godišnji plan i -...

Click here to load reader

Post on 19-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osnovna škola Jurja Šiţgorića Š i b e n i k

  GODIŠNJI PLAN I

  PROGRAM RADA

  ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011./2012. GODINU

  Šibenik, rujan 2011.

 • OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik Godišnji plan i program rada škole

  - 2 -

  SADRŢAJ Osnovni podaci o osnovnoj školi ………………………………......................................................... 4 1. Podaci o uvjetima rada …………….................................................................................................. 5 1.1. Podaci o upisnom podruĉju ……………………………………….......................................... 5 1.2. Unutarnji školski prostori ..………………………………………………………………………. 5 1.3. Školski okoliš ………………………...…………………………………………………………… 6 1.4. Nastavna sredstva i pomagala …………………………………………………………………. 6 1.4.1 Knjiţni fond škole ……………………………………………………………………… 7 1.5. Plan obnove i adaptacije ………………………………………………………………………… 7 2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduţenjima u 2010./2011. školskoj godini . 8 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ………………………………………………………. 8 2.1.1. Podaci o uĉiteljima razredne nastave ………………………………………………. 8 2.1.2. Podaci o uĉiteljima predmetne nastave ……………………………………………. 8 2.1.3. Podaci o ravnatelju i struĉnim suradnicima ………………………………………… 9 2.2. Podaci o ostalim radnicima škole ………………………………………………………………. 9 2.3. Tjedna i godišnja zaduţenja odgojno-obrazovnih radnika škole ……………………………. 10 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduţenja uĉitelja razredne nastave ………………………….. 10 2.3.2. Tjedna i godišnja zaduţenja uĉitelja predmetne nastave………………………… 10 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduţenja ravnatelja i struĉnih suradnika škole ……………… 13 2.4. Tjedna i godišnja zaduţenja ostalih radnika škole …………………………………………… 13 3. Podaci o organizaciji rada ……………………………………………………………………………….. 14 3.1. Organizacija smjena …………………………………………………………………………….. 14 3.2. Godišnji kalendar rada ………………………………………………………………………….. 15 3.3. Podaci o broju uĉenika i razrednih odjela …………………………………………………….. 16 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ……………………….. 17 4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada .......................... 18 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ……… 18 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada …………. 19 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave …………………………….. 19 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka …… 19 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave talijanskog jezika 19 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike .…… 20 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ………….……………….. 20 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave …………………………….. 21 5. Plan rada ravnatelja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika ………………………………………… 22 5.1. Plan rada ravnatelja ……………………………………………………………………………... 22 5.2. Plan rada struĉnog suradnika psihologa …..………………………………………………….. 24 5.3. Plan rada struĉnog suradnika defektologa ……………………………………………………. 25 5.4. Plan rada struĉnog suradnika logopeda ………………………………………………………. 26 5.5. Plan rada struĉnog suradnika knjiţniĉara …………………………………………………….. 29 5.6. Plan rada tajništva ………………………………………………………………………………. 29 5.7. Plan rada raĉunovodstva ……………………………………………………………………….. 30 5.8. Plan rada spremaĉica …………………………………………………………………………… 31 5.9. Plan rada kuharice ………………………………………………………………………………. 31 5.10. Plan rada domara i loţaĉa ……………………………………………………………………. 32 6. Plan rada Školskog odbora i stručnih tijela ………………………………………………………….. 33 6.1. Plan rada Školskog odbora ……………………………………………………………………. 33 6.2. Plan rada Uĉiteljskog vijeća …………………………………………………………………… 33 6.3. Plan rada Razrednog vijeća …………………………………………………………………… 34 6.4. Plan rada Vijeća roditelja ………………………………………………………………………. 35 6.5. Plan rada Vijeća uĉenika ………………………………………………………………………. 35 7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja …………………………………………………….. 36 7.1. Struĉno usavršavanje u školi …………………………………………………………………. 36 7.1.1. Struĉno vijeće uĉitelja razredne nastave ………………………………………… 36 7.1.2. Struĉno vijeĉe uĉitelja predmetne nastave ……………………………………… 37

 • OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik Godišnji plan i program rada škole

  - 3 -

  8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja škole …. 38 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti ……………………………………………………………... 38 8.2. Plan preventivnih mjera zdravstvene zaštite uĉenika …………………………………….. 39 8.3. Školski preventivni plan protiv nasilja ………………………………………………………. 39 8.4. Školski preventivni antikorupcijski program ………………………………………………… 41 8.5. Školski programi profesionalnog informiranja i usmjeravanja ……………………………. 42 9. Plan nabave i opremanja ………………………………………………………………………………. 43 9.1. Plan financijskog ulaganja u investicijsko odrţavanje po prioritetima …………………… 43 9.2. Plan financijskog ulaganja u opremanje po prioritetima …………………………………... 43 10. Prilozi …………………………………………………………………………………………………….. 44

 • OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik Godišnji plan i program rada škole

  - 4 -

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnovna škola Jurja Šiţgorića

  Adresa škole: Stjepana Radića 44a, 22000 Šibenik

  Ţupanija: Šibensko-kninska

  Telefonski broj: 022 218 - 630

  Broj telefaksa: 022 218 - 636

  Internetska pošta: os-sibenik-003@skole.t-com.hr

  Internetska adresa: www-os-jsizgorica-si.skole.hr

  Šifra škole: 15 081 003

  Matiĉni broj škole: 03019454

  OIB: 62979635431

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-02/390-3, 11.12.2002.

  Škola vjeţbaonica za: -----

  Ravnatelj škole: Emil Smerdel

  Zamjenik ravnatelja: Gorana Bilušić

  Voditelj smjene: -----

  Voditelj podruĉne škole: -----

  Broj uĉenika: 407

  Broj uĉenika u razrednoj nastavi: 152

  Broj uĉenika u predmetnoj nastavi: 254

  Broj uĉenika s teškoćama u razvoju: 7

  Broj uĉenika u produţenom boravku: 24

  Broj uĉenika putnika: 33

  Ukupan broj razrednih odjela: 20

  Broj razrednih odjela u matiĉnoj školi: 20

  Broj razrednih odjela u podruĉnoj školi: -----

  Broj razrednih odjela RN-a: 8

  Broj razrednih odjela PN-a: 11

  Broj razrednih odjela po ĉl. 7: 1

  Broj smjena: 2

  Poĉetak i završetak svake smjene: 8.00-13.10 i 14.00-19.10

  Broj radnika: 50

  Broj uĉitelja predmetne nastave: 24

  Broj uĉitelja razredne nastave: 8

  Broj uĉitelja u produţenom boravku: 1

  Broj struĉnih suradnika: 4

  Broj ostalih radnika: 12

  Broj nestruĉnih uĉitelja: 1

  Broj pripravnika: 1

  Broj mentora i savjetnika: 5

  Broj voditelja ŢSV-a: 2

  Broj raĉunala u školi: 28

  Broj specijaliziranih uĉionica: 7

  Broj općih uĉionica: 11

  Broj športskih dvorana: 1

  Broj športskih igrališta: 1

  Školska knjiţnica: 1

  Školska kuhinja: 1

 • OŠ Jurja Šižgor

View more