glasilo sfzg broj 9.pub

Download glasilo sfzg broj 9.pub

Post on 09-Dec-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Sveuilite u Zagrebu

  Glasilo Stomatolokog fakulteta

  SADRAJ

  U ovom broju 3. Europski dan oralnoga zdravlja 3

  Svjetski virtualni kongres 4

  Meunarodni studentski ljetni kamp 7

  Akademski kalendar 8

  Unaprjeenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom

  B R O J

  L I S T O P A D 2 0 1 5 .

  09

  Unaprjeenje studijskog programaq

  Dentalna medicina u skladu s HKO 1

  Teajevi trajne izobrazbe 2

  3. Europski dan oralnoga zdravlja 3

  Svjetski virtualni kongres studenata

  dentalne medicine 4

  Posjet prodekana za globalne poslove

  Sveuilita Tufts iz Bostona,

  profesora Noshira Mehte 4

  Kongres Europskog endodontskog

  drutva ESE Barcelona umijee na

  tragu umjetnika 5

  41. ADEE Annual Meeting 5

  aki piknik u zagrebakom parku

  Maksimir 5

  Konstituirajua sjednica Studentskoga

  zbora 6

  EDSA-in sastanak u Szegedu 6

  Meunarodni studentski ljetni kamp

  dentalne medicine u Dubrovniku 7

  Predstavnici studenata posjetili

  Biberach u Njemakoj 7

  Promovirani doktori znanosti 8

  Bronane sveuiline rukometaice 8

  Pozdrav generaciji 8

  Akademski kalendar 9

  Stomatoloki fakultet Sveuilita u

  Zagrebu prvi put od osnutka dobiva

  sredstva Europske unije za potrebe

  studenata 6. godine integriranog studija

  Dentalna medicina. Svrha projekta

  Unaprjeenje studijskog programa

  Dentalna medicina u skladu s HKO-om

  jest uskladiti nastavni sadraj i uvesti

  program strune prakse u 12. semestar.

  Naime, ulaskom Hrvatske u EU u naoj

  je zemlji ukinuto jednogodinje pripravniko stairanje, pa

  doktore dentalne medicine odmah nakon stjecanja diplome

  oekuje samostalni rad. Stomatoloki fakultet u Zagrebu

  svjestan je novonastale situacije i zato je potaknuo

  proceduru za promjenu i usklaivanje sadraja studijskog

  programa kako bi u 12. semestru studentima omoguio

  strunu praksu od 500 sati. Projektom e se omoguiti razvoj

  i provjera ishoda uenja te vrjednovanje za program strune

  prakse.

  Istiemo da, zbog ogranienih prostornih kapaciteta, strunu

  praksu nije mogue kvalitetno organizirati na Stomatolokom

  fakultetu u opsegu nunom za stjecanje potrebnih

  kompetencija za samostalni rad (ukupno 500 sati). Zato se

  razvoj mree suradnikih ordinacija u Hrvatskoj namee kao

  prihvatljivo rjeenje iz vie razloga: studenti e pod

  nadzorom mentora u sklopu strune prakse usvajati klinike

  vjetine u realnom okruju i na neselektivnoj grupaciji

  pacijenata; u suradnike ordinacije doi e mlade i

  motivirane osobe koje od mentora zahtijevaju odgovornost

  za njihov profesionalni razvoj; Stomatoloki fakultet dobit e

  partnere u edukaciji te e tako pridonositi poveanju broja

  pouavatelja u irem smislu. Tim projektom o edukaciji za

  mentore iz 40 suradnikih ordinacija pridonijet e se cilju

  poziva, a to je poticanje cjeloivotnog uenja doktora

  dentalne medicine koji e se kontinuirano educirati kako bi

  bili osposobljeni za mentore.

  Stomatoloki fakultet planira ovim projektom, kako bi

  osigurao kvalitetan program strune prakse, razviti

  informatiki sustav voenja e-dnevnika koji e mentori

  redovito popunjavati. Organiziranjem studentske prakse u

  ordinacijama na otocima ili u slabije razvijenim podrujima

  RH, potaknut e se rad u zajednici i drutvena odgovornost

  studenata buduih stomatologa, te njihova motiviranost za

  zapoljavanje u tim dijelovima zemlje. Tako bi se dugorono

  i u tim krajevima osigurao potreban broj stomatologa.

  U sklopu projekta planiraju se studijski posjeti profesora i

  nastavnika uglednim sveuilitima u EU kako bi se usvojili

  primjeri dobre prakse u praktinoj nastavi studenata.

 • IMPRESSUM GLAVNI UREDNIK

  Prof. dr. sc. Hrvoje Brki

  UREDNITVO

  Prof. dr. sc. Darko Macan

  Prof. dr. sc. Zrinka Tarle

  Prof. dr. sc. Denis Vojvodi

  Izv. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg

  Ines Muljat Skansi, dipl. Iur.

  TEHNIKI UREDNIK

  Kreimir Bai, dr. med. dent.

  SURADNICI

  Doc. dr. sc. Marin Vodanovi

  Luka Banjak, student

  Ante Milievi, student

  FOTOGRAFIJE

  Darije Petolas

  Mirjana Draenovi

  LEKTURA

  Ksenija Trajbar, prof.

  ISSN: 1848-7378

  IZDAVA Stomatoloki fakultet Sveuilita u Zagrebu Gundulieva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr

  Ukoliko elite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatolokog fakulteta, poaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

  TEAJEVI TRAJNE IZOBRAZBE ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE ZA 2015. GODINU

  Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu 2

  Vieinformacijaoteajevimamoetepronainainternetskojstraniciwww.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazbaKontakt(zapolazniketeajevaizasponzore):LadaPrili,tel01/4802123,fax01/4830804Email:tecajevi@sfzg.hr

  Interdisciplinarnasuradnjaortodonta,parodontologaiprote araurjeavanjuteihklinikihsluajeva 2. i3.10.2015. HotelDubrovnik

  CAD/CAMidigitalnatehnologijausvakodnevnojpraksi.3,2,1Kreni! 3.10.2015. Stomatolokifakultet

  Malikirurkizahva uparodontologiji 9. i10.10.2015. Stomatolokifakultet

  Naprednetehnikebruenjaufiksnojprote ciuzuporabulupaidentalnogmikroskopa 10.10.2015. Stomatolokifakultet

  Udlagenapredniteaj 23.10.2015. Stomatolokifakultet

  Danrestaura vnedentalnemedicineiendodoncijeII 24.10.2015. Stomatolokifakultet

  Inicijalnanekirurkaparodontnaterapija 6. i7.11.2015. Stomatolokifakultet

  Profesionalneboles iboles vezaneuzradkodstomatologa 7.11.2015. Stomatolokifakultet

  O sciimeueljusniregistra ufiksnojprote ci.3,2,1Kreni! 7.11.2015. Stomatolokifakultet

  Boluvanomsustavudiferencijalnadijagnos ka 20.11.2015. Stomatolokifakultet

  Minimalnoinvazivnipristupudentalnojmedicini 27. i28.11.2015.Stomatolokifakultet

  Planiranjefiksnoprote keterapijeidijagnos kipristupuestetskojzoni 5.12.2015. Stomatolokifakultet

  Privremeninadomjesciufiksnojprote ci.3,2,1Kreni! 12.12.2015. Stomatolokifakultet

 • 3. EUROPSKI DAN ORALNOGA ZDRAVLJA

  Na Stomatolokom fakultetu, u suradnji s Ministarstvom zdravlja, osnovana je radna skupina za rano otkrivanje karcinoma usne upljine, a u povodu Dana oralnoga zdravlja u cijeloj Europi.

  Na Stomatolokom fakultetu, u suradnji s Ministarstvom zdravlja,

  osnovana je radna skupina za rano otkrivanje karcinoma usne

  upljine, a u povodu Dana oralnoga zdravlja u cijeloj Europi.

  Europska je unija 12. rujna trei put slubeno obiljeila Dan oralnoga

  zdravlja. Ovogodinja tema bila je oralni karcinom, a izabrana je

  zbog provedbe aktivnosti kojima bi se podignula svijest o znaenju

  ranog otkrivanja te bolesti te o ulozi stomatoloke profesije u

  spaavanju ivota.

  Uoi Europskog dana oralnoga zdravlja, 10. rujna, na je fakultet

  javno predstavio akcijski plan za rano otkrivanje oralnoga

  karcinoma. Tom je prigodom govorio dekan prof. dr. sc. Hrvoje

  Brki, ministar prim. dr. Sinia Varga, savjetnik ministra mag. eljko

  Rotim i rektor prof. dr. sc. Damir Boras. Program akcijskoga plana

  predstavio je predsjednik radne skupine izv. prof. dr. sc. Ivan

  Alajbeg. Nazoni su bili ugledni gosti iz podruja zdravstva, proelnica Ureda za

  zdravstvo grada Zagreba prof. dr. sc. Mirna itum, predsjednik HKDM-a mr. sc.

  Hrvoje Pezo, ravnatelj Stomatoloke poliklinike Zagreb dr. sc. Boris Klai,

  ravnateljica DZ-a Centar dr. sc. Antonija Balenovi i mnogi drugi.

  Na fakultet u cijelosti se ukljuio u europska nastojanja i poinje sustavno

  djelovati na nacionalnoj razini. U suradnji s Ministarstvom zdravlja osnovana je

  radna skupina za rano otkrivanje oralnoga karcinoma u sklopu Nacionalnog

  povjerenstva za dentalnu medicinu toga ministarstva. Njegovi su lanovi

  osmero aktivnih i jedan umirovljeni djelatnik Stomatolokog fakulteta Sveuilita

  u Zagrebu koji se profesionalno pbave ili su se bavili ovom temom: izv. prof.

  Ivan Alajbeg (predsjednik), doc. Vlaho Brailo (zamjenik predsjednika), izv. prof.

  Vanja Vuievi-Boras, prof. Marinka Mravak Stipeti, prof. Darko Macan, prof.

  Pavel Kobler, doc. Davor Brajdi, dr. sc. Josip Bioi i dr. Ivan Salari.

  Zajednika je elja Ministarstva zdravlja i Stomatolokog fakulteta

  pomoi da se stekne znanje prijeko potrebno za rano dijagnosticiranje

  oralnoga karcinoma, kako bi se ostvarila jedinstvena javnozdravstvena

  zadaa nae profesije u prevenciji i u ranom otkrivanju i lijeenju raka

  usne upljine u Republici Hrvatskoj. Jedinstvena prigoda za

  predstavljanje planiranih aktivnosti bio je upravo Dan oralnoga zdravlja.

  I da ne ostane sve samo na rijeima, ve sljedeega dana 11. rujna,

  djelatnici Zavoda za oralnu medicinu Stomatolokog fakulteta i

  Klinikoga zavoda za bolesti usta KBC-a Zagreb otvorili su vrata svim

  naim graanima i obavljali besplatne preglede usne upljine. Odazvalo

  se ak 386 ljudi.

  3 Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

 • Posjet prodekana za glo-balne poslove Sveuilita Tufts iz Bostona, profesora Noshira Mehte Od 10. do 12. rujna na naem je

  Fakultetu boravio Dr. Noshir R. Mehta,

  B.D.S., D.M.D., M.D.S., M.S., profesor na

  Department of Public Health and

  Community Service i Senior Advisor,

  Craniofacial Pain, Headache and Sleep

  Center. Profesor Mehta obnaa funkciju

  Associate Dean, Global Relations na

  Tufts University, School of Dental

  Medicine.

  Prilikom svoje posjete, prof. Mehta se

  susreo s dekanom naeg Fakulteta, prof.

  dr. sc. Hrvojem Brkiem, i s djelatnicima

  Fakulteta. Odrao je predavanje u kojem

  je predstavio svoju ustanovu, jednu od

  najeminentnijih u svijetu, s tradicijom

  koja datira jo od 1868. Kako smo ove

  godine potpisali Ugovor o suradnji s

  Tufts University School of Dental

  Medicine, ovo je bila iznimna prilika

  svim djelatnicima Fakulteta zainteresira-

  nima za strunu i znanstvenu suradnju s

  SAD-om da se predstave prof. Mehti i

  dobiju informacije o mogunostima

  suradnje iz prve ruke.

  Od brojnih mogunosti znanstvene i

  strune suradnje, jedna e biti vrlo

  interesantna naim studentima. Potpisa-

  ni ugovor omoguuje naim studentima

  da na osnovi reciprociteta, a to je

  uglavnom tri studenta po generaciji,

  ostvare jednosemestralni boravak na

  tom prestinom uilitu, s istim pro-

  gramom kao njihovi redoviti studenti.

  Ostvarivanje suradnje s ovakvim meu-

  narodnim partnerom, koji je nau usta-

  novu prepoznao kao kvalitetnu, slui

  nam svima na ast.

  Protekli Peti svjetski virtualni kongres studenata dentalne

  medicine odran je posredstvom interneta od 13. do 15.

  svibnja 2015. godine pod vodstvom organizacijskog

  odbora Udruge studenta dentalne medicine i zahvaljujui

  potpori Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu i

  Sveuilinog raunskog centra. U Organizacijskom

  odboru ovoga svjetski poznatog projekta bili su studenti

  Ivan eparovi (5. g.),

  Jana Bari (5. g.), Luka

  Banjak (4. g.), Andrija

  Ban (4. g.), Mirjam

  Bernatovi (3. g.) i Ema

  Prohi (2. g.).

  Kako je svake godine

  sve uspjeniji, i na ovo-

  godinji kongres javili su

  se studenti dentalne me-

  dicine iz cijeloga svijeta

  te predstavili svoje za-

  nimljive i informativne

  radove. Prijava i sudje-

  lovanje bili su kao i

  uvijek besplatni, slube-

  ni jezik bio je engleski, a

  radovi u obliku power

  point prezentacija.

  Predstavljeno je etrnaest izvrsnih istraivakih radova

  studenata s gotovo svih kontinenata. U kategoriji

  diplomskih radova na treem mjestu bio je Affaf Fatima iz

  Pakistana s temom Musculoskeletal Disorders (MSDs)

  and it's mitigation through Ergonomics. Drugo mjesto

  pripalo je Vilte Masiliunaite iz Litve za rad A Comparison

  Of The Accuracy Of The Methods For Producing Digital

  Dental Models, a prvu nagradu dobila je studentica

  Emine Karsli za rad pod naslovom Evaluation of the

  cytotoxicity and gelatinase activity in 3t3 fibroblast cell by

  root repair materials .

  U kategoriji poslijediplomskih radova najboljim je

  proglaen rad Evaluation of existing and new sagittal

  parameters in assessing class II correction in growing

  patients Indijca Sreevatsana Raghavana, kojemu je ovo

  ve druga nagrada na virtualnom kongresu.

  Na kongresu su sudjelovale i udruge studenata koje su

  predstavile svoje mnogobrojne projekte i aktivnosti, a

  mnogi cijenjeni svjetski profesori na svojim su

  predavanjima isticali mnogobrojne novosti u

  stomatologiji. Tako smo uli predavanje prof. Brune

  Loosa iz Amsterdama ija je tema bila Oral infections are

  risk factors for general

  health, zatim je prof. Ivo

  Krejci odlinim klinikim

  primjerima i slikama

  predstavio temu Non-

  invasive and micro-

  invasive treatment of

  carious lesions. Docent

  s naeg fakulteta Ivica

  Pelivan prezentirao je

  pak temu Awsthetics in

  implant dentistry. Prof.

  Meric Karapinar

  Kazandag sa turskoga

  sveuilita Yeditepe

  odrala je predavanje o

  endodonciji MTA like

  materials, a interaktivnu

  prezentaciju Future Face of Communication imao je prof.

  Damien Walmsley. Kongresu su, kao recenzenti radova,

  pridonijeli i prof. Patricia Reyonlds (Londonsko kraljevsko

  sveuilite) te akademik Vjekoslav Jerolimov.

  Ovaj projekt potaknula je naa udruga u sklopu aktivnosti

  usmjerenih na poticanje znanstveno-istraivakog rada

  studenata, kako bi nam sudjelovanje na tom skupu

  omoguilo meusobnu suradnju, edukaciju i upoznavanje

  stranih kolega i strunjaka.

  Ve se priprema esti virtualni kongres koji e se odrati

  od 4. do 6. svibnja 2016. Pozivamo sve studente da nam

  se pridrue kao aktivni sudionici sa svojim radovima koje

  e prezentirati i eventualno osvojiti neku od nagrada, ili

  e kao gosti u virtualnoj sobi pratiti bogat program

  ispunjen zanimljivim i edukativnim temama.

  Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu 4

  SVJETSKI VIRTUALNI KONGRES STUDENATA DENTALNE MEDICINE Na naem je fakultetu odran 5. svjetski virtualni kongres studenata dentalne medicine

 • 41. ADEE Annual MeetingSzeged, Maarska, od 26. do 29. kolovoza 2015.

  5 Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  Od 26. do 29. kolovoza, u starome maarskom

  sveuilinom gradu Szegedu, odran je 41. kongres

  ADEE-a. Tema je bila komunikacija i interakcija u

  stomatolokom obrazovanju. Na skupu je sudjelovalo

  tristotinjak sudionika iz vie od 50 zemalja preteito

  dekana, prodekana i svih onih koji sudjeluju u

  visokom obrazovanju u stomatologiji .

  Kongresu je prethodila cjelodnevna interaktivna

  radionica za sve koji su eljeli sudjelovati, a tema je

  bila Inspirativno vodstvo tijekom dunosti dekana.

  Vodio ju je svjetski poznati Alex Selwood,

  specijaliziran za vjetine u poslovanju i

  menedmentu.

  Kongresom su, osim rasprave o razvoju

  profesionalizma i komunikacijskih vjetina tijekom

  studiranja stomatologije, dominirale teme o

  reflektivnom uenju, uporabi haptikih tehnologija u

  razvoju manualne spretnosti te o integraciji temeljnih i

  medicinskih znanosti sa stomatolokima.

  Sudjelovanjem u Special Interest Group ukljuili smo

  se u stvaranje smjernica europskoga kurikuluma

  stomatolokog studija.

  Paralelno s kongresom ADEE odran je i skup

  Europske udruge studenata dentalne medicine

  (EDSA) na kojem sudjeluju iskljuivo studenti. Kao i

  dosad na tom su kongresu aktivno sudjelovali

  studenti Stomatolokog fakulteta Sveuilita u

  Zagrebu te su na temelju dosadanjeg zalaganja u

  ovoj udruzi, ali i u matinoj instituciji, izabrani na

  najvie dunosti u EDSA-i. Tako je student etvrte

  godine integriranog studija dentalne medicine Luka

  Banjak jednoglasno izabran za predsjednika udruge,

  student pete godine Ivan eparovi novi je glavni

  urednik EDSA-ina magazina, a studentica tree

  godine Anamarija Novakovi predstavnica je za

  meunarodnu suradnju.

  Vano je istaknuti druenja svih sudionika, izvrsnu

  organizaciju Stomatolokog fakulteta Sveuilita u

  Szegedu, mnogobrojne kontakte te nove spoznaje

  koje e dekani sigurno nastojati primjenjivati na

  svojim fakultetima.

  Sveuilite u Szegedu, osim po dobitniku Nobelove

  nagrade godine za izolaciju vitamina C Albertu Szent-

  Gyrgyiju koju je dobio 1937. godine, ostat e nam u

  pamenju zbog izvrsne organizacije, vrlo zanimljivih

  tema te pozicioniranja naih studenata u sam vrh

  Europske udruge studenata dentalne medicine.

  Kongres Europskog endodontskog drutva ESE Barcelona umijee na tragu umjetnika Od 16. do 19. rujna djelatnici naega fakulteta

  sudjelovali su na kongresu Europskog endodontskog

  drutva u Barceloni, koji se po sedamnaesti put

  bijenalno odrava u gradovima Europe. Zastupljeni

  su bili djelatnici Zavoda za endodonciju i

  restaurativnu stomatologiju (prof.dr.sc. Goranka

  Prpi Mehii, prof.dr.sc. Silvana Juki Krmek,

  prof.dr.sc. Ivana Mileti, prof.dr.sc. Sanja egovi,

  prof.dr.sc. Boidar Paveli, prof.dr.sc. Zoran

  Karlovi, doc.dr.sc. Anja Baraba, doc.dr.sc. Jurica

  Matijevi i dr.sc. Ivona Bago) te Zavoda za fiksnu

  protetiku (prof.dr.sc. Jasmina Stipeti Ovariek).

  Kongres je bio iznimno posjeen, s preko 3000

  posjetitelja, a nit vodilja kongresa bila je spoj

  biologije i tehnologije u endodonciji. Predavanje s

  temom odabira biooksidativne terapije hladnom

  atmosferskom plazmom ili terapije ozonom odrao je

  prof.dr.sc. Boidar Paveli, a postere su imali

  doc.dr.sc. Anja Baraba (Citotoksinost dvaju

  bioaktivnih cementa za punjenje korijenskog

  kanala), dr.sc. Ivona Bago (Antimikrobna

  uinkovitost QMix irigansa i natrijevog hipoklorita

  aktiviranog zvunom energijom i fotonski potaknutim

  fotoakustinim strujanjem te Snaga sveze vlaknima

  ojaanih intrakanalnih kolia cementiranih

  samoadhezivnim kompozitnim cementom na dentin

  korijenskog kanala nakon tretmana Nd:YAG I

  Er:YAG i Er, Cr:YSGG laserski aktivirane irigacije) i

  doc.dr.sc. Jurica Matijevi (Utjecaj endodontskog i

  periapikalnog statusa na kvalitetu ivota). Osim

  zanimljivih predavanja i prezentacija, novih proizvoda

  iz podruja dentalne industrije, druenja i rasprava s

  kolegama, bitan dio doivljaja predstavljala je

  Barcelona. Grad je to koji vrvi ivotom (posebice La

  Rambla i mnotvo trgova skrivenih iza labirinta

  manjih uliica), bogatim kulturno-umjetnikim

  aspektima (Gaudi, Picasso, Dali, Velzquez...) kao i

  iznimnim nonim ivotom (flamenco, vrhunska vina

  uz tapase i paelle). Grad je to gdje se i kvalitetno ivi

  unato recesiji i skromnijim mogunostima i kojeg

  svakako preporuujemo doivjeti u punini.

  AKI PIKNIK U ZAGREBAKOM PARKU MAKSIMIRU Zagrebaki park Maksimir pretvorio se 12. i 13. rujna u veliko

  igralite na kojemu je odran dosad najvei piknik za kolarce.

  Tom prigodom djeca su se zabavljala i uila u razliitim

  kreativnim, likovnim, znanstvenim i gastronomskim

  radionicama, a odrana su i natjecanja, edukativna predavanja

  te prezentacije sportova i sportskih klubova. Moglo se takoer

  uivati sluajui i gledajui nastupe djejih zborova i plesnih

  skupina, djeje kazaline predstave te koncerte.

  Jedna od najzabavnijih i najposjeenijih radionica bila je ona

  koju su osmislili studenti Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu u sklopu studentskoga projekta Zubi.

  Tom prigodom je osam naih studentica organiziralo edukativnu i zabavnu radionicu koja je djeci pokazala kako

  uvati i sauvati zdravlje zuba od oralne higijene do zdrave prehrane. Tako su djevojice i djeaci uili etkati

  zube te usvojili vana teorijska znanja koja e osigurati njihovu zdraviju budunost. Takoer treba istaknuti

  golemu kreativnost naih studentica koje su same osmislile ovu interaktivnu radionicu te volju da dobrotvorno

  rade s dalekosenim pozitivnim posljedicama za nae maliane.

 • EDSA-in sastanak u Szegedu

  Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu 6

  Europska udruga studenata

  dentalne medicine (EDSA)

  dva put na godinu organizira

  sastanke, i to svaki put

  negdje drugdje. Tako je 56.

  sastanak odran u Szegedu.

  Grad se nalazi na jugu

  Maarske, blizu granice sa

  Srbijom, te je nakon Budimpete i Debrecina trei po

  broju stanovnika.

  Stomatoloki fakultet u Zagrebu imao je na tom skupu

  troje predstavnika: Luku Banjaka, studenta pete

  godine (web i medijski urednik), Ivana eparovia,

  studenta este godine (predstavnik za partnerstvo i

  suradnju) i Anamariju Novakovi, studenticu etvrte

  godine (slubeni hrvatski delegat).

  Slubeni dio sastanka otvorila je prorektorica

  Sveuilita u Szegedu prof. dr. sc. Katalinn Nagy,

  nakon ega su se tri dana odravali vani razgovori.

  Najprije su nazoni dobili saete podatke o proteklom

  radu Izvrnog povjerenstva i slubenih delegata te o

  svim organiziranim dogaajima u njihovoj zemlji i na

  njihovim fakultetima, a vezani su za studente dentalne

  medicine. Nakon toga je eka Republika jednoglasno

  postala nova lanica EDSA-e. Poslijepodne su se

  odravale interaktivne radionice. Jednu od njih o

  temi Komunikacija unutar udruge, vodio je na Luka

  Banjak s kolegom Mihom Pircom iz Slovenije. Ostale

  su vodili predsjednik EDSA-e Marco Mazavet (Uvod u

  EDSA-u) te EVP povjerenica Diana Beatrix Velicu s

  talijanskim delegatom Emiliom Fiorentinom (Voenje

  nacionalne udruge).

  Drugi dan poeo je prezentacijama ljetnih kampova u

  Dubrovniku i na Malti te izvjeem o Petom virtualnom

  kongresu. Na ast Stomatolokog fakulteta u Zagrebu,

  Ivan eparovi i ja predstavili smo dva naa projekta

  Ljetni kamp u Dubrovniku i Peti virtualni kongres na

  koje su ponosni ne samo nai studenti nego i svi nai

  profesori. Nai predstavnici potrudili su se to

  detaljnije i zanimljivije objasniti projekte kako bismo u

  budue imali jo veu zainteresiranost, kako studenata

  tako i predavaa i izlagaa. Slijedila je prezentacija

  iduega EDSA-ina sastanka koji e se odrati u

  Coimbri, u Portugalu. Birali smo takoer mjesto gdje

  e se odrati 59. sastanak EDSA-e. Izabran je Cardiff,

  u Walesu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dan je zavrio

  jo jednim krugom radionica o studentskom

  istraivanju i mobilnosti. Trei dan poeo je

  dvjema radionicama prva se bavila

  zajednikim radom ADEE-e i EDSA-e

  (Sposobnosti i vjetine predavaa), a na

  drugoj su studenti raspravljali o rjeenju za

  visokokolsko obrazovanje. Odrani su i

  izbori za nove lanove Izvrnoga

  povjerenstva. Njegovi novi lanovi su i dvojica naa

  studenta. Luka Banjak, predsjednik USDM-a, postao

  je predsjednikom EDSA-e, a Ivan eparovi,

  potpredsjednik USDM-a, novi je internetski i medijski

  urednik. Ja sam kao koordinatorica EVP-a izabrana za

  EDSA-ina predstavnika za partnerstvo i suradnju te

  sam tako dobila odgovoran zadatak ugovaranje

  sponzorstava. Ovim izborima nae je izaslanstvo

  postalo najzastupljenije u vodstvu Europske udruge

  studenata dentalne medicine, pa je to iznimna

  mogunost za promociju i branjenje interesa naeg

  fakulteta.

  Sljedea tri dana pratili smo rad 41. ADEE

  (Association for Dental Education in Europe) te sluali

  mnogobrojna aktualna i zanimljiva predavanja

  cijenjenih profesora iz Europe i svijeta. Na ADEE-i su

  sudjelovali i na dekan prof. dr. sc. Hrvoje Brki te

  prodekan za meunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ivan

  Alajbeg.

  Sastanak u Szegedu bio je vrlo uspjean, a mi smo

  iznimno ponosni to smo tamo zastupali interese

  naeg sveuilita i fakulteta. Daljnjom suradnjom

  moemo nedvojbeno promovirati na fakultet i sve

  njegove studentske aktivnosti i nadamo se da emo u

  tome i uspjeti jer e to u konanici rezultirati boljitkom

  za sve.

  KONSTITUIRAJUA SJEDNICA STUDENTSKOGA ZBORA

  Rektor Sveuilita u Zagrebu prof. dr. sc.

  Damir Boras donio je 17. veljae 2015.

  odluku o raspisivanju izbora za Studentski

  zbor Sveuilita u Zagrebu i studentskih

  zborova sastavnica koji su konano odrani

  25. i 26. oujka. U novom Studentskom

  zboru naeg fakulteta osmero je studenata

  integriranoga preddiplomskoga i

  diplomskoga studija Dina Ivanovi, Petra

  Dui, Antun Kovaevi, Ema Prohi, Filip

  Pezer, Ivana izmi, Matija Miloevi i Ante

  Milievi te dvoje studenata

  poslijediplomskoga studija dr. Ivan Salari i

  dr. Eva Klari. Doista nas raduje to je

  veina kolega s niih godina iznimno

  motivirana, entuzijastina i spremna da

  svojim idejama i radom sudjeluje u daljnjoj

  uinkovitosti i napretku Studentskoga zbora.

  Novoizabrano tijelo je 9. rujna odralo

  konstituirajuu sjednicu na kojoj je za

  predsjednika jednoglasno izabran Ante

  Milievi, student pete godine. Tim

  ponovnim izborom kolega je zapravo dobio

  svojevrsno priznanje i potvrdu za svoj

  dosadanji rad. Naime, on dunost

  predsjednika zbora obnaa od rujna 2014.

  Potpredsjednicom zbora imenovana je

  kolegica s druge godine Dina Ivanovi. Na

  sjednici je izabran i predstavnik

  Stomatolokog fakulteta u Skuptini

  Studentskoga zbora Sveuilita u Zagrebu.

  Jednoglasno je prihvaen prijedlog da to

  bude kolega Ante Milievi kojemu je to

  drugi mandat. Na dnevnom redu bilo je

  takoer imenovanje novih predstavnika

  godina, novog studentskoga pravobranitelja

  te odabir studenata koji e kontaktirati s

  brucoima.

  Novoizabrani predstavnici Studentskoga

  zbora poinju s radom 28. rujna. Nadamo se

  uspjenom radu toga tijela u ovoj

  akademskoj godini i daljnjoj suradnji s

  Upravom fakulteta.

 • MEUNARODNI STUDENTSKI LJETNI KAMP DENTALNE MEDICINE U DUBROVNIKU

  7 Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  Udruga studenata dentalne medicine Stomatolokog fakulteta

  Sveuilita u Zagrebu, u suradnji s Europskom udrugom studenata

  dentalne medicine EDSA (Euopean Dental Students'

  Association), organizirala je od 16. do 22. kolovoza u Dubrovniku

  meunarodni studentski ljetni kamp. EDSA okuplja studente od

  1988. godine, a hrvatska udruga od 2002. tako to organiziraju

  obrazovne, znanstvene, drutvene i sportske aktivnosti te aktivnosti

  vezane za unaprjeenje i promociju struke i zdravstvene zatite

  pacijenata.

  U EDSA-i danas sudjeluje 26 zemalja lanica, a jo 9 zemalja su

  promatrai. Ta organizacija okuplja oko 65 tisua studenata

  stomatologije iz vie od 250 stomatolokih fakulteta iz cijele

  Europe. Rad na zajednikim projektima i razmjena iskustva te

  pronalaenje razliitosti i jo vanije slinosti, bili su cilj

  ovogodinjega ljetnog kampa, ali i dugotrajna prisutnost i

  povezanost Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu s

  drugim europskim institucijama. Projekt EDSA-e ljetni kamp

  (Summer Camp) organizirali su studenti Stomatolokog fakulteta

  Sveuilita u Zagrebu: Luka Banjak, Nina Luki, Ivan pehar i

  Andrija Ban. Kamp je, na obostrano zadovoljstvo sudionika i

  organizatora, odran peti put te se i ove godine pokazao kao

  izvrstan projekt.

  Odravao se u prostorijama Sveuilita u Zagrebu u Centre for

  Advance Academic Studies (CAAS) u Dubrovniku. Smjetaj je bio

  iznimno povoljan i u sklopu financijske konstrukcije koju smo

  zatvorili kotizacijama sudionika, Stomatolokog fakulteta i

  mnogobrojnih sponzora. Dokaz da je ovaj projekt

  uspjean jest i dolazak renomiranih svjetskih predavaa

  te mnogobrojnih studenata iz Europe i svijeta.Tako su i

  ove godine meu predavaima bili prof. Tore Solheim

  (Norveka) koji je odrao predavanje o dentalnoj

  forenzici, prof. Damien Walmsley (Ujedinjeno

  Kraljevstvo), ujedno i predsjednik ADEE (Association for

  Dental Education in Europe) te prof. Bruno Loos s

  Katedre za parodontologiju Stomatolokog fakulteta u Amsterdamu

  (ACTA).

  Osim predavanja te prijepodnevnih i poslijepodnevnih radionica,

  bilo je i mnogo drugih sadraja, primjerice cjelodnevni izlet na

  Elafitske otoke, obilazak zidina staroga grada, izlet kajacima te

  druge zajednike aktivnosti koje su pomogle uspostavi izvrsnih

  odnosa meu kolegama iz raznih zemalja iz Hrvatsku, Italije,

  Slovake, Albanije, Rusije, Slovenije i drugih.

  Povratne reakcije sudionika bile su sjajne kao i dosadanjih godina,

  te se ravnotea akademskih i zabavnih sadraja i ove godine

  pokazala kao odlina formula za ljetni kamp koji e i iduih godina

  poticati sve vei interes u meunarodnim studentskim i

  akademskim krugovima te promicati ime zagrebakoga

  Stomatolokog fakulteta u Europi i svijetu.

  PREDSTAVNICI UDRUGE STUDENATA I STUDENTSKOGA ZBORA POSJETILI SU BIBERACH U NJEMAKOJ

  Od 13. do 16. rujna nai su studenti u pratnji

  nekoliko nastavnika posjetili jednu od najveih

  tvornica za proizvodnju stomatoloke opreme

  KAVO. Osim prezentacije najnovijih proizvoda iz

  asortimana toga svjetski poznatog proizvoaa,

  studenti su razgledali proizvodnje hale te vidjeli

  kako se izrauje osnovno sredstvo za rad

  stomatologa od nacrta do gotovog proizvoda.

 • Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu 8

  BRONANE SVEUILINE RUKOMETAICE NA PIJESKU - STUDENTICE SFZG, SVIBANJ 2015.

  POZDRAV GENERACIJI! STUDENTI 6. GODINE, 16. LIPNJA 2015.

  PRO

  MO

  VIRA

  NI D

  OKT

  ORI

  ZNA

  NOST

  I 12. srpnja 2015. promovirani su: 1.ANDABAK ROGULJ ANA 2.IMI SAMIR 3.JELUI DAMIR 4.LAKARIN MIRKO 5.LEI NIKOLINA 6.RECANI BARDUL 7.REPI DARIO 8.SHEJBAL DRAEN 9.VISKI JOKO 10. VRAI DOMAGOJ 27. rujna 2015, godine provirani su: 1.BIOI JOSIP 2.GRANI MARKO 3.LONAR BRZAK BOANA 4.MIHI JOSIP

 • AKADEMSKI KALENDAR ZA 2015./2016. GODINU

  STOMATOLOKI FAKULTET SVEUILITA U ZAGREBU

  9 Glasilo Stomatolokog fakulteta Sveuilita u Zagrebu