorg-

steunpunten) en overige geïnteresseerden in

prestatieveld 4 uit Overijssel en Gelderland

aanwezig.

‘Van Goed voor Elkaar naar Beter’

De dag werd geopend door gedepu-

teerde Gert Ranter van de Provincie Overijssel.

De deelnemers kregen een presentatie van de

netwerksite 4interactief.info. Na deze opening

was het tijd voor de eerste workshopronde.

De deelnemers konden kiezen uit de volgende

vier workshops. Deze workshops hadden de

volgende onderwerpen:

a) Jongeren actief in de samenleving

b) Jaar van het vrijwilligerswerk

c) In contact met mantelzorgers

d) Zorgen doe je niet alleen

Lees op pagina 2 meer over de workshops.

Impressie

4interactief.info Netwerksite prestatieveld 4

• voor professionals in Overijssel

en Gelderland

• verzameling kennis, ervaringen

en goede voorbeelden

• gedeeld over vrijwillige inzet en

mantelzorgondersteuning

Aanmelden?

Nog geen uitnodiging gehad?

Stuur een mail naar

Marten Schulp

([email protected])

Deze workshop leverde de volgende tips op:

• Stel ambassadeurs aan en laat die voeden door steunpunten en vrijwilligers-

centrales met hun diensten;

• Ga langs de deuren om Mas’ers te werven;

• Zet de vrijwilliger in het zonnetje;

• Betrek studenten bij langdurige vrijwilligersfuncties;

• De Methode Berkum (info op www.clubbeheer.nl);

• ‘Zwaan kleef’-methode;

• Laat het aansluiten bij alle (veel) bestaande activiteiten, zodoende meeliften

met landelijke / Europese bekendheid.

NIET-PLUISGEVOEL Checklist bij

signalering

De NIET-PLUIS-KAART is uitgevoerd

door Stichting De Welle en Arcon

en mogelijk gemaakt door Provincie

Overijssel en Gemeente Wierden

Risicofactoren Het verlies van een partner of familielid

Ontbreken van (mantel)zorg

Overbelasting van de mantelzorger

Chronische ziekte

Laag inkomen

Observeren Slechte persoonlijke verzorging

Vervuiling van de leefomgeving

Slechte eetlust

Vergeetachtig zijn

Veel of juist heel weinig praten

Slechte concentratie

Stemming Moe en lusteloos zijn

Meer klagen dan anders

Hoop en perspectief verliezen

Prikkelbaar zijn en snel boos

Opstandigheid

Klachten over het slapen (teveel, te weinig of slecht)

(Vage) lichamelijke klachten

Veel huilen

Er slecht uitzien

Sociaal contact Weinig of geen contact

Zich alleen of eenzaam voelen

Zich terugtrekken uit het maatschappelijk leven

Niets ondernemen

Geen contact met anderen

Zich onbegrepen voelen

SIGNAAL

npkaart totaal.indd 2

13-09-10 12:33

Slechte persoonlijke verzorging

Vervuiling van de leefomgeving

Vergeetachtig zijn

Veel of juist heel weinig praten

Slechte concentratie

Moe en lusteloos zijn

Meer klagen dan anders

Hoop en perspectief verliezen

Prikkelbaar zijn en snel boos

Klachten over het slapen (teveel, te weinig of slecht)

(Vage) lichamelijke klachten

Er slecht uitzien

Weinig of geen contact

Zich alleen of eenzaam voelen

Zich terugtrekken uit het maatschappelijk leven

Niets ondernemen

Geen contact met anderen

Zich onbegrepen voelen

U heeft regelmatig contact met mensen. U kent de situatie van die ander en

bent in staat op te merken wanneer haar/zijn gedrag anders is dan anders.

Wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet goed gaat, niet pluis is, neem dan

deze NIET-PLUIS-KAART er bij. Luister naar uw gevoel en kijk nuchter naar feiten

met behulp van de kaart. Deel uw gevoel met de ander en bespreek dit eventueel

met de ouderenadviseur.

De NIET-PLUIS-KAART is een hulpmiddel om veranderingen bij mensen te herkennen. Kunt u meerdere signalen aankruisen? Dan kan het verstandig zijn

om uw twijfels of vragen te bespreken met de ouderenadviseur. Niet vergeten• Denk aan de privacy van de ander• Schroom niet om signalen te bespreken met de ouderenadviseur. Twee weten meer dan één.

De ouderenadviseur in de gemeente Wierden is mevrouw Anneke Baan. U kunt haar bereiken bij Stichting De Welle. Bel tijdens kantooruren: 0546- 571693.

Checklist bij signalering

NIET-PLUISGEVOEL

SIGNAAL

npkaart totaal.indd 1

13-09-10 12:33

Om te beginnen het project Flying

Teams. Leerlingen van de basisschool rapen in

hun eigen dorp zwerfvuil. Wat begon als een

eenmalige actie is uitgegroeid tot een maande-

lijkse ronde door het dorp. De kinderen worden

zich bewust van het zwerfafval dat ze ook zelf

produceren en blijken het opruimen nog leuk te

vinden ook. Het enthousiasme van de wethou-

der en de stoere kleding die bij het project hoort,

helpen daarbij.

Het tweede voorbeeld is het project Ubber-

gen Schoon, de plaatselijke versie van Neder-

land Schoon. Binnen dit project gaan scholieren

van de middelbare school twee keer per jaar

zwerfafval rapen. Ook hier blijken de leerlingen

enthousiast. Hatzman: ‘Hou het kort en beloon

de leerlingen achteraf met een gevulde koek of

een Mars. Zo blijft het leuk.’

Als derde noemt Hatzman het verhalen-

project. Wat begon met een ronde van de wet-

houder langs de dorpshuizen onder het motto

‘op de koffi e met de wethouder’, mondde uit in

een intergenerationeel project waarin leerlin-

gen van de havo ouderen interviewen over hun

levensverhaal. Deze interviews zijn gebundeld

en vormen zo een ‘oral history’ van het dorp.

Bij dit project heeft de gemeente meer knopen

gelegd. Zo heeft het Centrum Ouderen en

Levensvragen Nijmegen een interviewtraining

verzorgd voor de jongeren en heeft het ROC aan

de ouderen trainingen gegeven in het schrijven

van een levensverhaal.

Bij de laatste twee projecten heeft de ge-

meente Ubbergen handig gebruikgemaakt van

de maatschappelijke stage. De maatschappelij-

ke stage kan zo ingezet voor andere beleidsdoe-

len, zoals Nederland Schoon, leefbaarheid van

de dorpen of jongerenparticipatie.

Mark Molenaar (vanuit MOVISIE lid van het coör-

dinatieteam voor het Europees Jaar) besprak in

zijn inleiding de doelen en geplande activitei-

ten. Centraal staat de vraag of de Nederlandse

EJV-doelen aansluiten bij de prioriteiten, wen-

sen en mogelijkheden van de deelnemers.

De tweede gastspreker was Jan Klumper. Hij

heeft veel ervaring binnen het vrijwilligerswerk

en heeft ter inspiratie verschillende ideeën

en ‘good practices’ op een handig EJV2011-

planbord gezet.

Er bestaat soms een drempel om iets

te doen met dit ‘niet-pluis-gevoel’. Arcon

geeft in nauwe samenwerking met het lokale

welzijnswerk korte scholingen in het signaleren

en handelen voor vrijwilligers. Als hulpmiddel

hierbij is er een NIET-PLUIS-KAART ontwikkeld

(mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Overijssel). Deze NIET-PLUIS-KAART is een check-

list bij het signaleren van het ‘niet-pluis gevoel’,

die vervolgens besproken kan worden met de

ouderenadviseur of vrijwilligerscoördinator.

Wilt u ook een NIET-PLUIS-KAART gebruiken

in uw gemeente? (U betaalt alleen voor de

drukkosten en de scholingen van vrijwilligers).

Neem dan contact op met Nicole Schrijver

([email protected] / 074 2426520)

Adviesgesprek(ken) Goed voor Elkaar

Speciaal voor Overijsselse

beleidsmedewerkers mantelzorg

en vrijwillige inzet:

Kosteloos advies-gesprek of adviestraject

(aangeboden door ministerie van

VWS), om de basisfuncties vrijwil-

lige inzet of mantelzorgondersteu-

ning vorm en inhoud te geven.

Bijvoorbeeld:

• Meelezen met een nota

• Inzoomen op een basisfunctie

• Specifi eke doelgroep

• Communicatie met het veld

• Goede voorbeelden uit andere

gemeenten • Procesbegeleiding

• Inspiratie

Neem contact op met uw

contactadviseur van Arcon

of met Eline Pool

([email protected] / 074 242 6520)

Jongerenparticipatie en vrijwillige inzet

In deze workshop neemt Flip Hatzman ons mee naar de gemeente Ubbergen, waar hij werkt als projectleider. De ge-meente Ubbergen stimuleert maatschappelijke betrokkenheidvanuit van het principe ‘jong geleerd, oud gedaan’. Hatzman benadrukt dat het niet gaat om grote dure projecten, maar veel meer om een manier van denken. Veel projecten en ideeën zijn aan elkaar te knopen. Hij geeft drie voorbeelden.

2011: jaar van het vrijwilligerswerk

Volgend jaar is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 (EJV 2011). Alles wat er in Nederland gebeurt op het gebied van vrijwilligerswerk wordt in de schijnwerpers gezet. Ook worden er tijdenshet Europees jaar veel activiteiten uitgevoerd die vrijwilligers ondersteunen.

In deze workshop werd bekeken hoe je mensen

kunt motiveren, benaderen en interesseren

voor het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers: oog en oor

Veel vrijwilligers hebben regelmatig contact met allerlei mensen en beschikken over veel mensenkennis. Vrijwilligers die oog en oor heb-ben voor andere mensen zijn in staat op om te merken als er iets niet goed gaat, als er iets ‘niet pluis’ is bij een ander.

Jongerenparticipatie en vrijwillige inzetJongerenparticipatie en vrijwillige inzet

Workshop a

2011: jaar van het vrijwilligerswerkWorkshop b