gisa nuusbrief gisa newsletter - gisa.org.za ?· dr mathilda burden (verteenwoordiger van die...

Download GISA NUUSBRIEF GISA NEWSLETTER - gisa.org.za ?· Dr Mathilda Burden (Verteenwoordiger van die Universiteit…

Post on 19-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Op Vrydag, 27 Augustus 2012, het mnr

  Ritzema de la Bat uitgetree as Voorsitter van

  die Raad van GISA.

  Nadat die RGN besluit het om sy Afdeling

  vir Genealogiese Navorsing in Pretoria te

  sluit was hy instrumenteel daarin om die een-

  heid van Pretoria na Stellenbosch te laat

  verskuif. Dit is in 1998 as onafhanklike instituut

  op die kampus van die Unversiteit van Stellen-

  bosch gestig as die Genealogiese Instituut van

  Suid-Afrika (GISA). Gedurende sy termyn as

  voorsitter het GISA verskeie mylpale behaal.

  Ons as genealogiese gemeenskap is hom groot

  dank verskuldig vir die voltooiing van die Suid-

  Afrikaanse Geslagregisters reeks (SAG), sowel

  as die groot vordering wat gemaak is met die

  opdaterings hiervan onder die titel Suid-

  Afrikaanse Familieregisters (SAF), wat nou

  reeds tot by Volume 20 (die letter K) strek. Ge-

  durende sy termyn is onderhandelinge ook op

  dreef gekry vir die digitalisering van kerkregis-

  ters deur die Genealogical Society of Utah

  (GSU/Family Search).

  JULIE 2012 VOL. 1 UITGAWE 1

  GISA NUUSBRIEF

  GISA NEWSLETTER

  .

  RITZ DE LA BAT TREE UIT

  AS VOORSITTER VAN GISA

 • Andrew Kok is vir die afgelope 20 jaar be-

  trokke by die GGSA. Hy dien as voorsitter van

  die Noord-Transvaaltak vir vier jaar (1998

  2003), en gedurende sy termyn verskuif tak-

  vergaderings na die Voortrekkermonument en

  is hy verantwoordelik vir die vestiging van die

  takbiblioteek en huisvesting van die Mark Tap-

  ping versameling by die Erfenisstigting se

  navorsingsentrum. Gedurende die tyd dien hy

  ook vir twee jaar op die NUK as lid vir

  Opleiding. Sedert 2009 dien hy ook as voor-

  sitter van die Wes-Kaaptak van die GGSA. Uit

  sy pen het Die Bothas van die Bad (1990) en

  Cilli: Rhebokskloof en sy mense (2011)

  verskyn.

  Hy dien op die bestuur van die Hugenote

  Vereniging van Suid-Afrika en sedert 2011

  ook op die Raad van die Genealogiese In-

  stituut van Suid-Afrika as die genomineerde

  van die Hugenotetrust. Hy is so pas verkies

  tot voorsitter van die Raad van GISA.

  Andrew is getroud met Carin (n du Toit)

  en het twee kinders, Charl-Pierre en Elisna.

  ONTMOET DIE NUWE

  VOORSITTER

 • GISA staan egter nou voor n hele aantal nuwe

  uitdagings:

  As nuwe voorsitter gaan ek my bes doen

  om die groot skoene van Ritz de la Bat vol

  te staan. Hy het diep spore getrap en sy

  nalatenskap tot genealogie sal nog lank

  onthou word.

  Volhoubare finansiering vir nuwe projekte

  sal een van die grootste uitdagings oor die

  korttermyn bly.

  Daar moet gepoog word om GISA meer

  inklusief te maak en die fokus sal ook moet

  verskuif na ander belangehouers binne die

  genealogiese gemeenskap.

  Verdere navorsing vir en voltooing van SA

  Families sal nog prioriteit geniet.

  Die grootste korttermyn doelwit is om die

  gedigitaliseerde beelde van kerkregisters

  op die Internet beskikbaar te stel en toe-

  ganklikte maak vir n wereldwye genea-

  logiese gebruikersgemeenskap

  Die doelwit van GISA moet dus steeds bly

  om vir u as genealo van diens te wees en u

  te ondersteun in u navorsing. Slegs dan kan

  GISA sy voortbestaan regverdig.

  ...vervolg

 • GISA Beheerraad vir 2012/13

  Op die foto bo staan van links na regs:

  Mev Petro Coreejes-Brink (Verteenwoordiger van die GGSA)

  Mnr Dennis Malan (Verteenwoordiger van die Hugenote Vereniging)

  Dr Andrew Kok (Nuutverkose voorsitter en verteenwoordiger van die Hugenotetrust)

  Dr Mathilda Burden (Verteenwoordiger van die Universiteit van Stellenbosch)

  Mnr Ritz de la Bat (Uittredende voorsitter)

  Mev Juna Malherbe (Verteenwoordiger van die Hugenote Museum)

  Mnr Nicol Geldenhuys (Bedryfshoof van GISA)

  Mev Pauletta Joubert (Sekretaresse van die Raad)

  Prof Christo Viljoen (Ondervoorsitter)

  GISA BEHEERRAAD VIR 2012/13

 • Die eerste vier dele van die oorspronklike SAG (SA Genealogie) reeks, dws vanne beginnende

  met letters A tot K, is deur die Afdeling Genealogie van die RGN onderneem, waarna GISA die

  res van die reeks (letters L tot Z) in drukformaat voltooi het. Sedertdien is die SAG reeks ook in

  CD formaat vrygestel. Die eerste vier dele (A K) (dws die RGN dele) se inligting is afgesluit

  teen die middel van die 19de eeu, en die res van die reeks (L Z) is deur GISA verder gevoer tot

  aan die begin van die 20ste eeu en in 2009 voltooi.

  Na voltooiing van die SAG reeks het GISA besluit om die eerste vier dele by te werk en uit te brei

  tot ongeveer 1930. Die bygewerkte dele is bekend gestel as die SAF (SA Familieregisters) reeks.

  Die reeks word net in elektroniese formaat op kompakskyf beskikbaar gestel. Tot op datum is

  vanne A K (uitgesluit J) reeds voltooi en in kompakskyfformaat met bemarking begin. Na on-

  langse personeelwisselings by GISA is die kwaliteitsbeheermaatrels van GISA nagegaan en is

  vasgestel dat sommige van die kompakskywe vir die letters A - K vanaf meesters vervaardig is

  wat nie voldoen aan GISA se aanvaarde ho vlak van akkuraatheid nie (insoverre dit moontlik is

  om foutvrye genealogiese registers te lewer). Omdat GISA n ho premie plaas op die akku-

  raatheid van sy genealogiese produkte, is die betrokke CDs weer gekontroleer en ontfout. Om

  verwarring te voorkom word die hele reeks her-uitgereik.

  Regstellings is gemaak waar geslagsnommers foutief was, geslagte of gedeeltes van geslagte wat

  ontbreek het, is bygevoeg, datums wat nie korrek was nie asook spelfoute is reggestel. Ook is

  gedupliseerde inligting verwyder. Die geslagsnommers is ook weer bygevoeg aan die bokant van

  elke bladsy asook die van en bladsy nommers. In die algemeen het die hoeveelheid inligting ver-

  meerder weens die byvoeging van ontbrekende inligting. Alle persone wat reeds die ou SAF CD's

  bestel en ontvang het, is reeds per e-pos in kennis gestel met 'n verduideliking en instruksies hoe

  om die CD's te laat vervang met die hersiene weergawe. GISA vra om verskoning vir die ongerief

  wat veroorsaak is hierdeur. Ons hoop egter dat u begrip sal h daarvoor dat ons graag 'n gehalte

  produk aan ons klinte wil lewer.

  SUID-AFRIKAANSE FAMILIES

 • NASLAANDIENS

  Persone wat nie GISA se kantore kan besoek vir genealogiese navorsing nie, kan

  nou vir GISA versoek om navorsing in opdrag namens hulle te doen teen 'n

  tarief. U is welkom om u versoek te rig met soveel beskikbare inligting moont-

  lik aan bestellings@gisa.org.za

  Banghoekweg 115

  Stellenbosch

  7600

  Tel: (021) 8875070

  Fax: (086) 723 7745

  Posbus 3033

  Matieland

  7602