ghid mediator scolar

Download Ghid Mediator Scolar

Post on 07-Jul-2015

437 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Gheorghe Sar`u Elena Radu

GHIDUL MEDIATORULUI {COLAR(pentru comunit`]i cu rromi)

GHIDUL MEDIATORULUI {COLAR(pentru comunit`]i cu rromi)

Bucure[ti 2011

Ghidul apare \n cadrul parteneriatului strategic dintre Reprezentan]a UNICEF \n Romnia [i Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului, conform activit`]ilor aprobate pentru anul 2011 (nr. 29829/28.02.2011). Autori: Gheorghe Sar`u, prof. univ. dr. la sec]ia de limba [i literatura rromani (Universitatea din Bucure[ti) [i consilier pentru limba rromani [i rromi (Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului Direc]ia General` pentru |nv`]`mnt \n Limbile Minorit`]ilor, Rela]ia cu Parlamentul [i Partenerii Sociali): cap. II-V din Ghid, cap. 9,10 [i 11 Anex`; cap. 8 Anex` (\n colab. cu Elena Radu); Elena Radu, mediator [colar [i prof. de limba [i istoria rromilor (la {coala nr. 136 Ferentari, sect. 5, Bucure[ti): cap. I din Ghid; cap. 1. Anex`; cap. 8 Anex` (\n colab. cu Gheorghe Sar`u).

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei SAR~U, GHEORGHE Ghidul mediatorului [colar : (pentru comunit`]i cu rromi) / Gheorghe Sar`u, Elena Radu, UNICEF. - Bucure[ti : Vanemonde, 2011 ISBN 978-973-1733-28-9 I. Radu, Elena 316.485.6:371(=214.58) 371.125 Layout: Victoria Dumitrescu DTP: Dan Gl`van ISBN 978-973-1733-28-9 Editura VANEMONDE

Cuprins

CUPRINSI. II. Ce \nseamn` pentru mine a fi mediator [colar? (Elena Radu)........... 7 Statutul mediatorului [colar \n perioada 19902011 (Gheorghe Sar`u)...13

III. Panorama \nv`]`mntului pentru pentru rromi Realiz`ri [i provoc`ri (Gheorghe Sar`u).................................. 19 a. Prezentare general`....................................................................... 19 b. Tipologia proiectelor derulate de MECTS [i partenerii s`i............... 21 c. Activit`]i sensibile de avut \n vedere \n continuare de c`tre MECTS..... 26 d. Activit`]i de \ntreprins la nivelul \nv`]`mntului [colar [i liceal \n Romnia [i la nivel european.......................................................... 27 e. Activit`]i de \ntreprins la nivelul \nv`]`mntului antepre[colar/ pre[colar \n Romnia [i la nivel european........................................ 29 f. Mecanisme care ar putea conduce, \n plan european, la stoparea absenteismului [i a abandonului [colar \n rndul rromilor.............. 31 g. Istoricul \nv`]`mntului pentru rromi............................................. 33 IV. Rromanipenul educa]ional cheie a succesului [colar \n lucrul cu p`rin]ii [i copiii rromi (Gheorghe Sar`u)........................................... 57 a. Context......................................................................................... 57 b. Rromanipenul educa]ional............................................................. 58 c. Primele \ntreb`ri \n descifrarea rromanipenului educa]ional........... 59 d. Pn` cnd s` investim degeaba \n rromi?................................... 60 e. Ce ar trebui s` [tim pentru reu[ita muncii noastre cu comunitatea rrom` din arsenalul rromanipenului (practici, credin]e, supersti]ii, obiceiuri, tabuuri etc.)?.................................................................. 61 f. Cum s` lucreze educatoarele [i educatorii cu pre[colarii/elevii [i p`rin]ii rromi?................................................................................ 69

3

GHIDUL MEDIATORULUI {COLAR (pentru comunit`]i cu rromi)

V.

Istoria rromilor. Repere istorice [i culturale (Gheorghe Sar`u)......... 71 a. Informa]ii generale. Ce [tim, ce nu [tim?......................................... 71 b. Primul, prima, primii, primele \n lume....................................... 73 c. Primul, prima, primii, primele \n Romnia.................................. 74 d. Primul, prima, primii, primele \n \nv`]`mntul pentru rromi.......... 77 e. Personalit`]i rrome......................................................................... 82 f. Calendarul rromilor........................................................................ 85 g. Manuale [colare de limba, istoria [i tradi]iile rromilor \n uz............ 95

ANEX~1. 2. 3. 4. Pove[ti din activitatea mea de mediator [colar (Elena Radu), Anexa 1....... 99 Fi[a de lucru a mediatorului [colar rrom (MEN, martie 2000), Anexa 2 105 Fi[a de lucru a mediatorului [colar (\nscris` \n COR [i utilizat` \n Programul PHARE, \ntre 2001- 2007) Anexa 3...... 106 Fi[a cu responsabilit`]ile [i atribu]iile mediatorilor [colari (a), conform cap. III, art. 9, din Ordinul MECT nr. 1539/19 iul. 2007 (publicat \n M. Of. R. nr. 670/1.X.2007, cu ordinul (b) [i metodologia aferent`-c), Anexa 4 ................................... 112 Notificare nr. 25.436/28 ianuarie 2008 cu preciz`rile MECT privind \ncadrarea mediatorului [colar Anexa 5............................................. 119 Fi[e de exerci]iu ale cursan]ilor \n scopul elabor`rii unei fi[e de lucru a mediatorului [colar \n viziunea lor - Anexa 6.................... 120 Extrase din Legea Educa]iei Na]ionale nr. 1/2011 privind mediatorul [colar - Anexa 7................................................................................. 130 Diverse mostre de fi[e [i tabele de lucru pentru portofoliul mediatorului [colar (Elena Radu [i Gheorghe Sar`u) Anexa 8:................................ 132 1. Fi[a de autoprezentare a mediatorului [colar rrom........................ 132 2. Fi[a unit`]ii [colare........................................................................ 134 3. Fi[a de lucru a mediatorului [colar \n comunitate.......................... 143 4. Fi[e [i tabele pentru recenzarea popula]iei din comunitate, dup` num`rul claselor absolvite ............................................................ 1524

5. 6. 7. 8.

Cuprins

5. Fi[` de \nscriere \n clasa I.............................................................. 153 6. Fi[` de \nscriere \n cadrul Programului Educa]ional A doua [ans` Nivel primar / secundar inferior.................................................... 155 7. Cerere de \nscriere \n clasa a IX-a pe locurile acordate rromilor..... 158 8. Fi[` de \nscriere la gr`dini]`.......................................................... 158 9. Model pentru un proces verbal de vizitare a familiei copilului..... 159 9. a. {colarizarea romilor comparativ cu predarea limbii [i istoriei romani, \n per. 1990-2011 (Gheorghe Sar`u) Anexa 9 a.......................... 160 b. Tabel cu num`rul de elevi rromi \n anul [colar 2008-2009 (Gheorghe Sar`u) Anexa 9 b....................................................................... 161

10. Documentar privind istoricul segreg`rii [i al m`surilor de desegregare (Gheorghe Sar`u) Anexa 10.............................................................. 163 11. Modalit`]i de lucru cu pre[colarii/elevii [i comunitatea rrom` (Gheorghe Sar`u) - Anexa 11.............................................................................. 168

5

Capitolul 1

I.

Ce \nseamn` pentru mine a fi mediator [colar?Autor: mediator [colar Elena Radu

|n primele s`pt`mni de activitate \n aceast` func]ie, eram speriat`, dar nu de volumul muncii sau de problemele comunit`]ii, ci, pur [i simplu, pentru c` aceia c`rora m` adresam nu aveau toate r`spunsurile la \ntreb`rile pe care le puneam. Asta m` speria, c`ci nu cuno[team pe nimeni, eram nou` \n comunitate. |ncetul cu \ncetul, am c[tigat respect din partea membrilor comunit`]ii. Eram de-a lor, c`ci vorbeam limba matern`, ceea ce ne unea, ne legitima ca fiind rude. Respectul l-am c[tigat, iar aprecierea a venit la scurt timp dup` ce am \nceput munca de teren, asta pentru c` detaliile mi-au u[urat munca, detalii precum: \mbr`cat` curat, elegant, [i cu o pat` de culoare care s` m` identifice cu partea de tradi]ional`, vocea cald`, empatic` [i emotiv`. Cu toate acestea m-am \narmat la a face ceva. Nu stiam ce, dar cert era c` \n comunitate existau foarte multe probleme de solu]ionat: canalizare, electricitate, gunoi, focare de infec]ii etc. Cadrele didactice din unitatea [colar` au aflat care \mi sunt atribu]iile [i mi-au dat un caiet plin cu elevii afla]i \n risc de abandon [colar. |n comunitate, dac` promi]i ceva [i nu te-ai ]inut de cuvnt ri[ti s` nu mai calci alt` dat` pe acolo! Dac` percepi limbajul trupului [i mimica fe]ei, \]i este u[or s`-]i dai seama cnd [i cu cine s` vorbe[ti \n comunitate, pentru c` nu te po]i raporta oricui [i oricum. Salariul era minim pe economie, nu era ceva care s` te stimuleze, dar au \nceput s` vin` satisfac]iile [i bucuria de a face bine. Copiii \n comunitate m` strigau sora mea [i \mi spuneau c` eu sunt cea care \mplinesc vise. |n clipa \n care am plecat de acas`, uit toate problemele personale [i m` concentrez asupra distribuirii activit`]ilor \n mod eficient. Po]i spune c`, din birou, po]i rezolva \n cele opt ore de munc` pe zi foarte multe cazuri, dar, \n realitate, nu po]i vizita/asista mai mult de trei familii pe zi, asta datorit` faptului c`, \n dialogul cu p`rin]ii, cu bunicii ori tutorii legali, nu trebuie s` ai un dialog \nchis cu r`spunsuri \nchise (Da, Nu), ci trebuie s`-i la[i s` vorbesc`,7

GHIDUL MEDIATORULUI {COLAR (pentru comunit`]i cu rromi)

s`-]i dest`inuie totul \n ritmul propriu al acestuia. Trebuie s`-]i simt` compasiunea, nu s`-i spui! Cazurile de abandon [colar \n rndul fetelor m` emo]ionau cel mai mult, c`ci nu era vorba de dragoste, nu! Era vorba de a evada din s`r`cie, cea care \i urm`rea cu anii [i-i dezamagea, descuraja [i, \ncetul cu \ncetul, [i ucidea visele. Asta durea! |n momentul \n care te lup]i cu s`r`cia extrem`, pare c` nu po]i face mare lucru. Cu ambi]ie, cu \ncredere [i optimism, am identificat asocia]ii [i organiza]ii non-guvernamentale, care m-au sprijinit cu hran` rece, \mbr`c`minte, \nc`l]`minte [i rechizite [colare. Pe chipul fetelor ap`reau brusc zmbetele, dar, ne\ncrez`toare, pentru c` totul p`rea a dura pentru pu]in timp. }