godina 27 tuzla, srijeda, 29. travanj 2020. godine

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GODINA 27 • TUZLA, SRIJEDA, 29. TRAVANJ 2020. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 5
424 Na temelju lanaka 109. i 110. Poslovnika Skupštine
Tuzlanskog kantona („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici odranoj 21.4.2020. godine, donosi
O D L U K U o izmjeni i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog
kantona
lanak 1. U Poslovniku Skupštine Tuzlanskog kantona („Slubene
novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), u lanku 17. iza stavka (5) dodaju se novi stavci (6) i (7), koji glase:
„(6) U sluaju nemogunosti osiguranja prisustva lanova Kolegija Skupštine u zajednikoj prostoriji zbog vanrednih prilika i opasnosti propisanih Ustavom Tuzlanskog kantona, sjednice Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona se mogu odrati i elektronskim putem.
(7) Kada se sjednica Kolegija Skupštine odrava elektronskim putem, javno glasanje se obavlja izjašnjavanjem putem e-maila kontakta lanova Kolegija Skupštine ili drugim osiguranim oblikom elektronske komunikacije.”
lanak 2. U lanku 33. iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4) i (5),
koji glase: „(4) U sluaju nemogunosti osiguranja prisustva lanova
radnih tijela u zajednikoj prostoriji zbog vanrednih prilika i opasnosti propisanih Ustavom Tuzlanskog kantona, sjednice radnih tijela se mogu odrati i elektronskim putem.
(5) Kada se sjednica radnog tijela odrava elektronskim putem, javno glasanje se obavlja izjašnjavanjem putem e-maila kontakta lana ili drugim osiguranim oblikom elektronske komunikacije.”
Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (6).
lanak 3. U lanku 57. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji
glasi: „(4) U sluaju nemogunosti osiguranja prisustva
poslanika u zajednikoj prostoriji zbog vanrednih prilika i opasnosti propisanih Ustavom Tuzlanskog kantona, sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona se mogu odrati i elektronskim putem.”
lanak 4. U lanku 84. dodaje se novi stavak (2), koji glasi: „(2) Iznimno, kada se sjednica Skupštine odrava
elektronskim putem, javno glasanje se obavlja izjašnjavanjem
putem e-maila kontakta poslanika ili drugim osiguranim oblikom elektronske komunikacije.”
lanak 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit e
objavljena u „Slubenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA -Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON S k u p š t i n a
Broj: 01-02-432-8/19 Tuzla, 21.04.2020. godine
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona
arko Vujovi, v.r.
425 Na temelju lanka 45. stavci 1. i 2., a u svezi s lankom 24.
stavak 1. toka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Slubene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Slubene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i toke 1. Zakljuaka Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, broj:02-02-216-2/20 od 26.03.2020. godine, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odranoj dana 21.04.2020. godine, donosi
UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O PODSTICAJIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I INTERVENCIJAMA U PRIVREDNIM
SUBJEKTIMA lanak 1.
(Predmet uredbe) Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u
privrednim subjektima („Slubene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 8/14), Uputa o nainu prikupljanja sredstava za podsticaje u zapošljavanju („Slubene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 12/14) i Odluka o otvaranju podrauna u okviru Jedinstvenog rauna trezora Tuzlanskog kantona („Slubene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/14), koji su primjenjivani na teritoriji Tuzlanskog kantona, prestaju se primjenjivati danom stupanja na snagu ove uredbe.
lanak 2. (Usmjeravanje sredstava)
Sredstva zateena na posebnom podraunu, na dan prestanka vaenja zakona iz lanka 1. ove uredbe, nakon izmirenja svih obveza nastalih po osnovu istog zakona, usmjeravaju se na glavni raun u okviru Jedinstvenog rauna trezora Tuzlanskog kantona.
Broj 5 - Strana 302 SLUBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Srijeda, 29. 04. 2020. god.
lanak 3. (Stupanje na snagu)
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Slubenim novinama Tuzlanskog kantona“, a uputit e se Skupštini Tuzlanskog kantona na potvrivanje.
BOSNA I HERCEGOVINA -Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON V L A D A
Broj: 02/1-02-8428/20 Tuzla, 21.04.2020. godine
PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumovi, v.r.
426 Na temelju lanka 45. stavci 1. i 2., a u svezi s lankom 24.
stavak 1. toka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Slubene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i „Slubene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i toke 1. Zakljuaka Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 02-02-216-2/20 od 26.03.2020. godine, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odranoj dana 21.04.2020. godine, d o n o s i
UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU PRIMJENE PROPISA NA
RAZINI TUZLANSKOG KANTONA I. OPE ODREDBE
lanak 1. (Predmet uredbe)
Ovom uredbom utvruje se prestanak primjene odredaba propisa donesenih na razini Tuzlanskog kantona kojima je ureeno namjensko korištenje sredstava u Tuzlanskom kantonu u periodu dok traje stanje nesree i 180 dana po prestanku nesree izazvane virusom COVID 2019.
lanak 2. (Cilj uredbe)
Cilj donošenja Uredbe je ublaavanje zdravstvenih i ekonomskih posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa na podruju Tuzlanskog kantona (u daljem takstu: Kanton).
lanak 3. (Znaenje pojedinih pojmova)
Pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sljedee znaenje:
a) stanje nesree je utvreno Odlukom o proglašenju stanja nesree uzrokovano pojavom korona virusa (COVlD-19) na podruju Federacije Bosne i Hercegovine (,,Slubene novine Federacije BiH”, broj: 21/20),
b) pod propisima kojima je ureeno namjensko korištenje sredstava u Kantonu podrazumijevaju se: Zakon o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/10), Zakon o šumama ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17) i Zakon o koncesijama ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 12/16, 14/17 i 10/18), (u daljem takstu: namjenska sredstva).
lanak 4. (Prestanak primjene propisa)
(1) U periodu dok traje stanje nesree i 180 dana po prestanku stanja nesree, odredbe propisa donesenih na razini
Kantona kojima je uredeno korištenje namjenskih sredstava nee se primjenjivati.
(2) Primjena lanka 49. stavci (1) i (2) Zakona o šumama („Slubene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17), koji se primjenjuje na teritoriji Kantona, prestaje se primjenjivati za drugo tromjeseje, travanj-lipanj 2020. godine.
lanak 5. (Postupak planiranja prenamjene)
(1) Prenamjena namjenskih sredstava utvrdit e se u postupku donošenja izmjena i dopuna Prorauna Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19).
(2) Sredstva utvrena u stavku (1) ovog lanka izdvojit e se na poseban podraun u okviru Jedinstvenog rauna trezora Kantona.
(3) Neutrošena sredstva zateena na posebnom podraunu, na dan prestanka vaenja ove uredbe, nakon izmirenja svih obveza nastalih po osnovu ove uredbe prenose se na glavni raun u okviru Jedinstvenog rauna trezora Kantona.
lanak 6. (Struktura namjenskih sredstava)
Struktura rashoda i izdataka prenamijenjenih namjenskih sredstava i njihovo izvršavanje utvrdit e se u postupku donošenja izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Prorauna Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ("Slubene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19).
lanak 7. (Korištenje namjenskih sredstava)
Namjenska sredstva iz lanka 3. stavak (1) toka b) ove uredbe mogu se koristiti iskljuivo za namjene saniranja posljedica na podruju Kantona prouzrokovanih stanjem nesree.
lanak 8. (Stupanje na snagu)
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Slubenim novinama Tuzlanskog kantona“, a uputit e se Skupštini Tuzlanskog kantona na potvrivanje.
BOSNA I HERCEGOVINA -Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON V L A D A
Broj: 02/1-02-8430/20 Tuzla, 21.04.2020. godine
PREMIJER KANTONA
427 Na temelju lanka 61. Kolektivnog ugovora za dravne
slubenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 15/18 i 16/18) i Sporazuma o produenju vaenja Kolektivnog ugovora („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/18), Vlada Tuzlanskog kantona, koju zastupa premijer Denijal Tulumovi, uz suglasnost Grada ivinice, Grada Srebrenik, Grada Gradaac, Opine Sapna, Opine Teoak i Samostalni sindikat dravnih slubenika i namještenika u organima dravne slube, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg zastupa predsjednik Samir Kurtovi, zakljuili su dana 10.04.2020. godine
SPORAZUM o produenju vaenja Kolektivnog ugovora
Srijeda, 29.04.2020. god. SLUBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 5 Strana 303
I. Produava se vremensko vaenje Kolektivnog ugovora za
dravne slubenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu („Slubene novine“, br. 7/17, 7/18, 15/18 i 16/18) na period od dvije godine, poev od 04.04.2020. godine.
II. Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i bit e
objavljen u „Slubenim novinama Tuzlanskog kantona“. Samostalni sindikat dravnih
slubenika i namještenika u organima dravne slube,
sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji
Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON VLADA
Broj: 02/1-04-6887-1/20 Tuzla, 10.04.2020. godine
428 Na temelju lanaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona (”Slubene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17 ), a u svezi s lankom 42. stavak (4) Zakona o izvršenju Prorauna Tuzlanskog kantona za 2020. godinu (”Slubene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/19) i lanka 59. stavak (3) Zakona o proraunima u Federaciji BiH (”Slubene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odranoj dana 08.04.2020. godine, d o n o s i
O D L U K U o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Proraunu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
I. Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda
u Proraunu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Slubene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 16/19), izmeu proraunskih korisnika u okviru razdjela 15 – Ministarstvo pravosua i uprave u dijelu rasporeda rashoda po osnovu primljenih transfera u iznosu od 3.732,00 KM.
II. Preraspodjela planiranih rashoda izvršit e se na sljedei
nain: na teret potrošakog mjesta: 15030002 – Opinski sud u ivinicama sa ekonomskog koda: 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge, 3.732,00 KM funkcionalni kod 0412
u korist potrošakog mjesta: 15010002 – Kantonalni zavod za pruanje pravne pomoi na ekonomski kod: 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge 3.732,00 KM funkcionalni kod 0412
III. Preraspodjela planiranih rashoda iz toke II. odluke izvršit
e se preraspodjelom planiranih prihoda na sljedei nain:
na teret potrošakog mjesta: -15030002 – Opinski sud u ivinicama sa ekonomskog koda: -732100 – Primljeni tekui transferi od ostalih razina vlasti i fondova 3.732,00 KM u korist potrošakog mjesta: -15010002 – Kantonalni zavod za pruanje pravne pomoi na ekonomski kod -732100 – Primljeni tekui transferi od ostalih razina vlasti i fondova 3.732,00 KM
IV. Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo
financija, Ministarstvo pravosua i uprave i proraunski korisnik iz toke II. ove odluke.
V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e
se u ”Slubenim novinama Tuzlanskog kantona”.
BOSNA I HERCEGOVINA -Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON V L A D A
Broj: 02/1-11-7652/20 Tuzla, 08.04.2020. godine
PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumovi, v.r.
429 Na temelju lanaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u svezi s lankom 29. stavak (2) Zakona o izvršenju Prorauna Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/19), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odranoj dana 16.04.2020. godine, d o n o s i
O D L U K U o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
I. Odobrava se usmjeravanje dijela transfera za posebne
namjene u Proraun Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, u svrhu realizacije projekta „Uionica-moj drugi dom“ za JU OŠ „Orahovica“ Graanica, potrošako mjesto – 24020075 u iznosu 2.716,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva naobrazbe i znanosti.
II. Transfer za posebne namjene iz toke I. ove odluke
usmjerava se u Proraun Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu plana prihoda po osnovu tekuih transfera poveanjem planiranih prihoda u iznosu od 2.716,00 KM na ekonomskom kodu 732112 – Primljeni tekui transferi od Federacije.
Za iznos sredstava iz toke I. ove odluke izvršit e se poveanje plana u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primljenih transfera na potrošakom mjestu 24020075 – JU OŠ „Orahovica“ Graanica, na ekonomskom kodu 613400 – Nabava materijala i sitnog inventara u iznosu od 2.716,00 KM, funkcionalni kod 0912 u iznosu od 1.828,00 KM i funkcionalni kod 0921 u iznosu od 888,00 KM.
III. Operativni plan rashoda na potrošakom mjestu 24020075
Broj 5 - Strana 304 SLUBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Srijeda, 29. 04. 2020. god.
– JU OŠ „Orahovica“ Graanica poveava se za iznos uplaenih sredstava na depozitni raun Tuzlanskog kantona u dijelu rasporeda rashoda/izdataka po osnovu primljenih transfera na ekonomskom kodu 613400 – Nabava materijala i sitnog inventara u iznosu od 2.716,00 KM.
IV. Zaduuje se JU OŠ „Orahovica“ Graanica da sredstva iz
toke I. ove odluke utroši u roku od šest (6) mjeseci od dana uplate sredstava na depozitni raun Tuzlanskog kantona.
V. Za realizaciju ove odluke zaduuju se Ministarstvo
financija, Ministarstvo naobrazbe i znanosti i JU OŠ „Orahovica“ Graanica.
VI. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit e objavljena
u „Slubenim novinama Tuzlanskog kantona“.
BOSNA I HERCEGOVINA -Federacija Bosne i Hercegovine-
TUZLANSKI KANTON V L A D A
Broj: 02/1-11-7579-2/20 Tuzla, 16.04.2020. godine
PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumovi, v.r.
430 Na temelju lanaka 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog
kantona („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17),a u svezi s lankom 11. stavak (3) Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona („Slubene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/16 i 14/19), na prijedlog Kantonalne direkcije robnih rezervi, Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici odranoj dana 16.04.2020. godine, d o n o s i
P R A V I L N I K o nainu i postupku prodaje robe iz robnih rezervi
Tuzlanskog kantona
lanak 1. (Predmet)
Ovim pravilnikom ureuje se nain i postupak prodaje robe iz robnih rezervi Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton).
lanak 2. (Prodaja robe iz robnih rezervi)
Prodaja robe iz robnih rezervi (u daljnjem tekstu: robne rezerve) moe se vršiti radi:
- obnavljanja robnih rezervi i to prije isteka roka uporabe raspoloivih roba,
- intervencije na trištu, - prodaje viškova otkupljenih proizvoda iznad utvrenog
obima potrebnog za robne rezerve.
lanak 3. (Procjena vrijednosti robnih rezervi)
(1) Vrijednost robnih rezervi koje se namjeravaju prodati utvruje se na temelju nalaza Komisije za procjenu vrijednosti, koju imenuje ravnatelj Kantonalne direkcije robnih rezervi (u daljnjem tekstu: Kantonalna direkcija).
(2) Nalaz o procjeni vrijednosti robnih rezervi iz stavka 1. ovog lanka predstavlja osnov za utvrivanje prijedloga poetne cijene za prodaju robnih rezervi ispod koje se ne moe izvršiti prodaja robnih rezervi.
lanak 4. (Prijedlog za prodaju robnih rezervi)
(1) Prijedlog za prodaju robnih rezervi Kantonalna direkcija dostavlja Vladi Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona).
(2) Aktom iz stavka (1) ovog lanka Kantonalna direkcija predlae provoenje postupka prodaje robnih rezervi i daje detaljno obrazloenje o razlozima prodaje, vrsti i koliini robnih rezervi te prilae nalaz Komisije za procjenu vrijednosti o izvršenoj procjeni robnih rezervi ija se prodaja predlae.
lanak 5. (Nalaz vještaka)
Vlada Kantona moe traiti od Kantonalne direkcije da, pored nalaza Komisije za procjenu vrijednosti, angaira vještaka odgovarajue struke ili drugog ovlaštenog procjenitelja radi procjene vrijednosti robnih rezervi koje se namjeravaju prodati.
lanak 6. (Odluka o prodaji robnih rezervi)
Na temelju prijedloga Kantonalne direkcije, Vlada Kantona donosi Odluku o prodaji robnih rezervi i utvruje uvjete prodaje robnih rezervi.
lanak 7. (Komisija za prodaju robnih rezervi)
(1) Ravnatelj Kantonalne direkcije, za svaku prodaju, donosi rješenje o imenovanju Komisije za prodaju robnih rezervi (u daljnjem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju ine najmanje tri lana od kojih je jedan predsjednik.
(3) U Komisiju se obvezno imenuje jedan predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i saobraaja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i jedan predstavnik Ureda za zajednike poslove kantonalnih organa.
(4) Rješenjem o imenovanju Komisije imenuju se i zamjenici predsjednika i lanova Komisije.
(5) Komisija djeluje sukladno ovlaštenjima i obvezama datim u rješenju o imenovanju Komisije.
(6) Svaki lan Komisije, prije poetka rada, duan je dati pisanu izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti, te nepostojanju sukoba interesa u konkretnom postupku.
lanak 8. (Poziv za dostavu ponude)
(1) Postupak prodaje robnih rezervi se provodi putem poziva za dostavu ponude za ueše u postupku prodaje robnih rezervi u kojem Kantonalna direkcija u pisanoj formi poziva najmanje tri ponuaa - potencijalna kupca da dostave svoje ponude uz obvezu dodatnog obavještenja o prodaji na web stranici Vlade Kantona.
(2) Za postupak prodaje dovoljna je jedna kvalifikovana ponuda.
(3) Poziv za dostavu ponude sadri bitne elemente za prodaju, a posebno:
a) predmet prodaje, b) poetnu cijenu predmeta prodaje, c) mjesto i rok za podnošenje ponuda, d) ostale elemente bitne za prodaju.
lanak 9. (Sadraj ponude)
Ponuda ponuaa pravne osobe, odnosno fizike osobe na poziv za ueše u postupku prodaje podnosi se u pisanoj formi i ona obvezno mora da sadri:
a) za ponuaa - pravnu osobu: odgovarajui dokaz o statusu
Srijeda, 29.04.2020. god. SLUBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 5 Strana 305
i registraciji pravne osobe-ovjerenu fotokopiju rješenja/izvoda o upisu u sudski registar, odnosno rješenja o obavljanju djelatnosti ija ovjera nije starija od tri mjeseca od posljednjeg dana za dostavljanje ponuda za licitaciju, JIB/ID, odnosno identifikacioni broj u sustavu PDV-a, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, njen potpis i peat pravne osobe, sa naznakom mjesta i datuma ponude, za punomonika, odgovarajua punomo, dato na zakonom propisan nain, broj iro rauna pravne osobe,
b) za ponuaa - fiziku osobu: ime i prezime i JMB fizike osobe, adresu stanovanja/prebivališta i broj kontakt telefona, ovjerenu fotokopiju osobne karte (prva i druga strana), broj tekueg rauna, naznaku da podnosi ponudu u svoje ime i za svoj raun, a za punomonika, odgovarajue punomoje, dato na zakonom propisan nain,
c) jasno naznaen fiksni iznos ponuene cijene za predmet prodaje izraen u konvertibilnim markama i ispisan arapskim brojevima, a u zagradi slovima,
d) izjavu o kupovini robe u zateenom stanju po naelu “vieno-kupljeno“ (bez prava na reklamacije za njegovu ispravnost),
e) dokaz o uvjetima i nainu plaanja fakture, f) druge elemente traene pozivom za ueše u postupku
prodaje.
lanak 10. (Troškovi pripreme ponude)
(1) Ponua snosi sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem ponude.
(2) Kantonalna direkcija nije duna snositi bilo kakve troškove koje ima ponua na temelju ueša u postupku.
lanak 11. (Uporaba jezika)
Ponuda i svi dokumenti u svezi s postupkom prodaje robnih rezervi moraju biti na jednom od jezika u slubenoj uporabi u Bosni i Hercegovini.
lanak 12. (Dostava i otvaranje ponuda)
(1) Nakon isteka roka za predaju ponuda Komisija otvara ponude.
(2) U postupku prodaje robnih rezervi otvaranje ponuda je javno.
(3) Prilikom otvaranja ponuda, Komisija konstatuje da li su ponude blagovremene i potpune, s tim da se neblagovremene ponude ne otvaraju i neotvorene se odmah vraaju ponuau, a nepotpune ponude, koje ne sadre sve elemente traene u pozivu za dostavu ponuda odbacuju se. Ponuda se smatra kvalificiranom ukoliko ista ispunjava uvjete utvrene pozivom za dostavu ponuda.
lanak 13. (Kriterij za izbor najpovoljnije ponude)
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude u postupku prodaje robnih rezervi iz lanka 8. ovog pravilnika je iskljuivo najviša ponuena cijena, uz uvjet da ponua ispunjava uvjete utvrene pozivom za dostavu ponude, odnosno da je ponuda sukladna lanku 9. ovog pravilnika.
lanak 14. (Rukovoenje postupkom prodaje)
(1) Radom Komisije rukovodi predsjednik Komisije, a u njegovoj odsutnosti ili sprijeenosti, zamjenik predsjednika.
(2) Svaki lan Komisije duan je da aktivno uestvuje u radu Komisije i savjesno i profesionalno postupa u svim
radnjama koje su u svezi s postupkom prodaje. (3) Prispjele ponude po pozivu za ueše u prodaji ne
smiju se otvarati prije isteka roka za njihovu dostavu.
lanak 15. (Odabir najpovoljnijeg ponuaa)
(1) Nakon otvaranja ponuda Komisija pregleda, ocjenjuje i uporeuje ponude, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, utvruje rang listu, sainjava izvješe o provedenom postupku prodaje sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuaa i kompletnu dokumentaciju dostavlja ravnatelju Kantonalne direkcije.
(2) Sukladno stavku (1) ovog lanka ravnatelj Kantonalne direkcije, donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuaa, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
(3) Kantonalna direkcija dopisom obavještava ostale ponuae o odabiru najpovoljnijeg ponuaa.
lanak 16. (Ugovor)
Kantonalna direkcija sa odabranim ponuaem sklapa ugovor o kupoprodaji, u kojem su definirani: predmet prodaje, cijena, uvjeti, rok i mjesto preuzimanja predmeta prodaje, te nain i rok plaanja.
lanak 17. (Izvješe)
(1) Nakon okonanja postupka prodaje robnih rezervi, Kantonalna direkcija e, putem Ministarstva, Vladi Kantona dostaviti izvješe o provedenom postupku.
(2) U sluaju neuspješne prodaje robnih rezervi, Kantonalna direkcija e predloiti Vladi Kantona rješenje nastale situacije te eventualno predloiti ponovni postupak prodaje, uz iste ili izmijenjene uvjete.
lanak 18. (Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Slubenim novinama Tuzlanskog…