godiŠnji provedbeni plan - dzs.hr plan statistickih... · godiŠnji provedbeni plan statistiČkih...

of 244 /244
GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2013. GODINE ožujak 2013.

Author: others

Post on 13-Sep-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

  STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE

  HRVATSKE 2013. GODINE

  ožujak 2013.

 • i

  UVOD ................................................................................................................................................... 1

  Pregled najvažnijih statističkih aktivnosti i razvojnih projekata usmjerenih na unapređenje

  statističkog sustava Republike Hrvatske u 2013. ................................................................................ 2

  Tema 1.01. Stanovništvo ..................................................................................................................... 9

  Statistika rođenih (DEM-1) .............................................................................................................. 9

  Statistika umrlih (DEM-2) ................................................................................................................ 9

  Statistika sklopljenih brakova (DEM-3) ......................................................................................... 10

  Statistika razvedenih brakova (RB-1)............................................................................................. 11

  Statistika unutarnje migracije stanovništva .................................................................................. 12

  Statistika vanjske migracije stanovništva ...................................................................................... 13

  Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine ............................................................... 14

  Tema 1.02. Tržište rada ..................................................................................................................... 15

  Mjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1) .................................................................... 15

  Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G) ................................................................... 15

  Anketa o radnoj snazi (ARS) .......................................................................................................... 16

  Istraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM) ........................................................................ 17

  Anketa o trošku rada (ATR) ........................................................................................................... 18

  Mjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija ................... 19

  Tema 1.03. Obrazovanje.................................................................................................................... 19

  Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe ....................... 19

  predškolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO) ..................................................................... 19

  Godišnji izvještaj osnovnih škola – kraj školske godine – početak školske godine ....................... 20

  (Š-O) ............................................................................................................................................... 20

  Godišnji izvještaj srednjih škola – kraj školske godine – početak školske godine ......................... 21

  (Š-S) ................................................................................................................................................ 21

  Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu ....................... 22

  (ŠD) ................................................................................................................................................ 22

  Godišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21) ..................................................................... 22

  Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50) ........................................ 23

  Studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30) ................................................ 24

  Sveučilišni specijalisti (ŠV-80) ....................................................................................................... 25

  Doktori znanosti (ŠV-70) ................................................................................................................ 25

  Godišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60) .................................................... 26

 • ii

  Doktorandi upisani u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40) .................................. 27

  Upitnik UOE-a (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja .............................................. 27

  Tema 1.04. Kultura ............................................................................................................................ 28

  Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU)............................... 28

  Godišnji izvještaj televizije (TV-1) .................................................................................................. 29

  Godišnji izvještaj radija (RADIO-1) ................................................................................................. 29

  Godišnji izvještaj kinematografa (KINO-1)..................................................................................... 30

  Godišnji izvještaj o proizvodnji filmova (KINO-2) .......................................................................... 30

  Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova (KINO-4) ...................................................................... 31

  Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova (KINO-5) .................................................... 31

  Godišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1) ........................... 32

  Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama (NKL-5/2) ......................................................................... 32

  Izvještaj muzeja i muzejskih zbirki, zbirki i galerija (MZ-1,2,3) ..................................................... 33

  Tema 1.05. Zdravstvo i sigurnost ...................................................................................................... 33

  Istraživanje zdravstvenih resursa prema Registru zdravstvenih djelatnika i Registru zdravstvenih

  ustanova/Izvješće o organizacijskoj strukturi i djelatnicima u zdravstvu (3-00-60) ..................... 33

  Praćenje i organizacija rada bolnica (3-21-60) .............................................................................. 34

  Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje: Bolesničko-statistički obrazac (JZ-

  BSO) Bolesničko-statistički obrazac (ONKO-tip) (JZ-ONK) Psihijatrijski obrazac (JZ-PSH) Obrazac

  hospitalizacije zbog rehabilitacije (JZ-REH) ................................................................................... 34

  Javnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28) ........................................................................ 35

  Istraživanje o resursima ljekarni/Izvješće o organizaciji i djelatnicima u ljekarnama (3-00-60) ... 36

  Istraživanje zdravstvenih resursa tehnološki napredne medicinske opreme ............................... 37

  Sustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge prema

  vrsti usluga, pružateljima i financijerima zdravstvene zaštite ....................................................... 37

  Istraživanje o broju licenciranih doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara

  farmacije, primalja i medicinskih sestara/tehničara ..................................................................... 38

  Istraživanje o broju primalja i medicinskih sestara koje završavaju školovanje ............................ 38

  Istraživanje o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne

  odrasle osobe ................................................................................................................................ 39

  Istraživanje o broju medicinskih postupaka i operacijskih dvorana u zdravstvenim

  ustanovama/ordinacijama ............................................................................................................ 39

  Statistika o ozljedama na radu (OR) .............................................................................................. 40

  Statistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB) ................... 40

  Istraživanje o izvršenim obvezatnim imunizacijama protiv zaraznih bolesti (3-19-60 i UT-III/6-

  114) ................................................................................................................................................ 42

 • iii

  Istraživanje o osobama testiranima na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV

  seropozitivnim osobama (N-03-03) ............................................................................................... 42

  Istraživanje o radu mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija (N-03-02) ............................... 43

  Godišnji izvještaj o radu laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze ............................................... 43

  Istraživanje o rezistenciji mikroorganizama na antimikrobna sredstva ........................................ 44

  Izvješće o osobama ugrizenima od bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje i o antirabičnoj

  zaštiti ljudi ..................................................................................................................................... 44

  Istraživanje o zabilježenim nepoželjnim nuspojavama cijepljenja ................................................ 45

  Istraživanje o slučaju oboljenja/smrti od malarije ........................................................................ 45

  Zbirna tjedna prijava gripe ............................................................................................................ 46

  Statistika o raku s Registrom za rak ............................................................................................... 46

  Statistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom..................... 47

  Statistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih

  samoubojstava .............................................................................................................................. 48

  Prijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću................. 49

  Hrvatski registar nadomještanja bubrežne funkcije (HRNBF) ....................................................... 49

  Statistika o radu i utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama bez obzira na vrstu vlasništva i

  bez obzira na ugovor sa HZZO-om – opća medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, žena,

  stomatološka zaštita (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 do N-01-17, N-01-25 do N-01-27) 50

  Statistika o provođenju specifičnih i preventivnih mjera školske djece i studenata (N-01-06,

  HZJZ/ŠM-02, HZJZ/ŠM-03) ............................................................................................................. 51

  Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima – medicina rada, hitna medicinska pomoć,

  transfuzija, patronaža i kućna njega (N-01-18 do N-01-24, N-01-06, HZJZ/ŠM-02, HZJZ/ŠM-03) 51

  Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne

  djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor sa HZZO-om (N-02-01 do N-02-

  03) .................................................................................................................................................. 52

  Statistika prekida trudnoće (Prijava prekida trudnoće: JZ-POB) ................................................... 53

  Statistika poroda (Prijava poroda: JZ-POR) ................................................................................... 53

  Statistika liječenih ovisnika o psihoaktivnim drogama .................................................................. 54

  Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika ....................................... 55

  Statistika ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (3-15-86) ..... 55

  Statistika ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, stolnih, mineralnih i izvorskih voda (N-

  03-01) ............................................................................................................................................ 56

  Istraživanje perinatalne smrti (JZ-PER) .......................................................................................... 56

  Statistika o ozljedama.................................................................................................................... 57

  Statistika o bolestima srca i krvnih žila .......................................................................................... 57

  Statistika sistematskih pregleda studenata ................................................................................... 58

 • iv

  Statistika o provođenju programa preventivnih mjera zdravstvene zaštite dojenčadi i male djece

  ....................................................................................................................................................... 58

  Statistika o provođenju preventivnih pregleda osiguranih osoba starijih od 50 godina .............. 59

  Istraživanje o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na temelju podataka

  javnozdravstvenih registara i baza podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo .................... 59

  Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih

  prioriteta (nekih tumora te kroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti) ............................................ 60

  Uspostava Baze podataka skupe i tehnološki napredne medicinske opreme i infrastrukture ..... 61

  Uspostava Baze podataka o domovima za dugotrajnu njegu ....................................................... 61

  Razvoj i uspostava Hrvatskoga informacijskog sustava za poslovno upravljanje Geografskim

  informacijskim modulom (CHBIS-GIS) iz područja zdravstvene statistike i organizacije zdravstva

  ....................................................................................................................................................... 61

  Tema 1.06. Raspodjela dohotka i životni uvjeti ................................................................................ 62

  Anketa o dohotku stanovništva (ADS) ........................................................................................... 62

  Tema 1.07. Socijalna zaštita .............................................................................................................. 63

  Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o ...................... 63

  korisnicima mirovina) .................................................................................................................... 63

  Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Modul o naknadama ............................. 64

  socijalne zaštite u neto iznosu - ograničeni pristup) ..................................................................... 64

  Tema 1.10. Statistika kriminala i kaznenog pravosuđa ..................................................................... 65

  Statistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi .................. 65

  i prethodni postupak završen (SK-1) ............................................................................................. 65

  Statistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak .................... 66

  pravomoćno završen (SK-2) ........................................................................................................... 66

  Statistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi ................ 67

  i pripremni postupak završen (SK-3) ............................................................................................. 67

  Statistički izvještaj za optuženu maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak .................. 67

  pred vijećem pravomoćno završen (SK-4) ..................................................................................... 67

  Statistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni ............................... 68

  postupak pravomoćno završen (SPK-1) ......................................................................................... 68

  Statistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni .............................. 69

  postupak pravomoćno završen (SPK-2) ......................................................................................... 69

  Statistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak ................... 69

  pravomoćno završen (SPK-3) ......................................................................................................... 69

  Statistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i ..................... 70

 • v

  prethodni postupak završen (SP-1) ............................................................................................... 70

  Statistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno ................... 70

  završen (SP-2) ................................................................................................................................ 70

  Kriminalitet u Republici Hrvatskoj – podaci o kaznenom djelu (KRIM-1)...................................... 71

  Kriminalitet u Republici Hrvatskoj – podaci o prijavljenoj osobi (KRIM-2).................................... 72

  Poglavlje II. - MAKROEKONOMSKE STATISTIKE ..................................................................................... 73

  Tema 2.01. Godišnji ekonomski računi ............................................................................................. 73

  Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P) ........................... 73

  Metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske ............................................... 73

  Izrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima ........................................ 75

  Regionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu ...................................................................... 76

  Obračun godišnjeg BDP-a .............................................................................................................. 78

  Regionalni bruto domaći proizvod ................................................................................................ 79

  Tablice ponude i uporabe i input/output tablice .......................................................................... 81

  Tema 2.02. Tromjesečni računi ......................................................................................................... 82

  Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2013. godinu .................................... 82

  Procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2013. godinu ............................................. 82

  Izrada tromjesečnih nefinancijskih računa za sektor države i sektor inozemstva....................... 84

  Tema 2.03. Monetarne i financijske statistike ................................................................................. 85

  Monetarni i financijski pokazatelji................................................................................................. 85

  Financijski računi - Podaci ............................................................................................................. 86

  Tema 2.04. Statistika javnih financija ................................................................................................ 86

  Statistika javnih financija – Podaci ................................................................................................ 86

  Godišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih ................................. 88

  korisnika za 2012. godinu .............................................................................................................. 88

  Tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju ............................ 89

  proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. - III., I. - VI. i I. - IX. ........................... 89

  2013. .............................................................................................................................................. 89

  Izvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i ............................................ 90

  gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih ........................... 90

  prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu ................................ 90

  Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2) ....................................................... 90

  Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2012. (BIL-NPF i PR-RAS- ....................... 90

  NPF) ............................................................................................................................................... 90

 • vi

  Tromjesečni i devetomjesečni financijski izvještaj neprofitnih organizacija u 2013. .................... 91

  (S-PR-RAS-NPF) .............................................................................................................................. 91

  Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija u 2013. (PR-RAS-NPF) ......................... 92

  Priprema za izvještavanje i objavu podataka prema Direktivi Vijeća EU-a 2011/85 o .................. 93

  zahtjevima prema proračunskim okvirima zemalja članica .......................................................... 93

  Statistički izvještaji prema zahtjevima Kompendija statističkih zahtjeva modula ........................ 93

  2.04.03 Statistika javnog deficita i duga ........................................................................................ 93

  Tema 2.05. Određivanje vlastitih sredstava ..................................................................................... 94

  Određivanje vlastitih sredstava iz BND-a ...................................................................................... 95

  PDV Izvješće prema standardima Europske unije za praćenje vlastitih sredstava od................... 96

  poreza na dodanu vrijednost......................................................................................................... 96

  Tema 2.06. Cijene ............................................................................................................................. 97

  Harmonizirani indeks potrošačkih cijena ...................................................................................... 97

  Indeks potrošačkih cijena .............................................................................................................. 99

  Europski program usporedbe (European Comparison Programme ECP/PPP project) ................. 99

  Tema 2.07. Statistika robne razmjene ............................................................................................. 100

  Robna razmjena između zemalja članica EU-a ............................................................................ 100

  Indeksi izvoznih i uvoznih cijena (IC) ........................................................................................... 102

  Extrastat – Robna razmjena sa zemljama nečlanicama EU-a ...................................................... 103

  Projekt – statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom ................................... 105

  Tema 2.08. Međunarodna razmjena usluga i bilanca plaćanja ...................................................... 107

  Tromjesečna platna bilanca ......................................................................................................... 107

  Istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima ...................................................... 107

  Istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanima s uslugama za potrebe .................... 108

  sastavljanja platne bilance .......................................................................................................... 108

  Poglavlje III. - POSLOVNE STATISTIKE .................................................................................................. 110

  Tema 3.01. Godišnje poslovne statistike ......................................................................................... 110

  PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2012................... 110

  Godišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12) .............................................................. 111

  Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora ................ 111

  (GRAĐ-71) .................................................................................................................................... 111

  Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) ............................................... 112

  Strukturno-poslovne statistike poduzeća (SPSPod) .................................................................... 113

  Tuzemne FATS statistike .............................................................................................................. 114

 • vii

  Inozemne FATS statistike............................................................................................................. 115

  Razvoj strukturno-poslovnih statistika prema smjernicama EU-a .............................................. 115

  Strukturne varijable iz područja distributivne trgovine .............................................................. 117

  PRODCOM istraživanje industrije za 2013. prema Eurostatovim smjernicama .......................... 118

  Tema 3.02. Kratkoročne-poslovne statistike ................................................................................... 119

  Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND- ......................... 119

  1/KPS/M) u 2013. ........................................................................................................................ 119

  Mjesečno istraživanje o prometu industrije (IND-2/KPS/M) u 2013. .......................................... 120

  Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača (IND-3/KPS/M) u 2013. ................ 121

  Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) ........................................................................ 122

  Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) .......................................... 123

  Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M) ................................................................. 124

  Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41)........................................ 125

  Mjesečni izvještaj trgovine na malo (TRG-1) ............................................................................... 126

  Tromjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (USL-1) ............................................................... 127

  Indeksi cijena redovitoga zračnoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga ....................... 128

  (SPPI-ZR) ...................................................................................................................................... 128

  Indeksi cijena elektroničkih komunikacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI- ................... 128

  TEL) .............................................................................................................................................. 128

  Indeksi cijena univerzalnih poštanskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-............................. 129

  POŠT/U) ....................................................................................................................................... 129

  Indeksi cijena skladištenja robe pri pružateljima usluga (SPPI-SKL) ............................................ 130

  Indeksi cijena prekrcaja tereta pri pružateljima usluga (SPPI-PREK) ........................................... 131

  Indeksi cijena zaštitnih i istražnih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-ZAŠT) ........................... 132

  Indeksi cijena usluga zapošljavanja pri pružateljima usluga (SPPI-ZP) ........................................ 132

  Indeksi cijena pomorskoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI- ......................... 133

  POM/P) ........................................................................................................................................ 133

  Indeksi cijena pomorskog prijevoza tereta pri pružateljima usluga (SPPI-POM/T) ..................... 134

  Indeksi cijena cestovnog prijevoza tereta pri pružateljima usluga (SPPI-CES) ............................ 135

  Indeksi cijena usluga čišćenja pri pružateljima usluga (SPPI-ČIŠĆ) .............................................. 135

  Indeksi cijena usluga računovodstva, knjigovodstva, revizije i poreznog ................................... 136

  savjetovanja pri pružateljima usluga (SPPI-KNJ) ......................................................................... 136

  Razvoj i koordinacija kratkoročnih poslovnih statistika (KPS) prema Eurostatovim ................... 137

  smjernicama ................................................................................................................................ 137

 • viii

  Razvoj statistike uslužnih djelatnosti........................................................................................... 139

  Razvoj indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga ............................................. 139

  Tema 3.03. Energija ......................................................................................................................... 140

  Mjesečno istraživanje o elektranama (ERG-1/EL) ....................................................................... 140

  Mjesečno istraživanje o naftnim rafinerijama (ERG-1/N) ........................................................... 140

  Mjesečno istraživanje o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N) ................ 141

  Mjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina ......................... 142

  (ERG-1/P) ..................................................................................................................................... 142

  Mjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama i potrošnji ugljena i ................... 142

  koksa (ERG-1/U) .......................................................................................................................... 142

  Polugodišnje istraživanje o cijenama električne energije (ERG-3/E) ........................................... 143

  Polugodišnje istraživanje o cijenama plina distribuiranoga plinovodima (ERG-3/P) .................. 144

  Godišnje istraživanje o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne ....................... 144

  energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB) ...................................................................... 144

  Godišnje istraživanje o proizvodnji peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena

  (ERG-2OB) .................................................................................................................................... 145

  Godišnje istraživanje o proizvodnji i tržištu biogoriva (ERG-3OB) ............................................... 145

  Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-................... 146

  21/REPRO/G) za 2012. ................................................................................................................. 146

  Energetske statistike Republike Hrvatske ................................................................................... 147

  Tema 3.04.Transport ....................................................................................................................... 148

  Tromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/T-11) ........................................................... 148

  Tromjesečni izvještaj o cestovnom prijevozu putnika (PA/M-11) ............................................... 149

  Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) .................................................. 149

  Tromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu (PG/T-11) ............................................................... 150

  Tromjesečni izvještaj o cjevovodnom transportu (PC/T-11) ....................................................... 151

  Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i prijava o odlasku plovila iz luke .................... 151

  unutarnjih voda (PR/M-21a i PR/M-21b) .................................................................................... 151

  Mjesečni izvještaj o prometu u zračnim lukama (PZ/M-21)........................................................ 152

  Godišnji izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/G-11) ................................................................. 153

  Godišnji izvještaj o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-11) ................................. 154

  Godišnji izvještaj o plovnom parku na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-12) ....................... 154

  Godišnji izvještaj o cestama i mostovima (PA/G-41) ................................................................... 155

  Tromjesečni izvještaj o pomorskome i obalnom prijevozu (PP/T-11) ......................................... 155

 • ix

  Tromjesečni izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/T-11) .................................................................. 156

  Tromjesečni izvještaj o prekrcaju (u lukama, na unutarnjim vodnim putovima, ........................ 156

  željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima) (PR/T-11P) .......................................................... 156

  Godišnji izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/G-11) ........................................................................ 157

  Godišnji izvještaj o trgovačkoj mornarici (PP/G-31) .................................................................... 157

  Godišnji izvještaj o zračnim lukama (PZ/G-21) ............................................................................ 158

  Godišnji izvještaj o prometu putnika i robe na željezničkim kolodvorima i postajama .............. 158

  (PŽ/G-12) ..................................................................................................................................... 158

  Promet u morskim lukama .......................................................................................................... 159

  Cestovne prometne nesreće ....................................................................................................... 160

  Registrirana cestovna motorna i priključna vozila ...................................................................... 161

  Prometne nesreće (UPN) ............................................................................................................. 161

  Registrirana cestovna motorna i priključna vozila (RL) ............................................................... 162

  Granični promet putnika i putničkih vozila ................................................................................. 163

  Poboljšanje i razvoj indikatora u Zajedničkom upitniku Eurostat/UNECE/ITF i .......................... 163

  Regionalnom upitniku Eurostata ................................................................................................. 163

  Mjerenje obujma cestovnog prometa u vozilo-kilometrima ...................................................... 164

  Razvoj statistike o mobilnosti putnika ......................................................................................... 164

  Razvoj statistike o intermodalnom transportu ........................................................................... 164

  Tema 3.05. Turizam ......................................................................................................................... 164

  Mjesečni izvještaj o dolascima i noćenjima turista (obrazac TU-11)........................................... 165

  Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2013. ................................................... 165

  Izvještaj o turistima i ostvarenim noćenjima u kućama i stanovima za odmor – ....................... 166

  nekomercijalni turistički promet (obrazac TU-11v) ..................................................................... 166

  Izvještaj o putničkim agencijama (obrazac TU-14) ...................................................................... 167

  Izvještaj o lukama nautičkog turizma (obrazac TU-18) ............................................................... 167

  Izvještaj o poslovnom skupu (obrazac TU-23) ............................................................................. 168

  Izvještaj o dolasku stranog broda na kružnom putovanju (TU-19) ............................................. 168

  Razvoj statistike turizma .............................................................................................................. 169

  Tema 3.06. Poslovni registri ............................................................................................................ 170

  Statistički poslovni registar .......................................................................................................... 170

  Administrativni poslovni registar ................................................................................................ 171

  Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika .................................................................. 172

  Registar neprofitnih organizacija................................................................................................. 173

 • x

  Poglavlje IV.-STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA ............................................... 174

  Tema 4.01. Poljoprivredne statistike ............................................................................................... 174

  Izvještaj o jesenskoj sjetvi – stanje 10. studenoga, pravne osobe, obrtnici obiteljska ............... 174

  poljoprivredna gospodarstva (PO-21) ......................................................................................... 174

  Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva – stanje 15. kolovoza: pravne osobe, ................ 174

  obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (PO-32) .......................................................... 175

  Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva – stanje 10. studenoga: pravne........................ 175

  osobe, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (PO-33)............................................... 175

  Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina: pravne osobe, obrtnici i ..................... 176

  obiteljska poljoprivredna gospodarstva (PO-34) ......................................................................... 176

  Godišnji izvještaj o stočarstvu poljoprivrednih gospodarstava (poslovni subjekti i .................... 177

  obiteljska poljoprivredna gospodarstva) (PO-51)/Označavanje i evidencija domaćih ............... 177

  životinja ....................................................................................................................................... 177

  Mjesečni izvještaj o aktivnosti valionica (PO-53/A) .................................................................... 177

  Godišnji izvještaj o strukturi valionica (PO-53/S) ........................................................................ 178

  Mjesečni izvještaj o klanju stoke i peradi u klaonicama (PO-52/M), Mjesečni izvještaj ............. 179

  o klanju stoke i peradi – obrtnici (PO-52/M/OBRT/)/Kontrola ocjenjivanja na liniji ................... 179

  klanja životinja ............................................................................................................................. 179

  Mjesečno prikupljanje i prerada kravljeg mlijeka/Središnji laboratorij za kontrolu ................... 180

  mlijeka ......................................................................................................................................... 180

  Aktivnosti mljekara/Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka ..................................................... 180

  Struktura mljekara u 2012./Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka ......................................... 181

  Statistika stočarstva – projekt u okviru MB IPA 2011 ................................................................. 182

  Tema 4.02. Poljoprivredne strukture .............................................................................................. 182

  Izvještaj o strukturi poljoprivrednih gospodarstava – stanje 1. lipnja: pravne osobe, ............... 182

  obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (PO-22/STR) ................................................... 183

  Razvoj Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava ....................................................... 183

  Bazno istraživanje o strukturi voćnjaka ....................................................................................... 184

  Tema 4. 04. Agromonetarne statistike ............................................................................................ 184

  Mjesečni izvještaj o prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iz .......................... 184

  vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici (PO-31a/M) ........................................................ 184

  Mjesečni izvještaj o otkupu proizvoda poljoprivrede i šumarstva – obiteljska .......................... 185

  poljoprivredna gospodarstva (PO-31b/M) .................................................................................. 185

  Tromjesečni izvještaj o prodaji sjemena i sadnog materijala (PO-RMS/3M) .............................. 186

 • xi

  Indeksi poljoprivredne proizvodnje u 2012. ................................................................................ 186

  Cijene u poljoprivredi u 2013. ..................................................................................................... 187

  Indeksi cijena u poljoprivredi u 2013. ......................................................................................... 188

  Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi u 2013. ........................................................................ 189

  Ekonomski računi za poljoprivredu u 2012. ............................................................................... 189

  Prva procjena realnog dohotka u poljoprivredi u 2013. ............................................................. 190

  Druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi u 2013. ........................................................... 191

  Ekonomski računi za poljoprivredu po prostornim jedinicama za statistiku 2. razine ................ 192

  u 2011. ......................................................................................................................................... 192

  Ekonomski računi za poljoprivredu uključujući statistiku cijena – MB IPA 2011 ........................ 193

  Uspostava Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN – Farm ......................... 193

  Accountancy Data Network) ....................................................................................................... 193

  Agromonetarne statistike Republike Hrvatske – razvoj i uvođenje u Republiku ........................ 194

  Hrvatsku....................................................................................................................................... 194

  Tema 4.05. Statistika šumarstva ..................................................................................................... 195

  Godišnji izvještaj o promjenama u površini šuma: pravne osobe, šume u osobnom ................. 195

  vlasništvu (ŠUM-13) ..................................................................................................................... 195

  Tromjesečni izvještaj o iskorištavanju šuma: pravnih osoba (ŠUM-22/3M), u ........................... 196

  osobnom vlasništvu (ŠUM-24/3M) ............................................................................................. 196

  Lovstvo (LOV-11) ......................................................................................................................... 196

  Tema 4.06. Statistika ribarstva ........................................................................................................ 197

  Godišnji izvještaj morskog ribarstva ............................................................................................ 197

  Godišnji izvještaj o slatkovodnom ribarstvu ................................................................................ 198

  Tromjesečni izvještaj o morskom ribarstvu ................................................................................. 199

  Tema 4.07. Statistika agrookoliša .................................................................................................... 200

  Agrookolišni indikatori – razvoj i uspostava sustava statistike agrookolišnih ............................ 200

  indikatora .................................................................................................................................... 200

  Poglavlje V. – STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA ..................................................................................... 201

  Tema 5.02. Strategija Europa 2020 i održivi razvoj ......................................................................... 201

  Godišnji izvještaj o zaštićenim područjima (POD-1) .................................................................... 201

  Crveni popis biljnih i životinjskih vrsta ........................................................................................ 201

  Prekršaji u okolišu ........................................................................................................................ 202

  Tema 5.03. Statistika okoliša ........................................................................................................... 203

  Godišnji izvještaj o korištenju i zaštiti voda od zagađivanja u rudarstvu, ................................... 203

 • xii

  prerađivačkoj industriji i opskrbi električnom energijom, plinom i vodom (VOD-1) .................. 203

  Godišnji izvještaj o javnom vodovodu (VOD-2V) ......................................................................... 204

  Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji (VOD-2K) ............................................................................. 204

  Godišnji izvještaj o programu praćenja kakvoće mora (MORE-1) ............................................... 205

  Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu tvari koje oštećuju ozonski omotač (OZON-1) ...................... 206

  Projekt o prikupljanju podataka za statistiku voda iz programa MB IPA 2011 ........................... 206

  Tema 5.04. Regionalne i urbane statistike ...................................................................................... 207

  Prostorni statistički registar Državnog zavoda za statistiku ........................................................ 207

  Tema 5.05. Geografske i lokalne informacije ................................................................................. 208

  Razvoj Geografskoga informacijskog sustava (GIS) ..................................................................... 208

  Tema 5.06. Znanost i tehnologija .................................................................................................... 209

  Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju (IR) .............................................................................. 209

  Proračunska izdvajanja za istraživanje i razvoj (PIIR) .................................................................. 210

  Inovacijske aktivnosti poduzeća .................................................................................................. 211

  Ljudski resursi u znanosti i tehnologiji......................................................................................... 211

  Patenti ......................................................................................................................................... 212

  Tema 5.07. Informacijsko društvo ................................................................................................... 213

  Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u ......................... 213

  poduzećima (IKT-POD) u 2013. .................................................................................................... 213

  Godišnje istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u ......................... 214

  kućanstvima i kod pojedinaca (IKT-DOM) u 2013. ...................................................................... 214

  Statistika poštanskih usluga - godišnje istraživanje..................................................................... 215

  Statistika poštanskih usluga - tromjesečno istraživanje .............................................................. 215

  Tromjesečni izvještaj o poštanskim i kurirskim uslugama (P-PT/T-11) ....................................... 216

  Elektroničke komunikacijske usluge ............................................................................................ 216

  Usklađivanje i razvoj statistika o informacijskom društvu RH prema modelu EU-a ................... 217

  Tema 5.09. Računi za okoliš i promjena klime ................................................................................ 218

  Godišnji izvještaj o investicijama u zaštitu okoliša (INV-OK) ....................................................... 218

  Računi emisija u zrak - probno .................................................................................................... 220

  Godišnji izvještaj bilance emisije onečišćujućih tvari u zrak (ZRAK-1) ........................................ 220

  Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske za ........................... 221

  razdoblje 1990-2011 (NIR 2013) .................................................................................................. 221

  Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske za ........................... 222

  razdoblje 1990-2012 (NIR 2014) .................................................................................................. 222

 • xiii

  Poglavlje VI. - PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU............................................................................. 224

  Tema 6.01. Kvaliteta, evaluacija, statistička koordinacija i klasifikacije .......................................... 224

  Klasifikacije .................................................................................................................................. 224

  KLASUS ......................................................................................................................................... 224

  Tablica 1. Zbirni pregled statističkih istraživanja i projekata u 2013. .............................................. 225

  Tablica 2. Pregled statističkih istraživanja i razvojnih aktivnosti u 2013. po statističkim

  područjima i temama ...................................................................................................................... 226

  Tablica 3. Popis kratica .................................................................................................................... 229

 • 1

  UVOD

  Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09. i 59/12.), Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim

  nositeljima službene statistike izrađuje Nacrt prijedloga Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike

  Hrvatske (u nastavku teksta: Godišnji provedbeni plan).

  Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

  Program se temelji na potrebama korisnika, ali i zahtjevima Europske unije koji su navedeni u dokumentu Statistical

  Requirements Compendium.1

  Kako bi službena statistika Republike Hrvatske bila potpuno usklađena s europskim zahtjevima, u Godišnjemu provedbenom

  planu 2013. primijenjena je ista struktura Compendiuma koja se primjenjivala i pri izradi Programa statističkih aktivnosti

  Republike Hrvatske 2013. – 2017.

  U skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta

  istraživanja: statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I), statistička istraživanja čiji se

  podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II) te razvojne aktivnosti, popisi i

  druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III).

  Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. planirana je provedba ukupno 283

  statistička istraživanja, a od toga 188 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 58 statističkih istraživanja na temelju

  administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 37 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 283 statistička

  istraživanja, Državni zavod za statistiku će u 2013. provesti 211 istraživanja, dok će ostali nositelji službene statistike

  provesti 72 istraživanja.

  Na temelju članka 35. Zakona o službenoj statistici, Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike

  Hrvatske određuje se iznos sredstava za provođenje statističkih aktivnosti koja moraju biti osigurana u državnom proračunu

  Republike Hrvatske. Ukupna sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske potrebna za provedbu Godišnjega

  provedbenog plana 2013. iznose 135.776.929 kuna. Od toga, sredstva potrebna Državnom zavodu za statistiku iznose

  98.763.134 kuna. U sklopu financijskog plana Državnog zavoda za statistiku planirani su rashodi financirani iz Općih prihoda

  i primitaka u iznosu od 83.316.017 kuna, Vlastitih prihoda u iznosu od 166.300 kuna, sredstva Pomoći iz pretpristupnih

  fondova EU i međunarodnih organizacija u iznosu od 13.029.563 kuna, namjenskih prihoda 676.254 kuna te refundacije iz

  pomoći EU-a u iznosu od 1.575.000 kuna. Potrebna sredstva usklađivat će se prema izmjenama i dopunama Državnog

  proračuna Republike Hrvatske za 2013.

  U svrhu informiranja i uključivanja šire javnosti u postupak izrade Nacrta prijedloga Godišnjega provedbenog plana

  statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013., Državni zavod za statistiku je proveo internetsku javnu raspravu, odnosno

  savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Nakon provedenog savjetovanja razmotrene su sve pristigle primjedbe i prijedlozi

  te se na temelju dostavljenih mišljenja izradio završni Nacrt prijedloga Godišnjega provedbenog plana 2013. Predmetni

  dokument zatim je dostavljen na mišljenje svim ministarstvima i tijelima državne uprave te su njime ujedno obuhvaćene i

  njihove primjedbe i dopune.

  Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. prihvaćen je 5. lipnja 2013. na 8. Sjednici

  Hrvatskog sabora te je objavljen u Narodnim novinama br. 72/13. od 17. lipnja 2013. (http://narodne-

  novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_72_1439.html).

  Marko Krištof

  ravnatelj Državnog zavoda za statistiku

  1 Izdanje 2011.

  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_72_1439.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_72_1439.html

 • 2

  Pregled najvažnijih statističkih aktivnosti i razvojnih projekata usmjerenih

  na unapređenje statističkog sustava Republike Hrvatske u 2013.

  I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  objava podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. prema pojedinih obilježjima

  pokazatelji o dohotku, socijalnoj uključenosti i životnim uvjetima privatnih kućanstava

  dobiveni iz Ankete o dohotku stanovništva (ADS)

  provedba Ankete o radnoj snazi i ad hoc modula

  apsolutni i relativni pokazatelji za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove, i

  to prema geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima (statistika

  rođenih i umrlih te statistika sklopljenih i razvedenih brakova). Umrle osobe prema uzroku

  smrti, vrsti i uzroku nasilne smrti, podaci o majci umrlog dojenčeta. Opće i specifične stope

  vitalnih događaja

  broj i teritorijalni razmještaj stanovništva prema demografskim, obrazovnim, ekonomskim,

  migracijskim i drugim obilježjima te podaci o kućanstvima, obiteljima i stanovima iz Popisa

  stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

  broj i strukture doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo (statistika vanjske

  migracije stanovništva) te preseljenih osoba unutar granica Republike Hrvatske (statistika

  unutarnje migracije stanovništva). Opće stope migracije i specifične stope migracije prema

  dobi i spolu. Podaci o azilu, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka

  modernizacija načina prikupljanja podataka, posebice anketnih istraživanja u kućanstvima

  smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica iz područja demografskih i društvenih statistika

  unapređenje sadržaja podataka rodne statistike te iz raznih područja društvenih i

  demografskih statistika (obrazovanje, tržište rada itd.)

  dodatne kategorije postojećih varijabla i dodatne varijable potrebne za ispunjavanje UOE-ova

  (UNESCO, OECD, Eurostat) upitnika o obrazovanju; podaci o financiranju obrazovanja

  godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite prema Eurostatovoj

  metodologiji ESSPROS, u bruto i neto iznosu

  kontinuirano unapređenje statistike iz područja zdravstva

 • 3

  II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

  redovita istraživanja u sklopu godišnjih ekonomskih računa obuhvaćaju obračun godišnjeg

  BDP-a prema proizvodnoj (prema NKD-u 2007.), rashodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i

  stalnim cijenama, redoviti obračun regionalnog BDP-a odnosno obračun BDP-a za Republiku

  Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije za 2011., obračun bruto

  investicija u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini za obračun BDP-a te na regionalnoj razini,

  Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P), obračun

  vrijednosti dugotrajne imovine Republike Hrvatske, izračun svih pokazatelja vrijednosti

  stambenog fonda i vrijednosti zemljišta ispod stambenih zgrada za potrebe izračuna

  stambene rente, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun, nastavak rada na godišnjim

  nefinancijskim sektorskim računima i tablicama ponude i uporabe te input/output tablicama

  sudjelovanjem u Višekorisničkom programu IPA2 2011, komponenta 1 – Metodologija

  nacionalnih računa – ostvarit će se cilj unapređenja metodologije i poboljšanja kvalitete

  obračuna nacionalnih računa. Kontinuirano će se unapređivati metodologija izračuna

  godišnjih ekonomskih računa, a posebna pozornost posvetit će se procjeni neobuhvaćenog

  dijela bruto domaćeg proizvoda te će se razvijati model izračuna tromjesečnih nefinancijskih

  računa za sektor države i sektor inozemstva

  polazeći od važnosti raspolaganja pravodobnim informacijama o makroekonomskim

  trendovima skratit će se rokovi za objavu procjene bruto domaćeg proizvoda. Prva procjena

  tromjesečnoga bruto domaćeg proizvoda prema proizvodnoj i rashodnoj metodi objavit će se

  u rokovima t + 60 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja, dok će se širi skup

  podataka objaviti u rokovima t + 70 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja. Razvijat

  će se model izračuna tromjesečnih nefinancijskih računa za sektor države i sektor

  inozemstva. Sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, komponenta 2 –

  Tromjesečni nacionalni računi – omogućit će daljnje usklađivanje obračuna podataka prema

  zahtjevima definiranima u transmisijskom programu dostave podataka u Eurostat

  kompilacija podataka uz kontinuirano unapređenje metodologije u vezi s izračunom statistike

  javnih financija te statistikom javnog duga i deficita

  nastavak rada na izračunu bruto nacionalnog dohotka prema standardima sustava

  nacionalnih računa ESA 953 za potrebe vlastitih sredstava EU-a te na daljnjim pripremama

  2 Instrument for Pre-Accession Assistance

  3 Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996, on the European system of national and regional accounts in the Community (ESA95), OJ L 310, 30.11.1996 (Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA95), SL L310, 30. studenoga 1996.)

 • 4

  budućih izvješća o PDV-u prema standardima Europske unije za praćenje vlastitih sredstava

  od poreza na dodanu vrijednost

  redoviti rad na izračunu i objavi indeksa potrošačkih cijena čija je osnovna namjena mjerenje

  inflacije. Indeks potrošačkih cijena izračunava se mjesečno iz maloprodajnih cijena

  prikupljenih na devet geografskih lokacija za reprezentativna dobra i usluge za osobnu

  potrošnju. Redoviti izračun harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (Harmonized Index of

  Consumer Prices – HICP), koji odražava promjenu cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena

  nabavlja, koristi se njima ili plaća referentno stanovništvo (uključujući potrošnju

  nerezidentnog stanovništva i institucionalnih kućanstava) te kao takav predstavlja skupinu

  europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnoj

  skupini definicija koje omogućuju usporedivu mjeru inflacije u eurozoni, Europskoj uniji,

  Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidate

  redoviti rad na Europskom programu usporedbe (European Comparison programme,

  ECP/PPP) radi izrade svih setova podataka kroz istraživanja koja je definirao Eurostat s

  krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći

  statistika robne razmjene s inozemstvom intenzivno provodi aktivnosti za uvođenje Intrastata

  (statistika robne razmjene među zemljama članicama EU-a) u statistički sustav Republike

  Hrvatske. Funkcionalnost novoga statističkog istraživanja Intrastat mora biti uspostavljena s

  danom ulaska Republike Hrvatske u EU, odnosno 1. srpnja 2013. Provođenje kontinuiranog

  informiranja javnosti o Intrastatu putem internetskih stranica Državnog zavoda za statistiku i

  Carinske uprave te obuka izvještajnih jedinica putem seminara. Kontinuirano unapređivanje i

  usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom te

  usklađivanje s promjenama koje će nastati u carinskim postupcima

  modernizacija obrade podataka za Extrastat te unapređenje kvalitete podataka statistike

  robne razmjene s inozemstvom. Za kvalitetnu te pravodobnu provedbu planiranih aktivnosti

  u statistici robne razmjene s inozemstvom nužno je uspostaviti učinkovite i kvalitetne

  komunikacijske kanale između svih uključenih državnih institucija

 • 5

  III. POSLOVNE STATISTIKE

  daljnje usklađivanje PRODCOM statistika za izvještajnu godinu 2012. te izrada Nomenklature

  industrijskih proizvoda za 2012. u skladu s Uredbom EU-a br. 907/124

  sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, komponenta 21 – Strukturne poslovne

  statistike – radi daljnjeg usklađivanja i unapređenja kvalitete proizvodnje strukturno-

  poslovnih statistika u skladu s propisima iz Uredbe EU-a br. 295/085

  poboljšanje kvalitete podataka za praćenje tuzemnih statistika o stranim podružnicama

  (tuzemni FATS)

  daljnje usklađivanje kratkoročno-poslovnih pokazatelja DZS-a koje se odnosi na: promjenu

  ponderacijskog sustava i preračunavanje svih mjesečnih i tromjesečnih serija kratkoročno-

  poslovnih pokazatelja (njih 28) na novu baznu godinu (2010.); preračunavanje vremenskih

  serija od 2000. do 2009. za dva mjesečna kratkoročno-poslovna pokazatelja – indekse

  proizvođačkih cijena ukupno i na nedomaćem tržištu u skladu s metodom preračuna

  Eurostata (backcasting); izrada i dostava četiri nova kratkoročno-poslovna pokazatelja – sati

  rada i bruto plaće i nadnice – za područje trgovine na malo i ostale usluge u Eurostat;

  poboljšanje kvalitete kratkoročno-poslovnih pokazatelja građevinarstva u sklopu projekta

  IPA; razvoj metodologije u području usluga za osam novih istraživanja cijena uslužnih

  djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI) u sklopu projekata IPA; ažuriranje metapodataka za

  sve setove kratkoročno-poslovnih pokazatelja

  nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka za mjesečna i godišnja

  istraživanja poslovnih statistika uvođenjem internetske aplikacije (CAWI) za racionalizaciju i

  smanjenje tereta izvješćivanja poduzećima i samoj statistici u sklopu projekata IPA 2009

  izrada statističkih standarda za provedbu Ankete o finalnoj potrošnji energije u kućanstvima i

  Ankete o finalnoj potrošnji energije u uslugama te njihova provedba sredstvima fonda IPA

  2009. Te ankete bit će prve cjelovite ankete o potrošnji energije u navedenim područjima u

  Hrvatskoj. Podaci dobiveni tim anketama koristit će se za praćenje energetske učinkovitosti u

  Republici Hrvatskoj i za sastavljanje energetske bilance Republike Hrvatske

  poboljšanje obuhvata i kvalitete statističkih podataka te razvoj novih pokazatelja u području

  statistike transporta i komunikacija, nastavak proučavanja europskih preporuka i metoda za

  4 Commission Regulation (EC) No 907/2012 of 20 August 2012 establishing for 2012 the "Prodcom list" of industrial products

  provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91 (Uredba Komisije (EZ) br. 907/2012 od 20. kolovoza 2012. o uspostavljanju za 2012. PRODCOM Lista industrijskih proizvoda prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3924/91)

  5 Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 concerning structural business

  statistics (recast) (Uredba (EZ-a) br. 295/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama)

 • 6

  procjenu podataka o ostvarenim vozilo-kilometrima domaćih vozila, rad na definiranju

  statističkog procesa obrade administrativnog izvora, nastavak suradnje s nadležnom

  institucijom oko dobivanja i poboljšanja raspoloživosti podataka o ostvarenim vozilo-

  kilometrima domaćih i stranih vozila na nacionalnom teritoriju, početak sustavnog

  proučavanja dostupnih europskih metodoloških materijala, preporuka i zahtjeva te potreba

  domaćih korisnika u vezi sa statistikom o mobilnosti putnika te kontinuirano praćenje razvoja

  statistike intermodalnosti u zemljama EU-a

  poboljšanje postojećih i razvoj novih pokazatelja iz područja statistike turizma sa strane

  ponude i potražnje u skladu s Uredbom broj 692/20116, poboljšanje obuhvata i kvalitete

  podataka, nastavak rada na modernizaciji prikupljanja podataka u području smještajne

  statistike i rad na istraživanju administrativnih izvora podataka radi racionalizacije rada i

  smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica za mjesečna i godišnja istraživanja iz područja

  turizma

  provodit će se redovite aktivnosti ažuriranja baze Statističkoga poslovnog registra iz

  dostupnih administrativnih izvora s pomoću automatiziranih procedura, i ručno ažuriranje

  podataka na temelju povratnih informacija iz statističkih istraživanja ili kontakata s poslovnim

  subjektima

  intenzivirat će se aktivnosti na poboljšavanju obuhvata lokalnih jedinica i ažuriranje podataka

  određenih skupova jedinica prema prioritetima te će se provoditi daljnje poboljšanje

  obuhvata skupina poduzeća

  počet će se definiranje i razvoj tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju strukturno-

  poslovnih statistika Poslovne demografije

  nastavit će se provoditi aktivnosti upisa poslovnih subjekata (pravne osobe, tijela državne

  vlasti, tijela jedinica lokalne i područne/regionalne/samouprave) i dijelova poslovnih

  subjekata u administrativnome poslovnom registru

  IV. STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

  provođenje trogodišnjeg Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava – stanje 1.

  lipnja; poslovi na obradi istraživanja i pripremi za dostavu konačnih rezultata u bazu

  Eurofarm; rad na izračunu SO-a (standardnog outputa) u suradnji s Ministarstvom

  poljoprivrede

  6 Regulation (EU) 692/2011 of the European Parliament and the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism

  (Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europskog parlamenta za statistiku turizma br. 692/2011)

 • 7

  daljnji nastavak rada na razvoju i poboljšanju Statističkog registra poljoprivrednih

  gospodarstava

  bazno istraživanje o strukturi voćnjaka (petogodišnje istraživanje), analiza rezultata

  istraživanja, publiciranje rezultata, definiranje i izrada EU tablica i priprema za slanje u

  Eurostat

  nastavak rada na poboljšanju statistike mlijeka i mliječnih proizvoda i statistike aktivnosti

  valionica korištenjem raspoloživih administrativnih izvora

  daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike stočarstva sudjelovanjem u Višekorisničkom

  projektu IPA 2011. – Poboljšanje prikupljanja podataka o klanju stoke i peradi izvan klaonica i

  poboljšanje prognoze bruto domaće proizvodnje mesa (GIP)

  nastavak rada na poboljšanju statistike ribarstva u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede

  nastavak rada na poboljšanju statistike šumarstva korištenjem administrativnih izvora u

  suradnji s Ministarstvom poljoprivrede te poslovi na pripremi za izradu ekonomskih računa u

  šumarstvu

  sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, u projektu za agromonetarne statistike –

  Ekonomski računi za poljoprivredu uključujući statistiku – nastavit će se aktivnosti na

  daljnjem razvoju i modernizaciji prikupljanja i obrade podataka statistike cijena u

  poljoprivredi kroz razvoj web-obrasca i aplikacije za obradu podataka s potrebnom

  softverskom podrškom

  sudjelovanje u projektu Uspostava Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN

  – Farm Accountancy Data Network) koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

  razvijat će se agromonetarne statistike Republike Hrvatske. U sklopu te aktivnosti radit će se

  na razvoju uspostave prikupljanja podataka o zemljišnim cijenama i rentama na bazi uzorka u

  suradnji s Ministarstvom poljoprivrede – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i

  ruralnom razvoju

  V. STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA

  rad na daljnjem usklađivanju statistike okoliša u 2013. prema svim Eurostatovim zahtjevima

  sudjelovanje u Višekorisničkom programu IPA 2011, u projektu za prikupljanje podataka za

  statistiku voda

  uvođenje novih obilježja i definicija te ažuriranje obrazaca i metodologije za provedbu dvaju

  istraživanja o informacijskom društvu za 2013.

  daljnji rad na razvoju Prostornoga statističkog registra Državnog zavoda za statistiku

 • 8

  radit će se na razvoju Geografskoga informacijskog sustava u skladu s Eurostatovim

  preporukama

  VI. PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU

  nastavit će se s primjenom Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. – u

  poslovnim registrima i statističkim istraživanjima pri prikupljanju, obradi i publiciranju

  podataka te u radu Eurostatovih stručnih radnih skupina

  provest će se edukacija statističara iz KLASUS-a, aplikacije u kojoj su pohranjene

  međunarodne, europske i nacionalne klasifikacije te šifrarnici koji se koriste pri prikupljanju,

  obradi i diseminaciji statističkih podataka

 • Poglavlje I. – DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  9

  Poglavlje I. - DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  Tema 1.01. Stanovništvo

  1.01-I-1

  I. Statističko istraživanje/ prikupljanje podataka

  Broj 1

  Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku

  Naziv statističkog istraživanja Statistika rođenih (DEM-1)

  Periodičnost istraživanja Mjesečno

  Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja majke

  Izvještajne jedinice Ministarstvo uprave, matični uredi

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o rođenima (obrazac DEM-1), sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

  Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesec

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

  Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije

  Rokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

  Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

  Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.) Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93.) Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.) Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja) Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.) Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.) Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9) ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-I-2

  I. Statističko istraživanje/ prikupljanje podataka

  Broj 2

  Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku

  Naziv statističkog istraživanja Statistika umrlih (DEM-2)

  Periodičnost istraživanja Mjesečno

 • Poglavlje I. – DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  10

  Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja umrle osobe, uzroku smrti, karakteristikama nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta.

  Izvještajne jedinice Ministarstvo uprave, matični uredi

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o smrti (DEM-2), sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

  Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesec

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

  Modul 1.01.01 - Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije

  Rokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

  Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

  Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.) Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93.) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 155/09., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12. i 70/12.) Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11.) Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.) Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja) Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.) Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.) Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9) International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD-10, World Health Organization, 1994 (Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Svjetska zdravstvena organizacija, 1994.) ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-I-3

  I. Statističko istraživanje/ prikupljanje podataka

  Broj 3

  Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku

  Naziv statističkog istraživanja Statistika sklopljenih brakova (DEM-3)

  Periodičnost istraživanja Mjesečno

  Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema starosti, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, mjestu stanovanja prije stupanja u brak, narodnosti, vjeri, državljanstvu

  Izvještajne jedinice Ministarstvo uprave, matični uredi

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o sklopljenom braku (obrazac DEM-3), sudjeluju područne jedinice Državnog zavoda za statistiku i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba – Odjel za statistiku

  Rokovi prikupljanja podataka 20. u mjesecu za protekli mjesec

 • Poglavlje I. – DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  11

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

  Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije

  Rokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

  Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

  Relevantni nacionalni standardi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.) Obiteljski zakon (NN, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07. i 61/11.) Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93.) Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.) Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja) Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.) Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.) Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9) ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-I-4

  I. Statističko istraživanje/ prikupljanje podataka

  Broj 4

  Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku

  Naziv statističkog istraživanja Statistika razvedenih brakova (RB-1)

  Periodičnost istraživanja Mjesečno

  Kratak opis sadržaja rezultata Podaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u ovom braku, broj uzdržavane djece, komu su na čuvanje i odgoj povjerena uzdržavana djeca rođena u ovom braku. Podaci o mužu i ženi prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu

  Izvještajne jedinice Općinski sudovi nadležni za razvod braka

  Načini prikupljanja podataka Izvještajna metoda: Statistički izvještaj o razvedenom braku (obrazac RB-1)

  Rokovi prikupljanja podataka 3. u mjesecu za protekli mjesec

  Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

  Modul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije

  Rokovi objavljivanja rezultata Prethodni rezultati: 7 tjedana nakon isteka mjeseca Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

  Razina objavljivanja rezultata Republika Hrvatska, županije, gradovi/općine

  Relevantni nacionalni standardi Obiteljski zakon (NN, br. 116/03., 17/04., 136/04., 107/07. i 61/11.) Zakon o sudovima (NN, br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10., 27/11. i 130/11.) Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10.) Registar prostornih jedinica – RPJ (šifre gradova/općina, naselja) Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

  Relevantni međunarodni standardi Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, United Nations, New York, 2001 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)

 • Poglavlje I. – DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

  12

  Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.) Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9) ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)

  1.01-II-1

  II. Statističko istraživanje temeljem administrativnih izvora

  Broj 1

  Nositelj službene statistike Državni zavod za statistiku

  Naziv statističkog istraživanja Statistika unutarnje migracije stanovništva

  Periodi