god. v. br. hrvatska rieؤŒ212.92.192.228/digitalizacija/novine/hrvatska-riec_1909_10__382.pdfآ ...

Download God. V. Br. HRVATSKA RIEؤŒ212.92.192.228/digitalizacija/novine/hrvatska-riec_1909_10__382.pdfآ  HRVATSKA

Post on 14-Sep-2019

15 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • God. V. Šibenik, u subotu 16. listopada 1909. B r . 3 8 2 .

  HRVATSKA RIEČ Fradplatna c ieña: n * godinu K 12. Z a pfi godine K ti. Za na godinu donašanjei n u kuću K 12.

  a pfi godine K ti. Za Šibenik II Uredništvo, uprava i Tiskar a lista nalazi se u ulici Bazilike sv. Jakova. —

  iuviše poslarski tros • Pojedini broj Šibeniku.

  Za Inozemstvu na godii liLri I z l a z i s r i e d o m i sixbotom Oglasi tiskaju se p$ 12 p pisma i zalivale fiskaju se pisma ne prin

  ira petit redak ili po pogodbi. ~ Piiobćena po 20 para po petit redku. — Nefrankirana laju se. — Rukopisi se ne vraćaju.

  Adresa zastupnika stranke prava. ^ a b o r u Z a d r u * * S j e d n i c a d n e 9. listoi Veličanstvo!

  Zastupstvo Dalmacije, ovog primorskog cliela kraljevine Hrvatske, sazvano Previš- njom poveljom od 12. rujna 1909. na vie- canje u Zadar, da svojim zakonodavnim djelovanjem omogući redoviti ustavni na­ rodni razvitak i napredak, osjeća otačbe- mčku potrebu i podaničku dužnost da uz izraz poznate svoje vjernosti i odanosti, iskrenim pouzdanjem stupi pred priestolje Vašeg Veličanstva svoga kralja, te iznese tegobe, koje tište ovu osiromašenu zemlju i njezino pučanstvo.

  Ova pokrajina hrvatska, odciepljena od matere zemlje, a privremeno pripojena proti svakom pravu kraljevinam i zemljani zastupanim na carevinskom vieću, prepuš­ tena je, bez dovoljne ustavne obrane, sa­ movolji uprava, koje joj bivaju nametnute od središnjih vlada.

  U nijedno doba, od kada se Dalma­ cija nalazi u protupravnom sklopu nasljed­ nih zemalja Vašeg Veličanstva, nije državna središnja vlada brigala se, da bi kako treba unapredila, bilo na kojem polju narodnog života, dobrobit ove zemlje, nego je u pr­ vom redu i u svako doba svu svoju brigu posvećivala nastojanju, da sprieči njezinu zakonitu težnju ujedinjenja sa materom zem­ ljom. Sredstva koja je u tu svrhu upotreb­ ljavala često su umjetno izhitrena i posve nenaravna, tako da još i danas u zemlji po svojem pučanstvu skroz hrvatskoj ne gospoduje domaći jezik, nego je isti pod- vržen bilo u ime proračunanog streličar­ stva, bilo u ime zloshvaćene državne nužde, jezicima tudjinskim; a na kulturnom i gospo­ darstvenom polju ciela pokrajina je podvr- žena sustavu osiromašivanja i izrabljivanja.

  Dalmacija, koja je prije sve potrebe namirivala iz vlastitih sredstava, koja je imala brojno razvijenu trgovinu sa svim .susjednim zemljama i po kopnu i po moru, od kada je pod upravom središnjih vlada Vašeg Veličanstva sve je to dublje eko- uomički padala. A kako je bila ne samo u svemu prikraćena i zapostavljena, nego kako nije bilo ugovora, kojeg je monarhija u zadnjih sto godina sklopila, a da nije bio na očitu štetu našeg naroda, tako je bez ikakve obrane i bez ikakve naknade sa strane države, ova zapuštena naša pokra­ jina ostala prepuštena dugotrajnoj svako- vrstnoj ubitačnoj utakmici, koja je prouz­ ročila propast trgovine sa susjednim zem­ ljama, propast većine domaćih obrta, pro­ past njekoč moćnog i glasovitog brodarstva.

  Kako se za pridignuće zemlje kroz cjelu dosadašnju upravu nije ništa trajna i sustavna radilo, plodovitost je zemljišta pala, krasna polja su pretvorena na mnogim pre­ djelima u močvare, planine ogoljene, tako da suša i vjetrovi, povodnje i krupa unište cesto veći dio mršave ljetine. Blago, prije liepi izvor blagostanja, spalo je na neznatno vrelo dohodka.

  U poljodjelskoj, vinorodnoj te p r i m o r ­ skoj zemlji, po položaju od prirode bla­ goslovljenoj, a od ljudi upropascenoj kao Dalmacija, dospieva i za to pučanstvo u sve to veći dug, u sve to veću nevolju, što svakovrstni nameti svakim danom rastu,

  3 P r V e ć ! n ^ a n s t v a naše zemlje, lišena domaće dovoljne zarade i dobi tka, pnsi- liena ie u velikoj množim da traži svoj eVonomićni spas A »iseljivanju, a ono »to kod kuće ostaje ima se boriti ne samo sa

  i Pije nevicljeni.n nemarom državne vlast,, S i sa utakmicom tudjih državljana ko­

  ma ie baš u Dalmaciji širom otvoreno naše more a po tom i cielo primorje

  ! T a d a sve to nije dosta, središnje vlade vodile su takovu prometnu politiku,

  da Dalmacija još ni danas neima toliko traženih trgovačkih željezničkih puteva : , nastoji da ovo odieljenje od svieta i u bu­ duće potraje. Pa i same zaštitne carine, valjda koristne za ostale dielove monarhije, ubitačne su za nas, jer poskupljuju živež, koji mi moramo u velikoj množini uvažati.

  Na taj način može se uztvrditi, da je trgovina i promet ciele monarhije umjetno baš naperena na konačnu propast ove zemlje.

  Da i prosvjetni napredak u ovim težkim okolnostima ne može biti na poželjnom i potrebitom stupnju, koji se zahtieva u da­ našnje napredno doba, posve je naravno.

  Veličanstvo! Uz ovakove okolnosti i sredstva koja stoje na razpoložezje zastup­ stvu Dalmacije uz posve ograničenu, upravo ništetnu samosvojnost koju uživa ova po­ krajina, svaki zakonodavni rad sabora u Zadru svadja se na obsjenu, ustavnost po­ staje koprena nezakonitosti, nastojanje da se, kako je prieka potreba, pridigne zemlja i pučanstvo uzaludan je trud, dok god vla­ daju odnošaji, koji ovu pokrajinu hrvatsku podvrgavaju nehrvatskom organizmu i u kojem svako pravo hrvatsko izčezava, svaka težnja hrvatska biva kao nješto protuzako­ nita suzbijana.

  Ovakovi nenaravni i za hrvatski narod pogibeljni odnošaji nije moguće da potraju, te je skrajna nužda da ih se popravi, kako je jedino moguće, onim načinom, koji je Vaše Veličanstvo nama pokazalo, vjerno ugovorima i prisegam položenim hrvatskom narodu.

  Prema ugovoru 1527 te pragmatičkoj sankciji od god. 1712., Vaše Veličanstvo je sliedeći odredbe Svoje i Svojih Slavnih predšastnika dalo na log još god. 1861 . , da se pristupi radnji oko sjedinjenja Dalmacije sa Hrvatskom, nu onda su potalijančeui organi vlade, umjetnom većinom dalmatin­ skog sabora, plemenite, otčinske namjere Vašeg Veličanstva osujetili i tako ovoj po­ krajini i cieloj kraljevini Hrvatskoj neiz­ mjerno Štete nahieli

  Ali želja Vašeg Veličanstva, dasedo- dje do našeg narodnog ujedinjenja, postaje za cieli narod kraljevine Hrvatske zakonom, pa i za zastupstvo Dalmacije ona je i da­ nas zakon, koji se ima čim prije izvršiti u granicam narodnog i državnog prava hr­ vatskoga.

  Veličanstvo! Kad su predstavnici na­ roda hrvatskoga g. 1 7 9 1 . , radi obrane svoga ustava od njemačke centralizacije, njeke posle svoje državne uže privezali Ugarskoj, učinili su to uz izričiti uvjet, da zajednič- tvo sa Ugarskom ima potrajati „dok se ne osvoje oni krajevi Hrvatske, koji su pod Venecijom i Turskom i dok se tolik broj županija ue nadje na okupu, da Hrvati sami uzmognu uzdržavati jednu političku oblast".

  Ovaj uvjet naših predja danas se može bez ikakvih velikih potežkoća izpuniti, jer onaj dio Hrvatske, koji jn bio pod Vene­ cijom, davno je pod žezlom Vašeg Veli­ čanstva, a onaj pod Turskom, Bosna i Her­ cegovina, od lani je takodjer konačno mo­ narhiji Vašeg Veličanstva pripojen, te prema tomu nema više uzroka, da Hrvatska ni u cielosti ni u pojedinim dilelovima bude i nadalje podložnica Ugarske, odnosno Au­ strije, niti to može dozvoliti više Vaše Ve­ ličanstvo, koje ie po položenim prisegam zvano čuvati zakonitu neodvisnost i zem- Ijištnu cjelokupnest kraljevine Hrvatske.

  S druge strane ova zakonita težnja za neodvisnošću i zemljištnom cjelokup­ nosti kraljevine Hrvatske, tako je u srcu i volji naroda ukorenjena, da nema sile, koja bi tu zakonitu težnju u narodu hrvatskom ugušila ; a kako nijedan narod pod žezlom Vašeg Veličanstva nije dokazao, da bi

  Prejasnoj kući Vašeg Veličanstva bio oda- niji od naroda kraljevijj^Hrvatske, nije pravo što razne vlade vrrfeg Veličanstva od njekoliko godina postupaju sa Hrvat­ skom kao da je to zemlja buntovna i bez- pravna, izvan zakona; nije pravo te se širom kraljevine Hrvatske hoće silom, a pod krinkom podržavanja javnog poredka, da se podigne služništvo nad slobodu, bez- zakonje nad pravo, neodgovorni absoluti- zam nad ustav.

  Mučiti jedan narod kao što se muči narod Hrvatske, ciepati ga na razne poli­ tične upravne skupine, podvrgavati ga si­ lovitosti i izrabljivanju drugih naroda, po­ gibeljno je i može u danim prigodam po­ stati, osobito na granici, uzrokom slabosti monarhije.

  Ne rade ni pravedno ni u korist mo­ narhije Vašeg Veličanstva one vlade, koje u' svim važnim i odlučnim časovima su­ stavno i protupravno onemogućuju svaku ustavnu rieč i odluku narodu, koji je bio najjači bedem priestolja i monarhije Vašeg Veličanstva, pa i u važnoj tuskorašnjoj prigodi pripojenja Bosne i Hercegovine nije bilo dozvoljeno narodu hrvatskome sudjelovati, prem se dogodjaji u njegovoj domovini njega najviše ticahu i tiču, i prem je u prvom redu bio i imanjem i ži­ votom svojih sinova izložen strahotam rata, koje su svaki Čas mogle nadoći sa svojim užasnim posljedicam.

  Ona pogibelj je uz velike žrtve i na­ pore sretno prebrdjena, ali nije za uviek uklonjena, niti to može biti, nego samo u onom slučaju, kad pučanstvo ovih naših zemalja bude moglo u zadovoljstvu i slo­ bodno napredovati živeć svojim narodnim životom, kad dakle bude u jedno neza­ visno državno tielo sa ostalom Hrvatskom ujedinjeno, gdje će moći sebi stvoriti po svojoj volji u sporazumu sa kraljem, Va­ šim Veličanstvom, sve potrebite uvjete bo­ lje budućnosti.

  Jedino takovo državno uredjenje može zajamčiti i monarhiji i narodu našemu bla­ goslovljeno stanje mira i sretnog razvoja,

Recommended

View more >