giber-sólyom - fizika mérnököknek i-ii (1999, 1301 oldal)

Download Giber-Sólyom - Fizika mérnököknek I-II (1999, 1301 oldal)

Post on 03-Jul-2015

851 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dr. Giber 1nosegvetemi tanrDr. Slyom Andrsegvetemi adjunktusDr. Kocsnyi Lszlokl.villamosmrnkFI ZI KAMRNKKNEKI - I I .(A muszaki fizika alapjai)EGYETEMI TANKNYVMegyetemi Kiado, 1999.BUDAPESTI MSZAKI S GAZDASGTUDOMNYIEGYETEM TTKMISKOLCI EGYETEMVESZPRMI EGYETEMGBOR DNES FISKOLAFI ZI KAMRNKKNEKI - I I .(A muszaki fizika alapjai)2. kiadas (1999)A CD valtozata tartalmazza: Dr. Giber Janos. Dr. Solyom Andras.Dr. Kocsanyi LaszloFizika Mrnkknek I-II. Vargane Dr. Josepovits KatalinFizika pldatr I-II. Dr. Vargha Magdolna(Gabor Denes Foiskola)FizikaPldatr Dr. Szasz Gabor(Gabor Denes Foiskola)Fizika Pldatr

EGYETEMI TANKNYV Megyetemi Kiado. 1999.BUDAPESTI MSZAKI S GAZDASGTUDOMNYIEGYETEM TTKMISKOLCI EGYETEMVESZPRMI EGYETEMGBOR DNES FISKOLAFI ZI KAMRNKKNEKI - I I .(A muszaki fizika alapjai)2. kiadas. 1999.EGYETEMI TANKNYVMegyetemi Kiado, 1999.Egyetemi tanknyvkentvalo kiadasat engedelyezte: A BME Termeszettudomanyi kardekaniaAz elso kiadast lektoraltak:Dr. Fodor Gvrgv egvetemi tanarDr. Jarsnvi Gvrgv egvetemi tanarSzakmailag szerkesztette.Dr. Giber Janos Dr. Giber JanosDr. Solyom AndrasDr. Kocsanyi Laszlo(1999)ISBN 963 420 623 9A kiadasert felel. a BME TTK dekaniaMegielent a Muegyetemi Kiadgondozasaban.Eelels vezet: Veress JanosKnvv azonosito.05050Meret. A/5Peldanvszam. 1300A knyv CD (2.kiadasanak) elkeszitie.szerkesztie es kivitelezie aA CD-t keszitette:J1CD Jideoton Kompaktlemez-gvrt KftA Budapesti Mszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetemes aknyv szerzi ksznika SIEMENS-neka BME-Siemens egyttmkdesi szerzdes kereteben a FizikaMernkknek I-II. tanknyv CD-kiadasanak tamogatasat.

Eluck. Heumann: PERIODENSYSTEM der ELEMENTEMit Ireundlicher Genehmigungder Wiley-VCH Verlag GmbH. D-69469Weinheim. Germany. 1985Die Technische Universitt Budapestund der Senior-Author ProI. Dr. Giberbedankt sich Ir die grosszgigeGenehmigungOktober. 1999Fizika Mrnkknek I.-II.ELSZ AZ ELS KIADSHOZAktet,amelyetazOlvaskezbentartazoklevelesmrnkkpzsnem-zetkzinormknakmegfelelhromszemeszteresfizikaalapkurzusaelsktszemeszternekanyagttartalmazzaavilgegyetemeinnemfizikafszakoshallgatknak "University Physics" cmen tartott eladsok sznvonaln. A ktet a szerzk szndka szerint nll tanulsra is alkalmas.Aknyvtematikjafelleliamrnkkszmraalapvetenfontostrgy-krket,amszakifizikaismeretanyagt.AzOlvasbizonyrafelfigyelarra,hogynhny"szoksos"fejezet(gypl.ahidrodinamikaalapjai,akontinuumokmechanikja, a folyadkok s gzok elektromos vezetsnek problmi, a geomet-riai optika, a hangtan s a magfizika alapjai) hinyzik a knyvbl; ezekkel kapcso-latbanagimnziumokszakostottfizikatanknyveire(melyekanyagtismertnekttelezzkfel)sazelszutnfeltntetettajnlottirodalomrautalunk.Atema-tikaklnbenmegfelelaBudapestiMszakiEgyetemVillamosmrnkisInformatikai-, valamint Vegyszmrnki Karn jelenleg mr elrt s remlhe-tleg a tbbi karon is rvidesen elfogadott tematiknak.Az anyag trgyalsa sorn a fizikai gondolkods alapvet menett kvetjk sarratrekedtnk,hogyazegyesdiszciplinktrgyalsakorkitekintsnkazadottdiszciplinnakatbbifizikaitudomnygbanvalalkalmazsairais.Ezatrgyalsmdmegkveteli,hogyazelsfejezetben,haelemimdonis,demeg-ismerkedjnkamszakifizikaltalnos,tbbdiszciplinbanishasznltalap-fogalmaival, alaptrvnyeivel.Aknyvbenamrnkszmraszksgesltalnosismeretekentlmenenmindenfejezetbennagyslythelyeztnkazanyagtudomnytmegalapozmikro-fizikaiismertetsre;ilyenrtelembenelksztiaharmadikszemesztertrgytkpez szilrdtestfizikt.Azanyagtrgyalsasornhasznltmatematikaiappartusmindazolvas,mindaszakmaikzvlemnyszvesmegrtstttelezifel:tkellhidalnunkaprhuzamosanfutmatematikaeladsokonmrmegismert,sazegyesdisz-ciplinkegzakttrgyalshozminimlisanszksgesmatematikaiappartusk-ztti(idbentmeneti)hzagokat.Ugyanakkornemengedhettkmegaztsem,hogy a trgyalt anyag s a szaktrgyak, illetve szakirodalom kztt az olvas sz-mra thidalhatatlan legyen a szakadk. Az olvast segtheti a vilgon mindenholforgatott matematikai zsebknyv (BronstejnSzemengyajev, ld. idzett irodalom)Fizika Mrnkknek I.-II.IIhasznlata.Azegyetemetppenelkezdolvastsegtialevezetsekrszletezettlersa s a levezetsekhez lbjegyzetekben kzlt matematikai magyarzatok.A knyv egyesfejezeteibepldkatisbeiktattunk.Apldknemapldameg-oldkszsgfejlesztst,hanemazelmletjobbmegrtstszolgljk.Igyekez-tnkrelisfeladatokatkidolgozni;aztkvntukszolglni,hogyaszmszersgkapcsn bizonyos nagysgrendi s mszaki rzk is kialakuljon.Azalkalmazottmszakifizika,mintmindenalaptudomnyazemberisgleg-nehezebb idszakaiban is kzkincs volt s bizton remlhetjk: marad is! Az alap-s clkutatsok eredmnyei a nemzetkzi folyiratokban ltalban titkoldzs nl-kl megjelennek; ezen a szinten az egsz vilg mszaki tletkincse hozzfrhet.A szerzkre nagy felelssg nehezedett: arra kellett trekednnk, hogy az Olvastrsnlklkapcsoldhassonaszaktrgyakhozsaszakirodalomhozegyarnt.EztsegtianemzetkzilegishasznltnomenklatrasezrtkellazOlvastrelmt krnnk, hogy sokszor "nehz" rszletek sem voltak elkerlhetek.Haafentebbelmondottakataszerzknekasokszksgeskompromisszumellenresikerlteknyvbenmegvalstani,akkoraztbtranajnlhatjukagya-korl mrnkk szmra is.Szerzk ksznetket fejezik ki a Budapesti Mszaki Egyetem Fizikai Intzete,ezenbelliskiemeltenazAtomfizikaTanszkdolgozinakszmosrtkesdiszkusszirt, hasznos szrevteleikrt. Klns ksznettel tartozunk dr. PczeliImre,dr.KocsnyiLszlsSczigelGborkollgknaka7.fejezettel,dr.HrsGyrgynek (az angol nyelv kppzs eladjnak) a 6. s 7. fejezettel kapcsolatostancsaikrt, valamint dr. Pavlyk Ferencnek s Vargn dr. Josepovits KatalinnakaknyvbenmegjelentpldkkidolgozsrtsPerczelnVajasdiIrmnakakziratgondostnzsrt.Szerzkhlsakaknyvlektorainaksfejezetlektorainakgondossfradtsgosmunkjukrt;aknyvlektoraihatalmasmunkt vgeztek, segtsgk nlkl a knyv tartalmilag is szegnyebb lenne.EhelyenszeretnnkmegksznniDr.GesztiTamsprofesszor4.fejezethezadotttancsait;arszletekrevonatkozmegjegyzseitaknyvvglegesszve-gbenmesszemenenfigyelembevettk.A8.fejezettelkapcsolatosszrevte-leikrtksznetilletiDr.HraskPtersDr.OroszLszltanrurakatis.SzerzkhlsakPodmaniczkyAndrskollgnakahullmcsoportmatematikailersval kapcsolatos konzultcikrt.Kln ksznet illeti a Mveldsi s Kzoktatsi Minisztriumot, a BudapestiMszaki Egyetem Rektort, a Termszet- s TrsadalomtudomnyiKardknjt,aFizikaiIntzetigazgatjt,azAtomfizikaTanszkvezetjtaknyvtan-knyvknt val megjelenshez adott kiemelked tmogatsukrt.Fizika Mrnkknek I.-II.IIISzerzkksznetketfejezikkiaszprajzokrtdr.BrsonyIstvnnnak,agpelsi munkrt Pkh Albertnnak, a mszaki szerkesztsben val rszvtelrtZvolenszky Mrtnak s a knyv gondos kiadsrt a Megyetemi Kiadnak.Budapest, 1993/94 telnDr. Giber Jnosegyetemi tanra Budapesti Mszaki EgyetemAtomfizika TanszknFizika Mrnkknek I.-II.IVELSZ A MSODIK KIADSHOZA Fizika Mrnkknek I-II. tanknyv els kiadsnak pldnyai rvid id alattelfogytak; tnyek igazoljk, hogy a knyvet (amely az els hazai magyar nyelvenmegjelentmszakifelsfokoktatstszolgltanknyv)aBMEhallgatin,oktatinkvljelentsszmbanvsroltkshasznltkaMiskolciEgyetem,aVeszprmiEgyetem,aGborDnesFiskolasmsintzmnyekhallgatisoktati. Igen sok pldny kelt el a K+F terleten praktizlk krben is.AzelskiadssikeresztnzteaBudapestiMszakiEgyetem(BME)Termszettudomnyi Kart, annak Fizikai Intzett, hogy a BME egysges fizikaioktats szolglatban br kslekedve, de kezdemnyezze a msodik kiadst.rmmeltltelbennnketafentebbkiemeltfelsoktatsiintzmnyekrsbelimegkeresse,miszerintatanknyvethivatalosanajnljksajthallgatiknaksoktatiknak.Szerzkremlik,hogyehhezmielbbatbbimszakifelsoktatsiintzmny is csatlakozik.AmsodikkiadsCD-njelenikmeg,aMegyetemiKiadjvoltbligenkedvezron,korrigltskibvtettkiadsban,klnbzindttatssclpldatr-mellkletekkel.Amellkeltpldatrakegyelrekisrletijellegek,szerziket s copyrightjukat a CD els bels oldala tnteti fel. A Kiad szndka(mely a szerzk egyetrtsvel is tallkozik), hogy a tovbbi kiadsokban az egyesIntzmnyeksajtpldatrainakishelyetad;konkrtmegllapodsszletettpl.erre vonatkozan a Miskolci Egyetem Fizika Tanszkvel.Mintaknyvsznior-szerzjnekklnrm,hogyaknyvj,fiataltrsszerzvel bvlt; a fiataltott szerzi grda, s amszakifelsoktatsmindenrdekeltintzmnyveltervezetttovbbiegyttmkdsbiztostkarra,hogyaknyv hosszabb tvon az egsz mszaki felsoktatsban is betltse feladatt.A tanknyv szerzi vgl kifejezst adnak azon remnyknek, hogy az OktatsiMinisztriumilletkeseiakzeljvbenegynyomtatottkiadstistmogatnifognak.Azelskiadselszavbanmondottakatittnemismteljkmeg:acl,atrgyalsimdszerkilltaagyakorlatprbjt.Azottkzltksznetnyilvntsokatehelyenmegismtelveehelyena2.kiadsbanvgzettFizika Mrnkknek I.-II.Vmunkjukrtkiemeltksznetteltartozunkdr.HrsGyrgyegyetemidocensrnak, aki a szerzk sajnlatra trsszerzknt ugyan nem, de az tdolgozsternmindvgignagysegtsgetnyjtott;vonatkozikezelssorbana6.fejezetmegjtotttartalmra.AtrgymutatezalkalommalteljesenPerczelnVajasdyIrma tudomnyos munkatrs munkja.Szerzk ksznetket fejezik ki Hrtlein Kroly s Bene Rbert tanr uraknakszmosbra(aCDadtalehetsgeketkihasznlvasokszorszneskivitelbra)megalkotsrt.KsznetilletiCsorbaiHajnalkamszakifizikustazbrkCDkompatibilisbeszkennelsbenvllaltldozatkszmunkjrt.KsznjkThuryEtelka fradtsgt a 7. fejezet szp gpelsrt. Most is szmthattunk dr. BrsonyIstvnn segtsgre s tancsaira.SzerzkklniskiemeltksznetetmondanakZvolenszkyMrtamunkatrsunknak,akiazegszanyagszerkesztijragpelstsatbbszrijavtssaljridegtphatridsmunkkatmagravllaltascsodlatosminsgben vghez vitte.Budapest, 1999. sznDr. Giber Jnosegyetemi tanra Budapesti Mszaki EgyetemAtomfizika TanszknFizika Mrnkknek I.-II.VITMUTATA KNYVET TANKNYVKNT HASZNLKSZMRAA knyv 1999. szi 2., javtott, bvtett s klnbz pldatrakkal kiegsztettkiadsaCDsazOMremlhetsegtsgvel2000-benknyvalakbanismegjelenik.Aknyvazoklevelesmrnkkpzsnemzetkzilegstandardnakelfogadottfejezeteit tartalmazza.A knyv a Budapesti Mszaki s Gazdasgtudomnyi Egyetem ktelez, aMiskolci Egyetemen, a Veszprmi Egyetemen s a Gbor Dnes Fiskolnezen intzmnyek ltal hivatalosan ajnlott tanknyv. Szerzk remlik, hogyutbbiakhoz rvidesen az Orszg sszes mszaki felsoktatsi intzmnye iscsatlakozik.Az egyes karok tantervi struktrja s ignyei szerint azonban ms s ms lehetaz ismeretek slyozsa. A knyv a tapasztalatok szerint a BME VillamosmrnkisInformatikaiKarltalelvrtismereteketteljesegszbentartalmazza.AVegyszmrnkiKarokonaz5.fejezet(termodinamika)aszoksokszerintafizikai kmiban kerl ismert

Recommended

View more >